DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 21 de febreiro de 2024 Páx. 14799

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, pola que se publica a Resolución do 30 de xaneiro de 2024 pola que se asigna o concerto social para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con parálise cerebral para o período 2024-2028 (código de procedemento BS632D).

No Diario Oficial de Galicia número 238, do 18 de decembro de 2023, publícase a Orde do 13 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do concerto social para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con parálise cerebral para o período 2024-2028, e se procede á súa convocatoria mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento BS632D).

Unha vez instruído, de conformidade coas bases reguladoras da convocatoria, logo da valoración de todas as solicitudes e aplicación dos criterios de selección, e vista a proposta de adxudicación, o órgano competente emite a resolución de adxudicación coa cal finaliza o procedemento.

O artigo 15 da Orde do 13 de decembro de 2023 establece que a resolución de concertación se publicará no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e terá os efectos da notificación.

Así mesmo, será igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Consellería de Política Social e Xuventude.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do contido íntegro da Resolución do 30 de xaneiro de 2024, ditada no procedemento BS632D, de asignación do concerto social para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con parálise cerebral para o período 2024-2028, que se xunta a esta resolución como anexo e coa cal finaliza o procedemento.

Segundo. Notificada a resolución polo órgano competente, procederase á formalización do concerto coas entidades seleccionadas.

A formalización deste concerto social, de acordo co establecido no artigo 19 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, farase mediante un documento administrativo dentro dos trinta (30) días seguintes ao da publicación da resolución de concertación.

O concerto social perfeccionarase coa súa formalización e non se poderá iniciar a súa execución sen se ter efectuado esta previamente.

Efectuada a formalización, as entidades concertadas estarán obrigadas a prestarlles ás persoas usuarias os servizos sociais nas condicións establecidas na normativa sectorial aplicable, na resolución da convocatoria do concerto social e, de ser o caso, nos criterios de preferencia e selección da entidade.

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2024

Begoña Abeijón Fernández
Directora xeral de Persoas con Discapacidade

ANEXO

Resolución de adxudicación

Orde do 13 decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do concerto social para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con parálise cerebral para o período 2024-2028, e se procede á súa convocatoria mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento BS632D).

Antecedentes de feito:

Primeiro. Con data do 18 de decembro de 2023 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 13 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do concerto social para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con parálise cerebral para o período 2024-2028, e se procede á súa convocatoria mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento BS632D).

Segundo. No prazo establecido, presentáronse á convocatoria as seguintes entidades:

Data e número de entrada Rexel

Entidade

CIF

Código

Servizo

Tipoloxía

Nº de prazas

Concello

20.12.2023

Nº 3335600

Asociación Aixiña

G32144669

020301

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión 220

10

Ourense

20.12.2023

Nº 3344016

Asoc. de Padres de Personas con Parálisis Cerebral

G15031529

020301

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión 220

46

Sada

020309

Servizo de atención residencial terapéutica

Internado 365

50

Sada

22.12.2023

Nº 3364397

Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral y Afines Amencer-Aspace

G36153757

020301

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión 220

17

Pontevedra

020301

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión 220

9

Pontevedra

020301

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión 220

17

Vilagarcía de Arousa

26.12.2023

Nº 3377327

Apamp Asociación de Familiares de Persoas con Parálise Cerebral

G36624120

020301

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión 220

41

Vigo

020306

Servizo de atención diúrna ocupacional

Media pensión 220

9

Vigo

020309

Servizo de atención residencial terapéutica

Internado 365

46

Vigo

020309

Servizo de atención residencial terapéutica

Respiro familiar 130

2

Vigo

28.12.2023

Nº 3396645

Cruz Roja Española

Q2866001G

020301

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión 220

10

Castro de Rei

020309

Servizo de atención residencial terapéutica

Internado 365

35

Castro de Rei

020309

Servizo de atención residencial terapéutica

Respiro familiar 104

1

Castro de Rei

Terceiro. O día 24 de xaneiro de 2024 reuniuse a Comisión de Valoración co obxecto de comprobar que as entidades que presentaron solicitude no concerto social referenciado co código de procedemento BS632D cumpren cos requisitos establecidos no artigo 5 da convocatoria e presentaron a documentación exixida no artigo 8.

