DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 14 de febreiro de 2024 Páx. 13210

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2024 pola que se da publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas, para o ano 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2021-2027 (código de procedemento IN417Y).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións outorgadas, con expresión da convocatoria, programa, crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario/a, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas, para o ano 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2021-2027, que figuran como anexo desta resolución.

2. As axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas obxecto destas bases están suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) número 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías), publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014. A presente convocatoria refírese ás axudas que aparecen definidas no capítulo III, sección 7, artigo 38. Axudas ao investimento destinadas a medidas de eficiencia enerxética. O citado Regulamento 651/2014, no artigo 1.3.b), establece que este non se aplicará ás axudas concedidas no sector da produción agrícola primaria, con excepción, entre outras, das axudas para a protección do ambiente.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2024

Pablo Fernández Vila
Director da Axencia Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO I

Subvencións concedidas no procedemento IN417Y

Finalidade: subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas para o ano 2023.

Aplicacións orzamentarias: estas axudas fináncianse con cargo á aplicación orzamentaria 05.A3.733A.770.2 cun orzamento de 5.100.000,00 €.

Beneficiarios das axudas concedidas: as subvencións concedidas aparecen ordenadas pola data e a hora de presentación da solicitude de axuda.

I.1. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en pemes (PAPEME).

Código de expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda da resolución de concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-23A95

Roviño 5, S.L.

2.177,56

29.8.2023; 13.08.27.69

IN417Y-23A65

Finarrei, S.L.

7.230,85

29.7.2023; 12.26.06.30

IN417Y-23A92

Torneiro Maquicoruña, S.L.U.

3.117,12

25.8.2023; 11.38.53.02

IN417Y-23A75

Panadería Ramil, S.L.

18.012,50

21.8.2023; 14.39.48.30

IN417Y-23A33

Francisco Lemos Romero, S.L.

12.623,60

21.6.2023; 19.13.47.25

IN417Y-23A31

Transportes Manuel Cid Díaz, S.L.

70.675,00

19.6.2023; 12.14.01.31

IN417Y-23A182

Francisco Lemos Romero, S.L.

21.175,00

15.9.2023; 19.31.03.90

IN417Y-23A174

Pontevedra Bricolaje, S.L.

6.559,09

15.9.2023; 17.20.52.84

IN417Y-23A143

Odalbela, S.L.

13.253,80

15.9.2023; 14.25.24.64

IN417Y-23A164

Talleres Cholo, S.L.

6.380,37

15.9.2023; 13.41.51.51

IN417Y-23A160

Sondeos Occidente, S.L.

44.924,84

15.9.2023; 13.39.41.27

IN417Y-23A58

Compostela Car Service, S.L.

7.803,95

15.9.2023; 13.08.22.65

IN417Y-23A10

Trafema, S.L.

30.525,00

15.6.2023; 13.13.48.00

IN417Y-23A156

Lemmar Granite

5.761,25

14.9.2023; 14.52.46.75

IN417Y-23A98

Coplegal, S.L.

183.961,25

14.9.2023; 14.52.01.06

IN417Y-23A126

Norfrio Grupaje Internacional, S.L.

39.783,15

14.9.2023; 14.20.36.21

IN417Y-23A155

Lemmar Granite

22.420,75

14.9.2023; 13.59.29.51

IN417Y-23A153

Inversiones Doroña, S.L.

8.377,00

14.9.2023; 13.47.19.16

IN417Y-23A150

Progando, S.L.

11.056,50

14.9.2023; 13.41.26.32

IN417Y-23A149

Lemmar Granite

8.222,50

14.9.2023; 13.31.12.86

IN417Y-23A142

Ferrallas Vulcano, S.L.

4.279,00

14.9.2023; 10.36.28.09

IN417Y-23A123

Fervi, S.L.

17.602,75

13.9.2023; 12.58.38.52

IN417Y-23A87

Coplegal, S.L.

17.869,50

13.9.2023; 12.07.43.85

IN417Y-23A118

Astilleros Ría de Vigo, S.A.

42.746,25

11.9.2023; 19.33.55.67

IN417Y-23A117

Carpifogar Carpinteros, S.L.

3.943,50

11.9.2023; 16.41.28.32

IN417Y-23A101

Creative Global Business, S.L.

16.588,28

11.9.2023; 12.59.40.77

IN417Y-23A21

Artesanos Mr del Río, S.L.

3.721,85

9.6.2023; 14.59.54.56

IN417Y-23A78

Inmobiliaria Varela Cartera, S.L.U.

25.694,15

8.8.2023; 11.19.55.40

IN417Y-23A15

Blancohostel, S.L.

22.863,50

8.6.2023; 16.54.13.52

IN417Y-23A112

Saltranex, S.L.

197.725,00

7.9.2023; 14.17.09.50

IN417Y-23A111

Lacados Lugo, S.L.

8.726,30

7.9.2023; 11.53.12.39

IN417Y-23A100

Pontevedra Marín, S.A.

4.114,00

5.9.2023; 11.01.03.01

IN417Y-23A72

Lemmar Granite

125.400,00

3.8.2023; 9.38.51.63

IN417Y-23A69

Inversiones García Gómez Mesía, S.L.

7.640,85

1.8.2023; 13.14.06.37

IN417Y-23A64

Inversiones García Gómez Mesía, S.L.

20.626,98

1.8.2023; 13.13.43.89

I.2. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en grandes empresas (PAGE).

Código de expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda da resolución de concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-23A8

Financiera Maderera, S.A.

22.043,01

31.5.2023; 12.32.42.94

IN417Y-23A54

Impregnaciones Melamínicas Gallegas, S.A.

7.805,00

28.7.2023; 14.42.20.65

IN417Y-23A32

Financiera Maderera, S.A.

69.095,00

23.6.2023; 12.43.07.46

IN417Y-23A56

Gallega de Circuitos Electronicos, S.L.U.

87.500,00

21.7.2023; 11.30.15.36

IN417Y-23A145

Denso Sistemas Térmicos España, S.A

5.033,17

15.9.2023; 13.49.07.98

IN417Y-23A139

Ilunion Lavanderías, S.A.

28.970,16

15.9.2023; 9.10.58.32

IN417Y-23A16

Exlabesa Extrusión Padrón, S.L.

422.555,00

15.6.2023; 11.39.53.39

IN417Y-23A151

Hotel de Matogrande, S.L.

25.621,73

14.9.2023; 13.41.18.60

IN417Y-23A130

Attica 21 Hoteles, S.L.

15.344,66

14.9.2023; 12.54.56.51

IN417Y-23A116

Fontecelta, S.A.U.

523.850,95

13.9.2023; 12.07.42.03

IN417Y-23A23

Sistemas Técnicos Accesorio y Componentes, S.L.

137.278,75

13.6.2023; 18.12.21.67

I.3. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en pemes ou grandes empresas que reduzan as emisións de GEI en polo menos un 30 % (PAE).

Código de expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda da resolución de concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-23A96

F.B. Bayona, S.L.

1.242,38

30.8.2023; 13.56.14.08

IN417Y-23A86

Grupo Ingemar, S.L.

14.400,00

22.8.2023; 12.44.59.57

IN417Y-23A27

Plásticos Acha, S.L.

54.769,00

19.6.2023; 14.56.49.38

IN417Y-23A3

Foresa Industrias Químicas del Noroeste, S.A.

14.105,00

16.5.2023; 9.32.42.36

IN417Y-23A148

Viveros Alecrín, S.L.

54.395,00

15.9.2023; 20.22.08.25

IN417Y-23A40

Atendo Calidade, S.L.

117.043,97

15.9.2023; 20.16.34.88

IN417Y-23A171

Gallega de Mecanizados Electrónicos, S.A.

5.183,88

15.9.2023; 15.06.05.71

IN417Y-23A167

Lavamar, S.A.

61.820,00

15.9.2023; 14.24.58.41

IN417Y-23A124

Fundación Galicia Obra Social

311.312,70

15.9.2023; 13.18.03.81

IN417Y-23A166

Plásticos Acha, S.L.

251.215,00

15.9.2023; 12.21.58.99

IN417Y-23A138

Explotaciones Gallegas, S.L.

100.000,00

14.9.2023; 21.56.01.29

IN417Y-23A125

Canteiros do Porriño Reunidos, S.A.

77.700,00

14.9.2023; 16.55.32.72

IN417Y-23A147

Lavamar, S.A.

91.850,00

14.9.2023; 14.21.19.27

IN417Y-23A152

Grupo Ingemar, S.L.

18.900,00

14.9.2023; 13.56.01.37

IN417Y-23A141

Minera de Rocas, S.L.U.

98.983,50

14.9.2023; 13.38.19.15

IN417Y-23A129

Citic Hic Gándara Censa, S.A.U.

176.701,14

14.9.2023; 9.39.19.88

IN417Y-23A122

Minera de Rocas, S.L.U.

126.775,00

13.9.2023; 11.46.32.63

IN417Y-23A121

Levgranite, S.L.U.

2.973,49

13.9.2023; 10.01.18.70

IN417Y-23A73

Borgwarner Emissions Systems Spain, S.L

17.767,52

10.8.2023; 8.00.29.85

I.4. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en infraestruturas públicas (PAP).

Non se concederon axudas nesta epígrafe.