DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11115

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 26 de xaneiro de 2024, da Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca para a súa provisión, polo procedemento de concurso de méritos, un posto vacante de xefe/a de persoal de Xestión e Servizos.

De conformidade co establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 24 de maio de 2006 (DOG núm. 106, do 5 de xuño), pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, e en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e o Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 204, de 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de Galicia, así como na Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril), de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, modificada pola Orde do 25 de maio de 2020 (DOG núm. 103, do 29 de maio), esta xerencia

DISPÓN:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo procedemento de concurso de méritos, o posto vacante de xefe/a de persoal de Xestión e Servizos que se relaciona no anexo desta resolución.

Segundo. As retribucións do posto ofertado serán as que correspondan de acordo coas ordes vixentes polas cales se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Terceiro. As bases íntegras da convocatoria estarán expostas no taboleiro de anuncios do Complexo Hospitalario Universitario de Lugo, na intranet da Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, así como na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Cuarto. As solicitudes para participar na presente convocatoria, xunto coa documentación a que se refiren as súas bases, presentaranse, dirixidas ao xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, preferentemente no Rexistro do Complexo Hospitalario Universitario de Lugo, ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de quince (15) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 26 de xaneiro de 2024

Ramón Ares Rico
Xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña
e Monforte de Lemos

ANEXO

Denominación do posto

Nº de vacantes

Xefe/a de cociña

1