DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 9 de febreiro de 2024 Páx. 11836

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, pola que se publica a Resolución do 24 de xaneiro de 2024 pola que se asigna o concerto social para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con dano cerebral adquirido para o período 2024-2028 (código de procedemento BS632E).

No Diario Oficial de Galicia número 233, do 11 de decembro de 2023, publícase a Orde do 29 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do concerto social para reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con dano cerebral adquirido para o período 2024-2028, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS632E).

Unha vez instruído de conformidade coas bases reguladoras da convocatoria, logo da valoración de todas as solicitudes e aplicación dos criterios de selección, e vista a proposta de adxudicación, o órgano competente emite a resolución de adxudicación, coa cal finaliza o procedemento.

O artigo 15 da Orde do 29 de novembro de 2023 establece que a resolución de concertación será publicada no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e terá os efectos da notificación.

Así mesmo, será igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Consellería de Política Social e Xuventude.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 24 de xaneiro de 2024, ditada no procedemento BS632E, de asignación do concerto social para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con dano cerebral adquirido para o período 2024-2028, que se xunta á presente resolución como anexo, e coa que finaliza o procedemento.

Segundo. Notificada a resolución polo órgano competente, procederase á formalización do concerto coas entidades seleccionadas.

A formalización deste concerto social, de acordo co establecido no artigo 19 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, farase mediante un documento administrativo, dentro dos 30 días seguintes ao da publicación da resolución de concertación.

O concerto social perfeccionarase coa súa formalización e non se poderá iniciar a súa execución sen terse efectuado esta previamente.

Efectuada a formalización, as entidades concertadas estarán obrigadas a prestar ás persoas usuarias os servizos sociais nas condicións establecidas na normativa sectorial aplicable, na resolución da convocatoria do concerto social e, de ser o caso, nos criterios de preferencia e selección da entidade.

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2024

Begoña Abeijón Fernández
Directora xeral de Persoas con Discapacidade

ANEXO

Resolución de adxudicación

Orde do 29 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do concerto social para reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con dano cerebral adquirido para o período 2024-2028, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS632E).

Antecedentes de feito:

Primeiro. O 11 de decembro de 2023 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 29 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do concerto social para reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con dano cerebral adquirido para o período 2024-2028, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS632E), mediante tramitación anticipada de gasto.

Segundo. No prazo establecido presentáronse á convocatoria as seguintes entidades:

Data e número de entrada Rexel

Entidade

CIF

Código

Servizo

Tipoloxía

Nº de prazas

Concello

13/12/2023

nº 3268074

Fundación Dano Cerebral-Fudace

G27293505

020409

Servizo de atención residencial terapéutica

Internado 365

16

Castro de Rei

13/12/2023

nº 3274844

Asoc. Dano Cerebral

Coruña-Adaceco

G15780166

020401

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión 220

10

Culleredo

13/12/2023

nº 3276030

Asoc. Dano Cerebral Compostela

G15775604

020401

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión 220

29

Santiago de C.

14/12/2023

nº 3290295

Asoc. Dano Cerebral

Adquirido-Adace Lugo

G27337278

020402

Servizo de atención diúrna terapéutica de media estadía

Sen comedor 220

10

Lugo

15/12/2023

nº 3297613

Asoc. Dano Cerebral Alento Vigo

G36873511

020402

Servizo de atención diúrna terapéutica de media estadía

Sen comedor 220

57

Vigo

020409

Servizo de atención residencial terapéutica

Internado 365

21

Vigo

15/12/2023

nº 3301143

Asoc. Dano Cerebral Aixiña

G32144669

020401

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión 220

11

Ourense

Terceiro. O día 16 de xaneiro de 2024 reuniuse a Comisión de Valoración co obxecto de comprobar que as entidades que presentaron solicitude no concerto social referenciado co código de procedemento BS632E compren cos requisitos establecidos no artigo 5 da convocatoria e presentaron a documentación exixida no artigo 8.

Cuarto. Examinada a documentación, constátase que todas as entidades compren cos requisitos establecidos no artigo 5 da convocatoria e presentaron a documentación exixida no artigo 8 de forma correcta e completa, e dentro do prazo establecido na convocatoria.

Quinto. A Comisión de Valoración informa o órgano instrutor que todas as entidades presentadas xa están prestando o servizo mediante contratos formalizados coa Consellería de Política Social e Xuventude, e preséntanse á totalidade das prazas que xa están xestionando, polo que, conforme establece o artigo 13.1 da convocatoria, teñen preferencia nas prazas que solicitan e non é necesario aplicar os criterios de valoración previstos neste mesmo artigo.

Fundamentos xurídicos:

Primeiro. En virtude do artigo 11 da Orde do 29 de novembro de 2023, a instrución do procedemento correspóndelle á Subdirección Xeral de Recursos de Equipamentos de Apoio á Discapacidade da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade.

Segundo. O artigo 12 da Orde do 29 de novembro de 2023, nos seus parágrafos 2,4 e 5 establece:

«2. A Comisión de Avaliación será a encargada de verificar o cumprimento das condicións impostas ás entidades para concertar e de valorar as solicitudes, de conformidade cos criterios de selección establecidos no artigo 13 desta convocatoria.

4. A Comisión de Valoración determinará aquelas entidades que cumpran os requisitos para concertar e elaborará un informe de acordo co previsto no artigo 13 desta convocatoria.

5. Segundo o referido informe da Comisión de Valoración, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución ao órgano competente para resolver a concesión con cada entidade».

Terceiro. Segundo o artigo 14 da Orde do 29 de novembro de 2023, a resolución correspóndelle, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude, á persoa titular da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade.

Por todo o exposto, e vista a proposta de adxudicación efectuada pola Subdirección Xeral de Recursos e Equipamentos de Apoio á Discapacidade,

RESOLVO:

Primeiro. Asignar o concerto social para a prestación do servizo para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con dano cerebral adquirido para o período que abarca desde a formalización, prevista para o 1 de marzo de 2024, ata o 29 de febreiro de 2028, ás entidades que se relacionan no anexo, nos termos e contías que figuran nel, con cargo á aplicación orzamentaria 11.04.312D.228.2, e segundo os módulos económicos que se detallan:

1. O módulo económico para a reserva e ocupación de prazas por cada tipo de servizo será o seguinte:

Servizo

Prezo/praza mes sen IVE

IVE (4 %)

Prezo total

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión (220 días)

1.562,00 €

62,48 €

1.624,48 €/mes

Servizo de atención diúrna terapéutica de media estadía

Sen comedor (220 días)

810,00 €

32,40 €

842,40 €/mes

Servizo de atención residencial terapéutica

Internado (365 días)

3.600,00 €

144,00 €

3.744,00 €/mes

2. No servizo de transporte, o módulo económico é o seguinte:

Servizo

Prezo praza/día sen IVE

IVE (10 %)

Prezo praza/día total

Transporte

11,30 €

1,13 €

12,43 €

3. As compensacións polas medidas especiais de accesibilidade vinculadas co transporte son as seguintes:

Perfil de mobilidade das persoas usuarias

Prezo praza/día sen IVE

IVE (10%)

Prezo praza/día total

Grupo 1

4,45 €

0,44 €

4,89 €

Grupo 2

19,67 €

1,96 €

21,63 €

Segundo. Asinar o concerto social coas entidades seleccionadas dentro dos 30 días seguintes ao da publicación das resolucións de concertación, segundo indica o artigo 19 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Terceiro. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. A resolución de concertación será publicada no Diario Oficial de Galicia e a publicación terá os efectos da notificación, consonte o artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, tal como se indica no artigo 17.2 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2024. A conselleira de Política Social e Xuventude, P.D. (Artigo 14 da Orde do 29.11.2023). Begoña Abeijón Fernández, directora xeral de Persoas con Discapacidade.

ANEXO

Expediente

BS632E-1/2023

Entidade

Fundación Dano Cerebral-Fudace

CIF

G27293505

Nº RUEPSS

E-2075

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención residencial terapéutica

Cód.: 020409

Internado

(365 días)

16

Residencia de atención a persoas con dano cerebral

E2075C001

Castro de Rei

Exento

576.000,00

501.120,00

691.200,00

601.344,00

691.200,00

601.344,00

691.200,00

601.344,00

115.200,00

100.224,00

576.000,00

501.120,00

691.200,00

601.344,00

691.200,00

601.344,00

691.200,00

601.344,00

115.200,00

100.224,00

Expediente

BS632E-2/2023

Entidade

Asociación de Dano Cerebral da Coruña Adaceco

CIF

G15780166

Nº RUEPSS

E-1496

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención diúrna terapéutica

Cód.: 020401

Media pensión (220 días)

10

Centro de día Adaceco Culleredo

E1496C002

Culleredo

Exento

156.200,00

135.894,00

187.440,00

163.072,80

187.440,00

163.072,80

187.440,00

163.072,80

31.240,00

27.178,80

Servizo de transporte adaptado e asistido

Cód.: 010110

Transporte

10

Centro de día Adaceco Culleredo

E1496C002

Culleredo

20.340,00

18.306,00

24.860,00

22.374,00

24.860,00

22.374,00

24.860,00

22.374,00

4.520,00

4.068,00

Compensacións GI

3

Centro de día Adaceco Culleredo

E1496C002

Culleredo

2.403,00

2.403,00

2.937,00

2.937,00

2.937,00

2.937,00

2.937,00

2.937,00

534,00

534,00

Compensacións GII

2

Centro de día Adaceco Culleredo

E1496C002

Culleredo

7.081,20

7.081,20

8.654,80

8.654,80

8.654,80

8.654,80

8.654,80

8.654,80

1.573,60

1.573,60

186.024,20

163.684,20

223.891,80

197.038,60

223.891,80

197.038,60

223.891,80

197.038,60

37.867,60

33.354,40

Expediente

BS632E-3/2023

Entidade

Asociación Dano Cerebral Compostela

CIF

G15775604

Nº RUEPSS

E-1438

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención diúrna terapéutica

Cód.: 020401

Media pensión (220 días)

29

Centro de día Sarela II

E1438C002

Santiago de Compostela

Exento

452.980,00

394.092,60

543.576,00

472.911,12

543.576,00

472.911,12

543.576,00

472.911,12

90.596,00

78.818,52

Servizo de transporte adaptado e asistido

Cód.: 010110

Transporte

29

Centro de día Sarela II

E1438C002

Santiago de Compostela

58.986,00

53.087,40

72.094,00

64.884,60

72.094,00

64.884,60

72.094,00

64.884,60

13.108,00

11.797,20

Compensacións GI

9

Centro de día Sarela II

E1438C002

Santiago de Compostela

7.209,00

7.209,00

8.811,00

8.811,00

8.811,00

8.811,00

8.811,00

8.811,00

1.602,00

1.602,00

Compensacións GII

5

Centro de día Sarela II

E1438C002

Santiago de Compostela

17.703,00

17.703,00

21.637,00

21.637,00

21.637,00

21.637,00

21.637,00

21.637,00

3.934,00

3.934,00

536.878,00

472.092,00

646.118,00

568.243,72

646.118,00

568.243,72

646.118,00

568.243,72

109.240,00

96.151,72

Expediente

BS632E-4/2023

Entidade

Asociación de Dano Cerebral Sobrevido de Lugo (Adace Lugo)

CIF

G27337278

Nº RUEPSS

E2032

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención diúrna terapéutica de media estadía

Cód.: 020402

Sen comedor (220 días)

10

Centro de día para afectados de dano cerebral adquirido
E-2032-C-1

Lugo

Exento

81.000,00

70.470,00

97.200,00

84.564,00

97.200,00

84.564,00

97.200,00

84.564,00

16.200,00

14.094,00

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de transporte adaptado e asistido

Cód.: 010110

Transporte

10

Centro de día para afectados de dano cerebral adquirido
E-2032-C-1

Lugo

20.340,00

18.306,00

24.860,00

22.374,00

24.860,00

22.374,00

24.860,00

22.374,00

4.520,00

4.068,00

Compensacións GI

3

Centro de día para afectados de dano cerebral adquirido
E-2032-C-1

Lugo

2.403,00

2.403,00

2.937,00

2.937,00

2.937,00

2.937,00

2.937,00

2.937,00

534,00

534,00

Compensacións GII

2

Centro de día para afectados de dano cerebral adquirido
E-2032-C-1

Lugo

7.081,20

7.081,20

8.654,80

8.654,80

8.654,80

8.654,80

8.654,80

8.654,80

1.573,60

1.573,60

110.824,20

98.260,20

133.651,80

118.529,80

133.651,80

118.529,80

133.651,80

118.529,80

22.827,60

20.269,60

Expediente

BS632E-5/2023

Entidade

Alento-Asociación de Daño Cerebral de Vigo

CIF

G36873511

Nº RUEPSS

E1380

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención diúrna terapéutica de media estadía

Cód.: 020402

Sen comedor (220 días)

57

Centro de día para persoas con discapacidade Alento

E1380C001

Vigo

Exento

461.700,00

401.679,00

554.040,00

482.014,80

554.040,00

482.014,80

554.040,00

482.014,80

92.340,00

80.335,80

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de transporte adaptado e asistido

Cód.: 010110

Transporte

57

Centro de día para persoas con discapacidade Alento

E1380C001

Vigo

115.938,00

104.344,20

141.702,00

127.531,80

141.702,00

127.531,80

141.702,00

127.531,80

25.764,00

23.187,60

Compensacións GI

17

Centro de día para persoas con discapacidade Alento

E1380C001

Vigo

13.617,00

13.617,00

16.643,00

16.643,00

16.643,00

16.643,00

16.643,00

16.643,00

3.026,00

3.026,00

Compensacións GII

11

Centro de día para persoas con discapacidade Alento

E1380C001

Vigo

38.946,60

38.946,60

47.601,40

47.601,40

47.601,40

47.601,40

47.601,40

47.601,40

8.654,80

8.654,80

Servizo de atención residencial terapéutica

Cód.: 020409

Internado (365 días)

21

Residencia terapéutica de dano cerebral adquirido

E1380C002

Vigo

756.000,00

657.720,00

907.200,00

789.264,00

907.200,00

789.264,00

907.200,00

789.264,00

151.200,00

131.544,00

1.386.201,60

1.216.306,80

1.667.186,40

1.463.055,00

1.667.186,40

1.463.055,00

1.667.186,40

1.463.055,00

280.984,80

246.748,20

Expediente

BS632E-6/2023

Entidade

Asociación Aixiña

CIF

G32144669

Nº RUEPSS

E-216

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención diúrna terapéutica

Cód.: 020401

Media pensión (220 días)

11

Centro de día Aixiña

E0216C002

Ourense

4 %

178.692,80

155.462,74

214.431,36

186.555,28

214.431,36

186.555,28

214.431,36

186.555,28

35.738,56

31.092,55

Servizo de transporte adaptado e asistido

Cód.: 010110

Transporte

11

Centro de día Aixiña

E0216C002

Ourense

10 %

24.611,40

22.150,26

30.080,60

27.072,54

30.080,60

27.072,54

30.080,60

27.072,54

5.469,20

4.922,28

Compensacións GI

3

Centro de día Aixiña

E0216C002

Ourense

10 %

2.643,30

2.643,30

3.230,70

3.230,70

3.230,70

3.230,70

3.230,70

3.230,70

587,40

587,40

Compensacións GII

2

Centro de día Aixiña

E0216C002

Ourense

10 %

7.789,32

7.789,32

9.520,28

9.520,28

9.520,28

9.520,28

9.520,28

9.520,28

1.730,96

1.730,96

213.736,82

188.045,62

257.262,94

226.378,80

257.262,94

226.378,80

257.262,94

226.378,80

43.368,76

38.333,19