DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Xoves, 22 de febreiro de 2024 Páx. 15269

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública a modificación da solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, da liña de alta tensión 66/220 kV entre SET parque eólico Pico Touriñán-SET Tivo, nos concellos de Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Campo Lameiro, Moraña, Portas e Caldas de Reis (expediente IN407A 2011/350).

Mediante a Resolución do 29 de outubro de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria, sometéronse a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorizacións administrativas previa e de construción, aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica nos concellos de Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Campo Lameiro, Moraña, Portas e Caldas de Reis (expediente IN407A 2011/350). A dita resolución publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG) núm. 211, do 6.11.2018, con posterior corrección de erros no DOG núm. 221, do 20.11.2018, e no xornal Faro de Vigo do 6.11.2018. No anexo desa resolución figuraba a relación de bens e dereitos afectados (RBDA) pola instalación eléctrica referida, denominada LAT 66/220 kV entre SET parque eólico Pico Touriñán-SET Tivo.

O 4.2.2020, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático formulou a declaración de impacto ambiental (DIA) favorable relativa ao proxecto da liña de alta tensión (LAT) a 66/220 kV entre a subestación (SET) do parque eólico Pico Touriñán e a SET de Tivo, promovido por Enel Green Power España, S.L. (clave 2012/0001), que se fixo pública polo Anuncio do 4 de febreiro de 2020 desa dirección xeral (DOG núm. 33, do 18.2.2020).

O 21.11.2022, mediante resolución da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais autorizouse a transmisión de titularidade do expediente da LAT 66/220 kV entre SET parque eólico Pico Touriñán-SET Tivo, sita nos concellos de Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Campo Lameiro, Moraña, Portas e Caldas de Reis (Pontevedra), promovido por Enel Green Power España, S.L., a favor das sociedades Greenalia Wind Power Touriñán, S.L.U., Wind Premier Rosa dos Ventos, S.L.U., Naturgy Renovables, S.L.U. e Norvento, S.L.U.

O 7.12.2023, Norvento, S.L.U., actuando como representante ante a Administración das sociedades promotoras da instalación, presentou unha nova relación de bens e dereitos afectados (RBDA), resultante da configuración final do proxecto, que se inclúe no anexo desta resolución, para dar cumprimento ao establecido no artigo 44.4 da Lei 8/2009, do 22 de decembro.

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, e polo artigo 39 da Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitantes/promotoras: Greenalia Wind Power Touriñán, S.L.U., Wind Premier Rosa dos Ventos, S.L.U., Naturgy Renovables, S.L.U. e Norvento, S.L.U.

Denominación do proxecto: LAT a 66/220 kV entre SET parque eólico Pico Touriñán-SET Tivo.

Concellos afectados: Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Campo Lameiro, Moraña, Portas e Caldas de Reis.

Características técnicas: liña de alta tensión que discorre polos termos municipais de Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Campo Lameiro, Moraña e Portas ata a subestación Tivo, no concello de Caldas de Reis, cunha parte aérea de 51 apoios e unha parte final subterránea. A liña, na súa parte inicial, ten unha configuración de simple circuíto en 220 kV e, a partir do apoio 36, é de dobre circuíto 66/220 kV.

Orzamento execución material: 3.804.518,00 €.

O obxecto da información pública será a modificación da solicitude de declaración de utilidade pública para as citadas instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. A relación concreta e individualizada modificada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto, que figura no anexo que se insire nesta resolución, que anula e substitúe a anterior RBDA publicada na Resolución do 29 de outubro de 2018 (DOG núm. 211, do 6.11.2018), coa posterior corrección de erros (DOG núm. 221, do 20.11.2018).

2. Plano parcelario dos predios afectados polo proxecto.

O que se fai público para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a esta resolución e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas, dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

A consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Consellería de Economía, Industria e Innovación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 34.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Industria e Innovación (avenida Mª Victoria Moreno, 43, 5º, 36003 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como ás dependencias dos concellos de Cerdedo-Cotobade (A Chan, 11, 36856 Carballedo, Cerdedo-Cotobade, ou praza do Concello, 1, 36130 Cerdedo, Cerdedo-Cotobade), A Estrada (praza da Constitución, 1, 36680 A Estrada), Campo Lameiro (praza da provincia de Pontevedra, 1, 36110 A Lagoa, Campo Lameiro), Moraña (rúa 1, 2, 36660 Santa Lucía, Moraña), Portas (rúa Rapeira, 1, 36658 Portas) e Caldas de Reis (rúa Ferrería, 1, 36650 Caldas de Reis).

Pontevedra, 17 de xaneiro de 2024

Beatriz López del Olmo
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

predio

Titular proposto

Datos catastrais

Afeccións

Referencia catastral

Pol.

Parc.

Termo
municipal

Pleno dominio

Servidume de voo

Servidume de paso

apoio

Apoio (m2)

Lonxitude
(ml)

Voo liña
(m2)

Acc. apoio
(m2)

Gabia

Lonxitude
(ml)

Superf.
(m2)

1

MVMC de Quireza

36011A00101778

1

1778

Cerdedo-Cotobade

1

67,57

275,53

7.131,26

2.658,71

2

MVMC de Quireza

36017A23100280

231

280

A Estrada

2

82,94

54,14

629,37

41,26

Fernández Veiga Manuel

Pérez Lagares Mª Luisa Eulalia (herdeiros de)

3

MVMC de Quireza

36017A23100279

231

279

A Estrada

2

0,78

29,14

704,36

Puente Tapia Efigenia

4

MVMC de Quireza

36017A23100278

231

278

A Estrada

21,09

618,33

Fernández Veiga Manuel

Pérez Lagares Mª Luisa Eulalia (herdeiros de)

5

MVMC de Quireza

36017A23100277

231

277

A Estrada

17,55

571,07

Picallo Cerviño Manuela

6

MVMC de Quireza

36017A23100276

231

276

A Estrada

20,26

717,79

Mariño Basteiro María Domitila

7

MVMC de Quireza

36017A23100275

231

275

A Estrada

16,05

613,95

Ulla Rodríguez Amando

8

MVMC de Quireza

36017A23100272

231

272

A Estrada

22,14

855,36

Iglesias Vilariño Dorotea

Iglesias Vilariño José

11

Descoñecido

36017A23100230

231

230

A Estrada

49,28

12

Tapia Mariño Manuel (herdeiros de)

