DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Luns, 22 de abril de 2024 Páx. 24909

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2024 pola que se resolven as solicitudes para a concesión das subvencións previstas na Orde do 4 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento PR945C).

No Diario Oficial de Galicia núm. 237, do 15 de decembro de 2023, publicouse a Orde do 4 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento PR945C).

A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 05.02.441A.481.0 do exercicio orzamentario do ano 2024, ata un importe máximo de 2.000.000,00 €, para as seguintes liñas de actuación:

Liñas de actuación

Aplicación

Importe

Liña I: desenvolvemento de actividades deportivas

05.02.441A.481.0

(modalidade 1010)

1.790.007 €

Liña II: núcleos de adestramento deportivo especializado

05.02.441A.481.0

(modalidade 1010)

209.993 €

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, publícase a Resolución do 8 de febreiro de 2024 pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as admitidas (DOG núm. 35, do 19 de febreiro), presentadas ao abeiro da orde de convocatoria, que establece un prazo de dez días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e falta de documentación.

O 1 de marzo de 2024 publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte, deporte.xunta.gal, a listaxe cos datos deportivos obxecto de valoración da liña de actuación I, que foron certificados polas respectivas federacións deportivas, e deuse tamén un prazo de dez días hábiles para os efectos de que os interesados puidesen presentar alegacións a estes.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións e emenda da documentación das solicitudes, así como o prazo de alegacións aos datos deportivos e, modificadas, se é o caso, as certificacións emitidas en primeira instancia polas respectivas federacións, o órgano instrutor remite as certificacións definitivas xunto á documentación que cumpre as exixencias contidas na convocatoria e bases reguladoras das subvencións á comisión encargada da súa valoración.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Valoración a que se refire o artigo 7 das bases, e a proposta formulada por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas e comprobada a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo o 21 de marzo de 2024, e vista a proposta formulada pola citada comisión, en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar as subvencións que se recollen no anexo I, ordenadas alfabeticamente.

Segundo. Denegar o outorgamento das solicitudes de subvención ás entidades que se recollen no anexo II, ordenadas alfabeticamente, por non acadar a puntuación mínima para resultar beneficiarias.

Terceiro. Declarar inadmitidas ou desistidas da súa petición as solicitudes recollidas no anexo III, ordenadas alfabeticamente, con indicación do motivo da inadmisión ou desistencia.

Cuarto. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web http://deporte.xunta.gal/

Quinto. As entidades beneficiarias da liña I dispoñen dun mes de prazo, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentar a solicitude de aboamento e a documentación xustificativa indicada no artigo 15 das bases reguladoras destas subvencións; no caso da liña II este prazo de presentación esténdese ata o 30 de novembro de 2024.

Sexto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2024

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

a) Liña I: desenvolvemento de actividades deportivas.

Nota: nalgúns casos, na columna da puntuación, NC = entidades de nova creación (inscritas no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia nos últimos 12 meses anteriores á data de publicación no DOG da convocatoria destas subvencións), para as cales non se establece unha puntuación mínima.

Entidade

NIF

Pr

Concello

Deporte indicado na solicitude

Puntos

Importe

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

CO

A Coruña

Fútbol (sala)

57

2.788,54 €

A Coruña B.J.J.

G44853034

CO

A Coruña

Loita e D.A.

4 (NC)

500,00 €

A Coruña Fillos de Breogán

G70329958

CO

A Coruña

Fútbol (gaélico)

8

500,00 €

A Estrada Futsal

G36308625

PO

A Estrada

Fútbol (sala)

51

2.495,01 €

A Peroxa Club de Fútbol

G32028565

OU

A Peroxa

Fútbol

20

978,43 €

A Quinta de Tui Futsal

G36451052

PO

Tui

Fútbol (sala)

31

1.516,57 €

A.C. Ordenes

G15894272

CO

Ordes

Patinaxe (HP)

25

1.223,04 €

A.D. Centro Budo-Castrelos

G36680106

PO

Vigo

Taekwondo

30

1.467,65 €

A.D. Fogar da Xuventude

G15160773

CO

Carballo

Atletismo, natación, tríatlon e P.M.

60

2.935,30 €

A.D. Jarnachas

G70314067

CO

Arteixo

Ciclismo, montañismo

9

500,00 €

A.D. Natural

G32181281

OU

Ribadavia

Pesca e cásting

14

684,90 €

A.D. Sagrado Corazón de Pontevedra

G36430221

PO

Pontevedra

Fútbol, fútbol (sala)

21

1.027,36 €

A.D.C.R. As Canicas de Begonte

G27438647

LU

Begonte

Fútbol, fútbol (sala)

40

1.956,87 €

A.R.C.D. Club de Tenis e Pádel de Abade

G70513395

CO

Moeche

Pádel

7

500,00 €

Academia Futsal Ourense

G56153307

OU

Ourense

Fútbol (sala)

4 (NC)

500,00 €

Acro Club Nigrán

G27868777

PO

Nigrán

Ximnasia

24

1.174,12 €

Adeco-Dea

G15257645

CO

Noia

Dep. adaptado, motonáutica (adapt.)

15

733,83 €

Aehde Carballiño

G32440828

OU

O Carballiño

Patinaxe

20

978,43 €

Agrupación Cultural Deportiva A Seca

G36043768

PO

Pontevedra

Fútbol

26

1.271,97 €

Agrupación de Montañeros Independientes

G15291370

CO

A Coruña

Montañismo

39

1.907,95 €

Agrupación Deportiva A Gándara

G27040989

LU

Monforte de L.

Atletismo

15

733,83 €

Agrupación Deportiva C.P. de Zas

G15315187

CO

Zas

Tenis de mesa

19

929,51 €

Agrupación Deportiva Codima

G15278047

CO

Santiago de C.

Fútbol (sala)

16

782,75 €

Agrupación Deportiva Colegio de la Asunción

G27040864

LU

Sarria

Fútbol (sala)

6 (NC)

500,00 €

Agrupación Deportiva Cortegada Carril Villagarcía

G36059202

PO

Vilagarcía de A.

Baloncesto

72

3.522,36 €

Agrupación Deportiva Cristo Rey Oleiros

G15137326

CO

Oleiros

Fútbol

26

1.271,97 €

Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas

G15995160

CO

Santiago de C.

Baloncesto

29

1.418,73 €

Agrupación Deportiva F.S. Bueu

G36039600

PO

Bueu

Fútbol (sala)

36

1.761,18 €

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

CO

Narón

Judo e D.A.

42

2.054,71 €

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

CO

Santiago de C.

Baloncesto, fútbol, judo e D.A.

81

3.962,66 €

Agrupación Deportiva Monte Castelo

G36747574

PO

Vigo

Fútbol, xadrez

21

1.027,36 €

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

CO

Narón

Atletismo, natación, tríatlon e P.M.

88

4.305,11 €

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

PO

Gondomar

Tenis de mesa

13

635,98 €

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

LU

Lugo

Tenis de mesa

14

684,90 €

Agrupación Juvenil de Lérez Pontevedra

G36110252

PO

Pontevedra

Fútbol

24

1.174,12 €

Agrupación Polideportiva San Ramón de Vilalba

G27444082

LU

Vilalba

Ciclismo, tríatlon e P.M.

15

733,83 €

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

PO

Vigo

Atletismo, dep. adaptado

36

1.761,18 €

Alondras Club de Fútbol

G36011187

PO

Cangas

Fútbol

65

3.179,91 €

Ames Atletismo

G70594940

CO

Ames

Atletismo

25

1.223,04 €

Amio Sociedade Deportiva

G15480627

CO

Santiago de C.

Fútbol, F. sala

28

1.369,81 €

Arbo Club de Fútbol

G36174829

PO

Arbo

Fútbol

19

929,51 €

Arcadia Escola de Fútbol

G94039104

PO

Soutomaior

Fútbol, F. sala

12

587,06 €

Archers Team

G94129582

PO

Ponteareas

Tiro con arco

9

500,00 €

Arcocelta

G94164480

PO

Lalín

Caza, tiro con arco

9

500,00 €

Arealonga F.S. Chapela

G36484194

PO

Redondela

Fútbol (sala)

37

1.810,10 €

Aromón Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

PO

Pontevedra

Montañismo, orientación

28

1.369,81 €

Arte Suave España

G67723726

PO

Vigo

Loita e D.A.

11

538,14 €

Arteal Tenis Mesa

G15711369

CO

Santiago de C.

Tenis de mesa

52

2.543,93 €

As Sport Vigo

G27749837

PO

Vigo

Taekwondo

20

978,43 €

Asambal (Club Amigos del Baloncesto)

G15957400

CO

A Pobra do C.

Baloncesto

8

500,00 €

Asociación Club Deportivo Hydra

G70589650

CO

Curtis

Bádminton

13

635,98 €

Asociación Ambar das persoas con diversidade funcional

G15052434

CO

A Pobra do C.

Atletismo, baloncesto, dep. adapt., fútbol (sala), natación, tenis mesa

6 (Disc.)

500,00 €

Asociación Baloncesto Xinzo

G32358186

OU

Xinzo de L.

Baloncesto

31

1.516,57 €

Asociación Basket Ourense

G32215733

OU

Ourense

Baloncesto

11

538,14 €

Asociación Basketgal

G27817584

PO

Vigo

Baloncesto

18

880,59 €

Asociación Campus Universitario de Ourense Rugby Club

G32320996

OU

Ourense

Rugby

20

978,43 €

Asociación Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

PO

Vigo

Fútbol, fútbol (sala), xadrez

54

2.641,77 €

Asociación Club de Balonmano Arousa

G94186038

PO

Vilagarcía de A.

Balonmán

18

880,59 €

Asociación Club de Bolos Belesar Urgal

G36742914

PO

Baiona

Birlos

22

1.076,28 €

Asociación Club de Boxeo David Burgos

G94185188

PO

Pontevedra

Boxeo

23

1.125,20 €

Asociación Club Deportivo Kung Tai

G94144490

PO

Lalín

Kung-Fu

24

1.174,12 €

Asociación Comarcal de Baloncesto Costa da Morte

G70119540

CO

Cee

Baloncesto

11

538,14 €

Asociación Cultura Deportiva Albatros

G36275337

PO

A Guarda

Xadrez

12

587,06 €

Asociación Cultural Deportiva A Piringalla

G27340256

LU

Lugo

Atletismo, fútbol, fútbol (sala)

60

2.935,30 €

Asociación Cultural Deportiva Cartelle

G32369449

OU

Cartelle

Fútbol

8

500,00 €

Asociación Cultural Deportiva Sport Fight

G70382593

CO

Ferrol

Loita e D.A.

42

2.054,71 €

Asociación Cultural Deportiva U.D. Atios

G36323889

PO

O Porriño

Fútbol

39

1.907,95 €

Asociación Cultural Deportiva Vilanova

G36172831

PO

Vilanova de A.

Fútbol

23

1.125,20 €

Asociación Cultural e Deportiva Basket x Libros

G06833347

OU

Celanova

Baloncesto

12

587,06 €

Asociación Cultural e Deportiva Xestas

G36628543

PO

Vigo

Petanca

7

500,00 €

Asociación Cultural Recreativa Grupo Bazán de Ferrol

G15277957

CO

Ferrol

A. subacuáticas, karate e D.A., tenis, vela, xadrez

34

1.663,34 €

Asociación de Barcos Clásicos de Vela Lixeira

G10509669

PO

Vigo

Vela

5 (NC)

500,00 €

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

PO

Pontevedra

Kickboxing

44

2.152,56 €

Asociación de Cans Deportistas (Acade)

G70135660

CO

Santiago de C.

Dep. inverno, montañismo

14

684,90 €

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

OU

Ourense

Espeleoloxía, montañismo

37

1.810,10 €

Asociación Deportiva Aixa

G27398577

LU

Sarria

Ximnasia

12

587,06 €

Asociación Deportiva Arousa Fútbol 7

G36483675

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

17

831,67 €

Asociación Deportiva Avanza

G27816107

PO

O Porriño

Ciclismo

39

1.907,95 €

Asociación Deportiva Balonmán Carballiño

G32375230

OU

O Carballiño

Balonmán, balonmán (praia)

28

1.369,81 €

Asociación Deportiva Bosco Ourense

G32147357

OU

Ourense

Baloncesto, fútbol

95

4.647,56 €

Asociación Deportiva C.A.R.

G94062981

PO

Redondela

Atletismo, tríatlon e P.M.

13

635,98 €

Asociación Deportiva Culleredo

G15415979

CO

Culleredo

Fútbol

10

500,00 €

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

LU

Lugo

Fútbol (sala)

73

3.571,29 €

Asociación Deportiva do Coto

G15590227

CO

Negreira

Karate e D.A.

18

880,59 €

Asociación Deportiva Dom+

G36537819

PO

Marín

Judo e D.A.

22

1.076,28 €

Asociación Deportiva e Cultural Asmubal Meaño

G36535516

PO

Meaño

Balonmán

33

1.614,42 €

Asociación Deportiva e Cultural Raspa

G36577617

PO

Vilagarcía de A.

A. subacuáticas

14

684,90 €

Asociación Deportiva e Cultural San Xoán de Guitiriz

G27495837

LU

Guitiriz

Fútbol (sala)

13

635,98 €

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

CO

Muros

Remo

16

782,75 €

Asociación Deportiva Grand Jete

G94127834

PO

Cambados

Ximnasia

12

587,06 €

Asociación Deportiva Grupo Deportivo Cortizo

G56463664

PO

O Porriño

Ciclismo

5 (NC)

500,00 €

Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

LU

Lugo

Judo e D.A.

25

1.223,04 €

Asociación Deportiva Karbo

G15510514

CO

A Coruña

Judo e D.A.

32

1.565,50 €

Asociación Deportiva Kung Fu Zen

G94059656

PO

Vila de Cruces

Kung-Fu

23

1.125,20 €

Asociación Deportiva Lavadores C.F.

G36770931

PO

Vigo

Fútbol

29

1.418,73 €

Asociación Deportiva Limiactiva

G32341067

OU

Xinzo de L.

Atletismo, orientación

17

831,67 €

Asociación Deportiva Miño

G70083514

CO

Miño

Fútbol

25

1.223,04 €

Asociación Deportiva Mondoñedo Ciudad

G27132679

LU

Mondoñedo

Fútbol

7

500,00 €

Asociación Deportiva Olimpia

G70343496

CO

Cee

Atletismo

17

831,67 €

Asociación Deportiva Ourense Hóckey Club

G32249419

OU

Ourense

Hóckey

10

500,00 €

Asociación Deportiva Parque Europa

G56171341

CO

A Coruña

Baloncesto

4 (NC)

500,00 €

Asociación Deportiva Porto de Burela

G27448539

LU

Burela

Fútbol

18

880,59 €

Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

PO

Moaña

Ciclismo

19

929,51 €

Asociación Deportiva Santiago de Foz

G27199413

LU

Foz

Fútbol, fútbol (sala)

28

1.369,81 €

Asociación Deportiva Tomiño Alevín e Infantil

G36448785

PO

Tomiño

Fútbol

23

1.125,20 €

Asociación Deportiva Vila de Corpus F.C.

G36417822

PO

Ponteareas

Fútbol

30

1.467,65 €

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

PO

Ponteareas

Kung-Fu

17

831,67 €

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

CO

Carballo

Voleibol

21

1.027,36 €

Asociación Deportiva-Cultural Vilagarcía Esgrima

G94048733

PO

Vilagarcía de A.

Esgrima

8

500,00 €

Asociación Desarrollo del Hockey sobre Patines en Compañía de María

G70192745

CO

A Coruña

Patinaxe (HP)

37

1.810,10 €

Asociación Escola de Kick Boxing Cipri Gómez

G32352478

OU

Ourense

Kickboxing

14

684,90 €

Asociación Gallega de Billar-Pool

G36201093

PO

Cangas

Billar

54

2.641,77 €

Asociación Gimnástica Lucense

G01703156

LU

Lugo

Fútbol, fútbol (sala)

28

1.369,81 €

Asociación Juvenil Saraiba do Mar

G36324523

PO

Sanxenxo

Fútbol, fútbol (sala)

42

2.054,71 €

Asociación Karate de Valga

G70425277

PO

Valga

Karate e D.A.

19

929,51 €

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

PO

Oia

Ciclismo

22

1.076,28 €

Asociación Sagrado Corazón

G27183631

LU

Lugo

Fútbol

22

1.076,28 €

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

G36347938

PO

Pontevedra

Fútbol

22

1.076,28 €

Atenea Grappling

G16918278

PO

O Porriño

Loita e D.A.

10

500,00 €

Athletic Coruña Hockey Club

G70124755

CO

A Coruña

Hóckey

55

2.690,70 €

Atl. Abuín

G27231786

LU

Lugo

Fútbol

15

733,83 €

Atlántico Hockey Club

G36684850

PO

Vigo

Hóckey

32

1.565,50 €

Atlética A Silva

G15953011

CO

Cerceda

Atletismo

25

1.223,04 €

Atlético Combarro

G01841584

PO

Poio

Fútbol

7

500,00 €

Atlético Coruña Montañeros, C.F.

G70420534

CO

A Coruña

Fútbol

49

2.397,16 €

Atlético de Cuntis, C.F.

G36313211

PO

Cuntis

Fútbol

28

1.369,81 €

Atlético Faxilde, C.F. Vilagarcía

G36187482

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

7

500,00 €

Atletismo Ría de Foz

G27495662

LU

Foz

Atletismo

20

978,43 €

Atletismo Rúa

G32465312

OU

A Rúa

Atletismo, montañismo

8

500,00 €

B.V.B.

G94156056

PO

Pontevedra

Baloncesto

24

1.174,12 €

Baíña Fútbol Sala

G36981140

PO

Baiona

Fútbol (sala)

25

1.223,04 €

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

PO

Pontevedra

Baloncesto

36

1.761,18 €

Balonmán Rodeiro

G94105269

PO

Rodeiro

Balonmán

19

929,51 €

Balonmán Samertolameu

G56170681

PO

Moaña

Balonmán

14

684,90 €

Balonmán Xallas Fútbol Club

G70313499

CO

Santa Comba

Balonmán

17

831,67 €

Balonmano Pontedeume

G15456742

CO

Pontedeume

Balonmán

23

1.125,20 €

Bande Fútbol Club

G13814603

OU

Bande

Fútbol

0 (NC)

500,00 €

Baredo Birlos Club

G27852938

PO

Baiona

Birlos

13

635,98 €

Basket Base Club Villagarcía

G36053536

PO

Vilagarcía de A.

Baloncesto

29

1.418,73 €

Basket School

G70307103

CO

Ferrol

Baloncesto

42

2.054,71 €

Bastavales, U.D.

G15565161

CO

Brión

Fútbol

26

1.271,97 €

Bergantiños, F.C.

G15116775

CO

Carballo

Fútbol

78

3.815,90 €

Bertamiráns, F.C.

G15285851

CO

Ames

Fútbol, fútbol (sala)

33

1.614,42 €

Betanzos, C.F.

G15384183

CO

Betanzos

Fútbol

38

1.859,03 €

Black Kick Competición

G32351058

OU

Porqueira

Kickboxing

7

500,00 €

Black Voley Vigo

G27747864

PO

Vigo

Voleibol

14

684,90 €

Boxing Club Ciudad de Lugo

G27322163

LU

Lugo

Boxeo

32

1.565,50 €

Burgas Hockey Club

G32142184

OU

Ourense

Hóckey

7

500,00 €

Burgas Voleibol

G32432130

OU

Ourense

Voleibol

21

1.027,36 €

C. Baloncesto Baltar Sanxenxo

G36269835

PO

Sanxenxo

Baloncesto

16

782,75 €

C. Campo Lameiro C.D.

G36113496

PO

Campo Lameiro

Fútbol, fútbol (sala)

13

635,98 €

C. de Xoquei Feminino Meigas

G27250844

LU

Lugo

Patinaxe (HL)

27

1.320,89 €

C. Hockey Albor

G32031155

OU

Ourense

Hóckey

39

1.907,95 €

C. Kayak Tudense

G36029908

PO

Tui

Piragüismo

76

3.718,05 €

C. Santo Domingo de Betanzos

G15130354

CO

Betanzos

Baloncesto

69

3.375,60 €

C.A.B. Pontevedra

G94106283

PO

Pontevedra

Baloncesto

30

1.467,65 €

C.A.R. Marisqueiro

G27737477

PO

Vigo

Atletismo, montañismo

10

500,00 €

C.A.S. La Escuela de Billar

G16893430

PO

Ponteareas

Billar

14

684,90 €

C.B.D. Un Paso Adelante

G01904416

CO

Narón

Baile deportivo

15

733,83 €

C.D. Baio

G15317183

CO

Zas

Fútbol

13

635,98 €

C.D. Balonmán Chapela

G36429132

PO

Redondela

Balonmán

49

2.397,16 €

C.D. Burela, F.S.

G27272251

LU

Burela

Fútbol (sala)

83

4.060,50 €

C.D. Choco

G36041994

PO

Redondela

Fútbol

68

3.326,68 €

C.D. Composala

G44942332

CO

Santiago de C.

Fútbol (sala)

4 (NC)

500,00 €

C.D. Corgo

G27218452

LU

O Corgo

Fútbol

20

978,43 €

C.D. Cultural Ribeiro

G32102279

OU

Ribadavia

Balonmán

59

2.886,38 €

C.D. Egovarros

G27212968

LU

Viveiro

Atletismo

8

500,00 €

C.D. Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

OU

Xinzo de L.

Fútbol, ximnasia

32

1.565,50 €

C.D. Esquío Ferrol

G15238678

CO

Ferrol

Ximnasia

9

500,00 €

C.D. Ría de Arousa do Grove

G36483030

PO

O Grove

Atletismo, ciclismo

16

782,75 €

C.D. Ribadelouro

G36286029

PO

Tui

Fútbol

15

733,83 €

C.D. Rúa

G32133886

OU

A Rúa

Fútbol

18

880,59 €

C.D. Seguridade Galega

G15678063

CO

A Coruña

Fútbol (sala)

8

500,00 €

C.D. Zalaeta

G15078116

CO

Arteixo

Rugby

13

635,98 €

C.F. Cañiza

G36146140

PO

A Cañiza

Fútbol

27

1.320,89 €

C.S.A. Ourense

G32027443

OU

Ourense

Hóckey

45

2.201,48 €

C.S.D. Arzúa

G15384837

CO

Arzúa

Fútbol

51

2.495,01 €

Cabana, S.D.

G15414717

CO

Cabana de B.

Fútbol

19

929,51 €

Caldas Club de Fútbol

G36199495

PO

Caldas de Reis

Fútbol

34

1.663,34 €

Camariñas, F.C.

G15151368

CO

Camariñas

Fútbol

7

500,00 €

Campito, F.S.

G94069861

PO

Redondela

Fútbol (sala)

22

1.076,28 €

Capóns Vilalba Rugby Clube

G16874125

LU

Vilalba

Rugby

9

500,00 €

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

CO

Ferrol

Pádel, tenis

23

1.125,20 €

Catoira, S.D.

G36312445

PO

Catoira

Fútbol

20

978,43 €

Cedeira Sociedad Deportiva

G15148802

CO

Cedeira

Fútbol

27

1.320,89 €

Céltiga, F.C.

G36030260

PO

A Illa de Arousa

Fútbol

32

1.565,50 €

Cented Academy Football School

G01816644

OU

Ourense

Birlos, fútbol, fútbol (sala)

28

1.369,81 €

Centro Cultural e Deportivo Bolos da Carrasca

G36648319

PO

Nigrán

Petanca

15

733,83 €

Centro de Deportes O Barco

G32033763

OU

O Barco de V.

Fútbol

57

2.788,54 €

Centro de Tiro Olímpico Eiroas

G32019077

OU

Ourense

Tiro con arco, tiro olímpico

79

3.864,82 €

Centro Deportivo Couto Asociación Deportiva

G32269573

OU

Ourense

Taekwondo

26

1.271,97 €

Centro Ecuestre de Alto Rendimiento Alejandro Nande

B27819408

PO

Gondomar

Hípica

8

500,00 €

Chapela Club de Fútbol

G36314979

PO

Vigo

Fútbol, fútbol (sala)

31

1.516,57 €

Cidade das Burgas Fútbol Sala

G32372120

OU

Ourense

Fútbol (sala)

47

2.299,32 €

Cidade de Ribeira Club de Fútbol

G15257876

CO

Ribeira

Fútbol

27

1.320,89 €

Cinania T.M.

G36438232

PO

Cangas

Tenis de mesa

11

538,14 €

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

PO

Sanxenxo

Ciclismo, pádel, tenis

32

1.565,50 €

Círculo Cultural Recreativo de Cesantes

G36015741

PO

Redondela

Remo

26

1.271,97 €

Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Perlío

G15099617

CO

Fene

Fútbol

36

1.761,18 €

Círculo de Xadrez de Narón

G15227556

CO

Narón

Xadrez

9

500,00 €

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

CO

Ferrol

Xadrez

31

1.516,57 €

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol

G15027410

CO

Ferrol

Fútbol, pádel, tenis

42

2.054,71 €

Círculo Recreativo de Xadrez

G27330620

LU

Chantada

Xadrez

9

500,00 €

Club 1.06 Pádel

G42975169

CO

A Coruña

Pádel

7

500,00 €

Club Aceesca Porriño

G36234771

PO

O Porriño

Dep. adaptado

7

500,00 €

Club Acordes Narón

G15499692

CO

Narón

Ximnasia

15

733,83 €

Club Acordes Pontedeume

G70223169

CO

Pontedeume

Ximnasia

11

538,14 €

Club Acuático Laracha

G15863079

CO

A Laracha

Salvamento e soc.

42

2.054,71 €

Club Acuático Umia

G36291250

PO

Caldas de Reis

Salvamento e soc.

48

2.348,24 €

Club Adas

G32027195

OU

O Barco de V.

Atletismo

34

1.663,34 €

Club Aguamarina Sincro

G70132170

CO

Culleredo

Natación

10

500,00 €

Club Alamar Sada

G70492301

CO

Sada

Vela

12

587,06 €

Club Alto do Vento Fútbol Sala

G70487293

CO

Santiago de C.

Fútbol (sala)

36

1.761,18 €

Club Amfiv

G36711380

PO

Vigo

Dep. adaptado (BCR)

48

2.348,24 €

Club Ánfora de Patinaxe Artístico de Cangas

G36194900

PO

Cangas

Patinaxe

19

929,51 €

Club Ánimas Sociedad Deportiva

G15305998

CO

Ferrol

Fútbol

22

1.076,28 €

Club Apóstol Santiago

G36646446

PO

Vigo

Baloncesto, fútbol, fútbol (sala), karate e D.A., xadrez, ximnasia

76

3.718,05 €

Club Arco-Ferrol

G15929516

CO

Ferrol

Tiro con arco

13

635,98 €

Club Armenteira e Punto

G36569416

PO

Pontevedra

Ciclismo

11

538,14 €

Club Arosa Sociedad Cultural

G36026680

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

87

4.256,19 €

Club Arqueiros do Sil

G32489890

OU

A Rúa

Tiro con arco

10

500,00 €

Club Arte e Movemento

G70231881

CO

Cee

Baile deportivo

57

2.788,54 €

Club Arteixo Balonmán

G70382585

CO

Arteixo

Balonmán

17

831,67 €

Club As Rodas Patinaxe Artístico

G36645091

PO

Vigo

Patinaxe

18

880,59 €

Club Asociación A.A. Colegio Santo Domingo

G15421217

CO

A Coruña

Baloncesto, patinaxe, patinaxe (HP)

67

3.277,76 €

Club Asociación Deportiva Catro Roldas

G27234905

LU

Vilalba

Fútbol

8

500,00 €

Club Atlético Arteixo

G15371073

CO

Arteixo

Fútbol

70

3.424,52 €

Club Atlético Carballo

G13926100

CO

Carballo

Fútbol

0 (NC)

500,00 €

Club Atlético Cercedense

G70595046

CO

Cerceda

Fútbol

24

1.174,12 €

Club Atlético dos Castros

G15166812

CO

A Coruña

Fútbol

31

1.516,57 €

Club Atlético Fátima

G70222450

CO

Santiago de C.

Fútbol, fútbol (sala)

45

2.201,48 €

Club Atlético San Pedro

G15262058

CO

Oleiros

Fútbol

30

1.467,65 €

Club Atletismo Betanzos Montaña

G70537469

CO

Betanzos

Atletismo

9

500,00 €

Club Atletismo Coruña Comarca

G15905201

CO

A Coruña

Atletismo

27

1.320,89 €

Club Atletismo Estrada

G94060142

PO

A Estrada

Atletismo

19

929,51 €

Club Atletismo Femenino Celta

G36927689

PO

Vigo

Atletismo

73

3.571,29 €

Club Atletismo Fontes do Sar

G70226436

CO

Santiago de C.

Atletismo

24

1.174,12 €

Club Atletismo Lucus

G27033836

LU

Lugo

Atletismo

36

1.761,18 €

Club Atletismo Milla Raio

G70193313

CO

Ames

Atletismo

26

1.271,97 €

Club Atletismo Narón

G15215759

CO

Narón

Atletismo

31

1.516,57 €

Club Atletismo O Pino

G70468343

CO

O Pino

Atletismo

22

1.076,28 €

Club Atletismo Porriño

G36320380

PO

O Porriño

Atletismo, tríatlon e P.M.

31

1.516,57 €

Club Atletismo Riazor Coruña

G15799620

CO

A Coruña

Atletismo

31

1.516,57 €

Club Atletismo Sada

G15588296

CO

Sada

Atletismo, dep. adaptado, montañismo, tríatlon e P.M.

42

2.054,71 €

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

PO

Moaña

Atletismo

16

782,75 €

Club Atletismo Santiago

G70389721

CO

Santiago de C.

Atletismo

25

1.223,04 €

Club Atletismo Vila de Cangas

G36236594

PO

Cangas

Atletismo

24

1.174,12 €

Club B.T.T. Caimanes Betanzos

G70152384

CO

Betanzos

Ciclismo

21

1.027,36 €

Club Bádminton A Estrada

G36236511

PO

A Estrada

Bádminton

11

538,14 €

Club Bádminton Caselas

G10764819

PO

Salceda de Caselas

Bádminton

18

880,59 €

Club Bádminton Cíes

G36827418

PO

Vigo

Bádminton

31

1.516,57 €

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

PO

Ponteareas

Bádminton

25

1.223,04 €

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

PO

Pontevedra

Bádminton

9

500,00 €

Club Bádminton Tui

G94130242

PO

Tui

Bádminton

20

978,43 €

Club Baloncesto Allariz

G32101644

OU

Allariz

Baloncesto

52

2.543,93 €

Club Baloncesto Artai

G70226675

CO

Carballo

Baloncesto

15

733,83 €

Club Baloncesto Arteixo

G15253214

CO

Arteixo

Baloncesto

24

1.174,12 €

Club Baloncesto Arxil de Pontevedra

G36039584

PO

Pontevedra

Baloncesto

85

4.158,35 €

Club Baloncesto Brión

G70591433

CO

Brión

Baloncesto

40

1.956,87 €

Club Baloncesto Burela

G27164680

LU

Burela

Baloncesto

39

1.907,95 €

Club Baloncesto Cambre

G70235593

CO

Cambre

Baloncesto

43

2.103,63 €

Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

LU

Foz

Baloncesto

26

1.271,97 €

Club Baloncesto Chantada

G27210855

LU

Chantada

Baloncesto

63

3.082,07 €

Club Baloncesto Condado

G36122844

PO

Ponteareas

Baloncesto

25

1.223,04 €

Club Baloncesto Costa Ártabra

G15628894

CO

Ferrol

Baloncesto

54

2.641,77 €

Club Baloncesto Culleredo

G15897978

CO

Culleredo

Baloncesto

60

2.935,30 €

Club Baloncesto Defensores Morrazo

G94018413

PO

Cangas

Baloncesto

21

1.027,36 €

Club Baloncesto Kempape

G10832822

CO

A Coruña

Baloncesto

7

500,00 €

Club Baloncesto Narón

G15212335

CO

Narón

Baloncesto

35

1.712,26 €

Club Baloncesto Nigrán

G36644979

PO

Nigrán

Baloncesto

27

1.320,89 €

Club Baloncesto Noia

G15129588

CO

Noia

Baloncesto

38

1.859,03 €

Club Baloncesto O Meco

G36333904

PO

O Grove

Baloncesto

38

1.859,03 €

Club Baloncesto Oleiros

G15802010

CO

Oleiros

Baloncesto

7

500,00 €

Club Baloncesto Peixe Fresco Marín

G36460681

PO

Marín

Baloncesto

81

3.962,66 €

Club Baloncesto Redondela

G94013216

PO

Redondela

Baloncesto

27

1.320,89 €

Club Baloncesto Ría de Ribadeo

G27204023

LU

Ribadeo

Baloncesto

15

733,83 €

Club Baloncesto Río Ulla

G36359909

PO

Pontecesures

Baloncesto

34

1.663,34 €

Club Baloncesto Salesianos

G36875391

PO

Vigo

Baloncesto, fútbol (sala)

54

2.641,77 €

Club Baloncesto Santa Baia

G15364995

CO

Boiro

Baloncesto

17

831,67 €

Club Baloncesto Sarria

G27040955

LU

Sarria

Baloncesto

37

1.810,10 €

Club Baloncesto Seis do Nadal-Coia

G36942142

PO

Vigo

Baloncesto

69

3.375,60 €

Club Baloncesto Terra Chá

G27412683

LU

Vilalba

Baloncesto

10

500,00 €

Club Baloncesto Val de Lemos

G27273317

LU

Monforte de L.

Baloncesto

24

1.174,12 €

Club Baloncesto Vilagarcía

G36295681

PO

Vilagarcía de A.

Baloncesto

28

1.369,81 €

Club Baloncesto Viveiro

G27349125

LU

Viveiro

Baloncesto

45

2.201,48 €

Club Baloncesto Xuventude Verín

G32283475

OU

Verín

Baloncesto

24

1.174,12 €

Club Balonmán Brigantium

G70557962

CO

A Coruña

Balonmán

22

1.076,28 €

Club Balonmán Cangas

G36102705

PO

Cangas

Balonmán, balonmán (praia)

107

5.234,63 €

Club Balonmán Caselas

G36157402

PO

Salceda de C.

Balonmán

17

831,67 €

Club Balonmán Lalín

G36104800

PO

Lalín

Balonmán

88

4.305,11 €

Club Balonmán Miño

G06931679

OU

Ourense

Balonmán

14

684,90 €

Club Balonmán Poio Artai

G01856996

PO

Poio

Balonmán

29

1.418,73 €

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

CO

Santiago de C.

Balonmán

18

880,59 €

Club Balonmán Seis do Nadal-Coia

G36948115

PO

Vigo

Balonmán

40

1.956,87 €

Club Balonmán Tui

G36272961

PO

Tui

Balonmán

48

2.348,24 €

Club Balonmán Viveiro

G27171081

LU

Viveiro

Balonmán

19

929,51 €

Club Balonmano Atlántico

G70524301

CO

Oleiros

Balonmán

21

1.027,36 €

Club Balonmano Porriño

G36246858

PO

O Porriño

Balonmán

108

5.283,55 €

Club Balonmano Reconquista de Vigo

G27871375

PO

Vigo

Balonmán

95

4.647,56 €

Club Basketmi-Ferrol

G15282221

CO

Ferrol

Dep. adaptado (BCR)

50

2.446,09 €

Club Basquet Coruña, S.A.D.

A15565054

CO

A Coruña

Baloncesto

105

5.136,78 €

Club Béisbol y Sófbol Cambre

G15265473

CO

Cambre

Béisbol e sófbol

55

2.690,70 €

Club Beni Gym Sport

G70390075

CO

Narón

Ciclismo, karate e D.A., kickboxing

9

500,00 €

Club Billar Teo

G15806490

CO

Teo

Billar

15

733,83 €

Club Biqueira

G94106325

PO

O Grove

Ximnasia

19

929,51 €

Club Bolos Camos

G36741395

PO

Nigrán

Birlos

10

500,00 €

Club Bolos Portameán

V36970291

PO

Baiona

Birlos

19

929,51 €

Club Bolos Santa Eulalia

G27782820

PO

Nigrán

Birlos

13

635,98 €

Club Bolos Santiago de Parada

G27753201

PO

Nigrán

Birlos

8

500,00 €

Club Bolos Valladares San Bartolomé

G27738962

PO

Vigo

Birlos

11

538,14 €

Club Boudsport

G70475447

CO

Ordes

Taekwondo

25

1.223,04 €

Club Bowling Celta

G36685345

PO

Vigo

Birlos

61

2.984,23 €

Club Breogán Oleiros

G15771942

CO

Oleiros

Tenis de mesa

10

500,00 €

Club Brigantia Aventura

G70396205

CO

A Coruña

Orientación

9

500,00 €

Club Bueu Atlético Balonmán

G36039683

PO

Bueu

Balonmán, balonmán (praia)

95

4.647,56 €

Club Bunkai

G15576614

CO

Ferrol

Karate e D.A.

19

929,51 €

Club Cabanas Kdm

G70345970

CO

Cabanas

Piragüismo

28

1.369,81 €

Club Carballiño Fútbol Sala

G32219545

OU

O Carballiño

Fútbol (sala)

59

2.886,38 €

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

OU

Ourense

Baloncesto, fútbol (sala)

59

2.886,38 €

Club Castrelos Patinaxe Artística

G36811974

PO

Vigo

Patinaxe

13

635,98 €

Club Ceosport

G06801930

LU

Lugo

Fútbol, fútbol (sala)

15

733,83 €

Club Ciclista Barbanza

G15141344

CO

Boiro

Ciclismo

14

684,90 €

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

PO

Vigo

Ciclismo

16

782,75 €

Club Ciclista Cambre

G15695315

CO

Cambre

Ciclismo

42

2.054,71 €

Club Ciclista Carballiño

G32321051

OU

O Carballiño

Ciclismo

11

538,14 €

Club Ciclista Carballo

G15208879

CO

Carballo

Ciclismo

8

500,00 €

Club Ciclista Compostelano

G15065642

CO

Santiago de C.

Ciclismo

23

1.125,20 €

Club Ciclista Coruxo

G27710730

PO

Vigo

Ciclismo

27

1.320,89 €

Club Ciclista de Betanzos

G15051733

CO

Betanzos

Ciclismo

21

1.027,36 €

Club Ciclista Farto

G94052693

PO

Pontevedra

Ciclismo

27

1.320,89 €

Club Ciclista Monteneme

G15861271

CO

Carballo

Ciclismo

9

500,00 €

Club Ciclista O Rosal

G36044741

PO

O Rosal

Ciclismo

14

684,90 €

Club Ciclista Osdosacho

G42727487

PO

Gondomar

Ciclismo

8

500,00 €

Club Ciclista Padronés

G15031719

CO

Padrón

Ciclismo

38

1.859,03 €

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

PO

Ponteareas

Ciclismo

28

1.369,81 €

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

PO

Vigo

Ciclismo

20

978,43 €

Club Ciclista Riazor

G15541758

CO

Arteixo

Ciclismo

49

2.397,16 €

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

PO

Ribadumia

Ciclismo

26

1.271,97 €

Club Ciclista Ribeira Sacra

G10957454

LU

Monforte de L.

Ciclismo

8

500,00 €

Club Ciclista Teis

G36754323

PO

Vigo

Ciclismo

13

635,98 €

Club Ciclista Vigués

G36650885

PO

Vigo

Ciclismo

12

587,06 €

Club Ciclista Viveiro

G27035492

LU

Viveiro

Ciclismo

10

500,00 €

Club Cidade de Narón

G70054705

CO

Narón

Fútbol (sala)

28

1.369,81 €

Club Cíos Vigo

G36795680

PO

Vigo

Fútbol (sala)

28

1.369,81 €

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

PO

Vigo

Fútbol

28

1.369,81 €

Club Compañía de María

G15228315

CO

A Coruña

Atletismo, baloncesto, fútbol, judo e D.A., patinaxe, ximnasia

61

2.984,23 €

Club Conxo Tenis de Mesa

G15458763

CO

Santiago de C.

Tenis de mesa

11

538,14 €

Club Copacabana de Piragüismo

G15321854

CO

Ferrol

Piragüismo

10

500,00 €

Club Cultural de Areas

G36139426

PO

Ponteareas

Fútbol

36

1.761,18 €

Club Cultural Deportiva Beluso

G36158517

PO

Bueu

Fútbol

29

1.418,73 €

Club Cultural Deportivo Taragoña

G15458417

CO

Rianxo

Fútbol

24

1.174,12 €

Club D.H. Galicia

G27421064

LU

Sarria

Ciclismo

10

500,00 €

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

CO

A Coruña

A. subacuáticas, fútbol (sala)

25

1.223,04 €

Club de Ajedrez Padrón

G15397169

CO

Padrón

Xadrez

8

500,00 €

Club de Artes Marciales Orientales de A Mariña

G27286046

LU

Burela

Karate e D.A., kickboxing

27

1.320,89 €

Club de Baile Fusion Dance

G09774415

CO

Narón

Baile deportivo

18

880,59 €

Club de Baloncesto Cidade de Lugo

G27344423

LU

Lugo

Baloncesto

28

1.369,81 €

Club de Billar Adai

G06898399

LU

O Corgo

Billar

43

2.103,63 €

Club de Billar Manhattan

G27852011

PO

Vigo

Billar

14

684,90 €

Club de Billar Rías Baixas

G05383096

PO

Meaño

Billar

10

500,00 €

Club de Billar Sportivo Ponteareas

G94142924

PO

Ponteareas

Billar

10

500,00 €

Club de Billar Tiempos Modernos

G27291632

LU

Lugo

Billar

7

500,00 €

Club de Bolos da Rega

G36741072

PO

Baiona

Birlos

30

1.467,65 €

Club de Bolos Estivada

G27749407

PO

Baiona

Birlos

13

635,98 €

Club de Bolos Gondomar

G09723644

PO

Gondomar

Birlos

13

635,98 €

Club de Bolos Medialdea

G36765774

PO

Baiona

Birlos

8

500,00 €

Club de Bolos San Cibrán

G36752343

PO

Gondomar

Birlos

30

1.467,65 €

Club de Bolos Xove

G27371988

LU

Xove

Birlos

11

538,14 €

Club de Campo de Vigo

G36613685

PO

Vigo

Tenis

22

1.076,28 €

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

PO

Vigo

Dep. adaptado, esgrima

46

2.250,40 €

Club de Fútbol Balaídos

G36737724

PO

Vigo

Fútbol, fútbol (sala)

50

2.446,09 €

Club de Fútbol Batallador, S.D.

G15312242

CO

A Coruña

Fútbol

23

1.125,20 €

Club de Fútbol Cire

G15426679

CO

Melide

Fútbol

26

1.271,97 €

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

PO

Gondomar

Fútbol

20

978,43 €

Club de Fútbol Dumbría

G15552458

CO

Dumbría

Fútbol

27

1.320,89 €

Club de Fútbol Monforte

G27433853

LU

Monforte de L.

Fútbol

23

1.125,20 €

Club de Fútbol Muxía

G15110547

CO

Muxía

Fútbol

18

880,59 €

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

PO

Vigo

Fútbol

25

1.223,04 €

Club de Fútbol Unión Deportiva Mos

G36214179

PO

Mos

Fútbol, fútbol (sala)

48

2.348,24 €

Club de Fútbol Vista Alegre

G70206925

CO

Santiago de C.

Baloncesto, fútbol

31

1.516,57 €

Club de Golf Campomar

G15071087

CO

Narón

Golf

17

831,67 €

Club de Golf Lugo

G27421684

LU

Lugo

Golf

18

880,59 €

Club de Halterofilia Centaurus

G02779361

PO

Vigo

Halterofilia

9

500,00 €

Club de Hockey Compostela

G70160114

CO

Santiago de C.

Patinaxe (HP)

20

978,43 €

Club de Judo Baixo Miño

G94146552

PO

A Guarda

Judo e D.A.

42

2.054,71 €

Club de Loita Ciudad de Vigo

G36955565

PO

Vigo

Loita e D.A.

24

1.174,12 €

Club de Loita El Castro

G36707586

PO

Vigo

Loita e D.A.

14

684,90 €

Club de Loita Lugo

G27378520

LU

Vilalba

Loita e D.A.

14

684,90 €

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

LU

Vilalba

Loita e D.A.

27

1.320,89 €

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

PO

Vigo

Loita e D.A.

25

1.223,04 €

Club de Montaña O Veral

G27307792

LU

Lugo

Montañismo

16

782,75 €

Club de Montaña Quixós

G27255827

LU

Monforte de L.

Piragüismo

30

1.467,65 €

Club de Montaña Terras de Burón

G06777445

LU

A Fonsagrada

Montañismo

12

587,06 €

Club de Montaña Vértice

G70510516

CO

Vedra

Montañismo

14

684,90 €

Club de Montaña Xesteiras

G94056298

PO

Cuntis

Ciclismo, montañismo, orientación

20

978,43 €

Club de Natación de Mos

G36448892

PO

Mos

Dep. adaptado, natación

14

684,90 €

Club de Natación Redondela

G36312411

PO

Redondela

Natación

8

500,00 €

Club de Orientación Compás

G05350038

LU

Lugo

Orientación

8

500,00 €

Club de Pádel Narón

G70082045

CO

Narón

Pádel

14

684,90 €

Club de Pádel Ortigueira

G70168711

CO

Ortigueira

Pádel

8

500,00 €

Club de Patinaxe Artística Brión

G70528492

CO

Brión

Patinaxe

13

635,98 €

Club de Patinaxe Artística Espiral

G10987410

CO

Brión

Patinaxe

8

500,00 €

Club de Patinaxe Campus Stellae

G70228358

CO

Santiago de C.

Patinaxe

19

929,51 €

Club de Patinaxe Oleiros

G15415896

CO

Oleiros

Patinaxe

19

929,51 €

Club de Patinaxe Riveira

G15822976

CO

Ribeira

Patinaxe

19

929,51 €

Club de Patinaxe Sarela

G70382684

CO

Ames

Patinaxe

19

929,51 €

Club de Pelota A Coruña

G15087927

CO

A Coruña

Pelota

45

2.201,48 €

Club de Pesca Deportiva O Capote

G15877848

CO

A Coruña

Pesca e cásting

11

538,14 €

Club de Pesca do Barbanza

G70028022

CO

Santiago de C.

Pesca e cásting

10

500,00 €

Club de Piragüismo Altruán de Ribadeo

G27282946

LU

Ribadeo

Piragüismo

18

880,59 €

Club de Piragüismo As Torres de Catoira

G36035202

PO

Catoira

Piragüismo

71

3.473,44 €

Club de Piragüismo Grupo Xuvenil de As Pontes

G15104482

CO

As Pontes de García Rodríguez

Piragüismo

27

1.320,89 €

Club de Piragüismo Narón

G70233580

CO

Narón

Piragüismo

16

782,75 €

Club de Piragüismo Olívico

G27822006

PO

Vigo

Piragüismo

23

1.125,20 €

Club de Piragüismo Rianxo

G15692270

CO

Rianxo

Piragüismo

15

733,83 €

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

CO

Ames

Piragüismo

11

538,14 €

Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

LU

Viveiro

Piragüismo

16

782,75 €

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

CO

Ferrol

Remo

34

1.663,34 €

Club de Remo Chapela

G36039915

PO

Redondela

Remo

62

3.033,15 €

Club de Remo de Ares

G15102254

CO

Ares

Remo

42

2.054,71 €

Club de Remo de Cedeira

G15138084

CO

Cedeira

Remo

16

782,75 €

Club de Remo de Coruxo

G36726750

PO

Vigo

Remo

9

500,00 €

Club de Remo de Puebla

G15203169

CO

A Pobra do C.

Remo

29

1.418,73 €

Club de Remo Mecos do Grove

G36048684

PO

O Grove

Remo

27

1.320,89 €

Club de Remo Muros

G15166333

CO

Muros

Remo

16

782,75 €

Club de Remo Náutico de Riveira

G70378047

CO

Ribeira

Remo

23

1.125,20 €

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

CO

Bergondo

Remo

17

831,67 €

Club de Remo Ría de Marín

G36049724

PO

Marín

Remo

17

831,67 €

Club de Remo Rianxo

G15087208

CO

Rianxo

Remo

39

1.907,95 €

Club de Remo Ribadeo

G27136704

LU

Ribadeo

Remo

15

733,83 €

Club de Remo Robaleira-La Guardia

G36111300

PO

A Guarda

Remo

11

538,14 €

Club de Remo San Felipe

G15161359

CO

Ferrol

A. subacuáticas, remo

32

1.565,50 €

Club de Rugby Arquitectura Técnica de La Coruña

G15116759

CO

A Coruña

Rugby

74

3.620,21 €

Club de Rugby Fendetestas-As Pontes

G15459910

CO

As Pontes de García Rodríguez

Rugby

21

1.027,36 €

Club de Rugby Lalín

G36104685

PO

Lalín

Rugby

28

1.369,81 €

Club de Rugby Los Ingleses Villagarcía

G36101251

PO

Vilagarcía de A.

Rugby

25

1.223,04 €

Club de Sendeirismo Trabandainas

G70511449

CO

Noia

Montañismo

10

500,00 €

Club de Taekwondo Ames

G70482153

CO

Ames

Taekwondo

30

1.467,65 €

Club de Taekwondo Hebe

G94022167

PO

Moaña

Taekwondo

69

3.375,60 €

Club de Taekwondo Kae Sport

G27830975

PO

Vigo

Taekwondo

35

1.712,26 €

Club de Taekwondo Mace-Sport

G36301794

PO

Pontevedra

Taekwondo

46

2.250,40 €

Club de Tenis A Tobeira

G36762185

PO

Nigrán

Tenis

22

1.076,28 €

Club de Tenis As Termas

G27419423

LU

Lugo

Tenis

22

1.076,28 €

Club de Tenis Codesal

G36028843

PO

A Guarda

Natación, tenis

20

978,43 €

Club de Tenis de Cangas (Cluteca)

G36177368

PO

Cangas

Tenis

19

929,51 €

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

CO

Oleiros

Pádel, tenis

46

2.250,40 €

Club de Tenis de Mesa Espedregada Oroso

G36207298

CO

Oroso

Tenis de mesa

16

782,75 €

Club de Tenis de Redondela

G36149805

PO

Redondela

Pádel, tenis

18

880,59 €

Club de Tenis El Rial

G36043354

PO

Vilanova de A.

Tenis

10

500,00 €

Club de Tenis Gondomar

G36992352

PO

Gondomar

Tenis

29

1.418,73 €

Club de Tenis Nigrán

G36814853

PO

Nigrán

Tenis

7

500,00 €

Club de Tenis Ponteareas

G94008158

PO

Ponteareas

Tenis

29

1.418,73 €

Club de Tenis Recreo Cultural

G36435758

PO

A Estrada

Tenis

17

831,67 €

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

LU

Monforte de L.

Tiro olímpico

18

880,59 €

Club de Tiro Olímpico Laracha

G70393129

CO

A Laracha

Tiro olímpico

75

3.669,13 €

Club de Tiro Olímpico San Juan

G27030618

LU

Sarria

Tiro olímpico

16

782,75 €

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

PO

Pontevedra

Caza, tiro olímpico

8

500,00 €

Club de Tiro San Froilán

G27429521

LU

Lugo

Tiro olímpico

42

2.054,71 €

Club de Vela de Oza

G15987944

CO

A Coruña

Vela

12

587,06 €

Club de Waterpolo Pontevedra

G94030210

PO

Pontevedra

Natación (waterp.)

32

1.565,50 €

Club de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

PO

A Estrada

Xadrez

11

538,14 €

Club del Mar de Mugardos

G15097363

CO

Mugardos

Remo

16

782,75 €

Club del Mar de San Amaro

G15057870

CO

A Coruña

A. subacuáticas, bádminton, fútbol (sala), natación, tenis de mesa

57

2.788,54 €

Club Deportivo Akai Ryu

G70294863

CO

Negreira

Karate e D.A.

18

880,59 €

Club Deportivo Aldebarán de San Saturnino

G15412802

CO

San Sadurniño

Voleibol

59

2.886,38 €

Club Deportivo Allariz

G32209330

OU

Allariz

Fútbol

23

1.125,20 €

Club Deportivo Arcade

G36143238

PO

Soutomaior

Fútbol

18

880,59 €

Club Deportivo Areosa

G36690519

PO

Vigo

Fútbol

24

1.174,12 €

Club Deportivo As Pontes

G15224116

CO

As Pontes de García Rodríguez

Fútbol

37

1.810,10 €

Club Deportivo Aspavi

G36954253

PO

Pazos de Borbén

Dep. adaptado

8

500,00 €

Club Deportivo Atlético Arnoia

G32344574

OU

A Arnoia

Fútbol, fútbol (sala)

73

3.571,29 €

Club Deportivo Atlético Oleiros

G15118730

CO

Ribeira

Fútbol

25

1.223,04 €

Club Deportivo Bamio Vilagarcía

G36238798

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

14

684,90 €

Club Deportivo Bball Ourense

G32475295

OU

Ourense

Baloncesto

28

1.369,81 €

Club Deportivo Beade

G27711472

PO

Vigo

Fútbol (sala)

35

1.712,26 €

Club Deportivo Boiro

G15096530

CO

Boiro

Fútbol

18

880,59 €

Club Deportivo Bosco

G36692317

PO

Vigo

Baloncesto

113

5.528,16 €

Club Deportivo C.S.C.R. de Beade

G36904530

PO

Vigo

Atletismo, petanca

20

978,43 €

Club Deportivo C.T.M. Vigo

G27779016

PO

Vigo

Tenis de mesa

13

635,98 €

Club Deportivo Calasancio

G27104736

LU

Monforte de L.

Fútbol

26

1.271,97 €

Club Deportivo Calasanz

G15201387

CO

A Coruña

Baloncesto, fútbol

56

2.739,62 €

Club Deportivo Caldelas

G36222362

PO

Tui

Fútbol

23

1.125,20 €

Club Deportivo Castro

G27148980

LU

Castro de Rei

Fútbol

26

1.271,97 €

Club Deportivo Celta Patín

G56319452

PO

Vigo

Dep. inverno, patinaxe

5 (NC)

500,00 €

Club Deportivo Centro Deportivo D10

G27483023

LU

Outeiro de Rei

Natación, pádel, tenis

19

929,51 €

Club Deportivo Ciudad

G15275183

CO

A Coruña

Fútbol

22

1.076,28 €

Club Deportivo Coia

G36753911

PO

Vigo

Fútbol

27

1.320,89 €

Club Deportivo Colexio Mariano

G36649408

PO

Vigo

Baloncesto

30

1.467,65 €

Club Deportivo Compañía de María

G15118144

CO

Santiago de C.

Baloncesto, fútbol, fútbol (sala)

58

2.837,46 €

Club Deportivo Conxo Santiago

G15275357

CO

Santiago de C.

Fútbol

34

1.663,34 €

Club Deportivo Cospeito

G27133867

LU

Cospeito

Fútbol

15

733,83 €

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

OU

Ourense

Fútbol

24

1.174,12 €

Club Deportivo de Natación Ciudad de Santiago

G70261599

CO

Santiago de C.

Natación

23

1.125,20 €

Club Deportivo Delikia

G67788828

PO

Vigo

Atletismo, tríatlon e P.M.

31

1.516,57 €

Club Deportivo Dez Portas Lugo

G27346436

LU

Lugo

Tenis de mesa

9

500,00 €

Club Deportivo do Concello de Pereiro de Aguiar

G01920453

OU

O Pereiro de A.

Fútbol

18

880,59 €

Club Deportivo Dodro

G15789266

CO

Dodro

Fútbol

21

1.027,36 €

Club Deportivo Eixo Gondomar

G27805563

PO

Gondomar

Patinaxe

9

500,00 €

Club Deportivo Flic Flac

G36931582

PO

Vigo

Ximnasia

38

1.859,03 €

Club Deportivo Fontiñas

G15480080

CO

Santiago de C.

Patinaxe

20

978,43 €

Club Deportivo Foz

G27126994

LU

Foz

Fútbol

13

635,98 €

Club Deportivo Freestyle Slálom Vigo

G27722305

PO

Vigo

Patinaxe

36

1.761,18 €

Club Deportivo Galogrín

G70466685

CO

Teo

Baloncesto

38

1.859,03 €

Club Deportivo Grupo 7 a 9

G36039568

PO

Poio

Fútbol (gaélico), fútbol (sala)

19

929,51 €

Club Deportivo Gymsport

G94060571

PO

Soutomaior

Karate e D.A.

22

1.076,28 €

Club Deportivo Hípico Equigalia

G27726033

PO

Tui

Hípica

9

500,00 €

Club Deportivo I.E.S. Coruxo Fútbol Sala

G27726835

PO

Vigo

Fútbol (sala)

71

3.473,44 €

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

CO

A Coruña

Atletismo, ciclismo, dep. adaptado, pádel, tenis

11

538,14 €

Club Deportivo Kaizen Karate Academy

G02848240

OU

Ribadavia

Karate e D.A.

10

500,00 €

Club Deportivo Kang

G70607742

CO

Fene

Kickboxing, taekwondo

47

2.299,32 €

Club Deportivo Kickboxing Mos

G27827781

PO

Mos

Boxeo

17

831,67 €

Club Deportivo La Guía de Vigo

G36645612

PO

Vigo

Fútbol

27

1.320,89 €

Club Deportivo La Peña L.P.

G94085925

PO

Marín

Fútbol (sala)

28

1.369,81 €

Club Deportivo La Purísima

G32411381

OU

Ourense

Atletismo, fútbol, montañismo

64

3.130,99 €

Club Deportivo Lalín

G36011518

PO

Lalín

Fútbol

8

500,00 €

Club Deportivo Los Rosales de La Coruña

G15368186

CO

A Coruña

Baloncesto, fútbol (sala)

40

1.956,87 €

Club Deportivo Lugo SAD

A27447382

LU

Lugo

Fútbol

50

2.446,09 €

Club Deportivo Lvcvs Dojo

G67856815

LU

Lugo

Judo e D.A.

19

929,51 €

Club Deportivo Maceda

G32104648

OU

Maceda

Fútbol

12

587,06 €

Club Deportivo Malamia

G67763581

CO

Boiro

Taekwondo

32

1.565,50 €

Club Deportivo María Auxiliadora

G27450345

LU

Lugo

Atletismo, baloncesto

10

500,00 €

Club Deportivo Marquiño

G15446628

CO

A Pobra do C.

Xadrez

13

635,98 €

Club Deportivo Mat’s

G36346518

PO

Marín

Boxeo, caza, taekwondo

67

3.277,76 €

Club Deportivo Minauta

G36834240

PO

Vigo

Dep. adaptado, motonáutica (adapt)

12

587,06 €

Club Deportivo Miño

G36321289

PO

Tomiño

Piragüismo

29

1.418,73 €

Club Deportivo Mosteiro Bembrive F.S.

G36886422

PO

Vigo

Fútbol (sala)

54

2.641,77 €

Club Deportivo Muros

G70532361

CO

Muros

Fútbol

8

500,00 €

Club Deportivo Narón

G70455928

CO

Narón

Fútbol

27

1.320,89 €

Club Deportivo Náutico Castrelo de Miño

G32158461

OU

Castrelo de Miño

Piragüismo, remo, vela

12

587,06 €

Club Deportivo Náutico Miño

G15626997

CO

Miño

Piragüismo

22

1.076,28 €

Club Deportivo Nieto

G36687309

PO

Vigo

Fútbol

26

1.271,97 €

Club Deportivo Ourela

G32441065

OU

Ourense

Patinaxe

18

880,59 €

Club Deportivo Pádel Femenino Cíes

G27713759

PO

Vigo

Pádel

12

587,06 €

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

CO

A Coruña

Voleibol

88

4.305,11 €

Club Deportivo Pinarium

G94023249

PO

Marín

Atletismo, ciclismo, tríatlon e P.M.

17

831,67 €

Club Deportivo Pontellas

G36319911

PO

O Porriño

Fútbol

38

1.859,03 €

Club Deportivo Racing San Lorenzo

G70172291

CO

Santiago de C.

Fútbol, fútbol (sala)

17

831,67 €

Club Deportivo Rápido de Neda

G15330905

CO

Neda

Fútbol

25

1.223,04 €

Club Deportivo Ribadumia

G36186542

PO

Ribadumia

Fútbol

31

1.516,57 €

Club Deportivo Ritmolugodance

G27483676

LU

Lugo

Baile deportivo

14

684,90 €

Club Deportivo Rois

G15569239

CO

Rois

Fútbol

29

1.418,73 €

Club Deportivo Sagabox

G36987626

PO

Vigo

Boxeo

9

500,00 €

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27459999

LU

Lugo

Baloncesto

19

929,51 €

Club Deportivo Salvamento Vilagarcía

G94093721

PO

Vilagarcía de A.

Salvamento e soc.

21

1.027,36 €

Club Deportivo Sampayo

G36654564

PO

Vigo

Fútbol

7

500,00 €

Club Deportivo San Ciprián

G27032275

LU

Cervo

Atletismo, baloncesto, fútbol, piragüismo, tenis de mesa, voleibol

32

1.565,50 €

Club Deportivo San José de Cluny Santiago

G70416128

CO

Santiago de C.

Baloncesto

25

1.223,04 €

Club Deportivo San José de Cluny Vigo

G27857465

PO

Vigo

Baloncesto, fútbol (sala)

24

1.174,12 €

Club Deportivo San Mamed

G15380868

CO

Vedra

Fútbol

8

500,00 €

Club Deportivo Santaballés

G27142686

LU

Vilalba

Fútbol

8

500,00 €

Club Deportivo Sei S.N.

G72406911

PO

Marín

Voleibol

22

1.076,28 €

Club Deportivo Seungsport

G27810761

PO

Vigo

Taekwondo

24

1.174,12 €

Club Deportivo Soutomaior

G36129492

PO

Soutomaior

Fútbol

20

978,43 €

Club Deportivo Sport Team Estrada

G05440193

PO

A Estrada

Fútbol

7

500,00 €

Club Deportivo Stadium de Arteixo

G15592850

CO

Arteixo

Boxeo

18

880,59 €

Club Deportivo Teis

G36752640

PO

Vigo

Fútbol

16

782,75 €

Club Deportivo Torres de Altamira

G70531462

CO

Brión

Patinaxe

11

538,14 €

Club Deportivo Ulla Pontecesures C.F.

G94060779

PO

Pontecesures

Fútbol

16

782,75 €

Club Deportivo Unión

G15391865

CO

Rianxo

Fútbol

40

1.956,87 €

Club Deportivo Unión Deportiva Cerqueda de Malpica

G15355571

CO

Malpica de B.

Fútbol

29

1.418,73 €

Club Deportivo Valladares de Vigo

G36629657

PO

Vigo

Fútbol

39

1.907,95 €

Club Deportivo Velle

G32147761

OU

Ourense

Fútbol

23

1.125,20 €

Club Deportivo Viana de Fútbol

G32166290

OU

Viana do Bolo

Fútbol

13

635,98 €

Club Deportivo Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

PO

Vilagarcía de A.

Tenis de mesa

14

684,90 €

Club Deportivo Vincios

G36733376

PO

Gondomar

Fútbol

8

500,00 €

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

CO

Teo

Ximnasia

36

1.761,18 €

Club Deportivo Xuvenil Teis

G36713493

PO

Vigo

Voleibol

76

3.718,05 €

Club do Mar Bueu

G36039501

PO

Bueu

Remo

28

1.369,81 €

Club do Mar Cariño

G15109069

CO

Cariño

Vela

7

500,00 €

Club do Mar de Noia

G15120744

CO

Noia

Remo

26

1.271,97 €

Club Edukajudo

G70498886

CO

A Coruña

Judo e D.A.

29

1.418,73 €

Club Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

CO

A Coruña

Fútbol

18

880,59 €

Club Emden Fútbol Sala

G70599048

CO

A Coruña

Fútbol (sala)

7

500,00 €

Club Emeve

G27041490

LU

Lugo

Voleibol

100

4.892,17 €

Club Encontro Aikido

G15448608

CO

A Coruña

Judo e D.A.

16

782,75 €

Club Entrenarunning

G06804306

CO

Santiago de C.

Atletismo, dep. adaptado, montañismo

18

880,59 €

Club Escola de Fútbol D.S.F.

G94174075

PO

Salceda de C.

Fútbol

27

1.320,89 €

Club Escola de Piragüismo Poio

G36250991

PO

Poio

Piragüismo

29

1.418,73 €

Club Escola de Taekwondo Maniotas-Noia

G15853468

CO

Noia

Boxeo, taekwondo

35

1.712,26 €

Club Escola de Ximnasia Burgas

G32269201

OU

Ourense

Ximnasia

38

1.859,03 €

Club Escola Lubiáns de Hóckey e Patinaxe

G15149230

CO

Carballo

Patinaxe (HP)

23

1.125,20 €

Club Escola Rosalía

G27827856

PO

Vigo

Bádminton, patinaxe, ximnasia

30

1.467,65 €

Club Escola Ximnasia Ferrolterra

G70422738

CO

Fene

Ximnasia

11

538,14 €

Club Escolas de Fútbol Luis Calvo Sanz

G15794589

CO

Carballo

Fútbol

27

1.320,89 €

Club Escolas Deportivas de Vedra

G70561113

CO

Vedra

Fútbol

20

978,43 €

Club Escolas Deportivas Municipais Salceda

G36352854

PO

Salceda de C.

Balonmán, balonmán (praia), fútbol (sala), patinaxe, tenis

46

2.250,40 €

Club Escudería Lalín-Deza

G36266443

PO

Lalín

Automobilismo

7

500,00 €

Club Escudería Scratch Fene

G15984321

CO

Fene

Automobilismo

8

500,00 €

Club Escuelas Deportivas Baloncesto Laracha

G15108772

CO

A Laracha

Baloncesto

27

1.320,89 €

Club Esgrima Atlántico

G72463193

CO

A Coruña

Esgrima

10

500,00 €

Club Esgrima Coruña

G15224751

CO

A Coruña

Dep. adaptado, esgrima

37

1.810,10 €

Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

OU

Ourense

Esquí náutico

31

1.516,57 €

Club Estudiantes

G27032127

LU

Lugo

Baloncesto

65

3.179,91 €

Club Estudio A Valenza

G32289274

OU

Barbadás

Karate e D.A.

9

500,00 €

Club Family Los Tilos

G70462742

CO

Teo

Pádel, tenis

18

880,59 €

Club Femenino Sil Baloncesto

G32106411

OU

O Barco de V.

Baloncesto

26

1.271,97 €

Club Filigrana

G27432632

LU

Lugo

Ximnasia

18

880,59 €

Club Fisober F.S.F.

G15956121

CO

Dumbría

Fútbol (sala)

37

1.810,10 €

Club Fluvial Avión

G32385304

OU

Castrelo de Miño

Piragüismo

16

782,75 €

Club Fluvial de Allariz

G32102899

OU

Allariz

Piragüismo

14

684,90 €

Club Fluvial de Lugo

G27008549

LU

Lugo

Atletismo, natación, orientación, piragüismo, tenis

122

5.968,45 €

Club Franciscanos de Lugo

G27039767

LU

Lugo

Atletismo, baloncesto

38

1.859,03 €

Club Fútbol Noya

G15252505

CO

Noia

Fútbol

75

3.669,13 €

Club Fútbol Sala Femenino Castro

G27451020

LU

Castro de Rei

Fútbol (sala)

54

2.641,77 €

Club Fútbol Sala Os Meigallos Sarria

G27326628

LU

Sarria

Fútbol (sala)

25

1.223,04 €

Club Galaico Sincro

G36596104

PO

Pontevedra

Natación

26

1.271,97 €

Club Galicia de Caranza

G15158215

CO

Ferrol

Fútbol

29

1.418,73 €

Club Gallego de Surf

G27761147

PO

Nigrán

Surf

26

1.271,97 €

Club Gimnasia Rítmica Santiago Apóstolo

G15629462

CO

A Coruña

Dep. adaptado

20

978,43 €

Club Gimnástico Cudeiro

G32151565

OU

Ourense

Hóckey

12

587,06 €

Club Graíño Competition Team

G70188834

CO

A Coruña

Loita e D.A.

12

587,06 €

Club Gravitty

G27483668

LU

Lugo

Baile deportivo, ximnasia

37

1.810,10 €

Club Grenlins Cuntis

G36157428

PO

Cuntis

Baloncesto

20

978,43 €

Club Halterofilia Cambre

G02888683

CO

Cambre

Halterofilia

21

1.027,36 €

Club Halterofilia Coruña

G15226160

CO

A Coruña

Halterofilia

78

3.815,90 €

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

OU

Ourense

Halterofilia

18

880,59 €

Club Halterofilia Vigo

G36757623

PO

Vigo

Halterofilia

13

635,98 €

Club Han’s Horang-I

V70145115

CO

Betanzos

Taekwondo

22

1.076,28 €

Club Helenos

G36855773

PO

Vigo

Karate e D.A.

13

635,98 €

Club Hércules X.T.R.M.

G70404967

CO

A Coruña

Atletismo, natación, tríatlon e P.M.

18

880,59 €

Club Hípico Coles

G32363145

OU

Ourense

Hípica

7

500,00 €

Club Hípico La Cruz

G27453042

LU

Lugo

Hípica

10

500,00 €

Club Hípico Os Castiñeiros

G72430176

LU

Vilalba

Hípica

0 (NC)

500,00 €

Club Hípico San Cosme

G36331163

PO

Mos

Hípica

11

538,14 €

Club Hípico Val de Francos

G56528524

LU

Castro de Rei

Hípica

4 (NC)

500,00 €

Club Hóckey Barrocás

G32115792

OU

Ourense

Hóckey

48

2.348,24 €

Club Hóckey Cidade de Ourense

G32304354

OU

Ourense

Hóckey

15

733,83 €

Club Hockey Oleiros

G70449889

CO

Oleiros

Patinaxe (HP)

24

1.174,12 €

Club I.T.F. Noia

G70187018

CO

Noia

Boxeo, kickboxing

30

1.467,65 €

Club Instituto Zalaeta

G15435100

CO

A Coruña

Voleibol, voleibol (praia)

72

3.522,36 €

Club Irmáns Villar

G32156598

OU

Ourense

Hóckey

39

1.907,95 €

Club Judo Bitácora Ferrol

G15460884

CO

Ferrol

Judo e D.A.

15

733,83 €

Club Judo Lugo

G27149988

LU

Lugo

Judo e D.A.

34

1.663,34 €

Club Juventud Cambados

G36052124

PO

Cambados

Fútbol

36

1.761,18 €

Club K2 Ordes

G70575048

CO

Ordes

Atletismo, ciclismo, montañismo

7

500,00 €

Club Karate do Carballo

G70319744

CO

Carballo

Karate e D.A.

16

782,75 €

Club Karate River Stone

G32258626

OU

O Barco de V.

Karate e D.A.

19

929,51 €

Club Kayak Vigo

G36978559

PO

Vigo

Piragüismo

21

1.027,36 €

Club Kempo Barbanza

G70292727

CO

Ribeira

Karate e D.A.

29

1.418,73 €

Club Kempo Pobra

G70601265

CO

A Pobra do C.

Karate e D.A.

18

880,59 €

Club Kenpo Vilagarcía

G36576353

PO

Vilagarcía de A.

Karate e D.A.

24

1.174,12 €

Club Korbis

G27448752

LU

Monforte de L.

Voleibol, voleibol (praia)

58

2.837,46 €

Club Kuzushi

G36696227

PO

Vigo

Loita e D.A.

7

500,00 €

Club Kwon Betanzos

G15866528

CO

Betanzos

Taekwondo

30

1.467,65 €

Club La Algalia

G15607203

CO

Santiago de C.

Xadrez

11

538,14 €

Club La Mochila del Deporte

G70462189

CO

A Coruña

Atletismo

26

1.271,97 €

Club Labor

G36926293

PO

Vigo

Fútbol (sala)

17

831,67 €

Club Lago Dvsport

G70563648

CO

As Pontes de García Rodríguez

Fútbol (sala)

36

1.761,18 €

Club Leis 26, F.S. Pontevedra

G36109163

PO

Pontevedra

Fútbol (sala)

58

2.837,46 €

Club Lemos

G27157775

LU

Monforte de L.

Fútbol, fútbol (sala)

21

1.027,36 €

Club Leones de Oroso, C.B.S.

G70248281

CO

Oroso

Béisbol e sófbol

15

733,83 €

Club Lucha Ourense Atila

G32319725

OU

Ourense

Loita e D.A.

14

684,90 €

Club Maniotas

G36684819

PO

Vigo

Ximnasia

27

1.320,89 €

Club Marcón Atlético

G36147080

PO

Pontevedra

Fútbol

25

1.223,04 €

Club Marina Ferrol

G15250244

CO

Ferrol

Natación, natación (waterp.)

43

2.103,63 €

Club Marineda Atlético

G15355464

CO

A Coruña

Atletismo

28

1.369,81 €

Club Maristas

G15436678

CO

A Coruña

Baloncesto, fútbol (sala)

85

4.158,35 €

Club Maristas El Pilar

G36690782

PO

Vigo

Fútbol (sala)

16

782,75 €

Club Maristas Ourense

G32124273

OU

Ourense

Baloncesto, fútbol (sala)

30

1.467,65 €

Club Marítimo de Canido

G36630127

PO

Vigo

Vela

26

1.271,97 €

Club Marítimo Deportivo e Cultural Breogán do Grove

G36015634

PO

O Grove

Piragüismo, xadrez

63

3.082,07 €

Club Marusia Ourense

G32402836

OU

Ourense

Ximnasia

28

1.369,81 €

Club Melide Fútbol Sala

G15462237

CO

Melide

Fútbol (sala)

20

978,43 €

Club Miguez Team

G32455024

OU

Ourense

Kickboxing

10

500,00 €

Club Montañeiros Celtas

G36637890

PO

Vigo

A. subacuáticas, espeleoloxía, montañismo

32

1.565,50 €

Club Moo Duk Kwan

G27235035

LU

Vilalba

Taekwondo

16

782,75 €

Club Natación Arteixo

G70007273

CO

Arteixo

Natación

33

1.614,42 €

Club Natación Cedeira

G15448053

CO

Cedeira

Atletismo, natación, tríatlon e P.M.

27

1.320,89 €

Club Natación Cerceda

G15780414

CO

Cerceda

Salvamento e soc.

8

500,00 €

Club Natación Coruña

G15115900

CO

A Coruña

Natación

19

929,51 €

Club Natación Culleredo

G70389192

CO

Culleredo

Natación

13

635,98 €

Club Natación de Xove

G27106749

LU

Xove

Natación

12

587,06 €

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

PO

A Estrada

Natación, salvamento e soc.

19

929,51 €

Club Natación Ferrol

G15245038

CO

Ferrol

Natación

28

1.369,81 €

Club Natación Galaico

G36217461

PO

Pontevedra

Dep. adaptado, natación

37

1.810,10 €

Club Natación Liceo

G70420468

CO

A Coruña

Natación

43

2.103,63 €

Club Natación Monforte

G27217389

LU

Monforte de L.

Natación

21

1.027,36 €

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

OU

Ourense

Natación, tríatlon e P.M.

29

1.418,73 €

Club Natación Ponteareas

G36311363

PO

Ponteareas

Dep. adaptado, natación

47

2.299,32 €

Club Natación Portamiñá Lugo

G27268531

LU

Lugo

Natación

33

1.614,42 €

Club Natación Rías Baixas

G36827079

PO

Vigo

Natación

27

1.320,89 €

Club Natación Riveira

G15446586

CO

Ribeira

Natación, tríatlon e P.M.

17

831,67 €

Club Natación Santa Comba L.B.

G70563556

CO

Santa Comba

Salvamento e soc.

16

782,75 €

Club Natación Sincronizada Rías Baixas Vigo

G27763812

PO

Vigo

Natación

14

684,90 €

Club Natación Vilagarcía S.D.

G36475234

PO

Vilagarcía de A.

Natación

13

635,98 €

Club Náutico Cobres

G36048601

PO

Vilaboa

Piragüismo

29

1.418,73 €

Club Náutico de Cangas

G36457877

PO

Cangas

Vela

23

1.125,20 €

Club Náutico de Portonovo

G36190528

PO

Sanxenxo

A. subacuáticas, vela

11

538,14 €

Club Náutico Deportivo de Santa Eugenia de Riveira

G15033152

CO

Ribeira

Vela

16

782,75 €

Club Náutico Firrete de Pontedeume

G15080831

CO

Pontedeume

Piragüismo

34

1.663,34 €

Club Náutico Inclusivo Baixo Miño

G72660277

PO

Tui

Motonáutica (adapt.)

9

500,00 €

Club Náutico Marina Coruña

G70205349

CO

A Coruña

Vela

14

684,90 €

Club Náutico O Muíño Ribadumia

G36252831

PO

Ribadumia

Piragüismo

54

2.641,77 €

Club Náutico Pontecesures

G36401727

PO

Pontecesures

Piragüismo

37

1.810,10 €

Club Náutico San Telmo

G36297547

PO

Tui

Esquí náutico

12

587,06 €

Club Naval de Pontevedra

G36043032

PO

Pontevedra

Piragüismo

20

978,43 €

Club Noia Fútbol Sala

G15359847

CO

Noia

Fútbol (sala)

66

3.228,83 €

Club Noia Patín

G70511928

CO

Noia

Patinaxe

12

587,06 €

Club Novobasket Vigo

G27791474

PO

Vigo

Baloncesto

65

3.179,91 €

Club Numero Phi

G94185964

PO

Caldas de Reis

Taekwondo

24

1.174,12 €

Club O Esteo Fútbol Sala

V15999899

CO

As Pontes de García Rodríguez

Fútbol (sala)

58

2.837,46 €

Club Obra Atlético Recreativa de La Ciudad Vieja

G15117179

CO

A Coruña

Balonmán

89

4.354,03 €

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

PO

Vilagarcía de A.

Taekwondo

26

1.271,97 €

Club Olímpico de Vedra

G70007513

CO

Vedra

Atletismo, tríatlon e P.M.

33

1.614,42 €

Club Orense Baloncesto, S.A.D.

A32159287

OU

Ourense

Baloncesto

70

3.424,52 €

Club Orientación Coruña

G70355375

CO

A Coruña

Orientación

11

538,14 €

Club Oroso Tenis de Mesa

G70238886

CO

Oroso

Tenis de mesa

19

929,51 €

Club Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

CO

A Coruña

Fútbol

29

1.418,73 €

Club Os Navegantes de Sada

G72783954

CO

Sada

Dep. adaptado, motonáutica (adapt.)

4 (NC)

500,00 €

Club Ourense Atletismo

G32314379

OU

Ourense

Atletismo

42

2.054,71 €

Club Ourense Volei Praia

G32364978

OU

Ourense

Voleibol (praia)

36

1.761,18 €

Club Oza Juvenil, S.D.

G15286693

CO

A Coruña

Fútbol

30

1.467,65 €

Club Pádel Noia

G70321989

CO

Noia

Pádel

7

500,00 €

Club Padronés de Boxeo e Deportes de Contacto-Sergio Seco

G70271580

CO

Padrón

Boxeo

8

500,00 €

Club Patiart Coristanco

G70346077

CO

Coristanco

Patinaxe

12

587,06 €

Club Patín Axel Arteixo

G15800618

CO

Arteixo

Patinaxe

18

880,59 €

Club Patín Oroso

G70333828

CO

Oroso

Patinaxe

17

831,67 €

Club Patín Porriño

G36404200

PO

O Porriño

Patinaxe

22

1.076,28 €

Club Patín Vagalume

G36982304

PO

Vigo

Patinaxe

11

538,14 €

Club Patinaje Artístico Luar

G36202513

PO

Ponteareas

Patinaxe

14

684,90 €

Club Patinaje Compostela

G15376999

CO

Santiago de C.

Patinaxe

19

929,51 €

Club Patinatour

G32403917

OU

Ourense

Patinaxe, patinaxe (HL)

22

1.076,28 €

Club Patinaxe A Pobra

G70180732

CO

Ribeira

Patinaxe

12

587,06 €

Club Patinaxe Alquimia

G15954332

CO

Carral

Patinaxe

18

880,59 €

Club Patinaxe Artística Ágora

G70539374

CO

Boqueixón

Patinaxe

12

587,06 €

Club Patinaxe Artística Condado

G94015542

PO

Salvaterra de M.

Patinaxe

34

1.663,34 €

Club Patinaxe Artística O Corgo de Maxia - Lugo

G27510601

LU

O Corgo

Patinaxe

13

635,98 €

Club Patinaxe Artística Omega

G70376645

CO

Ames

Patinaxe

19

929,51 €

Club Patinaxe Artística Salvaterra

G94133287

PO

Salvaterra de M.

Patinaxe

12

587,06 €

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

PO

Vigo

Patinaxe

13

635,98 €

Club Patinaxe Artístico Bolboreta-Redondela

G36483931

PO

Soutomaior

Patinaxe

13

635,98 €

Club Patinaxe Artístico Coruxo

G27865831

PO

Vigo

Patinaxe

15

733,83 €

Club Patinaxe Boiro

G70355276

CO

Boiro

Patinaxe

19

929,51 €

Club Patinaxe Nigrán

G27859933

PO

Nigrán

Patinaxe

9

500,00 €

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

LU

Lugo

Patinaxe (HL)

46

2.250,40 €

Club Peluquería Mixta de Friol

G27170638

LU

Friol

Fútbol, fútbol (sala)

69

3.375,60 €

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

OU

O Barco de V.

Dep. inverno, montañismo, orientación

13

635,98 €

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

G36630192

PO

Vigo

Espeleoloxía, montañismo

26

1.271,97 €

Club Peñasco

G27804970

PO

Vigo

Fútbol, fútbol (sala)

33

1.614,42 €

Club Pesca Monforte

G27344316

LU

Monforte de L.

Pesca e cásting

10

500,00 €

Club Pesca Río Cabe

G27503721

LU

Monforte de L.

Pesca e cásting

12

587,06 €

Club Petanca Bandeira

G36395945

PO

Silleda

Petanca

9

500,00 €

Club Petanca Breogán

G36802247

PO

Vigo

Petanca

9

500,00 €

Club Petanca Coruña

G70554027

CO

A Coruña

Petanca

7

500,00 €

Club Petanca Florida

G36792711

PO

Vigo

Petanca

12

587,06 €

Club Petanca San Xoán

G36545341

PO

Redondela

Petanca

11

538,14 €

Club Petanca Vigo

G36702413

PO

Vigo

Petanca

16

782,75 €

Club Picheleiras

G56655749

CO

Santiago de C.

Pádel

2 (NC)

500,00 €

Club Piragüismo Aldán

G94015567

PO

Cangas

Piragüismo

12

587,06 €

Club Piragüismo Cambados

G36217701

PO

Cambados

Piragüismo

18

880,59 €

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

LU

Lugo

Piragüismo

66

3.228,83 €

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

PO

A Illa de Arousa

Piragüismo

20

978,43 €

Club Piragüismo Penedo

G36020758

PO

Tui

Piragüismo

24

1.174,12 €

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

CO

Boiro

Piragüismo

75

3.669,13 €

Club Piragüismo Verducido Pontillón

G36583946

PO

Pontevedra

Piragüismo

37

1.810,10 €

Club Piragüismo Vilaboa

G36163681

PO

Vilaboa

Piragüismo

59

2.886,38 €

Club Piragüismo Vilagarcía

G94138484

PO

Vilagarcía de A.

Piragüismo

13

635,98 €

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

PO

Poio

Fútbol (sala)

77

3.766,97 €

Club Polideportivo Alertanavia

G36649283

PO

Vigo

Fútbol

28

1.369,81 €

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

PO

Vigo

Dep. adaptado

7

500,00 €

Club Polideportivo Athlos de Orense

G32028292

OU

Ourense

Bádminton

63

3.082,07 €

Club Polideportivo Casás

G27038686

LU

Lugo

Fútbol, fútbol (sala)

46

2.250,40 €

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

CO

A Coruña

Baloncesto, fútbol

37

1.810,10 €

Club Polideportivo Lucense

G27484096

LU

Lugo

Atletismo, balonmán

39

1.907,95 €

Club Polideportivo Maristas de Lugo

G27033000

LU

Lugo

Atletismo, baloncesto, béisbol e S., fútbol, fútbol (sala)

61

2.984,23 €

Club Polideportivo San Xerónimo Emiliani

G36284537

PO

A Guarda

Dep. adaptado

6

500,00 €

Club Polideportivo Saudade

G36662344

PO

Vigo

Boxeo

13

635,98 €

Club Pontus Veteris

G06858799

PO

Pontevedra

Ximnasia

9

500,00 €

Club Puenteceso, S.D.

G15320963

CO

Ponteceso

Fútbol

27

1.320,89 €

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

LU

Monforte de L.

Ximnasia

19

929,51 €

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

PO

Cangas

Fútbol

13

635,98 €

Club Rápido de Bouzas

G36711513

PO

Vigo

Fútbol, fútbol (sala)

88

4.305,11 €

Club Rápido de Pereiro, F.C.

G36874832

PO

Vigo

Fútbol

25

1.223,04 €

Club Rasoeiro Bm.

G36057636

PO

O Grove

Balonmán

37

1.810,10 €

Club Remo Cabo de Cruz

G15093610

CO

Boiro

Remo

77

3.766,97 €

Club Remo Celeiro

G27515683

LU

Viveiro

Remo

9

500,00 €

Club Remo do Miño

G36034999

PO

Tui

Remo

46

2.250,40 €

Club Remo Vigo

G27852896

PO

Vigo

Remo

22

1.076,28 €

Club Remo Vila de Cangas

G36040681

PO

Cangas

Remo

11

538,14 €

Club Renbu-Kan

G15773112

CO

Ferrol

Karate e D.A.

13

635,98 €

Club Ría de Betanzos

G15128853

CO

Betanzos

Piragüismo

43

2.103,63 €

Club Ribadavia Atlético

G32228439

OU

Ribadavia

Fútbol

25

1.223,04 €

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

LU

Lugo

Fútbol (sala)

83

4.060,50 €

Club Río Verdugo

G36050789

PO

Pontevedra

Piragüismo

21

1.027,36 €

Club Rítmica Agarimo

G94175502

PO

Marín

Ximnasia

15

733,83 €

Club Rítmica Carballo

G13716360

CO

Carballo

Ximnasia

5 (NC)

500,00 €

Club Rítmica Kendra

G27513613

LU

Monforte de L.

Ximnasia

20

978,43 €

Club Rítmica Milenium

G70521778

CO

A Coruña

Ximnasia

14

684,90 €

Club Rítmica Xiada

G94030384

PO

Pontevedra

Ximnasia

8

500,00 €

Club Róbalos da Mariña

G72914534

LU

Viveiro

Pesca e cásting

5 (NC)

500,00 €

Club Roteiros de Lalín

G94190543

PO

Lalín

Montañismo

10

500,00 €

Club Rugby Ferrol

G70176227

CO

Ferrol

Rugby

22

1.076,28 €

Club S. D. Finisterre

G15382781

CO

Fisterra

Fútbol

35

1.712,26 €

Club Salvamento Acuático Ourense Salvour

G32421778

OU

Ourense

Salvamento e soc.

35

1.712,26 €

Club Salvamento Arteixo

G70192190

CO

Arteixo

Salvamento e soc.

63

3.082,07 €

Club Salvamento Sada

G70076583

CO

Sada

Salvamento e soc.

53

2.592,85 €

Club San Francisco Teo

G15861701

CO

Teo

Fútbol (sala), judo e D.A., karate e D.A.

41

2.005,79 €

Club San José de La Guía

G36756831

PO

Vigo

Baloncesto

12

587,06 €

Club San Miguel de Marín

G36109148

PO

Marín

Atletismo

11

538,14 €

Club San Roque Casablanca

G36763084

PO

Vigo

Fútbol

27

1.320,89 €

Club San Tirso, S.D.

G15254774

CO

Abegondo

Balonmán, fútbol

58

2.837,46 €

Club Santa Uxía Atletismo

G70146816

CO

Ribeira

Atletismo

11

538,14 €

Club Santiago Apóstol

G32033458

OU

Ourense

Hóckey

9

500,00 €

Club Santo Domingo

G32004244

OU

O Pereiro de A.

Tenis

11

538,14 €

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

PO

Poio

Ximnasia

13

635,98 €

Club Sieiro Acrobacia Vigo

G36846608

PO

Vigo

Ximnasia

44

2.152,56 €

Club Sigüeiro, F.C.

G15282643

CO

Oroso

Fútbol

16

782,75 €

Club Silva, S.D.

G15100191

CO

A Coruña

Fútbol, fútbol (sala)

97

4.745,41 €

Club Sincro Ferrol

G15924475

CO

Fene

Natación

13

635,98 €

Club Sociedad Deportiva Carballal

G36686376

PO

Vigo

Balonmán, balonmán (praia)

98

4.794,33 €

Club Sociedade de Pesca Deportiva Neria

G70013198

CO

Vimianzo

Pesca e cásting

10

500,00 €

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

LU

Cospeito

Fútbol

8

500,00 €

Club Sport Factory

G36553089

PO

Ponteareas

Judo e D.A., taekwondo

10

500,00 €

Club Sporting Guardés La Guardia

G36118412

PO

A Guarda

Fútbol

28

1.369,81 €

Club Sporting Pontenova

G27138288

LU

A Pontenova

Fútbol

17

831,67 €

Club Sporting Zas

G15349152

CO

Zas

Fútbol

7

500,00 €

Club Sports Time

G72480619

PO

Crecente

Kung-Fu

10

500,00 €

Club Ssiu

G94182664

PO

Bueu

Taekwondo

24

1.174,12 €

Club Star Dance

G27388867

LU

Lugo

Baile deportivo, ximnasia

27

1.320,89 €

Club Taekwondo Juan Cee

G72991920

CO

Cee

Taekwondo

24

1.174,12 €

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

LU

Monforte de L.

Taekwondo

36

1.761,18 €

Club Taekwondo Patiño

G36517878

PO

Moaña

Taekwondo

43

2.103,63 €

Club Taekwondo Sada

G15777865

CO

Sada

Taekwondo

39

1.907,95 €

Club Taekwondo Suh Sport Competición

G15637655

CO

Boiro

Taekwondo

43

2.103,63 €

Club Taekwondo Taekanart

G94018652

PO

Pontevedra

Taekwondo

33

1.614,42 €

Club Taekwondo Valeric

G27481399

LU

Lugo

Taekwondo

16

782,75 €

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

PO

Mondariz

Piragüismo

17

831,67 €

Club Tenis Boiromar

G15717119

CO

Boiro

Tenis

20

978,43 €

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

CO

Narón

Tenis de mesa

26

1.271,97 €

Club Tenis de Mesa Mos

G27873686

PO

Mos

Tenis de mesa

37

1.810,10 €

Club Tenis Punta Salera

G15418981

CO

A Pobra do C.

Tenis

18

880,59 €

Club Tenis Valga

G36428191

PO

Valga

Tenis

8

500,00 €

Club Tirso de Molina

G15310287

CO

Ferrol

Baloncesto, balonmán

29

1.418,73 €

Club Trabada Futsal

G27480318

LU

Lugo

Fútbol (sala)

8

500,00 €

Club Tríatlon Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

LU

Lugo

Tríatlon e P.M.

82

4.011,58 €

Club Tríatlon Compostela

G70287818

CO

Santiago de C.

Tríatlon e P.M.

19

929,51 €

Club Tríatlon Coruña

G15246259

CO

A Coruña

Ciclismo, natación, tríatlon e P.M.

25

1.223,04 €

Club Tríatlon Ferrol

G70087192

CO

Ferrol

Tríatlon e P.M.

24

1.174,12 €

Club Tríatlon Santiago

G15630288

CO

Santiago de C.

Tríatlon e P.M.

45

2.201,48 €

Club Troula Fútbol Sala

G15901416

CO

Betanzos

Fútbol (sala)

23

1.125,20 €

Club Turbo Box

G32497141

OU

Ourense

Boxeo

30

1.467,65 €

Club U.S.C.

Q1518001A

CO

Santiago de C.

Atletismo, fútbol, montañismo, natación, orientación, tenis, xadrez

20

978,43 €

Club Unión Deportiva Ferroviaria de Lugo

G27152149

LU

Lugo

Fútbol, fútbol (sala)

31

1.516,57 €

Club Unión Deportiva Paiosaco

G15364326

CO

A Laracha

Fútbol

69

3.375,60 €

Club Unión Deportiva Somozas

G15473283

CO

As Somozas

Fútbol

45

2.201,48 €

Club Unión Deportiva Unión Guardesa

G36343010

PO

A Guarda

Fútbol

12

587,06 €

Club Unión Vecinal Ventorrillo

G70219498

CO

A Coruña

Fútbol (sala)

31

1.516,57 €

Club Universitario de Ferrol

G15659261

CO

Ferrol

Baloncesto

85

4.158,35 €

Club Valdetires

G15232440

CO

Ferrol

Fútbol (sala)

42

2.054,71 €

Club Viaxes Amarelle F.S.

G15779929

CO

A Coruña

Fútbol (sala)

58

2.837,46 €

Club Victoria de Santiago Fútbol Club

G15209588

CO

Santiago de C.

Fútbol, fútbol (sala)

59

2.886,38 €

Club Vigo Squash

G36929511

PO

Vigo

Squash

11

538,14 €

Club Vigo Voleibol

G36658219

PO

Vigo

Voleibol, voleibol (praia)

102

4.990,02 €

Club Vilagarcía Sociedad Deportiva

G36173870

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

24

1.174,12 €

Club Vilas Alborada Judo

G70431325

CO

Santiago de C.

Judo e D.A.

13

635,98 €

Club Violeta

G27181577

LU

Begonte

Ximnasia

27

1.320,89 €

Club Vitalqi

G94120557

PO

Lalín

Kung-Fu

25

1.223,04 €

Club Volei Praia Vigo

G36990109

PO

Vigo

Voleibol (praia)

42

2.054,71 €

Club Voleibol Bruxas

G15940976

CO

Ames

Voleibol, voleibol (praia)

23

1.125,20 €

Club Voleibol Cabo de Cruz

G15344203

CO

Boiro

Voleibol, voleibol (praia)

72

3.522,36 €

Club Voleibol Dumbría

G42864819

CO

Dumbría

Voleibol, voleibol (praia)

76

3.718,05 €

Club Voleibol Maniotas

G36580736

PO

Cangas

Voleibol, voleibol (praia)

50

2.446,09 €

Club Voleibol Narón-Volea

G70224605

CO

Narón

Voleibol

45

2.201,48 €

Club Voleibol Noia

G15318181

CO

Noia

Voleibol

24

1.174,12 €

Club Voleibol Oleiros

G70178157

CO

Oleiros

Voleibol, voleibol (praia)

53

2.592,85 €

Club Voleibol Orense

G32146391

OU

Ourense

Voleibol

99

4.843,25 €

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

PO

Pontevedra

Voleibol, voleibol (praia)

82

4.011,58 €

Club Voleibol San Martiño

G32133969

OU

Ourense

Voleibol

77

3.766,97 €

Club Waterpolo As Mariñas

G13827977

CO

A Coruña

Natación (waterp.)

4 (NC)

500,00 €

Club Waterpolo Cambre

G70520747

CO

Cambre

Natación (waterp.)

12

587,06 €

Club Waterpolo Coruña Rías Altas

G70596135

CO

A Coruña

Natación (waterp.)

20

978,43 €

Club Waterpolo Santiago

G15923428

CO

Santiago de C.

Natación (waterp.)

42

2.054,71 €

Club Xadrez Arteixo

G15660335

CO

Arteixo

Xadrez

11

538,14 €

Club Xadrez Ceip Pereiro de Aguiar

G32431835

OU

Esgos

Xadrez

18

880,59 €

Club Xadrez Escola Padrón

G15718026

CO

Padrón

Xadrez

7

500,00 €

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

PO

Vilagarcía de A.

Xadrez

37

1.810,10 €

Club Xadrez Irindo

G13695945

CO

Zas

Xadrez

3 (NC)

500,00 €

Club Xadrez Laroca

G36815231

PO

Nigrán

Xadrez

9

500,00 €

Club Xadrez Mos

G27809979

PO

Mos

Xadrez

18

880,59 €

Club Xadrez O Toque Xiria Carballo

G70072582

CO

Carballo

Xadrez

10

500,00 €

Club Xadrez Rianza

G70141536

CO

Rianxo

Xadrez

7

500,00 €

Club Ximnasia A Estrada

G94145794

PO

A Estrada

Ximnasia

19

929,51 €

Club Ximnasia e Auga Tui

G94174646

PO

Tui

Kung-Fu

36

1.761,18 €

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

OU

Ourense

Ximnasia

36

1.761,18 €

Club Ximnasia Ferrolterra

G15230931

CO

Fene

Ximnasia

20

978,43 €

Club Ximnasia Oroso

G70423868

CO

Teo

Ximnasia

12

587,06 €

Club Ximnasia Pavillón-Ourense

G32312589

OU

Ourense

Ximnasia

51

2.495,01 €

Club Ximnasia Rítmica As Estelas

G27793413

PO

Baiona

Ximnasia

8

500,00 €

Club Ximnasia Rítmica Carral

G70428602

CO

Oleiros

Ximnasia

13

635,98 €

Club Ximnasia Rítmica María Barbeito

G15803786

CO

A Coruña

Dep. adaptado, ximnasia

36

1.761,18 €

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

CO

Santiago de C.

Ximnasia

32

1.565,50 €

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

LU

Viveiro

Ximnasia

20

978,43 €

Club Ximnasio Fibra

G15579782

CO

A Coruña

Judo e D.A.

30

1.467,65 €

Club Xuventude de Baloncesto Cambados

G36060366

PO

Cambados

Baloncesto

28

1.369,81 €

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

PO

Sanxenxo

Fútbol

7

500,00 €

Club Zona Pádel

G70230578

CO

Arteixo

Pádel

8

500,00 €

Clube Atlético Arousana

G36300655

PO

Vilagarcía de A.

Fútbol

21

1.027,36 €

Clube Atletismo Sar

G15586548

CO

Ames

Atletismo

8

500,00 €

Clube Bádminton As Neves

G36367662

PO

As Neves

Bádminton

32

1.565,50 €

Clube Balonmán Atlético Guardés-Guarda

G36176337

PO

A Guarda

Balonmán

77

3.766,97 €

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

PO

A Cañiza

Balonmán

77

3.766,97 €

Clube Balonmán Moaña

G36524635

PO

Moaña

Balonmán

27

1.320,89 €

Clube Ciclista Maceda

G32028813

OU

Maceda

Ciclismo

26

1.271,97 €

Clube de Bolos San Roque

G36891596

PO

Nigrán

Birlos

12

587,06 €

Clube de Loita Pontevedra

G36591626

PO

Pontevedra

Loita e D.A.

35

1.712,26 €

Clube de Montaña Xistra

G36743540

PO

Vigo

Montañismo

13

635,98 €

Clube de Patinaxe Artística Maxia de Raquel Camacho

G15448772

CO

A Coruña

Patinaxe

21

1.027,36 €

Clube de Xadrez Recatelo

G27268887

LU

Lugo

Xadrez

14

684,90 €

Clube de Xinmasia Rítmica de Arousa

G36491660

PO

A Illa de Arousa

Ximnasia

7

500,00 €

Clube Deportivo Balonmán Culleredo

G70181102

CO

Culleredo

Balonmán

73

3.571,29 €

Clube Deportivo Balonmán Pabellón Ourense

G32314999

OU

Ourense

Balonmán

22

1.076,28 €

Clube Deportivo Depordima

G32374894

OU

Ourense

Baloncesto

28

1.369,81 €

Clube Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

OU

Ourense

Karate e D.A., kickboxing

19

929,51 €

Clube Deportivo Loñoá

G32414740

OU

O Pereiro de A.

Fútbol

7

500,00 €

Clube Deportivo Municipal de Piragüismo de Dumbría

G70078068

CO

Dumbría

Piragüismo

14

684,90 €

Clube Deportivo Natación Sincronizada Ourense

G32341893

OU

Ourense

Natación

26

1.271,97 €

Clube Deportivo Ourense Gaels

G32460156

OU

Ourense

Fútbol (gaélico)

9

500,00 €

Clube Deportivo P21 Pádel Club

G32419699

OU

Ourense

Pádel

7

500,00 €

Clube Deportivo Pabellón Promesas

G32308074

OU

Ourense

Fútbol

20

978,43 €

Clube Deportivo Sar Extramundi

G70416425

CO

Padrón

Fútbol

25

1.223,04 €

Clube Deportivo Xadrez Ourense

G32361271

OU

Ourense

Xadrez

37

1.810,10 €

Clube Escola de Atletismo Deza

G36406254

PO

Lalín

Atletismo

26

1.271,97 €

Clube Fluvial O Barco

G32132318

OU

O Barco de V.

Piragüismo

57

2.788,54 €

Clube Gimnasio J.K.

G15551914

CO

A Coruña

Judo e D.A.

35

1.712,26 €

Clube Natación Sincronizada de Pontevedra

G36513158

PO

Pontevedra

Natación

13

635,98 €

Clube Ourensan de Pool

G72398464

OU

Ourense

Billar

7

500,00 €

Clube Ribeira Sacra Monforte

G27461011

LU

Monforte de L.

Voleibol

28

1.369,81 €

Clube Salvamento Acuático Pontevedra Sapo

G36233526

PO

Pontevedra

Salvamento e soc.

15

733,83 €

Clube Xesuitinas de La Coruña

G15378847

CO

A Coruña

Baloncesto, fútbol

36

1.761,18 €

Clube Xirandela Ximnasia Rítmica

G27249507

LU

Sarria

Ximnasia

17

831,67 €

Clubvoley Playa Milenio Ourense

G32482572

OU

Ourense

Voleibol (praia)

30

1.467,65 €

Comesaña Sporting Club

G36645257

PO

Vigo

Atletismo

24

1.174,12 €

Compañía de María

G36657989

PO

Vigo

Baloncesto, fútbol (sala)

45

2.201,48 €

Compostela Esgrima

G15906894

CO

Santiago de C.

Esgrima

28

1.369,81 €

Compostela Yudo Club

G70344825

CO

Santiago de C.

Judo e D.A.

35

1.712,26 €

Cordeiro Club de Fútbol-Valga

G36108207

PO

Valga

Fútbol

23

1.125,20 €

Cornelios

G36457901

PO

As Neves

Orientación

21

1.027,36 €

Corujo Club de Fútbol

G36708212

PO

Vigo

Fútbol

73

3.571,29 €

Coruña Arboco C.F.

G06909204

CO

A Coruña

Fútbol

8

500,00 €

Creacciona Cum Laude

G70514674

CO

Santiago de C.

Xadrez

7

500,00 €

Crocha Balompé Club de Fútbol

G15984123

CO

A Pobra do C.

Fútbol

20

978,43 €

Cultural Deportiva Portas

G36187946

PO

Portas

Fútbol, xadrez

23

1.125,20 €

Cultural Maniños, S.D.

G15128283

CO

Fene

Fútbol

27

1.320,89 €

Cultural y Deportiva Ciudad Jardín

G15088545

CO

A Coruña

Fútbol, fútbol (sala)

14

684,90 €

D.A. Dance Academy Club

G27869668

PO

Vigo

Baile deportivo

59

2.886,38 €

D.G. Fighters Team

G70510672

CO

Ferrol

Boxeo

15

733,83 €

Diver Patín Club Deportivo

G70438692

CO

Santiago de C.

Patinaxe, patinaxe (HP)

45

2.201,48 €

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

CO

A Coruña

Taekwondo

34

1.663,34 €

Domaio Fútbol Club

G36039352

PO

Moaña

Fútbol

20

978,43 €

E.D. Poio (C.F.B. Poio)

G36444446

PO

Poio

Fútbol

22

1.076,28 €

Ensino Lugo Club de Baloncesto

G27324284

LU

Lugo

Baloncesto

102

4.990,02 €

Equipo Prado Competición

G44594067

PO

Nigrán

Automobilismo

3 (NC)

500,00 €

Escola Atlética de Pereiro de Aguiar Ben-Cho-Shey

G32149890

OU

O Pereiro de A.

Atletismo

11

538,14 €

Escola Atlética Lucense

G27236025

LU

Lugo

Atletismo

32

1.565,50 €

Escola Balonmán Ribadavia

G32441867

OU

Ribadavia

Balonmán

16

782,75 €

Escola Basket Xiria

G70045844

CO

Carballo

Baloncesto

63

3.082,07 €

Escola de Béisbol e Sófbol Os Tilos Teo

G70371554

CO

Teo

Béisbol e sófbol

10

500,00 €

Escola de Fútbol Concello de Camariñas Juan Cabrejo

G10584530

CO

Camariñas

Fútbol, fútbol (sala)

20

978,43 €

Escola de Fútbol de Silleda

G94067543

PO

Silleda

Fútbol

31

1.516,57 €

Escola de Fútbol Irmandiños

G02892941

CO

Moeche

Fútbol

13

635,98 €

Escola de Fútbol Lalín

V36440527

PO

Lalín

Fútbol

27

1.320,89 €

Escola de Fútbol Polvorín

G27422781

LU

Lugo

Fútbol

24

1.174,12 €

Escola de Fútbol Sala Trasgos

G70535380

CO

Ames

Fútbol (sala)

13

635,98 €

Escola de Karate Dokkodo

G70426069

CO

Ames

Karate e D.A.

8

500,00 €

Escola de Rugby Astérix de Viveiro

G27512805

LU

Viveiro

Rugby

16

782,75 €

Escola de Xadrez Mirko

G09624602

CO

Cambre

Xadrez

9

500,00 €

Escola de Ximnasia Acordes

G15898414

CO

Oleiros

Ximnasia

28

1.369,81 €

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

LU

Ribadeo

Ximnasia

21

1.027,36 €

Escola Deportiva de Arousa Sociedade Deportiva

G94046323

PO

Pontevedra

Fútbol

23

1.125,20 €

Escola Deportiva O Dolmen de Tordoia

G70595558

CO

Tordoia

Fútbol

23

1.125,20 €

Escola Deportiva Ourense

G32313132

OU

Ourense

Baloncesto, fútbol, fútbol (sala)

75

3.669,13 €

Escola Deportiva Val Miñor-Caixanova

G36998128

PO

Nigrán

Fútbol, fútbol (sala)

41

2.005,79 €

Escola Deportiva Xuventude Oroso

G15997877

CO

Oroso

Fútbol

34

1.663,34 €

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

PO

A Estrada

Fútbol

28

1.369,81 €

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

CO

Ferrol

Xadrez

27

1.320,89 €

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

PO

Cangas

Fútbol, fútbol (sala)

22

1.076,28 €

Escola Hockey Hierba A Coruña H.C.

G70493390

CO

A Coruña

Hóckey

30

1.467,65 €

Escola Kickboxing Madokoan y Disciplinas Asociadas

G32262677

OU

O Carballiño

Kickboxing

18

880,59 €

Escola Lucense de Taekwondo

G27396324

LU

Lugo

Taekwondo

26

1.271,97 €

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

LU

Lugo

Xadrez

35

1.712,26 €

Escola Técnica de Xadrez da Coruña

G15434780

CO

A Coruña

Xadrez

12

587,06 €

Escola Xadrez Compostela

G70506951

CO

Santiago de C.

Xadrez

13

635,98 €

Escola Xadrez de Pontevedra

G94022498

PO

Pontevedra

Xadrez

29

1.418,73 €

Escolas de Balonmán Xiria

G70046362

CO

Carballo

Balonmán

111

5.430,31 €

Escolas Deportivas Chantada

G27211200

LU

Chantada

Fútbol, patinaxe

12

587,06 €

Escolas Deportivas Concello de Celanova

G32369480

OU

Celanova

Fútbol, ximnasia

35

1.712,26 €

Escolas Deportivas Concello de Maceda

G32483307

OU

Maceda

Baloncesto, fútbol, fútbol (sala), ximnasia

34

1.663,34 €

Escolas Deportivas Concello de Verín

G32420952

OU

Verín

Fútbol, fútbol (sala)

41

2.005,79 €

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

LU

Lourenzá

Atletismo, fútbol, fútbol (sala), montañismo, patinaxe, tríatlon e P.M.

35

1.712,26 €

Escolas Deportivas Municipais Guitiriz

V27330265

LU

Guitiriz

Fútbol (sala), patinaxe

17

831,67 €

Escolas Deportivas Nogueira de Ramuín

G32478034

OU

Nogueira de R.

Kickboxing

8

500,00 €

Escolas Deportivas Terras de Maside

G32501678

OU

Maside

Fútbol

16

782,75 €

Escudería Pontevedra 1984 Team

G94169984

PO

Pontevedra

Automobilismo

19

929,51 €

Escudería Surco

G36395788

PO

Salvaterra de M.

Automobilismo

13

635,98 €

Escuela de Ajedrez de Lalín

G36140002

PO

Lalín

Xadrez

11

538,14 €

Escuela de Artes Marciales Sam Mu Dojang

G32485773

OU

Ourense

Taekwondo

37

1.810,10 €

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

CO

Ribeira

Atletismo, boxeo

27

1.320,89 €

Escuela de Fútbol Base Beluso

G36586998

PO

Bueu

Fútbol

12

587,06 €

Escuela de Fútbol Femenino Rosalía

G32492621

OU

Ourense

Fútbol

27

1.320,89 €

Escuela de Fútbol Portero 2000

G36344364

PO

Pontevedra

Fútbol

22

1.076,28 €

Escuela de Fútbol Sport 2017, S.D.

G94142221

PO

Sanxenxo

Fútbol

18

880,59 €

Escuela de Fútbol Villa de Marín

G94048626

PO

Marín

Fútbol

19

929,51 €

Escuela de Karate Torás

G70598461

CO

A Laracha

Karate e D.A.

10

500,00 €

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

PO

Pontevedra

Piragüismo

72

3.522,36 €

Escuela de Tenis Justo Al Revés

G70567359

CO

Fene

Tenis

22

1.076,28 €

Escuela Deportiva Sey

G27810266

PO

Nigrán

Taekwondo

21

1.027,36 €

Escuela Deportiva Shihan

G27512631

LU

Lugo

Karate e D.A.

31

1.516,57 €

Escuela Fútbol Base Amistade

V70087523

CO

Valdoviño

Fútbol, fútbol (sala)

32

1.565,50 €

Escuela Kiap

G36788594

PO

Vigo

Kickboxing, taekwondo

41

2.005,79 €

Escuela Makingtennis JNP

G09716978

LU

Lugo

Tenis

9

500,00 €

Escuela Municipal de Ajedrez de Puenteareas

G36172849

PO

Ponteareas

Xadrez

13

635,98 €

Escuela Piragüismo Outes

G15603988

CO

Outes

Piragüismo

22

1.076,28 €

Escuelas Deportivas Artai

G32352593

OU

Ourense

Kung-Fu

29

1.418,73 €

Escuelas Deportivas Calasancio, C.F.

G13866801

LU

Monforte de L.

Fútbol

4 (NC)

500,00 €

Escuelas Deportivas Vigo2015

G36982239

PO

Vigo

Fútbol, fútbol (sala)

48

2.348,24 €

Espeleo Club Aradelas

G36642247

PO

Vigo

Espeleoloxía

11

538,14 €

Estibadores Fútbol gaélico Vigo

G27808575

PO

Vigo

Fútbol (gaélico)

10

500,00 €

Estrada Fútbol Sala Femenino

G94071974

PO

A Estrada

Fútbol (sala)

23

1.125,20 €

Estrela Vermella

G15653686

CO

Santiago de C.

Fútbol (gaélico)

14

684,90 €

Extol-La Gramola Team

G94130168

PO

Lalín

Ciclismo

13

635,98 €

F.C. Cruceiro

G36048395

PO

Cangas

Fútbol

19

929,51 €

Federación Viguesa de Peñas Recreativas El Olivo

G36704666

PO

Vigo

Patinaxe

19

929,51 €

Figueroa Estrada Pádel

G94168119

PO

A Estrada

Pádel

9

500,00 €

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

CO

A Coruña

Tenis de mesa

11

538,14 €

Flow Combat

G27870765

PO

Vigo

Boxeo

15

733,83 €

Fonsagrada Balompé

G27359629

LU

A Fonsagrada

Fútbol

9

500,00 €

Free Dojo

G67878165

LU

Lugo

Kickboxing

24

1.174,12 €

Full Karate Club Galaico

G27112333

LU

Lugo

Karate e D.A., kickboxing

18

880,59 €

Fundación Educación e Deporte de Santiago-Fedesa

G15867260

CO

Santiago de C.

Baloncesto

65

3.179,91 €

Fútbol Club Meigas

G15928963

CO

Ames

Fútbol (sala)

35

1.712,26 €

Fútbol Club Ortigueira

G15610660

CO

Ortigueira

Fútbol

22

1.076,28 €

Fútbol Sala Cidade Pontevedra

G94125762

PO

Pontevedra

Fútbol (sala)

24

1.174,12 €

G.T.R. Galaico Trail Run

G70465968

PO

Lalín

Montañismo

13

635,98 €

Gallaecia Raid

G15976558

CO

Culleredo

Orientación

23

1.125,20 €

Gimnasio Club Simón

G36886901

PO

Vigo

Boxeo, kickboxing

21

1.027,36 €

Gimnasio Escuela Omnihum

G94149242

PO

Redondela

Taekwondo

27

1.320,89 €

Goián, F.C.-Tomiño

G36219830

PO

Tomiño

Fútbol

26

1.271,97 €

Gondomar Acro Club

G27868801

PO

Gondomar

Ximnasia

14

684,90 €

Gondomar, C.F. Gondomar Club de Fútbol

G36693794

PO

Gondomar

Fútbol

24

1.174,12 €

Gondomar Fútbol Base

G36905107

PO

Gondomar

Fútbol

30

1.467,65 €

Gran Peña, F.C.

G36663656

PO

Vigo

Fútbol

63

3.082,07 €

Grupo Casa Paco 81

G36599280

PO

Redondela

Fútbol (sala)

18

880,59 €

Grupo de Montaña Alud

G36897437

PO

Vigo

Montañismo

26

1.271,97 €

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

PO

Poio

Ciclismo

37

1.810,10 €

Hércules Coruña Fútbol Sala

G15899339

CO

A Coruña

Fútbol (sala)

29

1.418,73 €

Hércules, S.D. San Pedro de Nós

G15280357

CO

Oleiros

Fútbol

8

500,00 €

Hockey Club Borbolla

G15335243

CO

A Coruña

Patinaxe (HP)

15

733,83 €

Hockey Club Cambre

G70125976

CO

Cambre

Patinaxe (HP)

20

978,43 €

Hockey Club Liceo de La Coruña

G15075278

CO

A Coruña

Patinaxe (HP)

74

3.620,21 €

Hóckey Club Raxoi

G15165624

CO

Santiago de C.

Patinaxe (HP)

31

1.516,57 €

Hóckey Herba Vigo Stick

G44564003

PO

Vigo

Hóckey

7

500,00 €

Hockey Oroso

G70593132

CO

Oroso

Patinaxe (HP)

12

587,06 €

I.T.F. Coiros

G70594684

CO

Coirós

Boxeo, kickboxing, taekwondo

15

733,83 €

Iberia Club de Fútbol

G27122886

LU

Barreiros

Fútbol

14

684,90 €

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

PO

Vigo

Tenis de mesa

14

684,90 €

Imperator Obra Atlético Recreativa

G15084940

CO

A Coruña

Fútbol

26

1.271,97 €

Imua Paddle Surf Club Aguete

G09723636

PO

Marín

Surf

15

733,83 €

Inclubasket Coruña

G13868799

CO

A Coruña

Balonmán, dep. adaptado

2 (NC)

500,00 €

Independiente Fútbol Club

G36710416

PO

Vigo

Fútbol, fútbol (gaélico)

26

1.271,97 €

Integración Deportiva Pontevedra, C.F.

G94123817

PO

Pontevedra

Fútbol

22

1.076,28 €

J.C. Terras de Santiago

G70355839

CO

Santiago de C.

Judo e D.A.

18

880,59 €

Judo Club Arteixo

G70217757

CO

Arteixo

Judo e D.A.

40

1.956,87 €

Judo Club Bergantiños

G70457411

CO

Carballo

Judo e D.A.

14

684,90 €

Judo Club Cambre

G70133665

CO

Cambre

Judo e D.A.

33

1.614,42 €

Judo Club Finisterre

G70430061

CO

Ribeira

Judo e D.A.

29

1.418,73 €

Judo Club Galicia Sur

G27781541

PO

Vigo

Judo e D.A.

37

1.810,10 €

Judo Club Lugokan

G27516202

LU

Lugo

Judo e D.A.

30

1.467,65 €

Judo Club Marbel

G32421562

OU

Ourense

Judo e D.A.

56

2.739,62 €

Judo Hércules

G70345400

CO

A Coruña

Judo e D.A.

37

1.810,10 €

Keltoi Cruces

G36373132

PO

Vila de Cruces

Loita e D.A.

42

2.054,71 €

Kickboxing Club Arcade

G36384311

PO

Soutomaior

Kickboxing

22

1.076,28 €

Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

CO

Teo

Boxeo, kickboxing

23

1.125,20 €

Kickboxing Club Xinzo

G32468829

OU

Xinzo de L.

Kickboxing

7

500,00 €

Kina Futsal

G44954956

OU

Barbadás

Fútbol (sala)

1 (NC)

500,00 €

Kung Fu Lugo

G27239722

LU

Lugo

Kung-Fu

34

1.663,34 €

La Vieja Escuela Boarding Club

G70257670

CO

Oleiros

Surf

25

1.223,04 €

Liavi Kick Boxing Club

G94185741

PO

Redondela

Boxeo, kickboxing

22

1.076,28 €

Libertad Sporting Club

G36413235

PO

Sanxenxo

Fútbol

8

500,00 €

Lostrego Club de Fútbol

G01666908

PO

Gondomar

Fútbol

32

1.565,50 €

Luceros

G94085230

PO

Cangas

Balonmán, balonmán (praia)

64

3.130,99 €

Ludus Box Artabrum

G70335294

CO

A Coruña

Boxeo

16

782,75 €

Lugo Running Club

G27462308

LU

Lugo

Atletismo

10

500,00 €

Maese Riders Team

G32503252

OU

Ourense

Ciclismo

19

929,51 €

Mar de Artabria

G70500962

CO

A Coruña

Natación, tríatlon e P.M.

17

831,67 €

Maravillas, S.D.

G15032014

CO

A Coruña

Fútbol

12

587,06 €

Marín, C.F.

G36139376

PO

Marín

Fútbol

14

684,90 €

Marín Futsal

G36213916

PO

Marín

Fútbol, fútbol (sala)

88

4.305,11 €

Marino de Mera, C.F.

G15254592

CO

Oleiros

Fútbol

21

1.027,36 €

Máster da Louriña

G27820000

PO

O Porriño

Ciclismo

40

1.956,87 €

Mazaricos, C.F.

G15368863

CO

Mazaricos

Fútbol

17

831,67 €

Meigarco

G36943876

PO

Redondela

Tiro con arco

17

831,67 €

Milladoiro, S.D.

G15792401

CO

Ames

Fútbol

28

1.369,81 €

Moledo Club Fútbol

G36734226

PO

Vigo

Fútbol

20

978,43 €

Mondariz Fútbol Club

G36150951

PO

Mondariz

Fútbol

26

1.271,97 €

Monte Real Club de Yates de Baiona

G36623346

PO

Baiona

Vela

27

1.320,89 €

Moraña Club de Fútbol

G36152312

PO

Moraña

Fútbol, fútbol (sala)

30

1.467,65 €

Moto Club A Peroxa

G36837243

OU

A Peroxa

Motociclismo

11

538,14 €

Muga Dojang

G27854108

PO

Vigo

Taekwondo

15

733,83 €

Nativos Surf Club Ferrol

G70470497

CO

Ferrol

Surf

12

587,06 €

Natural Sport Videlgi

G15571136

CO

Ribeira

Taekwondo

44

2.152,56 €

Nieves Fútbol Club-Las Nieves

G36150159

PO

As Neves

Fútbol

19

929,51 €

Nosportlimit

G70310719

CO

Culleredo

Tríatlon e P.M.

14

684,90 €

O Carroucho Club de Montaña

G15722853

CO

Culleredo

Montañismo

11

538,14 €

O Parrulo F.S.

G15302136

CO

Ferrol

Fútbol (sala)

79

3.864,82 €

O Porriño Bádminton Club

G01953603

PO

O Porriño

Bádminton

13

635,98 €

Obradoiro Club Amigos del Baloncesto C.A.B.

G15027402

CO

Santiago de C.

Baloncesto

102

4.990,02 €

Obradoiro Club Amigos del Baloncesto S.A.D

A70334875

CO

Santiago de C.

Baloncesto

13

635,98 €

Oiense C.F. Sta Ma Oia

G36180867

PO

Oia

Fútbol

8

500,00 €

Orillamar Sociedad Deportiva

G15091069

CO

A Coruña

Fútbol

31

1.516,57 €

Ourense Club de Fútbol S.A.D.

A32156879

OU

Ourense

Fútbol, fútbol (sala)

131

6.408,75 €

Ourensticks Hockey Club

G56220189

OU

Ourense

Hóckey

4 (NC)

500,00 €

Outes Fútbol Club

G70248232

CO

Outes

Fútbol, fútbol (sala)

25

1.223,04 €

P.C. Salvamento Sanxenxo

G36400679

PO

Sanxenxo

Salvamento e soc.

9

500,00 €

Pabellón Ourense Club de Fútbol

G32300790

OU

Ourense

Fútbol, fútbol (sala)

38

1.859,03 €

Pádel Club Ribadeo

G27443886

LU

Ribadeo

Pádel

7

500,00 €

Pádel Prix

G32451650

OU

Ourense

Pádel, tenis

21

1.027,36 €

Palas Club de Fútbol

G27193572

LU

Palas de Rei

Fútbol

18

880,59 €

Parapente Ferrol

G70149497

CO

Ferrol

Aeronáutica

11

538,14 €

Patinaxe Artística Gondomar

G27795350

PO

Gondomar

Patinaxe

24

1.174,12 €

Patinaxe Artística Teo

G70540984

CO

Teo

Patinaxe

14

684,90 €

Patos Surf Club

G36796209

PO

Nigrán

Surf

27

1.320,89 €

Pecheches F.S.

G27778521

PO

Vigo

Fútbol (sala)

18

880,59 €

Penta Lugo

G09684424

LU

Lugo

Tríatlon e P.M.

29

1.418,73 €

Peña Cultural y Deportiva Blanco y Negro

G36143808

PO

Redondela

Petanca

10

500,00 €

Pibes Team Sanxenxo

G72580228

PO

Sanxenxo

Boxeo

15

733,83 €

Piragüismo Ourense

G32262479

OU

Ourense

Piragüismo

24

1.174,12 €

Piragüismo Portonovo

G36397669

PO

Sanxenxo

Piragüismo

26

1.271,97 €

Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol Sala

G32400277

OU

Carballeda de V.

Fútbol (sala)

9

500,00 €

Poio Bike Club

G94147659

PO

Poio

Ciclismo

26

1.271,97 €

Pontebike Team

G94200300

PO

Ponteareas

Ciclismo

25

1.223,04 €

Pontevedra, C.F. S.A.D.

A36029577

PO

Pontevedra

Fútbol

74

3.620,21 €

Pontevedra Rugby Club

G94002078

PO

Pontevedra

Rugby

26

1.271,97 €

Porriño Baloncesto Base

G36391662

PO

O Porriño

Baloncesto

94

4.598,64 €

Porriño Industrial, F.C.

G36144095

PO

O Porriño

Fútbol

46

2.250,40 €

Portonovo Sociedade Deportiva

G36010163

PO

Sanxenxo

Fútbol

40

1.956,87 €

Prado Surf Clube

G36850014

PO

Vigo

Surf

34

1.663,34 €

Praias de Barreiros Club Deportivo

G27456573

LU

Barreiros

Fútbol (sala)

31

1.516,57 €

Praíña Sp. C.

G15367329

CO

Teo

Baloncesto, fútbol

30

1.467,65 €

Promes Futsal

G56173628

OU

Paderne de Allariz

Fútbol (sala)

1 (NC)

500,00 €

Puebla Club Fútbol

G15152424

CO

A Pobra do C.

Fútbol

21

1.027,36 €

Quenlla Surf Clube

G27864032

PO

Nigrán

Surf

33

1.614,42 €

Quiroga Fútbol Club

G27408244

LU

Quiroga

Fútbol

10

500,00 €

Racing Club de Ferrol, S.A.D.

A15780109

CO

Ferrol

Fútbol

67

3.277,76 €

Racing Club Villalbés

G27119858

LU

Vilalba

Fútbol

87

4.256,19 €

Raza Palleira

G44551182

PO

Nigrán

Orientación

9

500,00 €

Real Aero Club de Santiago

G15028509

CO

Santiago de C.

Golf, pádel, tenis

45

2.201,48 €

Real Aeroclub de Lugo

G27008341

LU

Lugo

Tiro olímpico

60

2.935,30 €

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

PO

Vigo

Atletismo

64

3.130,99 €

Real Club de Golf de La Coruña

G15043839

CO

Arteixo

Golf

34

1.663,34 €

Real Club de Mar de Aguete

G36039659

PO

Pontevedra

Vela

14

684,90 €

Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.

A15023070

CO

A Coruña

Fútbol

83

4.060,50 €

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

CO

A Coruña

Vela

46

2.250,40 €

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

PO

Sanxenxo

A. subacuáticas, motonáutica, vela

32

1.565,50 €

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

PO

Vigo

Natación, natación (waterp.), pádel, tenis, vela

163

7.974,41 €

Real Club Náutico Portosín

G15055486

CO

Porto do Son

Vela

17

831,67 €

Real Montealegre Club de Golf, S.A.

A32144461

OU

Ourense

Golf

21

1.027,36 €

Rebouras Team

G27812650

PO

Vigo

Boxeo

34

1.663,34 €

Redondela Fútbol Sala, F.A.

G36199073

PO

Redondela

Fútbol (sala)

36

1.761,18 €

Relámpago Sociedad Deportiva de Elviña

G15118060

CO

A Coruña

Fútbol

27

1.320,89 €

Resmon, C.F.

G70045836

CO

Trazo

Fútbol

12

587,06 €

Ribadeo Fútbol Club

G27133818

LU

Ribadeo

Fútbol

16

782,75 €

Ribeiro do Avia Fútbol Club

G32298655

OU

Ribadavia

Fútbol (sala)

28

1.369,81 €

Rítmica Arnela

G27882182

PO

Vilaboa

Ximnasia

7

500,00 €

Rúa Valdeorras Club de Fútbol

G32441909

OU

A Rúa

Fútbol (sala)

16

782,75 €

Running Sport Trail

G32413023

OU

Ourense

Montañismo

10

500,00 €

S.C.D. Puentecaldelas

G36185627

PO

Ponte Caldelas

Fútbol

26

1.271,97 €

S.D. Atletismo San Miguel

G36645018

PO

Vigo

Atletismo

20

978,43 €

S.D. Castroverde

G27038710

LU

Castroverde

Fútbol, fútbol (sala)

10

500,00 €

S.D. Deixebre

G15461320

CO

Oroso

Fútbol

8

500,00 €

S.D. Eumesa

G15148463

CO

Pontedeume

Fútbol

25

1.223,04 €

S.D. Noalla

G36207231

PO

Sanxenxo

Fútbol

9

500,00 €

S.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

OU

Nogueira de R.

Fútbol, fútbol (sala)

10

500,00 €

S.D. P. Arnelas

G36404424

PO

Vilanova de A.

Fútbol

27

1.320,89 €

S.D. Santa Margarita

G15082951

CO

A Coruña

Fútbol, fútbol (sala)

16

782,75 €

S.D. Tirán

G36187367

PO

Moaña

Remo

61

2.984,23 €

S.D.C. Arrabaldo

G32278541

OU

Ourense

Fútbol

12

587,06 €

S.D.C. Residencia

G27120310

LU

Lugo

Fútbol

36

1.761,18 €

S.E. Abella

G15618481

CO

Frades

Fútbol

10

500,00 €

S.K.T. Club Deportivo

G70611371

CO

Noia

Boxeo

21

1.027,36 €

Sada Atlético, C.F

G06853618

CO

Sada

Fútbol

7

500,00 €

Sada, C.F.

G70593249

CO

Sada

Fútbol

29

1.418,73 €

Sada Patín

G15864929

CO

Sada

Patinaxe

12

587,06 €

Sala Ourense 2014

G32442196

OU

Ourense

Fútbol (sala)

63

3.082,07 €

Sala Viguesa de Esgrima Antiga

G94027513

PO

Vigo

Esgrima

15

733,83 €

Salgueiriños Club de Fútbol

G36036887

PO

Pontevedra

Fútbol

24

1.174,12 €

Salvamento y Socorrismo Carballo

G15171911

CO

Carballo

Salvamento e soc.

33

1.614,42 €

Santa Cruz, C.F.

G15380082

CO

Oleiros

Fútbol

29

1.418,73 €

Santiago Rugby Club

G70303698

CO

Santiago de C.

Rugby

14

684,90 €

Sanxenxo Balonmán

G42961581

PO

Sanxenxo

Balonmán, balonmán (praia)

29

1.418,73 €

Sares-Tkd Cangas

G94064615

PO

Cangas

Taekwondo

29

1.418,73 €

Sección Deportiva Universidade de Vigo

Q8650002B

PO

Vigo

Baloncesto, orientación, tenis

21

1.027,36 €

Shotokan A Rúa Kárate Club Shark

G72456916

OU

A Rúa

Karate e D.A.

15

733,83 €

Sociedad Atlética de Redondela

G36040616

PO

Redondela

Balonmán

94

4.598,64 €

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

PO

Gondomar

Atletismo

26

1.271,97 €

Sociedad Cultural Deportiva Milagrosa

G27152131

LU

Lugo

Fútbol

32

1.565,50 €

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

PO

Pontevedra

Fútbol, fútbol (sala)

31

1.516,57 €

Sociedad Cultural y Deportiva Atlántida

G36620854

PO

Vigo

Fútbol

30

1.467,65 €

Sociedad Cultural y Deportiva Rabadeira

G15503618

CO

Oleiros

Patinaxe

22

1.076,28 €

Sociedad de Montaña Ártabros

G15068349

CO

A Coruña

Espeleoloxía, montañismo, Orientación

20

978,43 €

Sociedad de Tiro Olímpico de Santiago

G15317159

CO

Santiago de C.

Tiro olímpico

16

782,75 €

Sociedad Deportiva Abetos Fútbol Sala

G27733633

PO

Gondomar

Fútbol (sala)

8

500,00 €

Sociedad Deportiva Amanecer

G36133684

PO

O Grove

Fútbol

20

978,43 €

Sociedad Deportiva Antas

G27124205

LU

Antas de Ulla

Fútbol

21

1.027,36 €

Sociedad Deportiva Araño

G15260425

CO

Rianxo

Fútbol

8

500,00 €

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

LU

Becerreá

Fútbol

19

929,51 €

Sociedad Deportiva Burela

G27115153

LU

Burela

Fútbol

13

635,98 €

Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

CO

Padrón

Fútbol

8

500,00 €

Sociedad Deportiva Chantada

G27216605

LU

Chantada

Fútbol

18

880,59 €

Sociedad Deportiva Club Marcote

G36658052

PO

Vigo

Xadrez

7

500,00 €

Sociedad Deportiva Club Ordenes

G15127780

CO

Ordes

Fútbol

45

2.201,48 €

Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

CO

A Coruña

Fútbol

35

1.712,26 €

Sociedad Deportiva Compostela Atletismo

G70600424

CO

Santiago de C.

Atletismo

27

1.320,89 €

Sociedad Deportiva de Pazos Borbén

G36197234

PO

Pazos de Borbén

Fútbol (sala)

28

1.369,81 €

Sociedad Deportiva Dubra

G15218795

CO

Val do Dubra

Fútbol, fútbol (sala)

39

1.907,95 €

Sociedad Deportiva Guitiriz

G27151505

LU

Guitiriz

Fútbol

13

635,98 €

Sociedad Deportiva Juvenil de Puenteareas

G36195550

PO

Ponteareas

Fútbol

17

831,67 €

Sociedad Deportiva Monteporreiro

G36118677

PO

Pontevedra

Fútbol

20

978,43 €

Sociedad Deportiva Negreira

G15139942

CO

Negreira

Fútbol

7

500,00 €

Sociedad Deportiva O Pino

G15321698

CO

O Pino

Fútbol

30

1.467,65 €

Sociedad Deportiva Oliveira

G36299683

PO

Ponteareas

Fútbol

7

500,00 €

Sociedad Deportiva Outeiro de Rei

G27255918

LU

Outeiro de Rei

Fútbol, fútbol (sala)

33

1.614,42 €

Sociedad Deportiva Pol

G27109313

LU

Pol

Fútbol

9

500,00 €

Sociedad Deportiva Ponteareas

G36586774

PO

Ponteareas

Fútbol

25

1.223,04 €

Sociedad Deportiva Ribadeo

G27319284

LU

Ribadeo

Fútbol

18

880,59 €

Sociedad Deportiva Samertolameu

G36039808

PO

Moaña

Remo

66

3.228,83 €

Sociedad Deportiva Sofán

G15603376

CO

Carballo

Fútbol

39

1.907,95 €

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

G36041978

PO

Pontevedra

Balonmán

61

2.984,23 €

Sociedad Deportiva Xove F.S.

G27396241

LU

Xove

Fútbol (sala)

28

1.369,81 €

Sociedad Deportiva y Cultural San Roque

G27114693

LU

Lugo

Fútbol

26

1.271,97 €

Sociedad Deportiva, Cultural y Recreativa O Freixo de Narón

G15395791

CO

Narón

Boxeo, fútbol, fútbol (sala), kickboxing

58

2.837,46 €

Sociedad Gimnástica Comercial Estudiantes

G27032143

LU

Lugo

Fútbol

17

831,67 €

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

PO

Pontevedra

Atletismo

84

4.109,43 €

Sociedade Atlética do Trega

G36050672

PO

Tomiño

Atletismo

9

500,00 €

Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva Esteirana

G15118409

CO

Muros

Fútbol, fútbol (sala)

20

978,43 €

Sociedade de Bolos San Vicente de Mañufe

G36742393

PO

Gondomar

Birlos

10

500,00 €

Sociedade de Cazadores Cazarco

G94014826

PO

Redondela

Caza

27

1.320,89 €

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

CO

A Coruña

Piragüismo

21

1.027,36 €

Sociedade Deportiva Atlética Novás - O Rosal

G36105542

PO

O Rosal

Balonmán

74

3.620,21 €

Sociedade Deportiva Cacheiras

G15113525

CO

Teo

Fútbol, fútbol (sala)

30

1.467,65 €

Sociedade Deportiva Compostela

G70000385

CO

Santiago de C.

Fútbol

73

3.571,29 €

Sociedade Deportiva Coristanco

G15618887

CO

Coristanco

Fútbol

22

1.076,28 €

Sociedade Deportiva e Cultural Natación Boiro

G70128103

CO

Boiro

Natación

14

684,90 €

Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

CO

Narón

Fútbol

34

1.663,34 €

Sociedade Deportiva Soneira Club de Fútbol

G15523665

CO

Vimianzo

Fútbol

11

538,14 €

Sociedade Deportiva Tordoia

G15293251

CO

Tordoia

Fútbol

12

587,06 €

Sociedade Deportiva Touro

G15713969

CO

Touro

Fútbol

23

1.125,20 €

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

LU

Viveiro

Fútbol

23

1.125,20 €

Sociedade Deportiva Xuventú de Aguiño

G15385768

CO

Ribeira

Fútbol

31

1.516,57 €

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

CO

Teo

Fútbol, fútbol (sala)

35

1.712,26 €

Societario de Cazadores Terra Chá

G27304542

LU

Cospeito

Caza

23

1.125,20 €

Spartan Team Tomiño

G94126638

PO

Tomiño

Boxeo

31

1.516,57 €

Sport Sala, F.S.

G70461405

CO

Culleredo

Fútbol (sala)

27

1.320,89 €

Sporting Burgo, C.F.

G15977010

CO

Culleredo

Fútbol

29

1.418,73 €

Sporting Celanova, C.F.

G32183865

OU

Celanova

Fútbol

11

538,14 €

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

CO

A Coruña

Billar, natación, pádel, tenis, tiro con arco, xadrez

66

3.228,83 €

Sporting Club San Mateo

G36371219

PO

Ponteareas

Fútbol

22

1.076,28 €

Sporting Coruñés, S.D.R.

G15086416

CO

A Coruña

Fútbol

27

1.320,89 €

Spsco Watersports

G72747983

PO

Sanxenxo

Surf

25

1.223,04 €

Squash Santiago

G15487028

CO

Santiago de C.

Karate e D.A., pádel, squash, tenis

41

2.005,79 €

T.H.C. Bike

G94056884

PO

Moaña

Ciclismo

8

500,00 €

Taboada Club de Fútbol

G27163930

LU

Taboada

Fútbol

11

538,14 €

Taboada Femenino, F.S.

G27502723

LU

Taboada

Fútbol (sala)

17

831,67 €

Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

LU

Vilalba

Taekwondo

15

733,83 €

Team Cycling Galicia

G94183399

PO

Redondela

Ciclismo

14

684,90 €

Team Thunder

G94094554

PO

Marín

Boxeo

29

1.418,73 €

Tenis de Mesa Monteporreiro

G36376630

PO

Pontevedra

Tenis de mesa

59

2.886,38 €

Tenis de Mesa Pontevedra

G36592285

PO

Pontevedra

Tenis de mesa

9

500,00 €

Tenorio Fútbol Sala

G36579258

PO

Cerdedo-Cotobade

Fútbol (sala)

18

880,59 €

Terra dos Mares

G36939924

PO

Vigo

A. subacuáticas

21

1.027,36 €

The Paws by Patas

G56530397

PO

A Estrada

Caza

7

500,00 €

Tomiño F.C. Femenino

G94015278

PO

Tomiño

Fútbol

22

1.076,28 €

Trasnos Béisbol Club

G27750645

PO

Vigo

Béisbol e sófbol

24

1.174,12 €

Traviesas Hockey Club

G36680239

PO

Vigo

Patinaxe (HP)

25

1.223,04 €

Trazo, C.F.

G15368137

CO

Trazo

Fútbol

11

538,14 €

Treboada F.C. San Salvador

G36645075

PO

Vigo

Fútbol (sala)

24

1.174,12 €

Tríatlon Arteixo

G70438056

CO

Arteixo

Tríatlon e P.M.

10

500,00 €

Tyde, F.C

G36147684

PO

Tui

Fútbol

26

1.271,97 €

U.D. Carral

G15128671

CO

Carral

Fútbol

30

1.467,65 €

Umia, F.C.

G36039634

PO

Ribadumia

Fútbol

61

2.984,23 €

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

PO

Vigo

Balonmán

89

4.354,03 €

Unión Campestre, F.C.

G15326119

CO

Oleiros

Fútbol

32

1.565,50 €

Unión Club Cee

G15151970

CO

Cee

Fútbol

32

1.565,50 €

Unión Dena, C.F.

G36156305

PO

Meaño

Fútbol

25

1.223,04 €

Unión Deportiva Barbadás

G32264814

OU

Barbadás

Fútbol

23

1.125,20 €

Unión Deportiva Comesaña

G36745586

PO

Vigo

Fútbol

15

733,83 €

Unión Deportiva Juvenil de Almeiras

G15128069

CO

Culleredo

Fútbol

25

1.223,04 €

Unión Deportiva Ourense

G32453672

OU

Ourense

Fútbol

84

4.109,43 €

Unión Deportiva Ribera

G36166213

PO

O Rosal

Fútbol

26

1.271,97 €

Unión Deportiva Santiso Fútbol Club

G70117288

CO

Santiso

Fútbol

12

587,06 €

Unión Recreativa de Empleados de La Caja

G36631539

PO

Nigrán

Pádel, tenis

36

1.761,18 €

Unión Sociedad Deportiva de O Grove

G36061257

PO

O Grove

Fútbol

26

1.271,97 €

Ural Español, C.F.

G15110026

CO

A Coruña

Fútbol

47

2.299,32 €

Verín Club de Fútbol

G32010431

OU

Verín

Fútbol

16

782,75 €

Viajes Interrias Fútbol Femenino

G94140910

PO

Sanxenxo

Fútbol

64

3.130,99 €

Victoria Club de Fútbol

G15109010

CO

A Coruña

Fútbol

59

2.886,38 €

Vigo Rugby Club

G36680924

PO

Vigo

Rugby

36

1.761,18 €

Villalba Fútbol Sala

G27247667

LU

Vilalba

Fútbol (sala)

67

3.277,76 €

Villalonga, F.C.

G36116465

PO

Sanxenxo

Fútbol

36

1.761,18 €

Visantoña, C.F.

G15436942

CO

Mesía

Fútbol

24

1.174,12 €

Viveiro, C.F.

G27146216

LU

Viveiro

Fútbol

53

2.592,85 €

Viveiro Surfing Family

G27480276

LU

Viveiro

Surf

18

880,59 €

Xadre Lucena

G36893154

PO

Vigo

Xadrez

10

500,00 €

Xallas, F.C.

G15400583

CO

Santa Comba

Fútbol

31

1.516,57 €

Ximnasia Coruña

G70074455

CO

A Coruña

Ximnasia

28

1.369,81 €

Ximnasio Estudio Garrapucho

G15716905

CO

A Coruña

Taekwondo

35

1.712,26 €

Xuventude Ourense Futbol Sala

G32501579

OU

Ourense

Fútbol (sala)

21

1.027,36 €

Yacar Racing

G70323266

CO

Culleredo

Automobilismo

11

538,14 €

Yidam Ceip Balaídos

G27782176

PO

Vigo

Taekwondo

17

831,67 €

Zalaeta 100tolos

G70297452

CO

A Coruña

Esgrima, tríatlon e P.M.

35

1.712,26 €

Total: 1.790.007,00 €

b) Liña II: núcleos de adestramento deportivo especializado (NADE).

Entidade

NIF

Pr.

Concello

Modalidade

Criterio

Importe

B.K.C. Boxeo Kick Boxing Coruña

G15643943

CO

A Coruña

Boxeo

Entidade recoñecida como NADE

29.999,00 €

C. Kayak Tudense

G36029908

PO

Tui

Piragüismo

Entidade recoñecida como NADE

29.999,00 €

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

LU

Vilalba

Loita

Entidade recoñecida como NADE

29.999,00 €

Club Fluvial de Lugo

G27008549

LU

Lugo

Piragüismo

Entidade recoñecida como NADE

29.999,00 €

Club Halterofilia Coruña

G15226160

CO

A Coruña

Halterofilia

Entidade recoñecida como NADE

29.999,00 €

Natural Sport Videlgi

G15571136

CO

Ribeira

Taekwondo

Entidade recoñecida como NADE

29.999,00 €

R.C. Deportivo de La Coruña, S.A.D.

A15023070

CO

A Coruña

Fútbol

Entidade recoñecida como NADE

29.999,00 €

Total: 209.993,00 €

ANEXO II

Solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima

a) Liña I: desenvolvemento de actividades deportivas.

Entidade

NIF

Pr.

Concello

Bolos

Birlos

+Enduro MTB

G27796556

PO

Vigo

Ciclismo

5

A.C.D. Poulo

G15552011

CO

Ordes

Fútbol

0

A.M.L.

G27516475

LU

Lugo

Motociclismo

5

Academia San Mamed Ourense Tenis de Mesa

V32254823

OU

Ourense

Tenis de Mesa

6

Agrupación Deportiva Minusválidos Ferrol

G15124449

CO

Ferrol

Dep. adaptado

4

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

PO

Vigo

Dep. adaptado, Vela

0

Agrupación Socio Deportiva Alter-Nativa (A.S.D.A.N.)

G27776459

PO

Vigo

Dep. adaptado

1

Amigos Deportistas Natureza Rías Baixas

G27797059

PO

Mos

Ciclismo, dep. inverno, montañismo

4

Asociación Deportiva A Goberna de Beariz

G32410771

OU

Beariz

Caza, tiro ao voo, tiro olímpico

6

Asociación Deportiva Biciclistas Galegos

G27486216

LU

Vilalba

Ciclismo

2

Asociación Deportiva Club do Mar de Caión

G70213095

CO

A Laracha

Fútbol

6

Asociación Deportiva e Cultural A Capela

G15138480

CO

A Cañiza

Fútbol

5

Asociación Deportiva e Cultural Arnela

G70309455

CO

Porto do Son

Orientación

6

Asociación Deportiva Intermunicipal Vianariño, F.S.

G10940039

OU

Viana do Bolo

Fútbol (sala)

5

Asociación Deportiva Motoclub S.Q.e M. (S.Q.E M.)

G36492213

PO

Vilagarcía de A.

Motociclismo

5

Asociación Xadrez Ourensán Universitario

G32314213

OU

Ourense

Xadrez

2

Atletismo Arenteiro

G32449159

OU

O Carballiño

Atletismo

6

Black Ravens, F.A.

G70339809

CO

Santiago de C.

Fútbol americano

6

C.F. Carnoedo

G15275985

CO

Sada

Fútbol

6

C.F. Palmeira

G70011291

CO

Ribeira

Fútbol

4

Cambre Club de Fútbol

G70562756

CO

Cambre

Fútbol

0

Círculo de Las Artes

G27006238

LU

Lugo

Billar

4

Club A Toxeira

G36849040

PO

Pontevedra

Petanca

4

Club Alejandro Gómez

G27733799

PO

Vigo

Dep. inverno

5

Club Atlético Perillo

G70042122

CO

Oleiros

Fútbol

6

Club Atletismo Lourenzá

G27465731

LU

Lourenzá

Atletismo

2

Club Atletismo Morrazo

G36486686

PO

Cangas

Atletismo

5

Club Atletismo Negreira

G70360086

CO

Negreira

Atletismo

3

Club Atletismo Ribadeo

G27347657

LU

Ribadeo

Atletismo, tríatlon e P.M.

5

Club Atletismo Veleiro Docampo

G27330687

LU

Castro de Rei

Atletismo

5

Club Bádminton O Cembedo

G27445014

LU

Viveiro

Bádminton

6

Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

PO

Vigo

Baile deportivo

1

Club Billar Xove

G10838266

LU

Xove

Billar

6

Club Bolos A Xunqueira

G36753648

PO

Gondomar

Bolos

5

Club Cambados Tenis de Mesa

G36164267

PO

Cambados

Tenis de mesa

6

Club Cerezo Bikes

G27448463

LU

Burela

Ciclismo

2

Club Cervecería O Cotón Negreira

G70537832

CO

Negreira

Triatlón e P.M.

2

Club Chantada Atlético

G27422542

LU

Chantada

Fútbol

6

Club Ciclist@S do Ribeiro

G09803339

OU

Ribadavia

Ciclismo

0

Club Ciclista As Pontes

G27269158

CO

As Pontes de García Rodríguez

Ciclismo

4

Club Ciclista Correcamiños Lugo

G27236736

LU

Lugo

Ciclismo

4

Club Ciclista Fillos do Seixo

G72655582

CO

Oleiros

Ciclismo

1

Club Ciclista In situ

G94150109

PO

A Guarda

Ciclismo

5

Club Ciclista Muros

G15560022

CO

Muros

Ciclismo, tríatlon e P.M.

5

Club Ciclista Terra Chá Villalba

G27446558

LU

Vilalba

Ciclismo

2

Club Colombófilo Palomas Mensajeras de Vigo

G36645158

PO

Vigo

Columbofilia

3

Club Cruceiro de Meilán

G27357748

LU

Riotorto

Bolos

4

Club de Baloncesto B.M.B.

G94162146

PO

A Guarda

Baloncesto

1

Club de Bolos Peitieiros

G36950889

PO

Gondomar

Bolos

4

Club de Bolos Ribatra

G27372267

LU

Ribadeo

Bolos

2

Club de Bolos San Miguel de Peitieiros

G27753136

PO

Gondomar

Bolos

5

Club de Fútbol Porteño

G15612351

CO

Camariñas

Fútbol

6

Club de Hockey Isla Pancha

G27472539

LU

Ribadeo

Patinaxe (HL)

5

Club de Llave y Petanca Carapucha

G27779446

PO

Vigo

Petanca

1

Club de Petanca El Parque

G94164613

PO

Ponteareas

Petanca

1

Club de Petanca O Caldeiro

G94181070

PO

A Guarda

Petanca

2

Club de Tenis Cambados

G36566602

PO

Cambados

Tenis

3

Club de Tenis de Mesa calvario

G36738581

PO

Vigo

Tenis de mesa

4

Club de Tenis de Mesa Coruña

G15749096

CO

A Coruña

Tenis de mesa

6

Club de Tenis de Mesa RC A Estrada

G94140704

PO

A Estrada

Tenis de mesa

2

Club de Tenis Negreira

G15249501

CO

Negreira

Tenis

3

Club de Vela Fluvial As Pontes

G15636426

CO

As Pontes de García Rodríguez

Vela

5

Club Deportivo 3AG

G70574082

CO

Ponteceso

Ciclismo

5

Club Deportivo Arenteiro

V32027757

OU

O Carballiño

Fútbol

4

Club Deportivo Atlético Villar

G36167260

PO

Redondela

Fútbol

3

Club Deportivo Biosbardo

G27477660

LU

Lugo

Atletismo

6

Club Deportivo Corgomo Villamartín

G09839606

OU

Vilamartín de V.

Fútbol

6

Club Deportivo de Cubelas, F.S.

G27330398

LU

Ribadeo

Fútbol (sala)

6

Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

OU

Sandiás

Hípica

6

Club Deportivo Máster Tenis Noia

G70466503

CO

Noia

Tenis

4

Club Deportivo Moreiras

G32161176

OU

Ourense

Fútbol

4

Club Deportivo Rocas

G32294217

OU

Esgos

Fútbol

6

Club Deportivo Rosalía de Vilaboa

G15610702

CO

Valdoviño

Fútbol, fútbol (sala)

3

Club Deportivo S.P. A Estrada

G94088242

PO

A Estrada

Atletismo

5

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

PO

Vigo

Tenis de mesa

3

Club Escudería A.R. Vidal Racing

G15809635

CO

Vimianzo

Automobilismo

5

Club FR Sport

G09892712

CO

Cerceda

Automobilismo

3

Club Galicia Motorsport

G15911498

CO

Rois

Automobilismo

6

Club Hípico Finca O Toxal

G67754747

LU

Lugo

Hípica

4

Club Independiente

G36894749

PO

Vigo

Loita e D.A.

3

Club Karting Ordes

G56931702

CO

Ordes

Automobilismo

2

Club Kendo Vigo-Fuji Dojo

G27709120

PO

Vigo

Judo e D.A.

5

Club Kickboxing No Gi Cea

G32481129

OU

San Cristovo de C.

Kickboxing

6

Club Mera Fútbol Sala

G15758006

CO

Oleiros

Fútbol (sala)

6

Club Náutico Arcade

G36041465

PO

Soutomaior

Esquí náutico, pesca e cásting

1

Club Náutico Folixa

G15440969

CO

As Pontes de García Rodríguez

Piragüismo

6

Club Náutico Umia

G36036150

PO

Caldas de Reis

Piragüismo

1

Club O Panasco

G36757276

PO

Vigo

Petanca

2

Club O Sobreiro

G27723360

PO

Gondomar

Bolos

5

Club Peña Ciclista Noela

G15543895

CO

Noia

Ciclismo

6

Club Petanca A Madroa

G27722354

PO

Vigo

Petanca

4

Club Petanca Asociación Vecinos de Sampaio

G36930832

PO

Vigo

Petanca

2

Club Petanca Bembrive

G36816114

PO

Vigo

Petanca

5

Club Petanca Cabral

G36765055

PO

VIGO

Petanca

6

Club Petanca Condado Salvaterra

V36514529

PO

Salvaterra de M.

Petanca

6

Club Petanca Lalín

G94193646

PO

Lalín

Petanca

4

Club Petanca Negreira

G70606561

CO

Negreira

Petanca

6

Club Petanca O Foro

G27753284

PO

VIGO

Petanca

6

Club Petanca Outeiro

G27788314

PO

Vigo

Petanca

5

Club Rugby Barbanza

G15723521

CO

Rianxo

Rugby

6

Club Sabajanes

G36646271

PO

Vigo

Petanca

4

Club Sada F.C. A Nosa Viña

G70501242

CO

Sada

Fútbol

3

Club Sandra García Motor

G70573712

CO

Ponteceso

Automobilismo

5

Club Squadra Racing

G27453737

LU

Rábade

Automobilismo

2

Club Tenis Chantada

G27203306

LU

Chantada

Tenis

2

Club Terrapatrás Competición

G10698439

CO

Ares

Automobilismo

1

Club Triatlón Rianxo

G70576293

CO

Rianxo

Tríatlon e P.M.

6

Club Unión Sampayo-Pontevedra

G36143642

PO

Pontevedra

Fútbol

6

Club Waterpolo Pabellón Ourense

G32358632

OU

Ourense

Natación (waterp.)

4

Clube Ciclista Dúas Rodas

G32244022

OU

Ourense

Ciclismo

1

Clube Deportivo Burgas Atletismo Ourense

G32328692

OU

Ourense

Atletismo

4

Congostra Team Sanxenxo

G36576346

PO

Sanxenxo

Automobilismo

5

Coruña Roller Derby Irmandiñas

G70497409

CO

A Coruña

Patinaxe

5

Escola Kickboxing Ribadavia e Disciplinas Asociadas

G32400129

OU

Ribadavia

Kickboxing

6

Escolas Deportivas Castro Caldelas

G32486417

OU

Chandrexa de Queixa

Kickboxing

6

Escudería Barbadás

G32466575

OU

Barbadás

Automobilismo

2

Escudería Buxa Motor Poio

G36585966

PO

Poio

Automobilismo

0

Escudería Estradense-La Estrada

G36113785

PO

A Estrada

Automobilismo

5

Escudería Luintra

G32414146

OU

Luíntra

Automobilismo

0

Escudería M.R.T.

G70476775

CO

Abegondo

Automobilismo

0

Escudería Orense

G32027344

OU

Ourense

Automobilismo

5

Escudería San Paio

G67729020

PO

A Estrada

Automobilismo

6

Escudería Taboadela

G32503237

OU

Taboadela

Automobilismo

5

Escuela Deportiva Lar

G36523629

PO

Mos

Fútbol (sala)

2

Establos Vigo

G36982296

PO

Vigo

Hípica

6

Exodus T.M.

G27878610

PO

Vigo

Tenis de mesa

2

Ferreira Club de Fútbol

G27211614

LU

Pantón

Fútbol

3

Francelos, F.C.

G32144404

OU

Ribadavia

Fútbol

3

Gayoso`s Competición

G32501330

OU

Ourense

Automobilismo

0

Gróvias Futbol gaélico

G02636538

PO

O Rosal

Fútbol (gaélico)

5

Hockey Club Cíes

G27787233

PO

Vigo

Patinaxe (HP)

5

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

PO

Vigo

Vela

6

Lortsport

G67982850

PO

Mondariz

Automobilismo

5

Meca Bass

G09814880

PO

Vigo

Pesca e cásting

6

Moto Club As Pontes Martín Vázquez Racing

G06799290

CO

As Pontes de García Rodríguez

Motociclismo

3

Oroso Club Ciclista

G01922442

CO

Oroso

Ciclismo

5

Os Esfola Arrós Club Ciclista

G70202189

CO

Ames

Ciclismo

2

Pádel Club Foz Femenino

G67903088

LU

Foz

Pádel

5

Peña Ciclista Gráficas Lar

G27042373

LU

Viveiro

Ciclismo, montañismo, tríatlon e P.M.

3

Peña Ciclista Moto Bike de Pontevedra

G36233062

PO

Pontevedra

Ciclismo

5

Poio Bar Monterrei

G94159431

PO

Pontevedra

Fútbol

4

Racing Life

G09865288

PO

Caldas de Reis

Automobilismo

5

S.D. Barallobre

G15264427

CO

Fene

Fútbol

6

S.D. Pontecarreira

G15172869

CO

Frades

Fútbol

6

S.D. Valiño

G15381791

CO

Boiro

Fútbol

3

Siglo Endurance Team

G67897553

LU

Baralla

Hípica

5

Silleda Motosport

G72910375

PO

Silleda

Automobilismo

1

Sociedad Deportiva Cultural e Xuvenil Atlético San Antonio

G27433804

LU

Lugo

Fútbol (sala)

6

Sociedad Deportiva de Pesca Cormorán

G27404342

LU

Ribadeo

Pesca e cásting

3

Sociedad Deportiva Rioaveso Machinango

G27223882

LU

Vilalba

Fútbol

5

Sociedad Deportiva San Lázaro

G27009463

LU

Lugo

Fútbol, fútbol (sala)

6

Sociedad Deportiva Santomé

G36134740

PO

Marín

Fútbol

4

Sociedad Recreativa y Deportiva Canido

G15119522

CO

Ferrol

Fútbol

0

Son do Mar Surf Club

G70598503

CO

Oleiros

Surf

4

T.D.M. Vilalba

G27425149

LU

Vilalba

Tenis de mesa

3

Triatlón Vilagarcía

G94091493

PO

Vilagarcía de A.

Ciclismo, tríatlon e P.M.

3

Trinat Galicia

G01726405

LU

Lugo

Atletismo, ciclismo, natación, tríatlon e P.M.

3

Valdenduro Motoclub

G72892409

OU

O Barco de V.

Motociclismo

4

Vea, C.F.

G36218436

PO

A Estrada

Fútbol

5

Vigorienta

G27870690

PO

Vigo

Orientación

0

Virgentis Salvamento Bergantiños (Virsal)

G70576483

CO

Carballo

Salvamento e soc.

0

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas ou desistidas da súa petición

a) Liña I: desenvolvemento de actividades deportivas.

En motivo:

– AEAT(A): non está ao día nas obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións.

– AEAT(B): non está ao día no pagamento de débedas tributarias en período executivo.

Entidade

NIF

Pr.

Concello

Deporte

Motivo

A.C.D. Club Ciclista Mesoiro

G70464078

CO

A Coruña

Atletismo, ciclismo, natación

AEAT (A)

Anpabal

G27758168

PO

Vigo

Fútbol (sala)

Solicitude fóra de prazo

Club As Triscas

G36421824

PO

Pontevedra

Ximnasia

Solicitude presentada en papel

Club Baloncesto Rianxo

G70472527

CO

Rianxo

Baloncesto

Incumprimento art. 2.3 das bases

Club de Fútbol Erizana

G36733970

PO

Baiona

Fútbol

AEAT (A)

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

PO

Cangas

Piragüismo

Solicitude fóra de prazo

Club de Patinaxe en liña Brigantium

G70423348

CO

Arteixo

Patinaxe

AEAT (A)

Club de Remo Virgen de Guía

G36650273

PO

Vigo

Remo

Xunta directiva sen actualizar

Club Lanzadores Coruña

G67730937

CO

A Coruña

Atletismo

Renuncia

Club Natación Panas

G72487952

CO

A Coruña

Natación

AEAT (A)

Club Peña Ciclista Toxo

G15810872

CO

Noia

Ciclismo, triatlón e P.M.

AEAT (A)

Clube Voleibol Xav Cambados

G36297208

PO

Cambados

Voleibol

AEAT (A)

Escola Deportiva O Irixo

G01736065

OU

O Irixo

Kickboxing

AEAT (A)

Iago Barros Fight Club

G09642075

CO

A Coruña

Kickboxing

AEAT (A)

Javatos del Bierzo Rugby Club

G32443624

OU

O Barco de V.

Rugby

Solicitude presentada en papel

Kennel, Deportes en Espazos Naturais

G94129079

PO

Catoira

Dep. inverno, montañismo

Xunta directiva sen actualizar

Muralla Rugby Club

G27103423

LU

Lugo

Rugby

AEAT (B)

Porto do Son, C.F.

G15395809

CO

Porto do Son

Fútbol

AEAT (A)

Racing de Castrelos Fútbol Club

G36710762

PO

Vigo

Fútbol

Solicitude fóra de prazo

S.D. Urdilde

G15230543

CO

Rois

Fútbol

AEAT (A)

Sociedade Cabalar da Estrada

G36188597

PO

Pontevedra

Hípica

Xunta directiva sen actualizar

Turonia Gondomar Fútbol Gaélico

G27859701

PO

Gondomar

Fútbol (gaélico)

AEAT (A)

b) Liña II: núcleos de adestramento deportivo especializado (NADE).

Entidade

NIF

Pr.

Concello

Motivo

A.C.D. Club Ciclista Mesoiro

G70464078

CO

A Coruña

Non está recoñecido como NADE

Agrupación Cultural Deportiva A Seca

G36043768

PO

Pontevedra

Non está recoñecido como NADE

Asociación de Barcos Clásicos de Vela Lixeira

G10509669

PO

Vigo

Non está recoñecido como NADE

Asociación Deportiva Bosco Ourense

G32147357

OU

Ourense

Non está recoñecido como NADE

Club de Tenis As Termas

G27419423

LU

Lugo

Non está recoñecido como NADE

Club Deportivo Arcade

G36143238

PO

Soutomaior

Non está recoñecido como NADE

Club Natación Coruña

G15115900

CO

A Coruña

Non está recoñecido como NADE

Club Náutico Pontecesures

G36401727

PO

Pontecesures

Non está recoñecido como NADE

Club Patín Áxel Arteixo

G15800618

CO

Arteixo

Non está recoñecido como NADE

Club Remo Vila de Cangas

G36040681

PO

Cangas

Non está recoñecido como NADE

Club Ximnasia e Auga Tui

G94174646

PO

Tui

Non está recoñecido como NADE

Fundación Educación e Deporte de Santiago-Fedesa

G15867260

CO

Santiago de C.

Non está recoñecido como NADE

Hockey Herba Vigo Stick

G44564003

PO

Vigo

Non está recoñecido como NADE

Sociedad Deportiva Antas

G27124205

LU

Antas de Ulla

Non está recoñecido como NADE

Sociedad Deportiva Outeiro de Rei

G27255918

LU

Outeiro de Rei

Non está recoñecido como NADE

The Paws by Patas

G56530397

PO

A Estrada

Non está recoñecido como NADE