DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 21 de febreiro de 2024 Páx. 14786

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica o requirimento de emenda da documentación das xustificacións presentadas ao abeiro da Orde do 1 de agosto de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, así como proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural, con base no proxecto piloto Talento interxeracional no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento BS320A).

A consellería con competencias en materia de política social e xuventude convocou, para o ano 2023, a través da Orde do 1 de agosto de 2023, as subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, así como proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural, con base no proxecto piloto Talento interxeracional no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (Diario Oficial de Galicia número 156, do 18 de agosto).

Mediante a Resolución do 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, publícase a Resolución do 20 de outubro de 2023 de concesión das subvencións presentadas ao abeiro da dita Orde do 1 de agosto de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 206, do 30 de outubro).

O artigo 17 da orde de convocatoria establece o prazo e a forma de presentación da xustificación das axudas concedidas. A data límite para a presentación da xustificación, logo da modificación introducida pola Orde do 13 de outubro de 2023, estableceuse para o día 1 de decembro de 2023

Así mesmo, nos números 2 e 3 do dito artigo 17 da orde determínase a documentación necesaria para a xustificación da axuda concedida en relación coas entidades de acción voluntaria e coas entidades locais beneficiarias, respectivamente.

Unha vez revisadas as xustificacións presentadas ao abeiro da dita orde de convocatoria polo órgano encargado da instrución, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros ou por non ser suficiente para a determinación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos no acto da concesión da subvención.

O artigo 17.5 da dita orde establece que transcorrido o prazo establecido de xustificación sen se ter presentado esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá a entidade beneficiaria para que no prazo improrrogable de dez (10) días a presente. A falta de presentación da xustificación no dito prazo comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A presentación da xustificación no dito prazo adicional non eximirá a entidade beneficiaria das sancións que, conforme a lei, correspondan.

Así mesmo, o artigo 15 da orde establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento e que esta publicación producirá os efectos de notificación.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do acto de requirimento da documentación xustificativa da axuda concedida, ditado polo órgano instrutor do procedemento con data do 6 de febreiro de 2024, no que se relacionan as entidades que deben emendar as xustificacións e/ou completar a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras e que figura como anexo a esta resolución.

2. Facer indicación expresa ás entidades beneficiarias que se relacionan no requirimento recollido no anexo para que, no prazo de dez (10) días, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece na orde de convocatoria. De non o facer, de conformidade co artigo 17.5 da orde, co artigo 28.10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e co artigo 45 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades que correspondan.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda da documentación das xustificacións, poderán dirixirse á Consellería de Política Social e Xuventude a través dos teléfonos 981 95 79 15 ou 881 99 65 30.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2024

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Requirimento de emenda da documentación xustificativa
das axudas concedidas

Convocatoria: Orde do 1 de agosto de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, así como proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural, con base no proxecto piloto Talento interxeracional no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2003 (código de procedemento BS320A).

Acto administrativo: requirimento de emenda da documentación xustificativa das axudas concedidas ao abeiro da Orde de 1 de agosto de 2023.

Data do acto: 6 de febreiro de 2024.

Órgano competente: Servizo de Voluntariado e Participación.

Efectos: as entidades beneficiarias que a seguir se relacionan terán un prazo máximo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do acto no Diario Oficial de Galicia, para emendar a falta ou achegar os documentos preceptivos. De non o facer,comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades que correspondan de conformidade co artigo 17.5 da orde, co artigo 28.10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e co artigo 45 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Relación de expedientes de voluntariado xuvenil:

Nº de exp.

Solicitante

NIF da entidade

Documentación requirida

BS320A 2023/040

Concello de Mos

P3603300I

– Acreditación de ter debidamente contratados os seguros de responsabilidade civil e de accidentes durante toda a execución do proxecto (art. 4.1.c).
– Anexo III: debidamente cuberto e asinado.
– Anexo IV: revisar os datos das persoas voluntarias.
– Conta xustificativa (art. 17.3.d).

Relación de expedientes de voluntariado interxeracional:

Nº de exp.

Solicitante

NIF da entidade

Documentación requirida

BS320A-TI 2023/003

Asociación Esgaia Inserta

G16918641

– Relación nominal de persoas voluntarias participantes no proxecto, coa declaración responsable de ter asinado o correspondente compromiso de colaboración (art. 14.5).
– Memoria económica (art. 17.2.b).
– Anexo V: revisar os datos das persoas voluntarias, adaptar o gasto total acorde ao indicado no anexo III, achegar a documentación xustificativa das nóminas indicadas (art. 17.2.d.4º).

BS320A-TI 2023/035

Asociación Cultural O Castro

G36116879

– Xustificación da axuda concedida (art.17.2).