DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Xoves, 22 de febreiro de 2024 Páx. 15143

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 2 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para a planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas, anualidade 2023 (código de procedemento IN418E).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 2 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para a planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas, para a anualidade 2023.

2. Estas axudas, no caso de beneficiarios con actividade económica, incardínanse no réxime de axudas de minimis, establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis; no Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola e no Regulamento (UE) núm. 717/2014 da Comisión, do 27 de xullo de 2014, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2024

Pablo Fernández Vila
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO I

Subvencións concedidas. Procedemento IN418E

Finalidade: subvencións para a planificación enerxética de entidades locais e de comunidades enerxéticas para o ano 2023.

Beneficiarios das axudas concedidas:

As subvencións concedidas aparecen ordenadas pola data e hora de presentación da solicitude de axuda.

I.1. Liña de planificación enerxética de concellos.

Aplicacións orzamentarias: estas axudas fináncianse con cargo á aplicación orzamentaria 05.A3.733A.760.3 cun orzamento de 350.000,00 €.

Código expediente

Persoa ou entidade beneficiaria

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de presentación

IN418E-23A1

Concello de San Xoán de Río

3.300,00

28.3.2023 9:20:48.76

IN418E-23A4

Concello de Boborás

3.300,00

28.3.2023 9:22:02.62

IN418E-23A8

Concello do Irixo

3.300,00

28.3.2023 9:26:19.72

IN418E-23A12

Concello de Ribadavia

2.004,00

28.3.2023 9:44:16.47

IN418E-23A15

Concello de Piñor

3.300,00

28.3.2023 10:32:13.05

IN418E-23A18

Concello de Bande

2.700,00

28.3.2023 14:41:46.88

IN418E-23A19

Concello da Gudiña

2.700,00

29.3.2023 10:15:24.15

IN418E-23A24

Concello da Arnoia

3.300,00

29.3.2023 12:27:44.33

IN418E-23A32

Concello de Melide

5.950,40

11.4.2023 10:45:13.01

IN418E-23A35

Concello da Bola

2.109,00

27.4.2023 13:47:32.13

Concello de Cartelle

5.106,00

Concello da Merca

3.885,00

IN418E-23A39

Concello de Cualedro

4.260,00

4.5.2023 12:25:42.36

Concello de Monterrei

6.390,00

IN418E-23A55

Concello da Cañiza

6.493,28

2.6.2023 15:13:21.32

Concello de Melón

1.805,90

IN418E-23A59

Concello de Amoeiro

12.302,50

13.6.2023 9:43:14.54

Concello de Coles

13.157,50

Concello de Gomesende

11.922,50

Concello de Xunqueira de Espadanedo

12.587,50

Concello de Nogueira de Ramuín

13.252,50

Concello de Paderne de Allariz

12.207,50

Concello do Pereiro de Aguiar

11.960,00

Concello da Peroxa

11.637,50

Concello de Ramirás

12.207,50

Concello de San Cibrao das Viñas

11.960,00

Concello de Vilamarín

11.637,50

IN418E-23A74

Concello de Muxía

2.925,00

14.6.2023 15:48:46.63

IN418E-23A84

Concello de Campo Lameiro

2.011,50

15.6.2023 16:48:25.33

Concello de Moraña

4.727,03

Concello de Portas

2.876,25

I.2. Liña de planificación enerxética de comunidades enerxéticas.

Aplicacións orzamentarias: estas axudas fináncianse con cargo á aplicación orzamentaria 05.A3.733A.781.8, salvo o expediente IN418E-23A7, que vai con cargo a conta 05.A3.733A.770.4 cun orzamento de 250.000,00 €.

Código expediente

Persoa ou entidade beneficiaria

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora de presentación

IN418E-23A31

Asociación Begonte Genera

11.996,00

31.3.2023 12:54:52.23

IN418E-23A14

Comunidade Enerxética Aira Vella Campobecerros

11.804,00

28.3.2023 9:29:48.07

IN418E-23A7

Renovables de Liñares, S.C.G.

4.000,00

28.3.2023 9:28:57.21

IN418E-23A9

Comunidade Enerxética de Penelas A Teixeira

11.900,00

28.3.2023 9:21:18.81

IN418E-23A3

Comunidade Enerxética A Arnoia

11.900,00

28.3.2023 9:13:40.19

IN418E-23A81

Comunidade de Enerxética Renovable Pedreira I

8.640,00

14.6.2023 23:12:43.69

IN418E-23A72

Asociación de Usuarios de Enerxía Moaña Solar

12.000,00

14.6.2023 10:00:40.65

IN418E-23A71

Comunidade de Enerxía Renovable do Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo

14.400,00

13.6.2023 20:14:28.00

IN418E-23A41

Comunidade Enerxética Escudeiros-Ramirás

5.600,00

9.5.2023 17:08:35.22