DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Martes, 26 de marzo de 2024 Páx. 20908

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

ORDE do 20 de marzo de 2024 pola que se declara a perda da condición de funcionaria de carreira de María Cristina López Vázquez, funcionaria do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Con data do 29 de novembro de 2023, a Sala do Civil/Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dita providencia que declara firme a Sentenza 86/2023, pola que se condena a María Cristina López Vázquez, funcionaria de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, como autora dun delito continuado de utilización de documentos auténticos por persoa non lexitimada para iso (utilización de DNI) do artigo 400.bis e 74.1 do Código penal en concurso de normas (artigo 8.3 do Código penal criterio de absorción), dun delito continuado de falsidade en documento mercantil (nóminas e recibos bancarios) do artigo 392.1 en relación co artigo 390.1.2º) e 74.1 do Código penal, en concurso medial, artigo 77.1 e 3, e dun delito continuado de estafa dos artigos 248.1, 249 e 74.1 e 2 do Código penal, entre outros, á pena de inhabilitación especial para desempeñar calquera traballo/función en oficinas de emprego/organismos do Servizo Público de Emprego de Galicia un ano e seis meses.

Tendo en conta o artigo 67.2 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, en que se establece que a pena principal ou accesoria de inhabilitación especial, cando teña carácter firme, produce a perda da condición de funcionario de carreira respecto daqueles empregos ou cargas especificados na sentenza, a Consellería de Facenda e Administración Pública, no uso das facultades conferidas polo Decreto 113/2022, do 16 de xuño, e pola Orde do 8 de xaneiro de 2020,

RESOLVE:

Declarar a perda da condición de funcionaria de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia de María Cristina López Vázquez respecto do cargos especificados na sentenza, coa anotación correspondente no Rexistro Central de Persoal e con efectos desde o día 9 de febreiro de 2024.

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2024

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 7.1.2020)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública