DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Martes, 19 de marzo de 2024 Páx. 19646

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de marzo de 2024 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 23 de novembro de 2023, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 1 de agosto de 2023 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do Sistema universitario de Galicia pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

Advertidos erros na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 50, do 11 marzo de 2024, cómpre facer as seguintes correccións:

Na páxina 18044, no punto terceiro, onde di:

«Terceiro. A distribución resultante por universidades é a seguinte:

Aplic. orzam.

Univ.

Nº axudas

Proxecto

Crédito (en euros)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Total

10.03.561B.444.0

UDC

22

2016 00129

20.000,00

40.422,22

173.621,86

41.027,80

38.475,60

78.145,80

371.693,28

2023 00074

387.577,78

480.378,14

508.972,20

618.024,40

124.154,20

2.119.106,72

10.03.561B.444.0

USC

49

2016 00129

49.000,00

89.494,95

419.066,87

91.380,54

85.409,60

173.635,34

858.987,30

2023 00074

872.505,05

1.069.933,13

1.133.619,46

1.379.340,40

264.214,66

4.719.612,70

10.03.561B.444.0

UVIGO

15

2016 00129

15.000,00

27.426,55

113.469,45

27.973,50

26.161,92

53.177,06

248.208,48

2023 00074

266.573,45

327.530,55

347.026,50

422.088,08

81.572,94

1.444.791,52

Total SUG

86

 

84.000,00

1.684.000,00

2.584.000,00

2.150.000,00

2.569.500,00

774.900,00

9.846.400,00»

Debe dicir:

«Terceiro. A distribución resultante por universidades é a seguinte:

Aplic. orzam.

Univ.

Nº axudas

Proxecto

Crédito (en euros)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Total

10.03.561B.444.0

UDC

22

2016 00129

20.000,00

40.422,22

173.621,86

41.027,80

38.475,60

78.145,80

391.693,28

2023 00074

387.577,78

480.378,14

508.972,20

618.024,40

124.154,20

2.119.106,72

10.03.561B.444.0

USC

49

2016 00129

49.000,00

89.494,95

419.066,87

91.380,54

85.409,60

173.635,34

907.987,30

2023 00074

872.505,05

1.069.933,13

1.133.619,46

1.379.340,40

264.214,66

4.719.612,70

10.03.561B.444.0

UVIGO

15

2016 00129

15.000,00

27.426,55

113.469,45

27.973,50

26.161,92

53.177,06

263.208,48

2023 00074

266.573,45

327.530,55

347.026,50

422.088,08

81.572,94

1.444.791,52

Total SUG

86

 

84.000,00

1.684.000,00

2.584.000,00

2.150.000,00

2.569.500,00

774.900,00

9.846.400,00»