DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 70 Mércores, 10 de abril de 2024 Páx. 22631

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 2 de abril de 2024 pola que se modifica a autorización do CPR Nebrija Torre de Hércules, da Coruña.

A representación da titularidade do CPR Nebrija Torre de Hércules, da Coruña, solicita a modificación da autorización para impartir o ciclo formativo de grao superior (CS) Comercio Internacional.

Logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación da autorización

Modificar a autorización do centro para impartir o CS Comercio Internacional, e o centro queda configurado como se detalla a seguir:

Denominación xenérica: centro privado (CPR).

Denominación específica: Nebrija Torre de Hércules.

Código: 15004356.

Domicilio: praza Ángel Ron Fraga (médico), 9.

Localidade: A Coruña.

Código postal: 15004.

Concello: A Coruña.

Provincia: A Coruña.

Titular: Nebrija Torre de Hércules, S.L.L.

Composición resultante:

Modalidade presencial, réxime ordinario:

a) Formación profesional básica (FPB):

• FPB Informática e Comunicacións (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

• FPB Servizos Administrativos (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

b) Ciclos formativos de grao medio (CM):

• 1 CM Actividades Comerciais (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

• 2 CM Coidados Auxiliares de Enfermaría (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

• 1 CM Farmacia e Parafarmacia (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

• 1 CM Xestión Administrativa (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

c) Ciclos formativos de grao superior (CS):

• 1 CS Comercio Internacional (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

Artigo 2. Inicio da actividade

Para a posta en funcionamento das ensinanzas que se autorizan, a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Coruña, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que impartirá docencia, así como o equipamento adecuado.

Artigo 3. Inscrición no Rexistro de Centros

Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 4. Revisión da autorización

O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teña que modificarse calquera dos datos que se sinalan nesta orde.

Disposición derradeira primeira. Recursos

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2024

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades