DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11136

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 18 de xaneiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 18 de xaneiro de 2024, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Bresmaus e Portela, Campo de Coedo e Veiga de Berdelo, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Bresmaus e Portela da Quinta, no concello de Sarreaus.

Examinada a solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común (MVMC) Bresmaus e Portela, Campo de Coedo e Veiga de Berdelo, pertencentes á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común (CMVMC) de Bresmaus e Portela da Quinta, no concello de Sarreaus, resultan os seguintes

Feitos:

Primeiro. O 26.9.2022, a CMVMC de Bresmaus e Portela da Quinta presentou unha solicitude (Rexel núm. 2022/2383135) de revisión parcial de esbozo do MVMC Bresmaus e Portela, Campo de Coedo e Veiga de Berdelo, no concello de Sarreaus.

Coa solicitude achegaron a seguinte documentación:

– Certificación do acordo da asemblea xeral do 17.6.2022.

– Memoria e planos.

– Arquivos xeográficos en formato vectorial.

Segundo. O Servizo de Montes da Xefatura Territorial de Ourense emitiu un informe favorable o día 25 de abril de 2023 en relación coa citada solicitude. Nel indícase que o perímetro obxecto de revisión inclúe as partes do perímetro lindeiras con particulares. Non se modifican os límites con montes veciñais estremeiros.

A superficie do MVMC Bresmaus e Portela, Campo de Coedo e Veiga de Berdelo, unha vez revisado o esbozo, resulta de 103,90 ha fronte ás 96 ha da carpeta ficha deste rodal, o que supón un aumento dun 8 %.

Tendo en conta o anterior, emítese informe favorable sobre a revisión do esbozo do MVMC Bresmaus e Portela, Campo de Coedo e Veiga de Berdelo.

Consideracións legais e técnicas:

Único. A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, na súa disposición transitoria décimo terceira, establece o procedemento de revisión de esbozos de montes veciñais en man común.

De acordo con ela, os esbozos de montes veciñais integrados nun expediente que, pola súa antigüidade, non reúnan as características de fiabilidade e precisión que exixen as novas técnicas topográficas poderán ser obxecto de revisión axustándose e completándose con aqueles datos e documentos que se consideren necesarios, en particular os requiridos para a súa inmatriculación no Rexistro da Propiedade.

De acordo cos feitos e fundamentos de dereito expostos, e tendo en conta o informe favorable do Servizo de Montes do día 25 de abril de 2023, o Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común acordou, por unanimidade, o día 11 de decembro de 2023:

Aprobar a proposta de revisión de esbozo do MVMC Bresmaus e Portela, Campo de Coedo e Veiga de Berdelo, pertencente á CMVMC de Bresmaus e Portela da Quinta, no concello de Sarreaus.

Ourense, 18 de xaneiro de 2024

Luis Jorge Álvarez Ferro
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación
de Montes Veciñais en Man Común de Ourense