DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Luns, 11 de marzo de 2024 Páx. 18043

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2024 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 23 de novembro de 2023, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 1 de agosto de 2023 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do Sistema universitario de Galicia pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

A Orde do 1 de agosto de 2023 (DOG núm. 156, do 18 de agosto), conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Consellería de Economía, Industria e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

Estas axudas foron adxudicadas pola Resolución do 23 de novembro de 2023 (DOG núm. 225, do 27 de novembro).

A Orde do 1 de agosto de 2023 establece no seu artigo 20 que se poderá adxudicar unha nova axuda de acordo coa prelación sinalada na lista de espera sempre e cando a renuncia se produza antes do 31 de decembro de 2023.

No mesmo artigo 20 establécese que para cubrir estas renuncias se seguirá a prelación das listas de espera definidas no artigo 11.7, tendo en conta que soamente poderán ser cubertas coas solicitudes da lista de espera do órgano instrutor en que se produza a renuncia. A persoa substituta quedará suxeita ás mesmas condicións e polo tempo restante de aproveitamento da axuda.

RESOLVO:

Primeiro. Aceptar as renuncias presentadas ás axudas de apoio á etapa predoutoral da Resolución do 23 de novembro de 2023 (DOG núm. 225, do 27 de novembro) que se indican a seguir:

Nº de expte.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Data de renuncia

ED481A-2023-040

UDC

Pérez

Martínez

José Manuel

Non asina

ED481A-2023-057

UDC

Rodríguez

Iglesias

Alonso

Non asina

ED481A-2023-179

UDC

López

Martín

Pablo Santiago

Non asina

ED481A-2023-187

UDC

Pérez

Jove

Rubén

Non asina

ED481A-2023-158

USC

Domínguez

Vázquez

Vanessa

Non asina

ED481A-2023-132

UVigo

Lagoa

Núñez

Aarón

Non asina

Segundo. Conforme o artigo 20.2 da orde de axudas (poderase adxudicar unha nova axuda de acordo coa prelación sinalada na lista de espera, sempre e cando a renuncia se produza antes do 31 de decembro de 2023) e con base no cadro do punto primeiro, adxudicar as axudas correspondentes ás persoas da lista de espera, con data de comezo prevista para os contratos do 16 de marzo de 2024:

Nº de expte.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona estadía

Puntuación

ED481A-2023-120

USC

Capelo

Diz

Alba

3

76,6503

ED481A-2023-095

UDC

Lejo

Santiago

Jorge

3

76,5220

ED481A-2023-225

UVigo

Toba

Pérez

Artai

2

76,4650

ED481A-2023-223

UDC

Filgueiras

Rilo

Juan Luis

3

76,4001

ED481A-2023-170

USC

Porres

Ventín

Laura

3

76,3740

ED481A-2023-030

USC

Besteiro

Sáez

Javier

3

76,2941

Terceiro. A distribución resultante por universidades é a seguinte:

Aplic. orzam.

Univ.

Nº axudas

Proxecto

Crédito (en euros)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Total

10.03.561B.444.0

UDC

22

2016 00129

20.000,00

40.422,22

173.621,86

41.027,80

38.475,60

78.145,80

371.693,28

2023 00074

387.577,78

480.378,14

508.972,20

618.024,40

124.154,20

2.119.106,72

10.03.561B.444.0

USC

49

2016 00129

49.000,00

89.494,95

419.066,87

91.380,54

85.409,60

173.635,34

858.987,30

2023 00074

872.505,05

1.069.933,13

1.133.619,46

1.379.340,40

264.214,66

4.719.612,70

10.03.561B.444.0

UVIGO

15

2016 00129

15.000,00

27.426,55

113.469,45

27.973,50

26.161,92

53.177,06

248.208,48

2023 00074

266.573,45

327.530,55

347.026,50

422.088,08

81.572,94

1.444.791,52

Total SUG

86

 

84.000,00

1.684.000,00

2.584.000,00

2.150.000,00

2.569.500,00

774.900,00

9.846.400,00

Cuarto. Pechar a lista de espera.

Quinto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2024

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades