DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Xoves, 15 de febreiro de 2024 Páx. 13671

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

CÉDULA de 31 de xaneiro de 2024 pola que se notifica a resolución do procedemento administrativo sancionador do expediente 12-13-23-05 e trece máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015 (BOE núm. 236, do 2 de outubro), do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícanselles aos denunciados cuxos datos persoais se mencionan no anexo, mediante a publicación no Boletín Oficial del Estado, as resolucións dos procedementos administrativos sancionadores por infracción da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, en relación co Regulamento de servizo e policía dos portos, aprobado pola Orde ministerial do 12 de xuño de 1976, por non ser posible a notificación no domicilio.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

O órgano competente para a resolución do expediente é o director do ente público, de acordo coa tipificación e coa contía da sanción, e en virtude do disposto no artigo 144.1.a) da Lei 6/2017, de portos de Galicia.

Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada perante o presidente do Consello de Administración, segundo o establecido no acordo de delegación de competencias do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia, publicado pola Resolución do 29 de agosto de 2018, no Diario Oficial de Galicia núm. 177, do 17 de setembro. O prazo para interpoñer este recurso é dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado.

Transcorrido o devandito prazo, a resolución sancionadora devirá firme e executiva e o importe da sanción poderá facerse efectivo en período voluntario, dentro do prazo establecido no artigo 62 da Lei 58/2003, do 12 de decembro, xeral tributaria (BOE núm. 302, do 18 de decembro), mediante ingreso en calquera oficina das entidades de depósito colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA e Abanca), empregando o modelo impreso que se facilitará nos servizos centrais de Portos de Galicia.

De non efectuarse o ingreso no devandito prazo, procederase á súa exacción por vía executiva.

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2024

Roi Fernández Añón
Director xeral de Portos de Galicia

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

DNI/CIF

denunciado

Feito denunciado

Data-hora-porto

Precepto infrinxido

Precepto sancionador

Importe da sanción

Sanc. 12-13-23-05

0100-CPF

Gardapeiraos

32709322X

Estacionamento prohibido.

13.7.2023

15.00 horas

Sada (A Coruña)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-19-23-34

8387-GPZ

Policía Local

46917147E

Estacionamento prohibido.

20.7.2023

17.56 horas

Malpica (A Coruña)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-19-23-44

6070-DKK

Policía Local

32403159T

Estacionamento prohibido.

29.7.2023

12.18 horas

Malpica (A Coruña)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-30-23-06

7ª-CO-2-193-93

Gardapeiraos

79326077C

Atracada sen autorización.

28.6.2023

11.00 horas

Camariñas (A Coruña)

Artigo 131.b) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-168

2002-GKZ

Gardapeiraos

52459350F

Estacionamento prohibido.

13.6.2023

10.12 horas

Ribeira (A Coruña)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-173

3821-BVV

PAFIF

32207675E

Estacionamento prohibido.

6.6.2023

10.30 horas

Ribeira (A Coruña)

Artigo 131.d) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-175

C-8415-CJ

PAFIF

33227571T

Estacionamento prohibido.

5.7.2023

17.00 horas

Ribeira (A Coruña)

Artigo 131.d) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-177

2639-DMR

PAFIF

33255187Q

Estacionamento prohibido.

10.7.2023

12.15 horas

Ribeira (A Coruña)

Artigo 131.d) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-50-23-18

7589-HGT

Garda Civil

76512531H

Estacionamento prohibido.

10.7.2023

3.05 horas

A Pobra (A Coruña)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-01-23-01

C-3995-CH

Garda Civil

35454966Y

Estacionamento prohibido.

6.5.2023

20.35 horas

Pontecesures (Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-27-23-221

4152-HPR

PAFIF

44825036Z

Estacionamento prohibido.

4.7.2023

23.00 horas

Pontecesures (Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-30-23-22

8743-JJM

Gardapeiraos

34586713A

Estacionamento prohibido.

23.5.2023

10.50 horas

A Guarda (Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-30-23-27

0441-GJF

PAFIF

35808061M

Estacionamento prohibido.

24.6.2023

14.35 horas

A Guarda (Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-35-23-137

P-6551-BDG

Gardapeiraos

44088319X

Estacionamento prohibido.

29.6.2023

16.20 horas

As Corbaceiras (Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €