DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 8 de febreiro de 2024 Páx. 11548

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 29 de xaneiro de 2024 pola que se resolve o concurso Eduemprende Idea 2023, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, convocado pola Orde do 9 de novembro de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 220, do 20 de novembro).

A Orde do 9 de novembro de 2023 (DOG número 220, do 20 de novembro), pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2023 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sustentadas con fondos públicos, establece as bases e o procedemento para a adxudicación dos premios nas modalidades A e B.

Unha vez realizada a valoración dos proxectos de empresa presentados pola comisión avaliadora, designada conforme o procedemento establecido na orde de convocatoria, publicada a proposta provisional de adxudicación dos premios para as modalidades A e B da convocatoria, vista a acta coa proposta definitiva da comisión avaliadora e a correspondente proposta da directora xeral de Formación Profesional sobre a concesión destes premios,

DISPOÑO:

Primeiro. Conceder os premios aos proxectos de empresa seleccionados no concurso Eduemprende Idea 2023, nas modalidades A e B, que figuran no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta orde poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, segundo establece o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2024

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Modalidade A: ciclos de grao superior.

Proxecto

Centro

Premio

Importe

Street Art Galicia

IES Rosalía Mera

Primeiro premio

3.000,00 €

Mam Madeira

CIFP Politécnico de Santiago

Segundo premio

2.000,00 €

Mía Creativa

CIFP Montecelo

Terceiro premio

1.000,00 €

Modalidade B: ciclos de grao medio.

Proxecto

Centro

Premio

Importe

Green Paws

CIFP Fontecarmoa

Primeiro premio

3.000,00 €

StyleClo

IES A Pinguela

Segundo premio

2.000,00 €

Laetus

CIFP Compostela

Terceiro premio

1.000,00 €