DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 19 de febreiro de 2024 Páx. 14123

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de outubro de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 205, do 27 de outubro) pola que se establecen as bases reguladoras e a segunda convocatoria para o ano 2023, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, da calidade e do incremento do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca e da seguridade das infraestruturas fronte a eventos meteorolóxicos provocados polo cambio climático, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) (código de procedemento PE209G).

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas (anexo) na segunda convocatoria de 2023, para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, da calidade e do incremento do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca e da seguridade das infraestruturas fronte a eventos meteorolóxicos provocados polo cambio climático.

Estas axudas están cofinanciadas nun 70 % polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) e o 30 % pola Comunidade Autónoma de Galicia con cargo á aplicación orzamentaria 15.03.514A.781.0.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2024

O conselleiro do Mar
P.D. (Orde do 21.2.2022; DOG núm. 41, do 1 de marzo)
Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Expediente

NIF

Beneficiario

Importe en euros

PE209G-2023 FEMPA/02

G15036544

Confraría de Pescadores de Sada

39.476,25

PE209G-2023 FEMPA/03

G36012854

Confraría de Pescadores de Vilaxoán

2.179,21

PE209G-2023 FEMPA/04

G15036742

Confraría de Pescadores de Pontedeume

36.094,30

PE209G-2023 FEMPA/05

G15033103

Confraría de Pescadores de Camariñas

15.295,00

PE209G-2023 FEMPA/07

G15033103

Confraría de Pescadores de Camariñas

15.500,00

PE209G-2023 FEMPA/08

G15038516

Confraría de Pescadores de Lira

15.575,00

PE209G-2023 FEMPA/09

G15038516

Confraría de Pescadores de Lira

11.898,00

PE209G-2023 FEMPA/10

G15033236

Confraría de Pescadores de Ares

50.941,00

PE209G-2023 FEMPA/11

G27008515

Confraría de Pescadores de Burela

30.219,00

PE209G-2023 FEMPA/12

G36012847

Confraría de Pescadores de Cambados

98.000,00

PE209G-2023 FEMPA/13

G36012847

Confraría de Pescadores de Cambados

9.580,00

PE209G-2023 FEMPA/14

G15033236

Confraría de Pescadores de Ares

40.755,22

PE209G-2023 FEMPA/16

G15033186

Confraría de Pescadores de Barallobre

35.859,00

PE209G-2023 FEMPA/18

G36014173

Confraría de Pescadores de Santa Tecla

49.850,00

PE209G-2023 FEMPA/19

F36608131

Cooperativa Armadores Vigo (Arvi)

114.700,00

PE209G-2023 FEMPA/20

G15033186

Confraría de Pescadores de Barallobre

7.856,00

PE209G-2023 FEMPA/23

G36014389

Confraría de Pescadores de Cangas

73.729,27