36017A23100267

231

267

A Estrada

17,89

681,13

13

Descoñecido

36017A23100229

231

229

A Estrada

64,79

15

Descoñecido

36017A23100228

231

228

A Estrada

92,35

16

Mariño Puente Encarnación (herdeiros de)

36017A23100265

231

265

A Estrada

10,29

355,62

17

Rodríguez Cerviño Manuel (herdeiros de)

36017A23100227

231

227

A Estrada

127,28

19

Basteiro Picallo Miguel (herdeiros de)

36017A23100226

231

226

A Estrada

194,68

21

Rodríguez Mariño María Isabel

36017A23100262

231

262

A Estrada

14,75

418,92

23

Mariño Fariña Ignacio

36017A23100261

231

261

A Estrada

15,13

404,47

26

Tapia Mariño María Dolores Placentina

(herdeiros de)

36017A23100223

231

223

A Estrada

0,41

278,74

28

Fernández Puente Erminda

36017A23100256

231

256

A Estrada

563,93

Picallo Fernández Encarnación

Picallo Fernández José

29

Descoñecido

36017A23100221

231

221

A Estrada

14,47

342,34

30

Descoñecido

36017A23100220

231

220

A Estrada

14,55

385,16

32

Fragoso Ulla Manuela

36017A23100219

231

219

A Estrada

13,72

376,56

38

Rodríguez Mariño María Carmen

36017A23100250

231

250

A Estrada

86,87

48

Silva Picallo Isabel (herdeiros de)

36017A23100207

231

207

A Estrada

12,35

377,65

50

Rodríguez Cerviño Manuel (herdeiros de)

36017A23100205

231

205

A Estrada

14,23

443,61

52

Puente Ulla Mª del Carmen Elia

36017A23100203

231

203

A Estrada

14,46

452,31

465,94

61

Silva Rodríguez Dosinda (herdeiros de)

36017A23100197

231

197

A Estrada

4

41,94

19,68

394,83

66,96

62

Basteiro Picallo Miguel (herdeiros de)

36017A23100196

231

196

A Estrada

4

27,28

22,38

478,36

65

Tapia Silva Dolores

36017A23100193

231

193

A Estrada

21,16

Tapia Silva María Soledad

67

Rodríguez Cerviño Manuel (herdeiros de)

36017A23100331

231

331

A Estrada

11,91

344,04

75

Puente Ulla María del Carmen Elia

36017A23100335

231

335

A Estrada

19,40

705,29

Ulla Rodríguez Amando

76

Rodríguez Cerviño Manuel (herdeiros de)

36017A23100355

231

355

A Estrada

70,04

80

Puente Ulla María del Carmen Elia

36017A23100362

231

362

A Estrada

59,27

Ulla Rodríguez Amando

81

Tapia Silva María Soledad

36017A23100337

231

337

A Estrada

28,73

1.043,56

82

Silva Picallo Isabel (herdeiros de)

36017A23100364

231

364

A Estrada

63,84

96

Ulla Rodríguez Amando

36017A22800986

228

986

A Estrada

8,65

264,68

38,20

99

Descoñecido

36017A22800983

228

983

A Estrada

8,53

306,80

37,96

103

Puente Ulla María del Carmen Elia

36017A22801023

228

1023

A Estrada

191,38

Ulla Rodríguez Amando

109

Descoñecido

36017A22800976

228

976

A Estrada

11,44

518,01

68,41

112

Iglesias García José (herdeiros de)

36017A22800974

228

974

A Estrada

9,85

458,56

99,69

113

Tapia Mariño Laurentina (herdeiros de)

36017A22800973

228

973

A Estrada

10,22

480,14

59,61

117

Iglesias Cerviño José (herdeiros de)

36017A22800969

228

969

A Estrada

10,84

512,63

48,01

120

Louzao Picallo José (herdeiros de)

36017A22800963

228

963

A Estrada

4,98

238,22

57,53

124

Silva Rodríguez Dosinda (herdeiros de)

36017A22800955

228

955

A Estrada

10,76

497,17

44,31

127

Basteiro Picallo Miguel (herdeiros de)

36017A22800920

228

920

A Estrada

110,15

129

Descoñecido

36017A22800921

228

921

A Estrada

62,56

138

Tapia Mariño Inés (herdeiros de)

36017A22801044

228

1044

A Estrada

6

106,30

14,50

260,24

73,61

139

Silva Picallo José (herdeiros de)

36017A22801046

228

1046

A Estrada

18,31

505,14

140

Rodríguez Cerviño Manuel (herdeiros de)

36017A22801048

228

1048

A Estrada

20,77

657,75

142

Descoñecido

36017A22801052

228

1052

A Estrada

25,66

1.010,76

148

Tapia Rodríguez María (herdeiros de)

36017A22801214

228

1214

A Estrada

25,88

1.233,59

153

Gómez Rodríguez Rosa

36017A22801209

228

1209

A Estrada

21,48

878,03

162

Concello de Campo Lameiro

36007A00409006

4

9006

Campo Lameiro

74,53

2.046,25

21.725,35

MVMC de Lamosa

MVMC de Painceiros

163

MVMC de Painceiros

36007A00400365

4

365

Campo Lameiro

10; 8; 9

247,20

1.188,81

42.648,19

7.537,54

MVMC de Armonda

MVMC de Moimenta

MVMC de Lamosa

164

MVMC de Painceiros

36007A00400423

4

423

Campo Lameiro

74,80

3.268,17

MVMC de Armonda

MVMC de Moimenta

MVMC de Lamosa

165

MVMC de Painceiros

36007A00400418

4

418

Campo Lameiro

11; 12; 13; 14

370,66

1.131,77

39.092,32

2.484,77

MVMC de Armonda

MVMC de Moimenta

MVMC de Lamosa

167

MVMC de Painceiros

36007A00400521

4

521

Campo Lameiro

253,40

14.528,85

MVMC de Armonda

MVMC de Moimenta

MVMC de Lamosa

168

MVMC de Painceiros

36007A00400322

4

322

Campo Lameiro

15; 16; 17

315,04

878,79

30.226,50

12.069,67

MVMC de Armonda

MVMC de Moimenta

MVMC de Lamosa

169

Descoñecido

36007A00109003

1

9003

Campo Lameiro

3,15

82,95

12,20

173

Chan Silva Secundino (herdeiros de)

36007A00100402

1

402

Campo Lameiro

40,78

446,63

177

Descoñecido

36007A00100408

1

408

Campo Lameiro

47,06

178

Descoñecido

36007A00109011

1

9011

Campo Lameiro

3,46

73,41

344,78

183

Chan Silva Secundino (herdeiros de)

36007A00100405

1

405

Campo Lameiro

13,60

185

Touriño Castro Manuel

36007A00100428

1

428

Campo Lameiro

228,61

186

Martínez Leiro Ramón

36007A00100427

1

427

Campo Lameiro

0,60

204

Chan Silva Secundino (herdeiros de)

36007A02001331

20

1331

Campo Lameiro

8,25

47,97

205

Chan Chan Olga

36007A02001334

20

1334

Campo Lameiro

70,84

207

Descoñecido

36007A02009008

20

9008

Campo Lameiro

5,04

363,40

210

Chan Silva Secundino (herdeiros de)

36007A02001332

20

1332

Campo Lameiro

5,33

194,52

212

Chan Chan Olga

36007A02001333

20

1333

Campo Lameiro

206,46

216

Ricoy Novoa Adelaida

36007A02001359

20

1359

Campo Lameiro

132,74

217

Fraguas Quintillán Apolonia (herdeiros de)

36007A02001360

20

1360

Campo Lameiro

26,54

518,10

221

Fraguas Quintillán Apolonia (herdeiros de)

36007A02001356

20

1356

Campo Lameiro

169,33

225

Fraguas Quintillán Apolonia (herdeiros de)

36007A02001260

20

1260

Campo Lameiro

253,65

226

Fraguas Quintillán Apolonia (herdeiros de)

36007A02001259

20

1259

Campo Lameiro

213,31

227

Fraguas Quintillán Apolonia (herdeiros de)

36007A02001258

20

1258

Campo Lameiro

258,04

228

Fraguas Quintillán Apolonia (herdeiros de)

36007A02001257

20

1257

Campo Lameiro

55,40

1.051,77

236

Descoñecido

36007A02001281

20

1281

Campo Lameiro

3,10

237

Descoñecido

36007A02001280

20

1280

Campo Lameiro

67,90

241

García Camiña Manuel Ramón

36007A02001273

20

1273

Campo Lameiro

15,00

331,54

245

MVMC de Monte Pedroso e Castiñeira

36007A02001530

20

1530

Campo Lameiro

17,73

759,95

247

MVMC de Monte Pedroso e Castiñeira

36007A00100349

1

349

Campo Lameiro

19

59,29

133,94

4.380,95

242,13

248

Descoñecido

36007A00109006

1

9006

Campo Lameiro

2,48

87,95

29,64

250

Valiño Fontenla Dorinda

36007A00100531

1

531

Campo Lameiro

11,58

295,52

21,76

251

Fontenla Gómez José (herdeiros de)

36007A00100530

1

530

Campo Lameiro

10,76

258,48

88,62

252

Outón Fontenla Ramón (herdeiros de)

36007A00100532

1

532

Campo Lameiro

17,21

468,50

254

Rodríguez Recamán María Laura

36007A00100525

1

525

Campo Lameiro

48,22

258

Alende Caramés Susana Esther

36007A00100522

1

522

Campo Lameiro

5,85

171,05

259

Descoñecido

36007A00100537

1

537

Campo Lameiro

12,61

351,17

263

Fontenla Ferrín Esperanza (herdeiros de)

36007A00100540

1

540

Campo Lameiro

152,71

273

Taboada Quintas José (herdeiros de)

36007A04500464

45

464

Campo Lameiro

5,70

100,95

278

Rodríguez Recamán Dosinda

36007A04400809

44

809

Campo Lameiro

9,06

35,07

279

Rodríguez Recamán María Laura

36007A04400808

44

808

Campo Lameiro

7,19

27,92

280

Durán Fontenla Antonio (herdeiros de)

36007A04400800

44

800

Campo Lameiro

6,79

167,81

283

Valiño Fontenla José (herdeiros de)

36007A04400802

44

802

Campo Lameiro

20

76,57

12,65

284,14

62,15

285

Fontenla Ferrín Esperanza (herdeiros de)

36007A04400791

44

791

Campo Lameiro

47,46

286

Taboada Quintas José (herdeiros de)

36007A04400789

44

789

Campo Lameiro

12,77

507,16

291

Taboada Quintas José (herdeiros de)

36007A04400774

44

774

Campo Lameiro

39,43

1.201,33

293

Taboada Quintas José (herdeiros de)

36007A04400786

44

786

Campo Lameiro

4,64

122,61

294

Descoñecido

36007A04409016

44

9016

Campo Lameiro

1,07

45,87

296

Fontenla Gómez José (herdeiros de)

36007A04400600

44

600

Campo Lameiro

5,67

242,02

297

Rodríguez Recamán Dosinda

36007A04400599

44

599

Campo Lameiro

7,40

317,45

304

Frieiro Muíños Antonio (herdeiros de)

36007A04400585

44

585

Campo Lameiro

10,33

390,64

305

Núñez Campos Benigno

36007A04400583

44

583

Campo Lameiro

7,10

307

Frieiro Muíños Antonio (herdeiros de)

36007A04400582

44

582

Campo Lameiro

18,65

308

Paradela Rey Mª Cándida

36007A04400581

44

581

Campo Lameiro

29,78

309

Núñez Campos Aurelio (herdeiros de)

36007A04400586

44

586

Campo Lameiro

12,27

263,17

310

Pintos Alende Carmen

36007A04400580

44

580

Campo Lameiro

45,58

316

Gómez José (herdeiros de)

36007A04400575

44

575

Campo Lameiro

6,56

251,13

MVMC de Chacente

317

Campos Silva Esperanza

36007A04400626

44

626

Campo Lameiro

33,06

319

Durán Ferro Sátiro

36007A04400625

44

625

Campo Lameiro

37,68

320

Alende Cerviño Amador e outros

36007A04400624

44

624

Campo Lameiro

74,76

321

Rodríguez Recamán Dosinda

36007A04400623

44

623

Campo Lameiro

37,51

322

Campos Silva Esperanza

36007A04400622

44

622

Campo Lameiro

18,86

324

Alfonsín Pérez Carmen

36007A04400570

44

570

Campo Lameiro

18,70

326

Alfonsín Pérez Carmen

36007A04400572

44

572

Campo Lameiro

86,56

2.889,82

327

García Ferreiros Benito

36007A04400602

44

602

Campo Lameiro

8,91

MVMC de Chacente

329

MVMC de Chacente

36007A04401029

44

1029

Campo Lameiro

17,00

405,21

330

MVMC de Chacente

36007A04401030

44

1030

Campo Lameiro

21

18,00

6,53

147,00

18,00

331

MVMC de Chacente

36007A04400298

44

298

Campo Lameiro

21; 22

162,00

309,87

8.011,00

905,64

332

MVMC de Chacente

36007A04401013

44

1013

Campo Lameiro

80,55

3.542,41

334

MVMC de Chacente

36007A04401012

44

1012

Campo Lameiro

7,81

431,27

335

Descoñecido

36007A04409013

44

9013

Campo Lameiro

8,31

359,42

336

MVMC de Chacente

36007A04400973

44

973

Campo Lameiro

55,92

2.802,02

337

MVMC de Chacente

36007A04401007

44

1007

Campo Lameiro

474,07

338

MVMC de Chacente

36007A04401005

44

1005

Campo Lameiro

18,70

416,50

339

MVMC de Chacente

36007A04401006

44

1006

Campo Lameiro

185,99

340

MVMC de Chacente

36007A04401003

44

1003

Campo Lameiro

101,83

4.174,65

341

MVMC de Chacente

36007A04400283

44

283

Campo Lameiro

23

81,00

74,40

2.010,14

98,31

342

MVMC de Morañó

36007A04400282

44

282

Campo Lameiro

45,79

1.246,33

246,68

343

Descoñecido

36007A04409012

44

9012

Campo Lameiro

5,69

160,86

344

MVMC de Morañó

36007A04400199

44

199

Campo Lameiro

24

88,74

157,40

4.040,33

293,07

345

Descoñecido

36007A04209005

42

9005

Campo Lameiro

2,77

71,67

346

MVMC de Morañó

36007A04200128

42

128

Campo Lameiro

73,58

1.895,98

348

MVMC de Morañó

36007A04200041

42

41

Campo Lameiro

25

59,29

80,21

1.747,55

113,24

350

Riopa Redondo Manuel (herdeiros de)

36007A04200057

42

57

Campo Lameiro

35,70

356

Riopa Costa Faustino (herdeiros de)

36007A04200051

42

51

Campo Lameiro

7,84

190,61

359

MVMC de Morañó

36007A04300459

43

459

Campo Lameiro

26

64,32

104,58

2.763,55

118,40

360

Barros Rebón Manuel

36007A04300250

43

250

Campo Lameiro

5,64

361

Ricoy García Candelaria (herdeiros de)

36007A04300251

43

251

Campo Lameiro

182,97

366

Descoñecido

36007A04300255

43

255

Campo Lameiro

5,78

122,12

368

Barros Cosoirado Severina (herdeiros de)

36007A04300259

43

259

Campo Lameiro

7,30

179,30

370

Barros Cosoirado Severina (herdeiros de)

36007A04300257

43

257

Campo Lameiro

4,23

114,98

MVMC de Morañó

372

González García Manuel

36007A04300262

43

262

Campo Lameiro

20,68

373

Ferrín García Esperanza

36007A04300265

43

265

Campo Lameiro

11,22

267,30

374

Suárez Torrado Francisco (herdeiros de)

36007A04300266

43

266

Campo Lameiro

3,63

237,22

375

Ferrín García Esperanza

36007A04300263

43

263

Campo Lameiro

212,48

376

Alende Búa Ruperto (herdeiros de)

36007A04300268

43

268

Campo Lameiro

27,71

377

González Redondo Gerino Manuel

36007A04300271

43

271

Campo Lameiro

0,27

380

Alende Búa Ruperto (herdeiros de)

36007A04300269

43

269

Campo Lameiro

13,24

478,61

385

Alende Búa Ruperto (herdeiros de)

36007A04300311

43

311

Campo Lameiro

18,34

386

Alende Búa Ruperto (herdeiros de)

36007A04300274

43

274

Campo Lameiro

66,19

388

Alende Búa Ruperto (herdeiros de)

36007A04300275

43

275

Campo Lameiro

13,13

331,54

390

Alende Búa Ruperto (herdeiros de)

36007A04300138

43

138

Campo Lameiro

74,33

391

Alende Búa Ruperto (herdeiros de)

36007A04300139

43

139

Campo Lameiro

11,20

76,52

393

Álvarez Fariña José

36007A04300276

43

276

Campo Lameiro

42,88

MVMC de Morañó

408

Monteagudo Barros Josefa

36032A03100340

31

340

Moraña

7,85

164,98

413

Alende Búa Ruperto (herdeiros de)

36032A03100360

31

360

Moraña

36,72

416

Redondo Ruibal Josefa

36032A03100373

31

373

Moraña

33,11

418

Alende Búa Ruperto (herdeiros de)

36032A03100397

31

397

Moraña

61,62

422

MVMC de Morañó-Cerdeiras

36032A03101148

31

1148

Moraña

27; 28

163,80

264,50

6.222,89

570,44

423

MVMC de Morañó-Cerdeiras

36032A03101147

31

1147

Moraña

85,14

2.341,02

0,67

424

Fuentes Cerviño Manuel (herdeiros de)

36032A03101114

31

1114

Moraña

56,50

429

Concello de Moraña

36032A03600840

36

840

Moraña

233,61

441

MVMC de Soar

36032A03600932

36

932

Moraña

75,08

2.183,00

442

Monteagudo Paz Amelia (herdeiros de)

36032A03600511

36

511

Moraña

20,91

448

Rodríguez Rodríguez María

36032A03600495

36

495

Moraña

9,37

134,48

449

Rodríguez Rodríguez María

36032A03600494

36

494

Moraña

50,68

464

Varela Varela Ramón

36032A03600474

36

474

Moraña

19,15

455,06

466

Varela Varela Lorenzo

36032A03600425

36

425

Moraña

30

96,43

51,64

1.269,73

314,15

470

Abelleira Ruibal Mª del Carmen

36032A03600465

36

465

Moraña

6,77

216,37

12,52

473

Fernández Valladares María

36032A03600468

36

468

Moraña

35,91

939,88

474

Calviño Covas Josefa (herdeiros de)

36032A03600467

36

467

Moraña

207,94

486

MVMC de Soar

36032A03600933

36

933

Moraña

103,39

3.602,94

487

Varela Paz María del Carmen

36032A03600401

36

401

Moraña

10,19

488

MVMC de Soar

36032A03600924

36

924

Moraña

27,08

489

MVMC de Soar

36032A03600936

36

936

Moraña

0,56

212,35

490

MVMC de Soar

36032A03600934

36

934

Moraña

31

102,01

76,47

1.775,25

52,14

491

MVMC de Soar

36032A03600935

36

935

Moraña

46,69

1.289,19

496

Gil Varela Vicente

36032A03900089

39

89

Moraña

44,92

1.437,64

506

Pardo Paz Pilar

36032A04000591

40

591

Moraña

53,19

509

Souto Ferraz Xosé Luis

36032A04000589

40

589

Moraña

32,74

514

Ruibal Pardo María de la O

36032A04000587

40

587

Moraña

38,10

1.572,62

50,45

Rey Blanco Manuel

515

Arcebispado de Santiago de Compostela

36032A04000578

40

578

Moraña

18,52

97,80

516

Ruibal Pardo María de la O

36032A04000577

40

577

Moraña

32

85,56

167,06

4.611,98

486,09

Rey Blanco Manuel

520

Bugallo Fariña Manuel Miguel

36032A03500589

35

589

Moraña

372,36

523

Paz Brea Piedad (herdeiros de)

36032A03500592

35

592

Moraña

10,45

313,82

532

Barros Vidal Héctor José

36032A03500556

35

556

Moraña

124,02

552

Lois Redondo Secundino

36032A04000449

40

449

Moraña

5,04

231,77

555

Couso Crestar Roberto (herdeiros de)

36032A04000452

40

452

Moraña

9,48

323,17

556

Lois Redondo Secundino

36032A04000504

40

504

Moraña

97,58

557

Silva Guimarey Ana Mª

36032A04000453

40

453

Moraña

214,08

Guimarey Campaño Mª Luisa

561

Silva Guimarey Ana Mª

36032A04000502

40

502

Moraña

4,56

258,73

Guimarey Campaño Mª Luisa

563

Couso Crestar Manuel (herdeiros de)

36032A04000501

40

501

Moraña

15,17

148,61

565

García Souto María Celia (herdeiros de)

36032A04000500

40

500

Moraña

4,95

103,60

566

González Pereira José Manuel

36032A04000386

40

386

Moraña

76,78

570

García Álvarez Carmen

36032A04000496

40

496

Moraña

439,12

571

García Álvarez Carmen

36032A04000387

40

387

Moraña

747,30

572

Aboy García Marta

36032A04000388

40

388

Moraña

78,19

1.565,17

Aboy García Manuel

Aboy García Montserrat

573

Lois Redondo Secundino

36032A04000389

40

389

Moraña

9,46

1.288,37

576

Fernández Fariña Josefa

36032A04000186

40

186

Moraña

145,58

581

Fontenla Silva Miguel Ángel

36032A03400600

34

600

Moraña

58,56

588

Novas García Manuela (herdeiros de)

36032A03400592

34

592

Moraña

213,37

591

Aboy García Marta

36032A03400544

34

544

Moraña

34

132,91

67,64

1.355,51

48,68

Aboy García Manuel

Aboy García Montserrat

594

Souto Seijo Manuel Roberto (herdeiros de)

36032A03400533

34

533

Moraña

17,22

597

Barros Ferrín María Josefa

36032A03400535

34

535

Moraña

31,19

598

Barros Marán Jesús

36032A03400536

34

536

Moraña

73,24

600

Álvarez Ruibal Celia (herdeiros de)

36032A03400528

34

528

Moraña

201,38

601

Fariña Álvarez Ernesto

36032A03400527

34

527

Moraña

201,98

603

Conles Álvarez José

36032A03400503

34

503

Moraña

35,60

605

Fariña Fariña Manuel

36032A03400526

34

526

Moraña

16,14

387,20

614

García Ruibal-Amor María Ángel Luisa

36032A03400560

34

560

Moraña

19,22

812,04

Ruibal-Amor García María Gloria

619

Ruibal Fariña Manuel

36032A03400831

34

831

Moraña

87,36

629

Ruibal Fontán Jesusa

36032A03400814

34

814

Moraña

62,37

634

Barreiro Ferro María del Carmen

36032A03400785

34

785

Moraña

651,34

635

Fontenla Conles José Fernando

36032A03400783

34

783

Moraña

42,01

1.389,78

218,96

636

Concello de Moraña

36032A03400985

34

985

Moraña

7,26

213,51

31,23

MVMC de Prado, Reiriz e Laxes

638

MVMC de Prado, Reiriz e Laxes

36032A03300456

33

456

Moraña

106,75

3.104,01

639

MVMC de Prado, Reiriz e Laxes

36032A03300455

33

455

Moraña

2,29

82,30

645

Caldas García María Dolores

36032A03300134

33

134

Moraña

9,20

214,60

650

Negreiro Castro María Isabel

36032A03300123

33

123

Moraña

0,20

174,56

3,00

675

Ruibal Fariña Manuel

36032A02400522

24

522

Moraña

2,99

86,87

680

Castro Folgar María del Pilar

36032A02400345

24

345

Moraña

3,73

103,46

681

Folgar Martínez Pilar (herdeiros de)

36032A02400344

24

344

Moraña

8,19

228,16

691

Folgar Martínez Pilar (herdeiros de)

36032A02400307

24

307

Moraña

181,20

692

García Ruibal-Amor María Ángel Luisa

36032A02400463

24

463

Moraña

13,75

218,54

Ruibal-Amor García María Gloria

704

Novas Barros Manuel e irmáns

36032A02400319

24

319

Moraña

4,99

712

Concello de Moraña

36032A02400624

24

624

Moraña

27,57

720-1

MVMC da Barosela

36032A02400572

24

572

Moraña

86,73

2.137,00

722

MVMC da Barosela

36032A02400623

24

623

Moraña

40

72,76

58,08

1.296,00

173,65

723

MVMC da Barosela

36032A02409000

24

9000

Moraña

2,76

66,61

724

MVMC da Barosela

36032A03200120

32

120

Moraña

195,87

5.904,41

726

Descoñecido

2430807NH3123S0001AI

Moraña

121,81

727

Castro Búa José Manuel (herdeiros de)

36032A03200167

32

167

Moraña

5,89

291,80

48,78

728

Núñez Ameal Mª Dolores

36032A03200168

32

168

Moraña

58,00

59,88

García Ameal María Angélica

731

MVMC da Barosela

36032A03200948

32

948

Moraña

14,45

504,10

733

MVMC da Barosela

36032A03200001

32

1

Moraña

5,25

349,87

734

MVMC da Barosela

36032A02301123

23

1123

Moraña

193,40

734a

García Fernández María Raquel Donelia

36032A02300315

23

315

Moraña

116,39

737

Concello de Moraña

36032A02300314

23

314

Moraña

9,35

387,77

738

Diz Casal Irene

36032A02300313

23

313

Moraña

17,74

498,46

740

Pérez Negreiro Cesáreo

36032A02300312

23

312

Moraña

164,84

741

Ameal Rey Manuel

36032A02300311

23

311

Moraña

73,08

742

García Ameal María Angélica

36032A02300310

23

310

Moraña

110,11

742a

Pérez Pereira Heriberto

36032A02300309

23

309

Moraña

71,50

742b

Oubel García Manuel

36032A02300308

23

308

Moraña

55,41

742c

Gago Fontán José

36032A02300307

23

307

Moraña

10,89

743

Ruibal Villaverde José

36032A02100136

21

136

Moraña

11,24

509,83

744

Ameal Rey Manuel

36032A02100137

21

137

Moraña

539,07

745

Tizado Piñeiro José

36032A02100342

21

342

Moraña

190,38

9.702,00

745-1

MVMC da Barosela

36032A02100342

21

342

Moraña

15,66

776,00

746

MVMC da Barosela

36032A02100388

21

388

Moraña

92,88

3.205,73

747

MVMC da Barosela

36032A02109003

21

9003

Moraña

42

65,00

10,16

173,06

3,00

747-1

MVMC da Alberguería

36032A02109003

21

9003

Moraña

6,27

183,71

747-2

MVMC da Alberguería

36032A02109003

21

9003

Moraña

5,09

156,50

747-3

MVMC da Alberguería

36032A02109003

21

9003

Moraña

3,63

131,27

747-4

MVMC de Saiáns

36032A02109003

21

9003

Moraña

3,55

130,54

747-5

MVMC de Saiáns

36032A02109003

21

9003

Moraña

5,79

244,00

748

MVMC da Barosela

36032A02100397

21

397

Moraña

42

28,00

63,48

1.554,00

172,98

748-1

MVMC da Alberguería

36032A02100397

21

397

Moraña

135,50

749

MVMC da Alberguería

36032A02100398

21

398

Moraña

120,97

3.799,48

750

MVMC da Alberguería

36032A02100395

21

395

Moraña

43

105,00

175,21

4.982,00

29,32

752

Suárez Vibel José Ramón

36032A02100340

21

340

Moraña

25,01

350,57

753

MVMC de Saiáns

36032A02100396

21

396

Moraña

36,94

1.395,52

754

MVMC de Saiáns

36032A02100401

21

401

Moraña

158,33

5.881,47

755

MVMC de Saiáns

36032A02100402

21

402

Moraña

20,87

699,07

38,73

756

MVMC de Briallos

36040A20705001

207

5001

Portas

44

102,00

237,53

7.790,00

113,28

757

Entidade Local Menor de Arcos da Condesa

36005A00300172

3

172

Caldas de Reis

83,29

3.060,10

112,00

758a

Andión Monteagudo Alfredo

36005A00400426

4

426

Caldas de Reis

11,18

342,66

48,51

Andión Fontán Mª del Carmen

758b

Fontán Castro María Lourdes

36005A00400425

4

425

Caldas de Reis

9,87

302,10

40,71

759

Dafonte Andión José

36005A00400424

4

424

Caldas de Reis

11,75

357,86

47,59

760

Salgado Salgado Dolores

36005A00400423

4

423

Caldas de Reis

10,65

321,26

41,35

761

Buceta Ferreiro Cándida (herdeiros de)

36005A00400422

4

422

Caldas de Reis

16,08

475,99

64,88

761a

Solla Ocampo Julio José

36005A00400421

4

421

Caldas de Reis

20,72

590,05

83,70

761b

Descoñecido

36005A00400420

4

420

Caldas de Reis

38,35

991,01

150,10

761c

Baliñas Fariña Basilio

36005A00400416

4

416

Caldas de Reis

46

84,71

16,22

310,00

16,40

761d

Vales López Pilar

36005A00400415

4

415

Caldas de Reis

14,30

352,22

762

Del Río Correa Carlos

36005A00400414

4

414

Caldas de Reis

18,50

498,64

763

Fontán Somozas María Dolores

36005A00400413

4

413

Caldas de Reis

11,77

338,27

766

Ocampo Ocampo Dolores (herdeiros de)

36005A00400410

4

410

Caldas de Reis

13,44

427,95

766a

Balseiro Piñeiro Rosa María

36005A00400409

4

409

Caldas de Reis

13,74

450,90

766b

Del Río Correa Carlos

36005A00400408

4

408

Caldas de Reis

9,70

278,83

766c

Baliñas Ferreiro Rosario Berta

36005A00400407

4

407

Caldas de Reis

11,01

265,96

766d

Diz Ocampo Amando

36005A00400405

4

405

Caldas de Reis

9,89

286,93

Diz Vaqueiro María Consuelo

Vaqueiro Herbello María Teresa (usufrutuaria)

766e

Solla Ocampo Julio José

36005A00400404

4

404

Caldas de Reis

199,77

766f

Alfonsín Álvarez María del Pilar Adelaida

36005A00400403

4

403

Caldas de Reis

10,02

767

Entidade Local Menor de Arcos da Condesa

36005A00400334

4

334

Caldas de Reis

45; 47; 48

259,28

570,46

15.415,00

4.355,69

767a

Buceta Ferreiro Cándida (herdeiros de)

36005A00400310

4

310

Caldas de Reis

30,45

1.242,29

770

Diéguez Piñeiro Fernando (herdeiros de)

36005A00400312

4

312

Caldas de Reis

23,34

956,95

771

Diéguez Silva Francisco (herdeiros de)

36005A00400313

4

313

Caldas de Reis

26,53

1.082,06

773

Ocampo Ocampo Dolores (herdeiros de)

36005A00400315

4

315

Caldas de Reis

24,73

1.300,52

775

Buceta Ferreiro Cándida (herdeiros de)

36005A00400316

4

316

Caldas de Reis

36,12

777

Entidade Local Menor de Arcos da Condesa

36005A00400196

4

196

Caldas de Reis

20,80

767,67

777a

Descoñecido

36005A00400195

4

195

Caldas de Reis

241,10

779

Ocampo Ocampo Dolores (herdeiros de)

36005A00100628

1

628

Caldas de Reis

281,06

779a

Rodríguez Maquieira Marina

36005A00100417

1

417

Caldas de Reis

45,40

779b

Ruibal Estévez Dolores

36005A00100412

1

412

Caldas de Reis

57,52

780

Iglesias Nieto César

36005A00101184

1

1184

Caldas de Reis

2,74

85,26

Feijoo Gontad Nieves

781

Descoñecido

36005A00100629

1

629

Caldas de Reis

176,34

785

García Pomar Juan José

36005A00100624

1

624

Caldas de Reis

9,83

362,73

787

López Rodríguez Manuel

36005A00100622

1

622

Caldas de Reis

4,68

151,09

788

Diz Ocampo Amando

36005A00100620

1

620

Caldas de Reis

9,66

205,28

Diz Vaqueiro María Consuelo

Vaqueiro Herbello María Teresa (usufrutuaria)

789

Salgado Salgado Dolores

36005A00100621

1

621

Caldas de Reis

56,98

791

Sánchez Diz Guillermo

36005A00100614

1

614

Caldas de Reis

3,86

142,54

792

Barreira Ruibal Mercedes

36005A00100411

1

411

Caldas de Reis

267,97

López Rodríguez Manuel

794

Descoñecido

36005A00100410

1

410

Caldas de Reis

11,09

163,97

795

Descoñecido

36005A00100409

1

409

Caldas de Reis

120,80

796

Descoñecido

36005A00100407

1

407

Caldas de Reis

0,71

86,44

797

Descoñecido

36005A00100408

1

408

Caldas de Reis

13,78

339,66

798

Descoñecido

36005A00100404

1

404

Caldas de Reis

3,86

179,65

799

Gómez Andión Manuel (herdeiros de)

36005A00100584

1

584

Caldas de Reis

7,26

196,66

800

Flores Álvarez Amelia

36005A00100405

1

405

Caldas de Reis

84,60

800a

García Marán Marina

36005A00100406

1

406

Caldas de Reis

11,09

801

Cancela Gontad Sara (herdeiros de)

36005A00100398

1

398

Caldas de Reis

50,51

802

Trigo Rey Juana (herdeiros de)

36005A00100583

1

583

Caldas de Reis

6,49

169,63

803

Barreira Rodríguez Juan

36005A00100397

1

397

Caldas de Reis

82,91

805

Trigo Rey Juana (herdeiros de)

36005A00100581

1

581

Caldas de Reis

77,45

806

Descoñecido

36005A00100360

1

360

Caldas de Reis

26,48

798,22

807

Del Río Silva José Ramón

36005A00100357

1

357

Caldas de Reis

9,36

277,94

808

Araújo Lago Lucinda

36005A00100356

1

356

Caldas de Reis

13,31

366,04

Buceta Carles Celso

809

Luaña Monteagudo Virginia (herdeiros de)

36005A00100355

1

355

Caldas de Reis

49

1,00

13,39

370,64

810

Descoñecido

36005A00100351

1

351

Caldas de Reis

49

1,29

46,80

811

Andión Marán Julio

36005A00100350

1

350

Caldas de Reis

8,25

812

Descoñecido

36005A00100354

1

354

Caldas de Reis

49

111,07

21,61

416,22

383,81

815

Luaña Monteagudo Manuela

36005A00100263

1

263

Caldas de Reis

3,02

41,81

1,32

Ocampo Luaña Julia María

817

García Ameal María de los Ángeles

36005A00100281

1

281

Caldas de Reis

6,76

147,81

62,25

818

Araújo Fernández José

36005A00100261

1

261

Caldas de Reis

1,08

33,56

Araújo Fernández María del Rosario

819

Descoñecido

36005A00100268

1

268

Caldas de Reis

42,50

820

García Ameal María de los Ángeles

36005A00100280

1

280

Caldas de Reis

50

27,05

7,65

71,43

16,90

821

Fontán Somozas María Dolores

36005A00100267

1

267

Caldas de Reis

50

13,29

61,12

822

Ocampo Ocampo Dolores (herdeiros de)

36005A00100279

1

279

Caldas de Reis

50

62,86

7,67

45,85

823

Somoza del Río Celia

36005A00100266

1

266

Caldas de Reis

50

16,47

52,06

824

Ocampo Ocampo Dolores (herdeiros de)

36005A00100278

1

278

Caldas de Reis

50

4,20

2,67

38,15

826

Casal Lago Joaquina (herdeiros de)

36005A00100265

1

265

Caldas de Reis

84,12

827

García Ameal María de los Ángeles

36005A00100274

1

274

Caldas de Reis

5,25

126,62

829

Arcebispado de Santiago de Compostela

36005A00100253

1

253

Caldas de Reis

7,59

110,35

831

Gómez García José Manuel (herdeiros de)

36005A00100252

1

252

Caldas de Reis

5,95

103,47

834

Ocampo Ocampo Dolores (herdeiros de)

36005A00100250

1

250

Caldas de Reis

10,39

246,62

836

Barreira Rodríguez Juan

36005A00100249

1

249

Caldas de Reis

3,61

98,45

838

García Ameal María José

36005A00100247

1

247

Caldas de Reis

6,54

199,46

841

Luaña Monteagudo Manuela

36005A00100243

1

243

Caldas de Reis

21,35

334,32

842

Pena García Manuel

36005A00100242

1

242

Caldas de Reis

336,67

843

García Barreira Isolino (herdeiros de)

36005A00100236

1

236

Caldas de Reis

92,64

844

Luaña Monteagudo Manuela

36005A00100233

1

233

Caldas de Reis

7,25

48,09

845

Barreira Ocampo Purificación

36005A00100241

1

241

Caldas de Reis

0,91

846

Descoñecido

36005A00100235

1

235

Caldas de Reis

87,68

847

Luaña Monteagudo Manuela

36005A00100234

1

234

Caldas de Reis

94,26

848

Descoñecido

36005A00100229

1

229

Caldas de Reis

8,57

194,72

849

Descoñecido

36005A00100231

1

231

Caldas de Reis

8,26

137,65

850

Luaña Monteagudo Manuela

36005A00100232

1

232

Caldas de Reis

229,56

851

Descoñecido

36005A00100230

1

230

Caldas de Reis

6,55

142,24

852

Descoñecido

36005A00100227

1

227

Caldas de Reis

4,00

78,84

853

Rivas Ríos Joaquín Antonio

36005A00100226

1

226

Caldas de Reis

1,80

93,09

854

Descoñecido

36005A00100228

1

228

Caldas de Reis

9,54

74,61

855

Andión Fontán Mª del Carmen

36005A00100225

1

225

Caldas de Reis

359,76

856

García Pomar Juan José

36005A00100220

1

220

Caldas de Reis

24,68

857

García Ferreiro Consuelo

36005A00100206

1

206

Caldas de Reis

2,00

García Rey José Manuel

García Rey María del Carmen

García Rey María Jesús

García Rey Ana María

858

Silva Salgado María del Carmen

36005A00100219

1

219

Caldas de Reis

174,09

859

Rivas del Río Dolores

36005A00100205

1

205

Caldas de Reis

9,72

861

Silva Salgado María del Carmen

36005A00100218

1

218

Caldas de Reis

207,02

864

Rivas Cousido Adelaida (herdeiros de)

36005A00100215

1

215

Caldas de Reis

12,46

288,49

865

Somoza Fontán Concepción

36005A00100203

1

203

Caldas de Reis

392,53

866

Silva Salgado María del Carmen

36005A00100214

1

214

Caldas de Reis

7,00

182,15

869

Fontán Somozas María Dolores

36005A00100196

1

196

Caldas de Reis

152,50

870

García Trigo Juan José

36005A00100195

1

195

Caldas de Reis

0,43

356,90

871

Gómez Salgado María/Gómez Salgado Manuel

36005A00100194

1

194

Caldas de Reis

16,68

322,42

872

Sabarís Silva Fernando

36005A00100193

1

193

Caldas de Reis

9,22

220,23

873

Sabarís Silva Fernando

36005A00100192

1

192

Caldas de Reis

8,88

228,51

874

Maquieira Lago José Manuel

36005A00100191

1

191

Caldas de Reis

10,68

288,82

875

Maquieira Lago José Manuel

36005A00100190

1

190

Caldas de Reis

12,46

292,63

876

García Ferreiro Consuelo

36005A00100189

1

189

Caldas de Reis

8,18

213,85

García Rey José Manuel

García Rey María del Carmen

García Rey María Jesús

García Rey Ana María

877

García Magariños María Belén

36005A00100188

1

188

Caldas de Reis

172,48

878

Ferrero Fontán Mercedes

36005A00100187

1

187

Caldas de Reis

143,45

880

Blanco Maquieira José (herdeiros de)

36005A00100098

1

98

Caldas de Reis

10,79

332,42

881

Ferrero Fontán Mercedes

36005A00100083

1

83

Caldas de Reis

100,14

885

Gómez Salgado Josefa

36005A00100094

1

94

Caldas de Reis

51

26,18

14,72

257,04

886

Descoñecido

36005A00100093

1

93

Caldas de Reis

51

68,09

2,43

72,19

2,02

2,88

887

Correa Barros María del Carmen

36005A00100048

1

48

Caldas de Reis

2,44

Del Río Correa Carlos

889

Rivas Cousido Adelaida (herdeiros de)

36005A00100049

1

49

Caldas de Reis

51

1,45

99,31

11,39

891

López Rodríguez Rafael (herdeiros de)

36005A00100091

1

91

Caldas de Reis

5,69

5,37

6,04

892

Descoñecido

36005A00101182

1

1182

Caldas de Reis

4,63

893

Descoñecido

36005A00101182

1

1182

Caldas de Reis

3,76

2,90

106,03

896

Rivas Cousido Adelaida (herdeiros de)

9542939NH2194S

Caldas de Reis

102,13

54,90

144,36

897

Ferreiro Fontán María Mercedes

9542959NH2194S

Caldas de Reis

2,36

898

Descoñecido

9542912NH2194N

Caldas de Reis

32,14

899

Aroújo Barreira Edelmiro

9542953NH2194S

Caldas de Reis

62,59

44,61

900

Del Río Correa Carlos

9542955NH2194S

Caldas de Reis

82,33

901

Ameal Rivas Gerardo

9542940NH2194S

Caldas de Reis

12,45

31,25

Rivas del Río Dolores

902

Ameal Rivas Gerardo

9542941NH2194S

Caldas de Reis

5,97

14,56

Rivas del Río Dolores

903

Ameal Rivas Gerardo

9542942NH2194S

Caldas de Reis

13,51

30,33

Rivas del Río Dolores

904

Ameal Rivas Gerardo

9542943NH2194S

Caldas de Reis

9,98

20,91

Rivas del Río Dolores

905

Ameal Rivas Gerardo

9542944NH2194S

Caldas de Reis

6,93

12,73

Rivas del Río Dolores

906

Rivas del Río Dolores

9542945NH2194S

Caldas de Reis

7,29

12,53

907

Piñeiro Magariños Manuel

9542946NH2194S

Caldas de Reis

8,35

13,86

908

Andión Ferreiro Julia (herdeiros de)

9542947NH2194S

Caldas de Reis

3,79

6,63

909

Baliñas Ferreiro Julia Ramona

9542948NH2194S

Caldas de Reis

8,36

14,40

910

Descoñecido

9542949NH2194S

Caldas de Reis

5,11

8,46

911

Descoñecido

9542950NH2194S

Caldas de Reis

3,30

4,39

914

Fontán Leis José

9542908NH2194N

Caldas de Reis

57,65

140,77

914a

Ríos Barreira Carmen

9549322NH2194N

Caldas de Reis

70,00

173,71

914b

Amoedo Lafuente María Teresa

95493A2NH2194N

Caldas de Reis

23,00

54,10

914c

VMV Cosmetics Group Galicia, S.L.

9549319NH2194N

Caldas de Reis

33,00

75,36

914d

Amoedo Lafuente María Teresa

9549371NH2194N

Caldas de Reis

6,83

914e

Innova Pádel Entrenamientos Gestión Deportiva, S.L.

95493A3NH2194N

Caldas de Reis

31,80

Viñuela Rodríguez Carlos

914f

Magariños Piñeiro María del Carmen

9549386NH2194N

Caldas de Reis

6,09

914g

Angueira López Asunción

9549313NH2194N

Caldas de Reis

21,00

74,67

914h

Descoñecido

9549312NH2194N

Caldas de Reis

5,00

11,25

916

Clavo Food Factory, S.A.

9549311NH2194N

Caldas de Reis

8,00

20,26

917

Martínez Pérez Ángel (Espectáculos Lito)

9549310NH2194N

Caldas de Reis

10,73

25,86

918

Martínez Pérez Ángel (Espectáculos Lito)

9549309NH2194N

Caldas de Reis

8,00

36,29

920

Unión Fenosa Distribución

9348401NH2194N

Caldas de Reis

540,00

1.413,19

REE