Cuarto. Examinada a documentación, constátase que todas as entidades cumpren cos requisitos establecidos no artigo 5 da convocatoria e presentaron a documentación exixida no artigo 8 de forma correcta e completa, e dentro do prazo establecido na convocatoria.

Quinto. A Comisión de Valoración informa o órgano instrutor de que todas as entidades presentadas xa están prestando o servizo mediante contratos formalizados coa Consellería de Política Social e Xuventude e de que se presentan á totalidade das prazas que xa están xestionando, polo que, conforme establece o artigo 13.1 da convocatoria, teñen preferencia nas prazas que solicitan e non é necesario aplicar os criterios de valoración previstos neste mesmo artigo.

Fundamentos xurídicos:

Primeiro. En virtude do artigo 11 da Orde do 13 de decembro de 2023, a instrución do procedemento correspóndelle á Subdirección Xeral de Recursos de Equipamentos de Apoio á Discapacidade da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade.

Segundo. O artigo 12 da Orde do 13 de decembro de 2023, nos seus números 2, 4 e 5, establece:

«2. A Comisión de Avaliación será a encargada de verificar o cumprimento das condicións impostas ás entidades para concertar e de valorar as solicitudes de conformidade cos criterios de selección establecidos no artigo 13 desta convocatoria.

4. A Comisión de Valoración determinará aquelas entidades que cumpran os requisitos para concertar e elaborará un informe de acordo co previsto no artigo 13 desta convocatoria.

5. Segundo o referido informe da Comisión de Valoración, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución ao órgano competente para resolver a concesión con cada entidade».

Terceiro. Segundo o artigo 14 da Orde do 13 de decembro de 2023, a resolución correspóndelle, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude, á persoa titular da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade.

Por todo o exposto, e vista a proposta de adxudicación efectuada pola Subdirección Xeral de Recursos e Equipamentos de Apoio á Discapacidade,

RESOLVO:

Primeiro. Asignarlles o concerto social para a prestación do servizo para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con parálise cerebral para o período que abarca desde a formalización, prevista para o 1 de marzo de 2024, ata o 29 de febreiro de 2028, ás entidades que se relacionan no anexo, nos termos e contías que figuran nel, con cargo á aplicación orzamentaria 11.04.312D.228.2, e segundo os módulos económicos que se detallan:

1. O módulo económico para a reserva e ocupación de prazas por cada tipo de servizo será o seguinte:

Servizo

Prezo praza sen IVE

IVE (4 %)

Prezo total

Servizo de atención diúrna terapéutica

Media pensión (220 días)

1.500,00 €/mes

60,00 €

1.560,00 €/mes

Servizo de atención diúrna ocupacional

Media pensión (220 días)

900,00 €/mes

36,00 €

936,00 €/mes

Servizo de atención residencial terapéutica

Internado (365 días)

3.600,00 €/mes

144,00 €

3.744,00 €/mes

Respiro familiar (104/130 días)

175,00 €/día

7,00 €

182,00 €/día

2. No servizo de transporte, o módulo económico é o seguinte:

Servizo

Prezo praza/día sen IVE

IVE (10 %)

Prezo praza/día total

Transporte

11,30 €

1,13 €

12,43 €

3. As compensacións polas medidas especiais de accesibilidade, vinculadas ao transporte, son as seguintes:

Perfil de mobilidade das persoas usuarias

Prezo praza/día sen IVE

IVE (10 %)

Prezo praza/día total

Grupo 1

4,45 €

0,44 €

4,89 €

Grupo 2

19,67 €

1,96 €

21,63 €

Segundo. Asinar o concerto social coas entidades seleccionadas dentro dos trinta (30) días seguintes ao da publicación das resolucións de concertación, segundo indica o artigo 19 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Terceiro. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. A resolución de concertación publicarase no Diario Oficial de Galicia e a publicación terá os efectos da notificación, consonte o artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, tal como se indica no artigo 17.2 do Decreto 229/2020, do 17 de decembro.

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2024. A conselleira de Política Social e Xuventude. Por delegación (Artigo 14 da Orde do 29.11.2023). Begoña Abeijón Fernández, directora xeral de Persoas con Discapacidade.

ANEXO I

Expediente

BS632D-1/2023

Entidade

Asociación Aixiña

NIF

G32144669

Nº RUEPSS

E-216

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención diúrna terapéutica

020301

Media pensión 220

10

Centro de día Aixiña

E-216-C-2

Ourense

4 %

156.000,00

135.720,00

187.200,00

162.864,00

187.200,00

162.864,00

187.200,00

162.864,00

31.200,00

27.144,00

Servizo de transporte adaptado e asistido

010110

Transporte

10

Centro de día Aixiña

E-216-C-2

Ourense

10 %

22.374,00

20.136,60

27.346,00

24.611,40

27.346,00

24.611,40

27.346,00

24.611,40

4.972,00

4.474,80

Compensacións G1

2

Centro de día Aixiña

E-216-C-2

Ourense

10 %

1.762,20

1.762,20

2.153,80

2.153,80

2.153,80

2.153,80

2.153,80

2.153,80

391,60

391,60

Compensacións G2

6

Centro de día Aixiña

E-216-C-2

Ourense

10 %

23.367,96

23.367,96

25.964,40

28.560,84

25.964,40

28.560,84

25.964,40

28.560,84

5.192,88

5.192,88

203.504,16

180.986,76

245.260,64

218.190,04

245.260,64

218.190,04

245.260,64

218.190,04

41.756,48

37.203,28

Expediente

BS632D-2/2023

Entidade

Asoc. de Padres de Personas con Parálisis Cerebral

NIF

G15031529

Nº RUEPSS

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención diúrna terapéutica

020301

Media pensión 220

46

Centro de día asistencial Aspace

E0056C002

Sada

Exento

690.000,00

600.300,00

828.000,00

720.360,00

828.000,00

720.360,00

828.000,00

720.360,00

138.000,00

120.060,00

Servizo de atención residencial terapéutica

020309

Internado 365

18

Residencia de gravemente afectados

E0056C001

Sada

648.000,00

563.760,00

777.600,00

676.512,00

777.600,00

676.512,00

777.600,00

676.512,00

129.600,00

112.752,00

32

Residencia de gravemente afectados

E0056C003

Sada

1.152.000,00

1.002.240,00

1.382.400,00

1.202.688,00

1.382.400,00

1.202.688,00

1.382.400,00

1.202.688,00

230.400,00

200.448,00

Servizo de transporte adaptado e asistido

010110

Transporte

46

Centro de día asistencial Aspace

E0056C002

Sada

93.564,00

84.207,60

114.356,00

102.920,40

114.356,00

102.920,40

114.356,00

102.920,40

20.792,00

18.712,80

Compensacións G1

10

Centro de día asistencial Aspace

E0056C002

Sada

8.010,00

8.010,00

9.790,00

9.790,00

9.790,00

9.790,00

9.790,00

9.790,00

1.780,00

1.780,00

Compensacións G2

28

Centro de día asistencial Aspace

E0056C002

Sada

99.136,80

99.136,80

121.167,20

121.167,20

121.167,20

121.167,20

121.167,20

121.167,20

22.030,40

22.030,40

2.690.710,80

2.357.654,40

3.233.313,20

2.833.437,60

3.233.313,20

2.833.437,60

3.233.313,20

2.833.437,60

542.602,40

475.783,20

Expediente

BS632D-3/2023

Entidade

Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral y Afines Amencer-Aspace

NIF

G36153757

Nº RUEPSS

Servizo concerto

Tipoloxía

Nº prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega
Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención diúrna terapéutica

020301

Media pensión 220

17

Centro de día Amencer-Aspace

E0225-C2

Pontevedra

Exento

255.000,00

221.850,00

306.000,00

266.220,00

306.000,00

266.220,00

306.000,00

266.220,00

51.000,00

44.370,00

9

Centro de día Amencer-Lourizán

E0225-C4

Pontevedra

135.000,00

117.450,00

162.000,00

140.940,00

162.000,00

140.940,00

162.000,00

140.940,00

27.000,00

23.490,00

Servizo de atención diúrna terapéutica

020301

Media pensión 220

17

Centro de día Princesa Letizia

E0225-C3

Vilagarcía de Arousa

255.000,00

221.850,00

306.000,00

266.220,00

306.000,00

266.220,00

306.000,00

266.220,00

51.000,00

44.370,00

Servizo de transporte adaptado e asistido

010110

Transporte

17

Centro de día Amencer-Aspace

E0225-C2

Pontevedra

34.578,00

31.120,20

42.262,00

38.035,80

42.262,00

38.035,80

42.262,00

38.035,80

7.684,00

6.915,60

9

Centro de día Amencer-Lourizán

E0225-C4

Pontevedra

18.306,00

16.475,40

22.374,00

20.136,60

22.374,00

20.136,60

22.374,00

20.136,60

4.068,00

3.661,20

Compensacións G1

4

Centro de día Amencer-Aspace

E0225-C2

Pontevedra

3.204,00

3.204,00

3.916,00

3.916,00

3.916,00

3.916,00

3.916,00

3.916,00

712,00

712,00

2

Centro de día Amencer-Lourizán

E0225-C4

Pontevedra

1.602,00

1.602,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

356,00

356,00

Compensacións G2

10

Centro de día Amencer-Aspace

E0225-C2

Pontevedra

35.406,00

35.406,00

43.274,00

43.274,00

43.274,00

43.274,00

43.274,00

43.274,00

7.868,00

7.868,00

6

Centro de día Amencer-Lourizán

E0225-C4

Pontevedra

21.243,60

21.243,60

25.964,40

25.964,40

25.964,40

25.964,40

25.964,40

25.964,40

4.720,80

4.720,80

Servizo de transporte adaptado e asistido

010110

Transporte

17

Centro de día Princesa Letizia

E0225-C3

Vilagarcía de Arousa

34.578,00

31.120,20

42.262,00

38.035,80

42.262,00

38.035,80

42.262,00

38.035,80

7.684,00

6.915,60

Compensacións G1

4

Centro de día Princesa Letizia

E0225-C3

Vilagarcía de Arousa

3.204,00

3.204,00

3.916,00

3.916,00

3.916,00

3.916,00

3.916,00

3.916,00

712,00

712,00

Compensacións G2

10

Centro de día Princesa Letizia

E0225-C3

Vilagarcía de Arousa

35.406,00

35.406,00

43.274,00

43.274,00

43.274,00

43.274,00

43.274,00

43.274,00

7.868,00

7.868,00

832.527,60

739.931,40

1.003.200,40

891.890,60

1.003.200,40

891.890,60

1.003.200,40

891.890,60

170.672,80

151.959,20

Expediente

BS632D-4/2023

Entidade

APAMP Asociación de Familiares de Persoas con Parálise Cerebral

NIF

G36624120

Nº RUEPSS

E59

Servizo concerto

Tipoloxía


prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 Meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 Meses)

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención diúrna terapéutica

020301

Media pensión 220

41

Centro de día Apamp

E-59-C-2

Vigo

Exento

615.000,00

535.050,00

738.000,00

642.060,00

738.000,00

642.060,00

738.000,00

642.060,00

123.000,00

107.010,00

Servizo de atención diúrna ocupacional

020306

Media pensión 220

9

Centro ocupacional Apamp

E-59-C-1

Vigo

81.000,00

70.470,00

97.200,00

84.564,00

97.200,00

84.564,00

97.200,00

84.564,00

16.200,00

14.094,00

Servizo de atención residencial terapéutica

020309

Internado 365

46

Residencia de atención integral Apamp

E-59-C-4

Vigo

1.656.000,00

1.440.720,00

1.987.200,00

1.728.864,00

1.987.200,00

1.728.864,00

1.987.200,00

1.728.864,00

331.200,00

288.144,00

Servizo de atención residencial terapéutica

020309

Respiro familiar 130

2

Vivenda tutelada Camelias

E-59-C-3

Vigo

38.500,00

33.495,00

45.500,00

39.585,00

45.500,00

39.585,00

45.500,00

39.585,00

7.000,00

6.090,00

Servizo de transporte adaptado e asistido

010110

Transporte

41

Centro de día Apamp

E-59-C-2

Vigo

83.394,00

75.054,60

101.926,00

91.733,40

101.926,00

91.733,40

101.926,00

91.733,40

18.532,00

16.678,80

9

Centro ocupacional Apamp

E-59-C-1

Vigo

18.306,00

16.475,40

22.374,00

20.136,60

22.374,00

20.136,60

22.374,00

20.136,60

4.068,00

3.661,20

Compensacións G1

9

Centro de día Apamp

E-59-C-2

Vigo

7.209,00

7.209,00

8.811,00

8.811,00

8.811,00

8.811,00

8.811,00

8.811,00

1.602,00

1.602,00

2

Centro ocupacional Apamp

E-59-C-1

Vigo

1.602,00

1.602,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

356,00

356,00

Compensacións G2

25

Centro de día Apamp

E-59-C-2

Vigo

88.515,00

88.515,00

108.185,00

108.185,00

108.185,00

108.185,00

108.185,00

108.185,00

19.670,00

19.670,00

6

Centro ocupacional Apamp

E-59-C-1

Vigo

21.243,60

21.243,60

25.964,40

25.964,40

25.964,40

25.964,40

25.964,40

25.964,40

4.720,80

4.720,80

2.610.769,60

2.289.834,60

3.137.118,40

2.751.861,40

3.137.118,40

2.751.861,40

3.137.118,40

2.751.861,40

526.348,80

462.026,80

Expediente

BS632D-5/2023

Entidade

Cruz Roja Española

NIF

Q2866001G

Nº RUEPSS

E-023

Servizo concerto

Tipoloxía


prazas

Nome centro

Concello

IVE

Anualidade 2024

(10 Meses)

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Anualidade 2028

(2 Meses)

Orzamento

Achega
Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Orzamento

Achega Xunta

Servizo de atención diúrna terapéutica

020301

Media pensión 220

10

Centro de día de paralíticos cerebrais I
E-23-C-10

Castro de Rei

Exento

150.000,00

130.500,00

180.000,00

156.600,00

180.000,00

156.600,00

180.000,00

156.600,00

30.000,00

26.100,00

Servizo de atención residencial terapéutica

020309

Internado 365

35

Centro de día de paralíticos cerebrais I
E-23-C-10

Castro de Rei

1.260.000,00

1.096.200,00

1.512.000,00

1.315.440,00

1.512.000,00

1.315.440,00

1.512.000,00

1.315.440,00

252.000,00

219.240,00

Servizo de atención residencial terapéutica

020309

Respiro familiar 104

1

Centro de día de paralíticos cerebrais I
E-23-C-10

Castro de Rei

15.400,00

13.398,00

18.200,00

15.834,00

18.200,00

15.834,00

18.200,00

15.834,00

2.800,00

2.436,00

Servizo de transporte adaptado e asistido

010110

Transporte

10

Centro de día de paralíticos cerebrais I

E-23-C-10

Castro de Rei

20.340,00

18.306,00

24.860,00

22.374,00

24.860,00

22.374,00

24.860,00

22.374,00

4.520,00

4.068,00

Compensacións G1

2

Centro de día de paralíticos cerebrais I

E-23-C-10

Castro de Rei

1.602,00

1.602,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

1.958,00

356,00

356,00

Compensacións G2

6

Centro de día de paralíticos cerebrais I

E-23-C-10

Castro de Rei

21.243,60

21.243,60

25.964,40

25.964,40

25.964,40

25.964,40

25.964,40

25.964,40

4.720,80

4.720,80

1.468.585,60

1.281.249,60

1.762.982,40

1.538.170,40

1.762.982,40

1.538.170,40

1.762.982,40

1.538.170,40

294.396,80

256.920,80