DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 43 Xoves, 29 de febreiro de 2024 Páx. 16252

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 22 de febreiro de 2024 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do Colexio de Educación Infantil e Primaria Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira, do concello de San Amaro.

De conformidade co previsto no artigo 8.1 do Regulamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria, aprobado polo Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21 de outubro), por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo único. Cambio de denominación

Autorizar o cambio de denominación específica do seguinte centro:

Provincia: Ourense.

Concello: San Amaro.

Código: 32015921.

Denominación actual: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira.

Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Plurilingüe Lansbricae.

Disposición derradeira primeira. Recursos

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2024

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades