DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Xoves, 2 de maio de 2024 Páx. 27234

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no proceso selectivo de estabilización polo sistema de concurso de méritos e se inicia o prazo para a elección telemática de destino para o ingreso nas categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, convocados mediante as resolucións do 26 e do 28 de decembro de 2022.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 13 de febreiro de 2024 (Diario Oficial de Galicia núm. 37, do 21 de febreiro), habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos para o ingreso nas categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermería convocados mediante as resolucións do 26 e do 28 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 4, do 5 de xaneiro de 2023), presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base novena das resolucións do 26 e do 28 de decembro de 2022, de convocatoria do proceso, establece que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que se lles oferten e o procedemento e prazo para que estes/as aspirantes manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 13 de febreiro de 2024 pola que se fai público o acordo do tribunal das categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermería, relativo á baremación definitiva e a publicación dos/das aspirantes seleccionados/as, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar como anexo I a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso de méritos para o ingreso nas categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria e da normativa vixente, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino.

Segundo. A base novena das resolucións de convocatoria establece que no suposto de aspirantes que non poidan acreditar a capacidade funcional por atoparse en situación de incapacidade permanente total para a profesión habitual, incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez en virtude dunha resolución que prevé a revisión por melloría, ou que ten sido impugnada, o/a aspirante poderá achegar a documentación que acredite a recuperación da capacidade funcional ata o momento en que remate o prazo fixado para a revisión ou se dite a correspondente resolución, continuando a súa participación no proceso desde ese momento, logo de acreditación da recuperación da capacidade funcional.

Tendo en conta a existencia neste proceso dunha aspirante seleccionada na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría que se atopan na situación prevista na base novena, difírese a elección de destino e a continuación do proceso desta aspirante, ata o momento en que remate o prazo fixado para a revisión, dada a previsión de recuperación da capacidade funcional.

Terceiro. En cumprimento das bases 2 e 9.2 das resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 26 e 28 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 4, do 5 de xaneiro de 2023), pola que se convoca concurso de méritos para o ingreso nas categorías de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermería, excluír deste proceso selectivo, quedando anuladas as súas actuacións e decaendo en todos os dereitos derivados da participación nel, as seguintes aspirantes por non presentaren dentro do prazo fixado a documentación preceptiva exixida:

DNI

Apelidos e nome

Categoría

***1905**

Campos Franco María Soledad

Técnica/o en coidados auxiliares de enfermaría

***2783**

Cruz Fernández Dorinda

Técnica/o en coidados auxiliares de enfermaría

***8186**

Da Silva Pazo Ángeles

Técnica/o en coidados auxiliares de enfermaría

***2736**

García-Ramos Macho María Amelia

Técnica/o en coidados auxiliares de enfermaría

***3161**

González Cedeño Ramona

Técnica/o en coidados auxiliares de enfermaría

***7046**

González Garrido Evangelina

Técnica/o en coidados auxiliares de enfermaría

***5492**

Rodríguez Vázquez Isabel Rosa

Técnica/o en coidados auxiliares de enfermaría

***2727**

Salgado Salgado Dolores

Técnica/o en coidados auxiliares de enfermaría

***2052**

Salgado Castro María Jesús

Persoal de servizos xerais

Nomear como novas seleccionadas as seguintes aspirantes:

DNI

Apelidos e nome

Categoría

***2091**

Díaz Fernández, María del Carmen

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

***5819**

López Suárez, Beatriz

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

***9315**

Manso Fernández, Ana

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

***7593**

Pérez Gómez, María del Carmen

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

***0496**

Portela Rodas, María Montserrat

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

***1845**

Pose Blanco, Begoña

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

***5968**

Salgado Blanco, Matilde María

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

***4092**

Touriñán Marta, Lucía María

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

***2132**

Alonso Calo, Amparo

Persoal de servizos xerais

*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

Cuarto. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso, que figura como anexo II da presente resolución.

Quinto. Abrir un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para que os/as aspirantes que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas pola Resolución do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que no prazo indicado e conforme o procedemento establecido non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polo que optasen, non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Sexto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2024

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Aspirantes definitivamente seleccionados

Aspirantes seleccionados técnico en coidados auxiliares de enfermaría.

Núm. de orde

DNI

Apelidos e nome

Vía de acceso

Experiencia profesional

Formación e outras actividades

Coñecemento de galego

Puntuación total

Sistema de desempate

Servizos prestados mesma categoría Sergas

Servizos prestados outra categoría Sergas

Formación académica
(anexo II-baremo punto 1.1)

Formación continuada (anexo II-baremo punto 1.2)

1

***8666**

Cabral García, María Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

12236

2

***4476**

Varela Castro, Josefina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

11886

3

***0227**

Gomez Moldes, María Concepción

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

11820

4

***4444**

Santos Abeledo, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

11520

5

***9111**

González Rivas, María Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

10755

6

***2812**

Gómez Agromayor, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

10644

7

***4344**

González Rodríguez, María Elsa

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

10612

8

***4910**

Mella Sánchez, Aurora

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

10581

9

***9217**

Sobrino Paz, Lucila

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

10125

10

***0961**

Pena Mosquera, María Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

10112

11

***0841**

González Salgado, Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

10037

12

***5737**

Moure Mariñas, María Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

10012

13

***4786**

Saavedra Ledo, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9965

14

***8826**

Gerpe Calvo, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9806

15

***4165**

Varela Bravo, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9734

16

***4189**

Miramontes López, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9618

17

***9066**

Besada Rea, Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9549

18

***7329**

Mandias Carbajo, Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9465

19

***7458**

Álvarez Pérez, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9411

20

***6741**

Bello Turnes, María del Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9328

21

***8841**

Dios Poceiro, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9262

22

***6345**

Delgado Caramés, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9260

23

***2563**

García Rodríguez, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9217

24

***5386**

González Cervantes, María Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9178

25

***1322**

Rodríguez Permuy, Raquel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9061

26

***5752**

Mourelle Blanco, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

9040

27

***0743**

Sotelo Sotelo, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8977

28

***5297**

Lodeiro Lagoa, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8951

29

***3299**

Tuche Silva, María Ángeles

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8890

30

***5124**

Mourullo Vidal, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8705

31

***3247**

Varela Maroño, Digna

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8630

32

***1398**

Cordeiro Graña, Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8615

33

***7446**

Rodríguez Barcia, María de los Ángeles

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8532

34

***5181**

Castro Flores, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8525

35

***9832**

Couceiro Dios, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8494

36

***5063**

Vázquez Nieto, María Estrella

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8447

37

***4331**

Placer Tobío, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8423

38

***6109**

Cambeiro Rodríguez, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8372

39

***7424**

Freire Estrada, Josefina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8319

40

***1280**

Vilariño García, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8310

41

***7872**

Ferro Lorenzo, María Aurelia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8166

42

***9903**

Vázquez Codesal, Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8138

43

***0590**

Broullón Durán, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8069

44

***5255**

González Álvarez, María Alejandrina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8028

45

***8661**

García Ogando, Lourdes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8008

46

***1274**

Formoso Formoso, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7933

47

***3133**

Fernández Vázquez, María Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7930

48

***2313**

Pousa Álvarez, Pilar Eugenia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7896

49

***5650**

Pazos Francos, María Lourdes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7883

50

***4694**

Sánchez Cartelle, Antonia María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7874

51

***9881**

Ortego Carrera, Carmen Matilde

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7818

0

0,000

49,860

52

***3116**

Remiro Mallo, Concepción

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7818

0

0,000

21,699

53

***8521**

Muñoz Recio, María Cristina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7779

54

***3485**

Davila Vázquez, María Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7747

55

***7968**

Santos García, Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7746

56

***6105**

Martínez Romero, María Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7742

57

***7784**

Varela Caneda, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7719

58

***5914**

Bastos Vila, Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7703

59

***8897**

Rodríguez Pazos, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7672

60

***6943**

Barreiro Mejuto, Lucía Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7666

61

***5543**

Pellitero Ramilo, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7654

62

***1072**

González García, Cándida

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7614

63

***9250**

Novoa Sieiro, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7586

64

***5641**

De la Puente García, Elena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7555

65

***8722**

Lema Souto, María Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7527

66

***8785**

García Porteiro, Ana Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7473

67

***5531**

Santos Piñeiro, María Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7443

0

0,180

68

***2639**

Gil González, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7443

0

0,120

69

***5087**

Martínez García, María Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7434

70

***8059**

Domínguez Domínguez, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7410

0

0,270

71

***7998**

Mosquera Calvo, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7410

0

0,000

72

***5452**

López Marques, Juana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7407

73

***5243**

Lama Pérez, Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7400

74

***9358**

Otero Cabanelas, Amelia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7360

75

***6961**

Abril González, María Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7288

76

***7495**

Baltar Taboada, Francisca

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7273

77

***2435**

Dopico Beceiro, Bárbara

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7256

78

***0436**

Álvarez Martinez, Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7238

79

***0452**

Álvarez Iglesias, Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7220

80

***7852**

Rodríguez Miragaya, María Montserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7217

81

***0286**

Álvarez Quiñoa, María Inés

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7204

82

***9060**

Franco Meilán, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7202

83

***6621**

García Cribeiro, María Blanca

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7172

84

***1936**

Eiriz Lovelle, Margarita

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7157

85

***5154**

Mosquera Garaboa, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7123

86

***0360**

Arosa Pintos, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7102

87

***1939**

Fernández Neira, Marisol

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7097

0

0,000

36,880

88

***1871**

Somoza Lodeiro, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7097

0

0,000

20,010

89

***6547**

Viñal Ramos, Susana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7052

90

***9036**

Acevedo Cortizo, María Marina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7022

91

***3401**

Barros Cortegoso, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7016

92

***4937**

Redondo Rodríguez, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7001

93

***0572**

Barreiro Vidal, María Rosario

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6990

94

***4005**

Limia Gardón, María Inmaculada

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6987

95

***5871**

González González, Amelia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6984

96

***5710**

Montero Cartoy, Estrella

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

6980

97

***8373**

Ferreiro Blanco, Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6954

98

***7879**

Vázquez Alvariño, Azucena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6912

99

***7874**

Taín Varela, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6900

100

***9372**

García Salazar, Clara Eugenia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6882

101

***6077**

Camiño Redondo, Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6864

102

***4084**

Núñez Oubiña, María Rosa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6862

103

***3196**

Del Campo Lobit, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6836

104

***6373**

Soto Alonso, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6825

105

***5166**

Álvarez Belmonte, Susana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6819

106

***8084**

Mejuto Sánchez, María Victoria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6815

107

***5307**

Cea Rodríguez, Aurora Esperanza

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6796

108

***2665**

González Fernández, Marta Concepción

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6782

109

***1420**

Conde Otero, María Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6756

110

***3817**

Tenreiro Novo, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6735

111

***1127**

Sánchez Díaz, Rocío

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6731

112

***4810**

Janeiro Iglesias, Aurelia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6727

113

***3972**

Liñares González, María Luz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6719

114

***4282**

Sánchez Tarrío, José Eduardo

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6714

115

***2413**

Rodríguez Gómez, María Áurea

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6712

116

***9783**

Docampo Alonso, Sonia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6707

117

***2129**

Pousa Fernández, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6667

118

***0076**

Martínez Sánchez, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6666

119

***8012**

Costela Chorén, María Elina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6644

120

***3831**

Agra Cores, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6640

121

***8242**

Núñez Fernández, María Esmeralda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6633

122

***7673**

Rodríguez Álvarez, María Fe

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6599

123

***0971**

Fernández Romero, María Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6598

124

***9847**

Bizarro Pérez, Raquel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6576

125

***4927**

Mena Fernández, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6546

126

***3783**

Tobío Chapela, Maria Yessenia

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

6533

127

***7647**

Carreiro Tato, María Eva

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6522

0

0,960

128

***5626**

Lestón Martínez, Berta

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6522

0

0,000

129

***7335**

Álvarez Nogueiras, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6504

130

***5525**

Fernández Martínez, María José

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

6499

131

***9166**

Pastoriza Freire, Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6497

132

***7263**

Souto Soto, Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6495

133

***9014**

Romero Sousa, María Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6487

134

***5569**

Gómez Seara, Emilia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6468

135

***7969**

Martínez Somoza, Natalia Inés

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6464

0

0,600

136

***5449**

Mira Rodríguez, Rosa María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6464

0

0,000

137

***8077**

Domínguez Álvarez, Ana Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6454

138

***3221**

López Pérez, Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6437

0

0,530

139

***1326**

Bernárdez Fernández, Eva

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6437

0

0,000

140

***9120**

Rivas Mariño, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6421

141

***1410**

Rodríguez Vallejo, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6420

142

***1736**

Mosquera González, María Eugenia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6414

143

***0246**

Castro Colorado, Julia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6398

144

***6418**

Pampín Mato, María Jesús

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

6386

145

***1949**

López Mariño, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6371

146

***5427**

Rodríguez Sabarís, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6344

147

***3670**

Fraga Amigo, María del Mar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6315

148

***5124**

Firvida Novoa, María de los Ángeles

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6313

149

***9222**

González Moreno, Ana Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6300

150

***8546**

Rivera Adán, Susana Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6291

151

***4028**

Vilas Durán, Ángeles

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

6288

152

***9714**

Collazo Porteiro, María Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6267

153

***9059**

Romero de la Torre, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6256

154

***0116**

Pernas González, María Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6246

155

***9160**

Fajardo Suárez, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6232

184

156

***8746**

Soto Prado, Marina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6232

0

157

***9706**

Rodríguez Gómez, Manuela

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

6215

158

***9674**

Vázquez Salorio, Patricia Sofía

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6207

159

***9188**

Otero Turnes, María Elena

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6200

160

***0387**

Costa Calveiro, Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6192

161

***5407**

Bande Ferradas, Diamantina Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6189

162

***7194**

Reboredo Ures, María del Mar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6162

163

***6198**

Álvarez Colado, María Consuelo

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6149

164

***8824**

Camino Sánchez, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6113

0

0,000

49,590

165

***0127**

Fernández Rodríguez, Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6113

0

0,000

26,700

166

***0120**

Novo Giao, Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6102

167

***5760**

Rodríguez González, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6099

168

***8375**

Moreno Pose, María Luz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6081

169

***1163**

Cantero Regos, Silvia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6077

170

***6428**

Rodríguez López, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6052

171

***2974**

Pombo Varela, María Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6050

172

***1986**

Conde Cid, María Teresa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6046

173

***6614**

Seijas Villar, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6034

174

***3389**

López Otero, Dolores María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6028

175

***1127**

Iglesias García, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6027

176

***9749**

Bello Vilar, Rosa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6024

0

0,000

124,735

177

***9687**

Ferreiro Rodríguez, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6024

0

0,000

56,710

178

***5833**

Fernández Felpeto, Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6007

179

***8826**

Boullosa Cabaleiro, María Gloria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5970

180

***7977**

Tubío Collazo, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5967

181

***4636**

Cordero Couso, María Luz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5964

182

***1464**

Fernández Fernández, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5952

183

***6847**

Valdomar García, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5938

184

***5443**

García Fernández, María Áurea

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5904

185

***1752**

Pintos Pazos, María José

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5901

186

***5900**

Blanco Taboada, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5891

187

***6869**

López Abeledo, María Sonia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5887

188

***5135**

Mayo Torreira, Sofía

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5884

189

***6582**

Rodríguez Fernández, Julia María

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5882

190

***6283**

Rodríguez Bustelo, María Jesús

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5874

191

***4125**

Sande Rey, Rosario

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5872

192

***6563**

Domínguez González, Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5868

193

***8569**

Penido Pereiras, María Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5862

194

***5901**

Diéguez Álvarez, María Santa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5846

195

***1636**

Lapido Ferreño, Natalia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5844

196

***3592**

Vidal Bastos, Ana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5842

197

***9879**

Iglesias Candal, Berta María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5830

198

***3226**

Aquino Zyssmann, Israel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5828

199

***5439**

Calvo Martínez, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5801

200

***6390**

Babarro Barril, Rosa

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5796

201

***4007**

Martínez Paz, Maria Soledad

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5793

202

***7049**

Otero Pato, María Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5776

203

***4387**

García Piñeiro, María Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5774

204

***8935**

Sueiro Meizoso, María Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5740

205

***4396**

Casal Loureiro, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5733

2547

206

***3537**

Paz Da Silva, María Cristina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5733

0

207

***7675**

Pintos Fernández, Joaquín

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5726

208

***9541**

Suárez Blanco, Sandra

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5715

209

***9129**

Pérez Rodríguez, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5714

210

***4063**

Santana Mba, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5712

211

***3692**

Rodríguez Fariñas, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5701

212

***5184**

Durán Donis, Manuela

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5700

213

***3469**

González Alfaya, Fátima

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5672

214

***5173**

Méndez Damorín, Manuela

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5669

215

***2395**

Pérez Vizcaya, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5655

216

***0742**

Porto Gómez, Raquel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5634

217

***5052**

Nogueiras Iglesias, Elvira

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5610

218

***2292**

Martinez Iglesias, María Belén

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5607

219

***7340**

Taboada Mougán, Ana María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5588

220

***6094**

Ucha Tienda, Clara

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5555

221

***8876**

Areal Ludeña, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5552

222

***2230**

Fraguas García, María Dolores

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5542

223

***7229**

Rodríguez Cabado, María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5528

224

***7600**

González Poza, María Teresa

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5495

225

***4494**

Domínguez Rodríguez, Mónica

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5488

226

***2206**

Lama Martínez, Josefa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5487

227

***0707**

Carreira Valiño, Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5476

228

***3545**

Cumbrado Rivo, Aurora

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5469

229

***9473**

Estévez Sotelo, Silvia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5466

0

0,000

43,680

230

***8000**

Suárez Novo, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5466

0

0,000

29,550

231

***0025**

Magan Tejido, Sofía

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5458

232

***1396**

Fernández Vidal, Ana Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5454

233

***4122**

Otero Viqueira, Manuela

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5431

234

***1855**

Rodríguez Trillo, Eva

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5424

235

***9417**

Ribao Rodríguez, Pilar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5419

236

***0222**

Gómez Fandiño, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5415

237

***8142**

Veira Hermidas, María Cristina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5406

238

***9557**

Álvarez Feijoo, Susana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5393

239

***2355**

Núñez Leal, María del Mar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5382

240

***6707**

Souto Rey, Montserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5378

241

***6394**

Carracedo González, María del Mar

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5376

242

***5897**

Pena García, Rocío

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5372

243

***6189**

Pita Seijo, Carmen Balbina

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5367

244

***0976**

Lourido López, Alejandra María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5346

245

***1848**

Míguez Rodríguez, Rosa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5344

246

***2752**

Rodríguez Nesta, Mercedes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5342

247

***6285**

Acedo Veiras, Dionisia

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5338

248

***0585**

Espiñeira Mahia, Venancio

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5328

249

***8306**

Monteagudo Cao, Susana

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5326

250

***3001**

García Fernández, María Consuelo

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5319

251

***8201**

Casal Picón, Elena Luisa

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5317

252

***0066**

Cabezas Pol, Rosalía

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5315

253

***6659**

García Cuevas, Javier

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5304

254

***7977**

Ledesma Rico, Margarita

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5294

255

***9364**

Ramos Cruz, Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5276

256

***7148**

Flores Carballo, María Alba

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5269

257

***0423**

Hermida Val, María Luz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5268

258

***2215**

Peña Fernández, María Victoria

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5257

259

***4092**

Touriñán Marta, Lucía María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5232

260

***0496**

Portela Rodas, María Montserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5226

261

***5968**

Salgado Blanco, Matilde María

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5225

262

***2091**

Díaz Fernández, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5220

263

**1845**

Pose Blanco, Begoña

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5219

264

***1696**

Rioseco Poceiro, María Mercedes

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5214

265

***5819**

López Suárez, Beatriz

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5210

266

***7593**

Pérez Gómez, María del Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5208

267

***9315**

Manso Fernández, Ana

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

5207

268

***1073**

Costa Rivas, María Teresa

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5169

269

***6710**

Pan Piñeiro, Noelia

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5158

270

***6502**

Martínez Riveiro, María Victoria

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4972

271

***5240**

Cambre García, Rosa María

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4938

272

***4149**

Cordeiro Pereira, Susana

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4875

273

***0580**

Domínguez Prego, Raquel

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4864

274

***4151**

Fajardo Diz, María del Carmen

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4845

275

***6534**

Camba Cid, Laura

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4703

276

***5586**

Maceiras Carballeira, María Ángeles

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4545

Aspirantes seleccionados persoal de servizos xerais.

Núm. de orde

DNI

Apelidos e nome

Vía de acceso

Experiencia profesional

Formación e outras actividades

Coñecemento de galego

Puntuación total

Sistema de desempate

Servizos prestados mesma categoría Sergas

1

***5954**

Belmonte Pombo, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8927

2

***0070**

Villanueva Rodríguez, María Carmen

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8468

3

***8823**

Tizón Rosende, María Esperanza

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8178

4

***6507**

Esteban Álvarez, María Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

8145

5

***3034**

García Mosteiriz, María de los Ángeles

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7878

6

***6974**

Vidal Conde, Maria Isabel

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7442

7

***5820**

Lago Badia, Eugenia Bárbara

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7426

8

***4693**

Pateiro Rodríguez, María Reyes

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7372

9

***6524**

Zorrilla García, Nieves

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7367

10

***9753**

Acebras Barcia, María Jesús

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7152

11

***1199**

Castro Pérez, Inés

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7044

12

***3585**

Comesaña Rajo, Yolanda

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

7036

13

***2268**

Otero Pichel, Montserrat

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6985

14

***7110**

Ramos Isla, Alberto

LI

28,000

12,000

5,000

45,000

6844

15

***2132**

Alonso Calo, Amparo

LI

5,000

28,000

12,000

45,000

6788

16

***4150**

Armada Doldán, María Pilar

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

5651

17

***7213**

Díaz Pena, Javier Gustavo

DI

28,000

12,000

5,000

45,000

4923

Acceso: DI: discapacidade xeral; LI: libre.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Relación de destinos ofertados

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería.

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

-

Coruña, A

70

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

9

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

46

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

10

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

3

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

32

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

5

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

5

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

22

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

5

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

67

Persoal de servizos xerais.

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

C.S. Betanzos

Tarde

Betanzos

1

A.S. da Coruña e Cee

C.S. Carballo

Mañá

Carballo

1

A.S. da Coruña e Cee

C.S. Carballo

Tarde

Carballo

1

A.S. da Coruña e Cee

C.S. Malpica

Mañá

Malpica

1

A.S. da Coruña e Cee

C.S. Matogrande

Tarde

A Coruña

1

A.S. da Coruña e Cee

C.S. Cambre-O Temple

Tarde

Cambre

1

A.S. da Coruña e Cee

C.S. Sada

Mañá

Sada

1

A.S. de Ferrol

C.S. Narón

Mañá

Narón

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

C. S. Muras

Mañá

Muras

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

C. S. Meira

Mañá

Meira

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C. S. Verín

Mañá

Verín

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C. S. Veiga A

Mañá

Veiga, A

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C. S. Lobios

Mañá

Lobios

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

C. S. Vilar de Barrio

Mañá

Vilar de Barrio

1

A.S. de Vigo

C. S. Rúa Cuba

Desprazable

Vigo

1

A.S. de Vigo

C. S. Tui

Desprazable

Tui

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

C.S Marín

Desprazable

Marín

1