DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Xoves, 15 de febreiro de 2024 Páx. 13664

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

EDICTO do 30 de xaneiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado ampliación de Serra de Toro, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Toro, no concello de Laza.

O Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, en sesión con data do 11 de decembro de 2023, acordou iniciar os trámites para a clasificación como veciñal en man común do monte coas características que a seguir se relacionan:

Nome do monte: ampliación de Serra de Toro.

Superficie: 41,15 ha.

Pertenza: CMVMC de Toro.

Parroquia: Toro (San Lourenzo) e Camba (San Salvador).

Concello: Laza.

Descrición dos predios que constitúen o monte:

Predio único:

Os terreos incluídos neste predio constitúen un único couto redondo, segundo a definición que figura no artigo 8 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, ben que están atravesados polos camiños correspondentes ás parcelas coas referencias catastrais 32040A13609008, 32040A13609010, 32040A13709003, 32040A13709004, 32040A13709006, 32040A13709007 e 32040A13709008.

Parcelas obxecto de clasificación

Parcelas estremeiras

Referencia catastral

Lindeiros

Referencia catastral

32040A13600349 (parte)

32040A13600350

32040A13700010 (parte)

32040A13700111

32040A13700131

32040A13700132

32040A13700135

32040A13700136

32040A13700137

32040A13700139

32040A13700145

Norte

32040A13700005

32040A13700006

32040A13700008

32040A13700009

32040A13700036

32040A13700037

32040A13700081

32040A13700080

32040A13700082

32040A13700083

32040A13700084

32040A13700085

32040A13700077

32040A13700088

32040A13700089

32040A13709008

32040A13700099

32040A13700110

32040A13700114

32040A13700115

32040A13700116

32040A13700118

32040A13700119

32040A13700120

Leste

32040A12509007

32040A13700121

32040A13700122

32040A13700123

32040A13700124

32040A13700125

32040A13700127

32040A13700128

32040A13700129

Sur

32040A12409001

32040A12309004

32040A13709002

Oeste

32040A13609007

32040A13609010

32040A13709009

32040A13609011

32040A13600349 (resto)

32040A13609008

32040A13700010 (resto)

O que se pon en coñecemento de todos os interesados indicándolles que se abre un período dun mes para que poidan examinar o expediente e efectuar as alegacións que estimen convenientes así como achegar os documentos ou informacións que xulguen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 23 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.

Ourense, 30 de xaneiro de 2024

Luis Jorge Álvarez Ferro
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación de
Montes Veciñais en Man Común de Ourense