DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Xoves, 2 de maio de 2024 Páx. 27080

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Igualdade

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 29 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, parcialmente cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (códigos de procedemento SI436A, SI435A e SI427B).

Mediante a Resolución do 29 de novembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 5, do 8 de xaneiro de 2024), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2024 as subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento dos seguintes programas:

a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (procedemento SI436A).

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (procedemento SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (procedemento SI427B).

Segundo o artigo 17.3 das bases reguladoras, e de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 15 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para o financiamento dos programas das entidades locais que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios e pautas de valoración establecidas no artigo 16 das bases reguladoras, pola contía e para o desenvolvemento da actuación que figuran no anexo, por un importe total de 10.692.668,82 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican a continuación:

Procedemento

Aplicación

Código de proxecto

Importe de 2024

Importe de 2025

Importe total

SI436A

13.20.312G.460.1

2021 00175

5.996.017,06

-

5.996.017,06

SI435A

13.20.313B.460.0

2023 00095

491.442,30

-

491.442,30

SI427B

13.20.313B.460.0

2015 00144

2.783.261,26

1.421.948,20

4.205.209,46

9.270.720,62

1.421.948,20

10.692.668,82

Recórdaselles ás entidades beneficiarias que, de acordo co establecido no artigo 21.2 das bases reguladoras, se realizará un primeiro pagamento do 80 % da contía da subvención concedida en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez que se realice a notificación da resolución. No programa de apoio aos CIM a contía do anticipo non poderá ser superior ao importe da subvención imputada ao exercicio 2024; se for o caso, o importe do anticipo reducirase ata o dito límite. As entidades beneficiarias están exoneradas da obriga de constitución de garantía.

O 20 % restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da xustificación por parte das entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e das demais condicións exixidas nesta resolución.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 20.1 da convocatoria, a data límite para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada necesaria para realizar o pagamento da subvención é a seguinte:

a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A) e Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A): o prazo para presentar a xustificación das medidas subvencionadas ao abeiro destes programas finaliza o 11 de outubro de 2024.

b) Programa de apoio aos CIM (SI427B): o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 18 de abril de 2025.

Dentro do dito prazo, as entidades beneficiarias deberán presentar a documentación común e a específica correspondente á actuación subvencionada relacionada no artigo 20.3 da convocatoria. De acordo co establecido no artigo 12 das bases reguladoras, a presentación da documentación deberá realizarse electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Segundo. Publicar no anexo II a lista de espera das solicitudes susceptibles de axuda do programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A) e do Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A) que non se inclúen na proposta de concesión por esgotarse o crédito dispoñible, para ser atendidas no caso de que quede crédito libre por producirse algunha renuncia ou ben por ampliación do crédito inicialmente dispoñible segundo o especificado no artigo 2.3 das bases reguladoras.

Terceiro. Excluír as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 14.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as entidades beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As axudas do Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A) están financiadas con fondos finalistas do Estado do Plan Corresponsables; as axudas do Programa de apoio aos CIM (SI427B) están financiadas con fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia e as axudas do Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A) están cofinanciadas nun 60 % pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 no obxectivo político 4, unha Europa máis social e inclusiva, por medio da aplicación do piar europeo de dereitos sociais; prioridade 2: inclusión social e loita contra a pobreza; obxectivo específico ES04.8: fomentar a inclusión activa co obxecto de promover a igualdade de oportunidades, a non-discriminación e a participación activa, e mellorar a empregabilidade, en particular para os grupos desfavorecidos; medida 2.H.03, Programa de atención a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

b) De acordo co establecido no artigo 3 das bases reguladoras, a compatibilidade con outras axudas e ingresos xerados é a seguinte:

– No Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A) as subvencións para as actuacións e actividades recollidas nesta convocatoria son incompatibles con calquera outra axuda pública para a mesma actuación ou actividade.

– No programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A) e no Programa de apoio aos CIM (SI427B) é posible a concorrencia con calquera outra axuda para o mesmo obxecto e finalidade, pero o seu importe en ningún caso poderá ser de tal contía que, en concorrencia con subvencións e axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo das accións subvencionadas.

Se a actividade ou actuación subvencionada xera ingresos como consecuencia de taxas de inscrición, matrículas ou equivalentes, o seu importe será deducido do gasto subvencionable despois de aplicar o tipo fixo no momento de concesión da axuda, en atención aos declarados, obtidos ou previstos na solicitude de axuda. Para o caso de que os ingresos obtidos non se fixesen constar na solicitude ou fosen superiores aos declarados nela, a dedución farase ou reaxustarase no momento do pagamento final.

No caso do programa do Plan Corresponsables (SI436A), cando as entidades teñan establecido o pagamento dunha taxa pola prestación do servizo, deben establecer criterios de renda e ter en conta as cargas familiares nos prezos de acceso ao servizo para as persoas usuarias, tendentes a favorecer a gratuidade e a universalidade das actuacións. Os ingresos obtidos das cotas para o acceso das familias con maiores ingresos económicos deberán reverter no propio Plan Corresponsables e recollerse na xustificación que se vaia presentar; no caso contrario, a dedución farase ou reaxustarase no momento do pagamento final.

c) As entidades locais beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como coas condicións e obrigas establecidas no artigo 22 das bases reguladoras (obrigas das entidades beneficiarias) e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

d) No artigo 24 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos, que determinan, de ser o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, a minoración da cantidade concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

e) Unha vez notificada a resolución de concesión da subvención, a entidade beneficiaria deberá comunicar no prazo de dez (10) días a súa aceptación e comprometerse a executar o programa, medida ou actuación subvencionada no prazo e nas condicións establecidos na convocatoria. No caso de non comunicalo no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

f) Os períodos de referencia para o desenvolvemento dos distintos programas e para a imputación dos gastos subvencionables son os seguintes:

– Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A): serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de outubro de 2023 e o 30 de setembro de 2024, ambos os dous incluídos.

– Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A): serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de outubro de 2023 e o 30 de setembro de 2024, ambos os dous incluídos.

– Programa de apoio aos centros de información á muller (SI427B): serán subvencionables os custos de persoal xerados entre o 1 de abril de 2024 e o 31 de marzo de 2025, ambos os dous incluídos. As entidades beneficiarias deberán identificar e xustificar de maneira independente os gastos directos de persoal que se imputarán en cada exercicio. Os gastos de persoal correspondentes ao período comprendido entre o 1 de abril de 2024 e o 30 de novembro de 2024 imputaranse ao exercicio 2024, e os gastos correspondentes ao período comprendido entre o 1 de decembro de 2024 e o 31 de marzo de 2025, ao exercicio 2025.

g) As actuacións correspondentes ao Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A) xustificaranse a través das modalidades de custos simplificados consonte o disposto nos artigos 53.1.d) e 56.1 do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño, segundo os custos directos de persoal subvencionables, aos cales se engade un tipo fixo do 10 % para financiar o resto de custos subvencionables da actuación.

A xustificación para o programa Plan Corresponsables (SI436A) realizarase a custo real mediante a presentación das facturas ou documentos de valor probatorio equivalente acreditativos dos gastos de persoal correspondentes ás actuacións subvencionadas.

A xustificación para o programa de apoio aos CIM (SI427B) realizarase consonte o disposto nos artigos 8 e 9 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

h) No caso particular do Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A), informar as entidades locais beneficiarias de que a aceptación da subvención podería implicar a súa aparición na lista de operacións que se publique nos termos establecidos no artigo 49.3 do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral da Igualdade no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2024

Sandra Vázquez Domínguez
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A).

Núm. de expediente

Entidade (por orde alfabética)

NIF

Nome da medida

Gasto
elixible (€)
(*)

Puntuación

Concesión (€)

SI436A-2024-00000094-00

Concello da Baña

P1500700H

Corresponsables (código de procedemento SI436A) ámbito local

51.689,00

60

49.104,55

SI436A-2024-00000190-00

Concello da Bola

P3201500J

Programa de fomento da conciliación e a corresponsabilidade

11.734,91

54

10.561,42

SI436A-2024-00000015-00

Concello da Lama

P3602500E

Plan concilia verán e Plan madruga

13.431,02

45

12.087,92

SI436A-2024-00000227-00

Concello da Merca

P3204800A

Conciliación con nenos e nenas

20.350,00

43

18.315,00

SI436A-2024-00000178-00

Concello da Pastoriza

P2704400G

A Pastoriza concilia: Plan Corresponsables 2024

58.576,76

60

55.647,92

SI436A-2024-00000162-00

Concello da Peroxa

P3206000F

Espazo de conciliación familiar da Peroxa

15.840,00

44

14.256,00

SI436A-2024-00000052-00

Concello da Pobra de Brollón

P2704700J

A Guimaralia máis corresponsable

132.946,00

60

126.298,70

SI436A-2024-00000025-00

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

A Pobra corresponsable

149.576,43

41

134.618,79

SI436A-2024-00000156-00

Concello da Teixeira

P3208100B

A Teixeira corresponsable: campamentos e obradoiros educativos e de lecer durante as vacacións escolares

9.575,10

40

7.660,08

SI436A-2024-00000225-00

Concello da Veiga

P3208400F

Programa Corresponsables A Veiga 2024

80.831,21

60

76.789,65

SI436A-2024-00000046-00

Concello das Neves

P3603400G

As Neves Concilia

50.655,00

49

45.589,50

SI436A-2024-00000103-00

Concello de Abadín

P2700100G

Bolsas de coidado profesional de menores en familias con fillas e fillos de ata 16 anos de idade

22.007,74

43

19.806,97

SI436A-2024-00000158-00

Concello de Abegondo

P1500100A

Plan Corresponsables: bolsas de coidado abeteca municipal

31.045,30

45

27.940,77

SI436A-2024-00000165-00

Concello de Allariz

P3200200H

Concilia

24.087,80

56

22.883,41

SI436A-2024-00000224-00

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

Corresponsables Antas de Ulla

43.416,29

59

41.245,48

SI436A-2024-00000128-00

Concello de Aranga

P1500300G

Plan Corrresponsables-bolsas de coidado dependencias municipais Conciliando de xeito corresponsable

25.644,59

40

20.515,67

SI436A-2024-00000204-00

Concello da Arnoia

P3200400D

Concilia verán A Arnoia-Castrelo

18.876,00

62

17.932,20

SI436A-2024-00000034-00

Concello de Avión

P3200500A

Corresponsables Avión

42.832,61

54

38.549,35

SI436A-2024-00000115-00

Concello de Bande

P3200700G

Plan Corresponsables Bande

18.137,90

40

14.510,32

SI436A-2024-00000073-00

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Servizo de conciliación e campamento de verán

21.513,03

44

19.361,73

SI436A-2024-00000177-00

Concello de Barbadás

P3200900C

Barbadás concilia. Plans de formación

48.317,72

52

43.485,95

SI436A-2024-00000215-00

Concello de Begonte

P2700700D

Plan Corresponsables

23.628,22

50

21.265,40

SI436A-2024-00000167-00

Concello de Bergondo

P1500800F

Plan Corresponsables Bergondo

67.866,63

55

61.079,97

SI436A-2024-00000020-00

Concello de Boborás

P3201400C

Bolsa de coidado, concilia e lecer

46.952,48

49

42.257,23

SI436A-2024-00000134-00

Concello de Boimorto

P1501000B

Programa Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A). Modalidade art. 6.2.1.b) da convocatoria.

24.652,89

44

22.187,60

SI436A-2024-00000047-00

Concello de Boqueixón

P1501200H

Programa Plan Corresponsables no ámbito local, artigo 6.2.1 a), b) e 6.2.2

136.389,30

60

129.569,84

SI436A-2024-00000206-00

Concello de Bóveda

P2700800B

Programa Bóveda concilia

15.696,09

44

14.126,48

SI436A-2024-00000080-00

Concello de Brión

P1501300F

Plan Corresponsables no ámbito local

88.674,20

47

79.806,78

SI436A-2024-00000201-00

Concello de Cabanas

P1501500A

Plan Corresponsables

34.100,00

50

30.690,00

SI436A-2024-00000152-00

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Programa de conciliación

33.990,00

44

30.591,00

SI436A-2024-00000076-00

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Programa Concilia corresponsable de Carballeda de Avia

53.295,87

55

47.966,28

SI436A-2024-00000212-00

Concello de Cariño

P1509500C

Concilia Cariño todo o ano

44.000,00

45

39.600,00

SI436A-2024-00000096-00

Concello de Carnota

P1502000A

Concilia Semana Santa e aldea de verán

31.768,00

41

28.591,20

SI436A-2024-00000219-00

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Plan de corresponsabilidade Castro Caldelas 2024 Concilia Castro Caldelas

11.496,78

40

9.197,42

SI436A-2024-00000007-00

Concello de Castroverde

P2701100F

Espazo de lecer en Castroverde

26.233,61

43

23.610,25

SI436A-2024-00000233-00

Concello de Cee

P1502300E

Programa de fomento da conciliación

38.925,45

41

35.032,91

SI436A-2024-00000131-00

Concello de Cerceda

P1502400C

Cerceda concilia

46.805,29

41

42.124,76

SI436A-2024-00000057-00

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Cerdedo-Cotobade concilia

34.790,80

74

33.051,26

SI436A-2024-00000183-00

Concello de Cerdido

P1502500J

Cerdido corresponsable

16.500,00

50

14.850,00

SI436A-2024-00000027-00

Concello de Chantada

P2701600E

Chantada concilia

58.476,53

46

52.628,88

SI436A-2024-00000065-00

Concello de Coirós

P1502700F

Concilia Coirós 2024

37.925,12

51

34.132,61

SI436A-2024-00000003-00

Concello de Coles

P3202700E

En prol da conciliación

11.000,00

43

9.900,00

SI436A-2024-00000136-00

Concello de Corcubión

P1502800D

Plan Corresponsables 2024: Corcubión concilia

20.241,38

40

16.193,10

SI436A-2024-00000188-00

Concello de Coristanco

P1502900B

Xermolar

53.488,51

50

48.139,66

SI436A-2024-00000090-00

Concello de Covelo

P3601300A

Covelo coa igualdade

11.476,30

44

10.328,67

SI436A-2024-00000075-00

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa de conciliación do concello de Cuntis

135.634,40

60

128.852,68

SI436A-2024-00000127-00

Concello de Curtis

P1503200F

Abrindo camiños á corresponsabilidade

132.984,59

51

119.686,13

SI436A-2024-00000200-00

Concello de Dodro

P1503300D

Programa do Plan Corresponsables no ámbito local

48.909,08

60

46.463,63

SI436A-2024-00000202-00

Concello de Dozón

P3601600D

Correponsables: concilia-campamento

12.523,50

59

11.897,33

SI436A-2024-00000110-00

Concello de Frades

P1503900A

Corresponsables Frades

93.651,35

60

88.968,78

SI436A-2024-00000228-00

Concello de Guitiriz

P2702200C

Guitiriz concilia

19.800,00

40

15.840,00

SI436A-2024-00000011-00

Concello de Irixoa

P1504000I

Irixoa concilia

15.372,50

45

13.835,25

SI436A-2024-00000193-00

Concello de Lalín

P3602400H

Plan Corresponsables. Concilialalín

150.000,00

48

135.000,00

SI436A-2024-00000126-00

Concello de Larouco

P3203900J

Verán corresponsable de Larouco

16.405,62

45

14.765,06

SI436A-2024-00000098-00

Concello de Laza

P3204000H

Proxecto Plan Corresponsables

47.462,80

44

42.716,52

SI436A-2024-00000053-00

Concello de Lobios

P3204300B

Ti e mais eu xogamos ao mesmo

34.469,60

59

32.746,12

SI436A-2024-00000192-00

Concello de Lousame

P1504300C

Lousame concilia

19.614,12

45

17.652,71

SI436A-2024-00000153-00

Concello de Maceda

P3204400J

Programa Mañanceiros; campamento de verán; ludoteca no Nadal

61.868,25

54

55.681,43

SI436A-2024-00000184-00

Concello de Manzaneda

P3204500G

Concilia verán: creando en igualdade

16.390,00

65

15.570,50

SI436A-2024-00000171-00

Concello de Maside

P3204600E

Maside concilia

25.916,00

44

23.324,40

SI436A-2024-00000042-00

Concello de Mazaricos

P1504600F

Conciliamos

56.065,90

49

50.459,31

SI436A-2024-00000102-00

Concello de Meaño

P3602700A

Ludoconcilia Meaño Nadal e verán: somos iguais corresponsabilidade

24.613,61

41

22.152,25

SI436A-2024-00000111-00

Concello de Meis

P3602800I

Plan Corresponsables: Meis concilia

49.819,81

41

44.837,83

SI436A-2024-00000209-00

Concello de Melón

P3204700C

Conciliación familiar-familias madrugadoras-campamentos

88.000,00

48

79.200,00

SI436A-2024-00000175-00

Concello de Mesía

P1504800B

Programa respira Mesía 2024

42.505,32

55

38.254,79

SI436A-2024-00000129-00

Concello de Miño

P1504900J

Plan corresponsabilidade concello de Miño

47.322,00

52

42.589,80

SI436A-2024-00000001-00

Concello de Moaña

P3602900G

Plans Corresponsables

16.498,65

47

14.848,79

SI436A-2024-00000230-00

Concello de Mondariz

P3603000E

Mondariz concilia

27.612,20

40

22.089,76

SI436A-2024-00000097-00

Concello de Mondariz-Balneario

P3603100C

En comunidade coa igualdade

12.312,10

44

11.080,89

SI436A-2024-00000116-00

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Campamentos Pequesmondo

38.500,00

50

34.650,00

SI436A-2024-00000083-00

Concello de Monterrei

P3205100E

As mesmas ilusións sen exclusións: corresponsabilidade (bolsas de coidado) e papis con_sentidiños (plans de sensibilización)

18.264,95

59

17.351,70

SI436A-2024-00000149-00

Concello de Monterroso

P2703200B

Concilia Monterroso

86.156,75

54

77.541,08

SI436A-2024-00000232-00

Concello de Mos

P3603300I

Programa de apoio á conciliación e á corresponsabilidade Somos conciliación

150.000,00

52

135.000,00

SI436A-2024-00000164-00

Concello de Narón

P1505500G

Plan Corresponsables Narón

33.120,38

42

29.808,34

SI436A-2024-00000213-00

Concello de Noia

P1505800A

Noia concilia

88.865,71

42

79.979,14

SI436A-2024-00000199-00

Concello de Oroso

P1506100E

Oroso concili@ e educ@

136.665,46

56

129.832,19

SI436A-2024-00000107-00

Concello de Ortigueira

P1506200C

Programa municipal de conciliación Conciliortigueira

31.247,70

51

28.122,93

SI436A-2024-00000218-00

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Programa municipal de conciliación familiar e apoio á educación

94.282,85

46

84.854,57

SI436A-2024-00000194-00

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Conciliando en igualdade

51.700,00

80

51.700,00

SI436A-2024-00000026-00

Concello de Paderne

P1506500F

Paderne concilia

52.717,61

54

47.445,85

SI436A-2024-00000137-00

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Medidas de conciliación municipais

72.985,00

45

65.686,50

SI436A-2024-00000004-00

Concello de Pantón

P2704100C

Plan concilia: campamento de verán e Plan madruga

24.200,00

55

21.780,00

SI436A-2024-00000099-00

Concello de Parada de Sil

P3205800J

Plan Corresponsables Parada de Sil 2023-2024

37.203,06

48

33.482,75

SI436A-2024-00000120-00

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Plan Corresponsables

150.000,00

46

135.000,00

SI436A-2024-00000203-00

Concello de Piñor

P3206200B

Piñor concilia familias tardías. Piñor concilia diverentroido. Piñor concilia diververán.

22.437,80

45

20.194,02

SI436A-2024-00000049-00

Concello de Poio

P3604100B

Espazo concilia

71.193,98

43

64.074,58

SI436A-2024-00000121-00

Concello de Pontecesures

P3604400F

Actividades do Programa Corresponsables no concello de Pontecesures 2024

49.827,54

55

44.844,79

SI436A-2024-00000071-00

Concello de Pontedeume

P1507000F

Plan Corresponsables

46.640,00

46

41.976,00

SI436A-2024-00000217-00

Concello de Porqueira

P3206300J

Actividades orientadas a fomentar a corresponsabilidade e facilitar a conciliación das familias con fillos e fillas menores

70.166,27

60

66.657,96

SI436A-2024-00000061-00

Concello de Portomarín

P2704900F

Programas Portomarín concilia e Portomarín lúdico

68.690,94

60

65.256,39

SI436A-2024-00000054-00

Concello de Quiroga

P2705000D

Concilia-Quiroga

30.553,95

42

27.498,56

SI436A-2024-00000079-00

Concello de Ribadavia

P3207000E

Conciliación

70.282,45

44

63.254,21

SI436A-2024-00000092-00

Concello de Ribadeo

P2705100B

Ribadeo concilia

35.464,86

44

31.918,37

SI436A-2024-00000235-00

Concello de Ribadumia

P3604600A

Bolsa de coidados profesionais para menores de 0-3 anos prestados en dependencias municipais

150.000,00

46

135.000,00

SI436A-2024-00000172-00

Concello de Ribeira

P1507400H

Días sen cole

66.615,96

48

59.954,36

SI436A-2024-00000146-00

Concello de Riotorto

P2705400F

Riotorto concilia

22.990,00

43

20.691,00

SI436A-2024-00000100-00

Concello de Rodeiro

P3604700I

Programa Concilia Rodeiro 2024

44.000,00

45

39.600,00

SI436A-2024-00000198-00

Concello de Rois

P1507500E

Concilia Rois

86.405,00

49

77.764,50

SI436A-2024-00000238-00

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

Escola de familias e acompañámoste

11.143,44

68

10.586,27

SI436A-2024-00000145-00

Concello de Samos

P2705500C

Concilia madruga e tarde

9.832,46

49

8.849,21

SI436A-2024-00000093-00

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

Actividades de conciliación en San Cibrao das Viñas

81.727,40

44

73.554,66

SI436A-2024-00000161-00

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

Concilia concello de San Cristovo de Cea

19.405,84

44

17.465,26

SI436A-2024-00000180-00

Concello de San Vicente de Rábade

P2705600A

Corresponsabilidade no concello de Rábade

14.325,96

41

12.893,36

SI436A-2024-00000056-00

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

Río concilia campamentos, Río concilia campus mixto de fútbol e Río concilia tardes

27.830,00

55

25.047,00

SI436A-2024-00000140-00

Concello de Santiso

P1508000E

Concilia e desfruta de Santiso

11.033,00

43

9.929,70

SI436A-2024-00000028-00

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Programa de conciliación Sanxenxo 2024 (ludotecas e obradoiros)

66.150,95

41

59.535,86

SI436A-2024-00000087-00

Concello de Sarria

P2705700I

Sarria concilia

150.000,00

42

135.000,00

SI436A-2024-00000013-00

Concello de Soutomaior

P3605300G

Espazo Concilia

43.905,40

47

39.514,86

SI436A-2024-00000009-00

Concello de Taboadela

P3208000D

Plan Corresponsables de Taboadela

23.148,86

53

20.833,97

SI436A-2024-00000159-00

Concello de Touro

P1508600B

Programa do Plan Corresponsables no ámbito local 6.2.1.b)

18.162,75

50

16.346,48

SI436A-2024-00000002-00

Concello de Trabada

P2706100A

Trabada concilia

25.410,00

54

22.869,00

SI436A-2024-00000070-00

Concello de Triacastela

P2706200I

Programa Plan Corresponsables

13.413,40

53

12.072,06

SI436A-2024-00000207-00

Concello de Tui

P3605500B

Igual é máis

125.548,60

52

112.993,74

SI436A-2024-00000166-00

Concello de Val do Dubra

P1508900F

Concilia Val do Dubra

57.471,26

50

51.724,13

SI436A-2024-00000174-00

Concello de O Valadouro

P2706300G

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo, Ludinadal e Ludiverán

56.848,62

44

51.163,76

SI436A-2024-00000221-00

Concello de Valga

P3605600J

Conciliando en igualdade

79.955,60

51

71.960,04

SI436A-2024-00000044-00

Concello de Vedra

P1509000D

Espazo corresponsable Conxuga

138.045,20

56

131.142,94

SI436A-2024-00000089-00

Concello de Verea

P3208500C

Concilia Verea

34.188,00

44

30.769,20

SI436A-2024-00000130-00

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Actividades de conciliación

20.018,90

44

18.017,01

SI436A-2024-00000066-00

Concello de Vilasantar

P1509100B

Vilasantar concilia

26.455,83

49

23.810,25

SI436A-2024-00000189-00

Concello de Vimianzo

P1509300H

Programa corresponsables 2024

71.541,25

41

64.387,13

SI436A-2024-00000086-00

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Bolsas de coidado no domicilio e en espazos públicos e plans de formación en corresponsabilidade

30.241,75

47

27.217,58

SI436A-2024-00000085-00

Concello de Xunqueira de Ambía

P3203700D

Plan de corresponsabilidade no ámbito local

27.060,00

48

24.354,00

SI436A-2024-00000104-00

Concello do Carballiño

P3202000J

Servizo de conciliación O Carballiño

85.163,60

42

76.647,24

SI436A-2024-00000117-00

Concello do Corgo

P2701400J

Programa de conciliación da vida familiar e laboral de pais, nais, titores e titoras do Corgo

28.600,00

48

25.740,00

SI436A-2024-00000082-00

Concello do Incio

P2702400I

Programa de conciliación do concello do Incio

33.000,00

53

29.700,00

SI436A-2024-00000101-00

Concello do Irixo

P3203600F

Proxecto Concilia para os concellos do Irixo e San Amaro

48.158,00

68

45.750,10

SI436A-2024-00000055-00

Concello do Páramo

P2704300I

Programa Plan Corresponsables no ámbito local

22.490,29

40

17.992,23

SI436A-2024-00000142-00

Concello do Pino

P1506700B

Programa de conciliación familiar concello do Pino 2024

70.277,01

55

63.249,31

SI436A-2024-00000186-00

Concello dos Blancos

P3201300E

Servizo madrugadores, ampliación do servizo de casa niño e campamento de verán

11.815,21

43

10.633,69

SI436A-2024-00000060-00

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Teatro rural pola corresponsabilidade

19.559,53

57

18.581,55

SI436A-2024-00000032-00

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Conso-Frieiras

P3200016H

Medidas municipais de conciliación lúdico-educativas

33.000,00

66

31.350,00

SI436A-2024-00000023-00

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Terra de Celanova

P8202502D

Conciliando con nenos e nenas

90.819,04

85

90.819,04

(*) Custos directos de persoal máis un 10 % e menos os ingresos percibidos que non se reverten no propio plan, de ser o caso, cun máximo de 150.000 € cando se trate dunha solicitude individual e de 225.000 € cando se trate dunha solicitude de xestión compartida ou dunha entidade resultante de fusión de concellos.

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Núm. de expediente

Entidade (orde alfabética)

NIF

Nome da medida

Gasto elixible (€)
(*)

Puntuación

Concesión

SI435A-2024-078

Concello da Arnoia agrupado con Castrelo de Miño

P3200400D

Escola de apoderamento

16.500,00 €

85,00

16.500,00 €

SI435A-2024-059

Concello da Cañiza agrupado con Covelo

P3600900I

Programa Clara

16.420,80 €

76,00

16.420,80 €

SI435A-2024-033

Concello da Guarda

P3602300J

Prevención e tratamento integral da violencia de xénero

8.976,00 €

56,00

8.527,20 €

SI435A-2024-052

Concello da Mezquita

P3204900I

Nós-outras mulleres IV

15.400,00 €

59,00

14.250,00 €

SI435A-2024-083

Concello da Peroxa

P3206000F

Apoderamento das mulleres da Peroxa

13.200,00 €

59,00

12.540,00 €

SI435A-2024-006

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Promoción da igualdade e prevención e tratamento da violencia de xénero

33.000,00 €

56,00

14.250,00 €

SI435A-2024-067

Concello da Veiga

P3208400F

Accións de apoderamento da muller rural en concello de alta montaña

16.500,00 €

60,00

14.250,00 €

SI435A-2024-076

Concello das Neves agrupado con Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño

P3603400G

Programa Xuntas

19.485,84 €

88,00

19.485,84 €

SI435A-2024-058

Concello de Allariz

P3200200H

Atención a mulleres

21.315,23 €

56,00

14.250,00 €

SI435A-2024-062

Concello de Amoeiro agrupado con Coles

P3200300F

Programa Emilia

13.629,44 €

78,50

13.629,44 €

SI435A-2024-090

Concello de Arzúa agrupado con Boimorto e Santiso

P1500600J

Tecendo redes

6.283,95 €

67,50

5.969,75 €

SI435A-2024-003

Concello de Avión

P3200500A

V Escola de apoderamento feminino

16.390,00 €

59,00

14.250,00 €

SI435A-2024-044

Concello de Bande

P3200700G

Igualbande-servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia

8.580,00 €

55,50

8.151,00 €

SI435A-2024-015

Concello de Boborás

P3201400C

Mulleres apoderadas en Boborás

16.500,00 €

59,00

14.250,00 €

SI435A-2024-049

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Apodérate: fórmate desde o rural

16.874,00 €

60,00

14.250,00 €

SI435A-2024-054

Concello de Castro Caldelas agrupado con Montederramo

P3202400B

Programa Mulleres caldelás

15.990,70 €

76,00

15.990,70 €

SI435A-2024-024

Concello de Cenlle

P3202600G

Servizo de promoción da igualdade e asesoramento legal

9.900,00 €

56,00

9.405,00 €

SI435A-2024-048

Concello de Curtis

P1503200F

Naturalmente en morado

16.500,00 €

60,00

14.250,00 €

SI435A-2024-094

Concello de Entrimo agrupado con Calvos de Randín

P3203100G

Programa Pura Santos

15.290,00 €

89,00

15.290,00 €

SI435A-2024-013

Concello de Lobios

P3204300B

Escola de apoderamento do Xurés 2024

7.920,00 €

54,50

7.128,00 €

SI435A-2024-074

Concello de Maceda

P3204400J

Espazo mulleres

15.180,00 €

57,50

14.250,00 €

SI435A-2024-096

Concello de Manzaneda agrupado con Vilariño de Conso

P3204500G

Escola de apoderamento: universo mulleres

22.000,00 €

79,00

22.000,00 €

SI435A-2024-069

Concello de Melón

P3204700C

Apoderamento da muller

15.526,50 €

56,50

14.250,00 €

SI435A-2024-031

Concello de San Xoán de Río agrupado con Larouco

P3207100C

Proxecto en rede 2024

30.800,00 €

85,00

28.000,00 €

SI435A-2024-089

Concello de Santa Comba

P1507800I

Programa Sei-Senda entre iguais

16.450,50 €

56,00

14.250,00 €

SI435A-2024-064

Concello de Vilar de Barrio agrupado con Sandiás, Rairiz de Veiga e Xunqueira de Ambía

P3209000C

Programa Rosalía de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

18.607,38 €

90,00

18.607,38 €

SI435A-2024-040

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Servizo de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

8.800,00 €

55,00

7.920,00 €

SI435A-2024-035

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Benquerer

11.000,00 €

56,00

10.450,00 €

SI435A-2024-080

Concello do Irixo agrupado con San Amaro

P3203600F

Promoción da igualdade e prevención da soidade nos concellos do Irixo e San Amaro

23.649,99 €

79,00

23.649,99 €

SI435A-2024-051

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Proxecto respira V. Intervención asistida con cabalos

14.740,00 €

99,00

14.740,00 €

SI435A-2024-008

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Conso-Frieiras

P3200016H

En clave de muller IV

16.500,00 €

88,00

16.500,00 €

SI435A-2024-039

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Terra de Celanova

P8202502D

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

28.011,35 €

93,00

28.000,00 €

SI435A-2024-082

Mancomunidade Voluntaria de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Programa ter (en) conta

15.787,20 €

79,00

15.787,20 €

(*) Custos directos de persoal máis un 10 % e menos os ingresos, de ser o caso.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Núm. de expediente

Entidade local

NIF

Concellos agrupados/mancomunados

Ptos.

Posto

Orzamento 2024 (€)

Concesión 2024 (€)

Total concedido entidade anualidade 2024 (€)

Orzamento 2025 (€)

Concesión 2025 (€)

Total concedido entidade anualidade 2025 (€)

Total concedido entidade (€)

SI427B-2024-23

Concello da Coruña

P1503000J

48,00

Dirección do CIM

46.182,09

3.864,00

30.000,00

23.610,60

1.936,00

15.000,00

45.000,00

As. xurídico

38.922,19

13.068,00

19.898,98

6.532,00

At. psicolóxica

38.922,19

13.068,00

19.898,98

6.532,00

SI427B-2024-59

Concello da Estrada

P3601700B

34,00

As. xurídico

7.744,00

7.744,00

27.744,00

3.872,00

3.872,00

13.872,00

41.616,00

At. psic./direc.

35.184,88

20.000,00

17.592,44

10.000,00

SI427B-2024-49

Concello da Guarda

P3602300J

33,20

Dirección do CIM

25.747,49

16.000,00

30.000,00

12.489,60

9.200,00

15.000,00

45.000,00

As. xurídico

6.979,92

6.000,00

3.489,96

1.900,00

At. psicolóxica

9.266,64

8.000,00

4.633,32

3.900,00

SI427B-2024-31

Concello da Lama

P3602500E

Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes

88,00

As. xur./direc.

33.965,00

20.000,00

40.000,00

16.982,49

10.000,00

20.000,00

60.000,00

At. psicolóxica

31.563,93

20.000,00

15.814,89

10.000,00

SI427B-2024-41

Concello da Laracha

P1504200E

44,40

At. psic./direc.

40.138,93

20.000,00

29.999,98

21.743,13

10.000,00

15.000,02

45.000,00

As. xurídico

7.179,36

7.179,33

3.589,68

3.589,67

Téc. de igualdade

24.355,40

2.820,65

13.200,20

1.410,35

SI427B-2024-82

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Castro Caldelas, Manzaneda, San Xoán de Río

59,00

At. psic./direc.

20.649,17

20.000,00

31.749,92

11.190,89

10.000,00

20.443,12

52.193,04

As. xurídico

5.749,92

5.749,92

4.443,12

4.443,12

Ax. de dinamización

8.321,63

6.000,00

8.746,19

6.000,00

SI427B-2024-17

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

37,00

As. xurídico

4.678,80

4.678,80

24.678,80

2.339,40

2.339,40

12.339,40

37.018,20

At. psic./direc.

30.463,84

20.000,00

15.231,92

10.000,00

SI427B-2024-03

Concello de Ames

P1500200I

38,40

As. xur./direc.

34.915,76

18.750,00

30.000,00

17.457,88

9.375,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

19.751,11

11.250,00

9.875,55

5.625,00

SI427B-2024-69

Concello de Ares

P1500400E

41,40

As. xurídico

9.333,34

9.333,34

29.333,34

4.666,66

4.666,66

14.666,66

44.000,00

At. psic./direc.

40.483,85

20.000,00

20.241,56

10.000,00

SI427B-2024-79

Concello de Arteixo

P1500500B

25,20

As. xurídico

10.263,00

7.500,00

30.000,00

5.148,00

3.750,00

15.000,00

45.000,00

At. psic./direc.

33.039,15

16.071,00

18.120,44

8.036,00

Ax. de igualdade

9.438,00

6.429,00

5.082,00

3.214,00

SI427B-2024-58

Concello de Arzúa

P1500600J

Boimorto, Santiso

63,20

Dirección do CIM

22.646,23

6.146,23

30.146,23

11.399,16

11.399,16

23.399,16

53.545,39

As. xurídico

14.388,32

12.000,00

7.232,31

6.000,00

At. psicolóxica

18.505,22

12.000,00

9.314,67

6.000,00

SI427B-2024-28

Concello de Avión

P3200500A

43,00

At. psic./direc.

30.120,90

17.016,00

30.000,00

11.433,36

8.509,00

15.000,00

45.000,00

As. xurídico

7.260,00

6.177,00

3.630,00

3.088,00

Ax. de igualdade

8.000,00

6.807,00

4.000,00

3.403,00

SI427B-2024-24

Concello de Baiona

P3600300B

30,00

As. xurídico

10.659,28

9.226,00

29.998,00

5.329,64

4.614,00

15.002,00

45.000,00

At. psicolóxica

7.333,28

6.347,00

3.666,64

3.174,00

Ax. de igualdade/Direc.

30.949,32

14.425,00

16.663,84

7.214,00

SI427B-2024-25

Concello de Barbadás

P3200900C

Taboadela

59,00

Dirección do CIM

20.670,04

12.000,00

28.195,96

11.107,92

6.000,00

14.702,12

42.898,08

As. xurídico

8.097,98

8.097,98

4.351,06

4.351,06

At. psicolóxica

8.097,98

8.097,98

4.351,06

4.351,06

SI427B-2024-02

Concello de Boiro

P1501100J

16,00

As. xurídico

10.182,06

8.182,08

16.600,00

5.818,32

5.817,92

10.627,92

27.227,92

At. psicolóxica

8.417,92

8.417,92

4.810,00

4.810,00

SI427B-2024-09

Concello de Boqueixón

P1501200H

Touro, Vedra

88,00

As. xur./direc.

21.137,92

15.000,00

30.000,00

10.568,96

7.500,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

19.927,52

15.000,00

9.963,76

7.500,00

SI427B-2024-06

Concello de Bueu

P3600400J

38,00

As. xur./direc.

25.176,25

13.310,00

29.156,00

13.677,21

7.236,00

15.844,00

45.000,00

At. psicolóxica

29.973,02

15.846,00

16.283,10

8.608,00

SI427B-2024-81

Concello de Burela

P2706800F

Alfoz, O Valadouro

80,00

Dirección do CIM

19.515,01

19.515,01

59.515,01

10.488,57

10.484,99

30.484,99

90.000,00

As. xurídico

29.770,94

20.000,00

15.748,14

10.000,00

At. psicolóxica

27.218,34

20.000,00

14.384,62

10.000,00

SI427B-2024-73

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Barro, Portas

76,00

As. xurídico

15.250,16

9.333,00

35.332,67

7.625,08

4.667,00

17.667,33

53.000,00

At. psicolóxica

14.321,88

9.333,00

7.956,60

4.667,00

Ax. de igualdade/direc.

32.487,21

16.666,67

18.048,45

8.333,33

SI427B-2024-52

Concello de Cangas

P3600800A

30,00

At. psic./direc.

35.580,08

20.000,00

28.470,00

18.936,44

10.000,00

14.114,00

42.584,00

As. xurídico

8.470,00

8.470,00

4.114,00

4.114,00

SI427B-2024-27

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

40,00

As. xurídico

5.566,00

5.445,00

30.000,00

2.783,00

2.723,00

15.000,00

45.000,00

At. psic./direc.

26.135,52

19.566,00

13.067,76

9.782,00

Ax. de igualdade

5.099,55

4.989,00

2.550,00

2.495,00

SI427B-2024-40

Concello de Carballo

P1501900C

Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso

64,00

Dirección do CIM

36.513,60

20.000,00

40.732,68

18.256,80

10.000,00

23.467,36

64.200,04

As. xurídico

11.616,00

9.333,00

5.808,00

4.667,00

At. psicolóxica

11.374,00

9.333,00

5.687,00

4.667,00

Ax. de igualdade

2.066,68

2.066,68

4.133,36

4.133,36

SI427B-2024-70

Concello de Cee

P1502300E

Corcubión, Fisterra

74,40

As. xurídico

8.995,11

8.995,11

18.328,11

4.872,39

4.872,39

9.539,39

27.867,50

At. psic./direc.

25.200,40

9.333,00

13.650,32

4.667,00

SI427B-2024-39

Concello de Chantada

P2701600E

Carballedo, Taboada

69,40

As. xur./direc.

25.714,14

20.000,00

30.594,75

13.697,12

10.000,00

15.659,22

46.253,97

At. psicolóxica

10.594,75

10.594,75

5.659,22

5.659,22

SI427B-2024-43

Concello de Coirós

P1502700F

Aranga, Betanzos, Oza-Cesuras, Paderne

71,80

Dirección do CIM

20.538,33

20.000,00

41.333,00

11.697,33

10.000,00

20.667,00

62.000,00

As. xurídico

14.025,66

12.000,00

7.509,98

6.000,00

At. psicolóxica

9.360,00

9.333,00

4.680,00

4.667,00

SI427B-2024-53

Concello de Culleredo

P1503100H

20,80

At. psic./direc.

36.178,50

20.000,00

29.825,09

19.731,51

10.000,00

15.000,00

44.825,09

As. xurídico

9.825,09

9.825,09

5.254,11

5.000,00

SI427B-2024-63

Concello de Curtis

P1503200F

Sobrado, Vilasantar

67,20

As. xurídico

6.943,03

6.943,03

34.943,03

3.736,77

3.736,77

17.736,77

52.679,80

At. psicolóxica

24.590,78

20.000,00

13.183,94

10.000,00

Ax. de igualdade

12.983,39

8.000,00

6.957,00

4.000,00

SI427B-2024-75

Concello de Ferrol

P1503700E

36,00

As. xurídico

47.524,90

10.000,00

30.000,00

23.771,63

5.000,00

15.000,00

45.000,00

At. psic./direc.

36.885,11

10.000,00

17.335,21

5.000,00

Ax. de dinamización

14.820,60

10.000,00

7.410,30

5.000,00

SI427B-2024-46

Concello de Gondomar

P3602100D

26,00

As. xurídico

8.053,76

8.039,00

30.000,00

4.026,88

4.020,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

17.443,63

11.979,00

8.889,91

5.989,00

Ax. de igualdade/direc.

28.133,41

9.982,00

14.337,82

4.991,00

SI427B-2024-47

Concello de Lalín

P3602400H

Agolada, Rodeiro

75,00

As. xurídico

19.433,10

19.433,10

72.517,77

10.288,14

10.000,00

36.667,00

109.184,77

At. psic./direc.

19.751,67

19.751,67

10.461,31

10.000,00

Ax. de igualdade (CTS)

19.751,67

16.666,00

10.461,31

8.334,00

Ax. de igualdade (MXPN)

19.751,67

16.667,00

10.461,31

8.333,00

SI427B-2024-19

Concello de Lugo

P2702800J

47,00

As. xurídico

44.916,32

15.000,00

30.000,00

22.458,16

7.500,00

15.000,00

45.000,00

At. psic./direc.

48.435,44

15.000,00

24.217,72

7.500,00

SI427B-2024-71

Concello de Maceda

P3204400J

40,00

As. xurídico

16.070,16

11.250,00

30.000,00

8.155,60

5.625,00

15.000,00

45.000,00

At. psic./direc.

21.011,35

18.750,00

10.663,29

9.375,00

SI427B-2024-33

Concello de Marín

P3602600C

32,00

As. xurídico

8.296,56

8.296,56

28.296,56

4.148,28

4.148,28

14.148,28

42.444,84

At. psic./direc.

36.432,98

20.000,00

18.577,84

10.000,00

SI427B-2024-44

Concello de Melide

P1504700D

Toques

65,00

As. xur./direc.

23.670,64

9.400,00

18.800,00

11.835,32

4.600,00

9.200,00

28.000,00

At. psicolóxica

9.804,48

9.400,00

4.902,24

4.600,00

SI427B-2024-01

Concello de Moaña

P3602900G

50,00

As. xur./direc.

38.396,81

15.727,61

30.000,00

20.861,93

8.176,89

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

34.844,08

14.272,39

17.422,04

6.823,11

SI427B-2024-61

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Abadín, Lourenzá, A Pastoriza, Riotorto

82,00

As. xurídico

8.872,98

8.872,98

26.205,98

4.836,62

4.836,62

13.503,62

39.709,60

At. psic./direc.

19.076,73

9.333,00

10.338,37

4.667,00

Ax. de igualdade

12.621,73

8.000,00

6.810,87

4.000,00

SI427B-2024-56

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Bóveda, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao, Sober

90,00

As. xur./direc.

41.168,56

20.000,00

56.666,00

20.584,28

10.000,00

28.334,00

85.000,00

At. psicolóxica

32.599,76

20.000,00

16.299,88

10.000,00

Ax. de igualdade

30.829,44

16.666,00

15.414,72

8.334,00

SI427B-2024-84

Concello de Mos

P3603300I

24,00

As. xurídico

10.105,00

9.333,30

16.204,70

5.052,50

4.666,70

7.900,30

24.105,00

At. psicolóxica

6.871,40

6.871,40

3.233,60

3.233,60

SI427B-2024-14

Concello de Muíños

P3205200C

Bande, Lobeira, Lobios

81,00

As. xur./direc.

15.685,04

9.333,33

28.666,66

7.842,52

4.666,67

14.333,34

43.000,00

At. psicolóxica

15.685,04

9.333,33

7.842,52

4.666,67

Ax. de igualdade

19.368,24

10.000,00

9.684,12

5.000,00

SI427B-2024-66

Concello de Muros

P1505400J

Carnota

69,00

As. xurídico

7.603,60

7.603,60

33.663,84

3.944,33

3.944,33

17.313,00

50.976,84

At. psic./direc.

18.060,24

18.060,24

9.368,67

9.368,67

Ax. de dinamización

10.257,89

8.000,00

5.861,65

4.000,00

SI427B-2024-68

Concello de Muxía

P1505300B

42,00

As. xur./direc.

33.994,48

19.667,00

30.000,00

17.001,26

9.833,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

10.508,24

10.333,00

5.255,32

5.167,00

SI427B-2024-78

Concello de Negreira

P1505700C

48,00

As. xur./direc.

24.222,32

15.000,00

30.000,00

13.325,73

7.500,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

22.242,70

15.000,00

12.242,55

7.500,00

SI427B-2024-29

Concello de Nigrán

P3603500D

38,00

As. xur./direc.

35.622,11

18.750,00

30.000,00

19.029,35

9.375,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

16.257,50

11.250,00

8.667,14

5.625,00

SI427B-2024-04

Concello de Noia

P1505800A

38,00

As. xurídico

12.000,00

9.333,33

29.333,33

6.000,00

4.666,67

14.666,67

44.000,00

At. psic./direc.

39.773,28

20.000,00

19.886,64

10.000,00

SI427B-2024-65

Concello de Ortigueira

P1506200C

Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón

88,00

As. xur./direc.

28.326,16

20.000,00

40.000,00

14.163,08

10.000,00

20.000,00

60.000,00

At. psicolóxica

24.323,52

20.000,00

12.161,76

10.000,00

SI427B-2024-42

Concello de Ourense

P3205500F

37,00

At. psic./direc.

45.617,64

15.000,00

30.000,00

23.150,97

7.500,00

15.000,00

45.000,00

As. xurídico

41.320,41

15.000,00

20.970,11

7.500,00

SI427B-2024-74

Concello de Outes

P1506300A

52,00

As. xur./direc.

24.655,36

15.000,00

30.000,00

12.327,68

7.500,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

23.430,20

15.000,00

11.715,10

7.500,00

SI427B-2024-67

Concello de Padrón

P1506600D

Dodro, Rois

70,00

As. xur./direc.

25.781,21

20.000,00

37.333,33

14.141,77

10.000,00

18.666,66

55.999,99

At. psicolóxica

15.311,96

9.333,33

8.253,61

4.666,66

Ax. de dinamización

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

SI427B-2024-64

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Antas de Ulla, Friol, Guntín, Monterroso, Portomarín

79,00

Dirección do CIM

20.838,06

20.000,00

57.333,28

11.288,38

10.000,00

28.666,64

85.999,92

As. xurídico

21.435,18

20.000,00

11.611,86

10.000,00

At. psicolóxica

9.333,28

9.333,28

4.666,64

4.666,64

Ax. de igualdade

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

SI427B-2024-37

Concello de Poio

P3604100B

48,00

As. xur./direc.

39.654,96

15.000,00

30.000,00

19.827,48

7.500,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

39.200,32

15.000,00

19.600,16

7.500,00

SI427B-2024-57

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

35,60

As. xur./direc.

38.760,03

20.000,00

30.000,00

20.734,83

10.000,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

15.724,57

10.000,00

9.970,19

5.000,00

SI427B-2024-21

Concello de Ponteareas

P3604200J

35,60

As. xurídico

9.728,89

4.864,00

28.072,00

5.194,43

2.597,00

16.928,00

45.000,00

At. psic./direc.

25.851,54

16.543,00

13.904,14

8.998,00

Ax. de igualdade

6.665,00

6.665,00

5.333,00

5.333,00

SI427B-2024-77

Concello de Pontevedra

P3603800H

36,00

As. xurídico

9.600,00

7.500,00

30.000,00

4.800,00

3.750,00

15.000,00

45.000,00

At. psic./direc.

40.342,09

16.071,00

20.171,05

8.036,00

Ax. de igualdade

9.375,00

6.429,00

5.000,00

3.214,00

SI427B-2024-13

Concello de Quiroga

P2705000D

Folgoso do Courel, Ribas de Sil

61,00

As. xur./direc.

17.158,96

17.158,96

26.527,28

8.579,48

8.579,48

13.211,12

39.738,40

At. psicolóxica

9.668,32

9.368,32

4.833,96

4.631,64

SI427B-2024-51

Concello de Ribadeo

P2705100B

Barreiros, A Pontenova, Trabada

76,60

As. xur./direc.

26.896,08

20.000,00

31.640,32

13.448,04

10.000,00

15.820,16

47.460,48

At. psicolóxica

11.640,32

11.640,32

5.820,16

5.820,16

SI427B-2024-55

Concello de Ribeira

P1507400H

31,08

As. xur./direc.

37.143,20

20.000,00

30.000,00

18.571,60

10.000,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

26.733,44

10.000,00

13.366,72

5.000,00

SI427B-2024-80

Concello de Santa Comba

P1507800I

46,00

As. xurídico

25.690,00

9.333,00

18.666,00

12.845,00

4.667,00

9.334,00

28.000,00

At. psic./direc.

26.324,80

9.333,00

13.162,40

4.667,00

SI427B-2024-62

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

44,00

As. xurídico

43.725,66

10.588,00

30.000,00

21.862,83

5.294,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

46.491,98

10.588,00

23.245,98

5.294,00

Ax. de igualdade

45.330,38

8.824,00

22.665,20

4.412,00

SI427B-2024-30

Concello de Sanxenxo

P3605100A

31,00

As. xurídico

10.941,87

10.000,00

30.000,00

5.470,93

5.000,00

15.000,00

45.000,00

At. psic./direc.

33.125,22

20.000,00

16.562,61

10.000,00

SI427B-2024-38

Concello de Sarria

P2705700I

32,00

As. xur./direc.

42.423,76

14.286,00

30.000,00

21.211,87

7.142,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

16.819,68

8.572,00

8.409,83

4.285,00

Ax. de igualdade

14.719,20

7.142,00

7.359,60

3.573,00

SI427B-2024-18

Concello de Silleda

P3605200I

54,00

As. xur./direc.

30.564,74

15.813,00

30.000,00

16.356,06

7.906,50

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

27.346,27

14.187,00

14.694,87

7.093,50

SI427B-2024-05

Concello de Soutomaior

P3605300G

Pazos de Borbén, Vilaboa

72,40

As. xurídico

8.333,28

8.333,28

35.909,28

4.166,64

4.166,64

17.954,64

53.863,92

At. psic./direc.

35.847,40

20.000,00

17.923,70

10.000,00

Ax. de igualdade

7.576,00

7.576,00

3.788,00

3.788,00

SI427B-2024-76

Concello de Teo

P1508300I

42,00

As. xurídico

19.598,26

9.333,00

29.333,00

10.616,76

4.667,00

14.667,00

44.000,00

At. psic./direc.

39.885,53

20.000,00

21.606,77

10.000,00

SI427B-2024-83

Concello de Valga

P3605600J

Moraña, Pontecesures

62,80

As. xurídico

7.718,16

7.718,16

22.818,35

3.859,08

3.859,08

11.409,18

34.227,53

At. psicolóxica

10.608,00

9.333,33

5.304,00

4.666,67

Ax. de igualdade

5.766,86

5.766,86

2.883,43

2.883,43

SI427B-2024-45

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

40,00

As. xurídico

16.608,40

10.000,00

30.000,00

8.304,20

5.000,00

15.000,00

45.000,00

At. psic./direc.

31.524,88

20.000,00

16.122,44

10.000,00

SI427B-2024-34

Concello de Vigo

P3605700H

43,00

As. xurídico

34.000,00

20.000,00

30.000,00

16.000,00

10.000,00

15.000,00

45.000,00

Ax. de igualdade

14.400,00

10.000,00

7.100,00

5.000,00

SI427B-2024-36

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

30,00

Dirección do CIM

44.453,24

10.527,00

30.000,00

22.226,63

5.263,00

15.000,00

45.000,00

As. xurídico

8.334,48

4.386,00

4.167,24

2.193,00

At. psicolóxica

16.253,92

6.316,00

8.126,95

3.158,00

Ax. de igualdade

39.753,31

8.771,00

19.876,66

4.386,00

SI427B-2024-32

Concello de Vilalba

P2706500B

34,80

As. xur./direc.

36.414,79

9.333,33

22.165,68

18.207,39

4.666,67

16.331,38

38.497,06

At. psicolóxica

11.843,73

9.333,33

5.921,87

4.666,67

Ax. de igualdade

3.499,02

3.499,02

6.998,04

6.998,04

SI427B-2024-15

Concello de Viveiro

P2706700H

36,00

As. xur./direc.

47.346,55

20.000,00

28.998,15

23.673,28

10.000,00

14.499,08

43.497,23

At. psicolóxica

8.998,15

8.998,15

4.499,08

4.499,08

SI427B-2024-08

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

48,00

At. psic./direc.

33.546,72

15.000,00

30.000,00

16.773,36

7.500,00

15.000,00

45.000,00

As. xurídico

32.550,96

15.000,00

16.275,48

7.500,00

SI427B-2024-35

Concello de Zas

P1509400F

30,00

Dirección do CIM

20.287,18

18.526,00

30.000,00

10.989,50

9.263,00

15.000,00

45.000,00

As. xurídico

5.885,84

5.452,00

2.942,92

2.726,00

At. psicolóxica

6.501,68

6.022,00

3.250,84

3.011,00

SI427B-2024-11

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

28,00

Dirección do CIM

27.648,07

20.000,00

31.250,00

14.875,39

10.000,00

13.750,00

45.000,00

As. xurídico

9.861,84

5.625,00

4.930,92

1.875,00

At. psicolóxica

10.843,04

5.625,00

5.421,52

1.875,00

SI427B-2024-16

Concello do Carballiño

P3202000J

Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

73,60

As. xurídico

7.587,07

7.587,07

27.587,07

3.793,54

3.793,54

13.793,54

41.380,61

At. psicolóxica

25.820,48

20.000,00

12.910,24

10.000,00

SI427B-2024-26

Concello do Grove

P3602200B

26,00

As. xurídico

9.961,84

9.961,84

29.961,84

4.871,20

4.871,20

14.871,20

44.833,04

At. psic./direc.

24.617,84

20.000,00

12.308,92

10.000,00

SI427B-2024-50

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Esgos, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Parada de Sil, A Teixeira

85,00

As. xurídico

22.461,60

20.000,00

40.000,00

11.230,80

10.000,00

20.000,00

60.000,00

At. psic./direc.

22.891,60

20.000,00

11.445,80

10.000,00

SI427B-2024-20

Concello do Porriño

P3603900F

40,00

As. xur./direc.

43.509,61

20.000,00

30.000,00

23.301,53

10.000,00

15.000,00

45.000,00

At. psicolóxica

16.382,52

10.000,00

8.764,48

5.000,00

SI427B-2024-54

Mancomunidade da Comarca de Ordes

P1500003G

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

89,00

Dirección do CIM

26.760,96

20.000,00

76.667,00

13.648,08

10.000,00

38.333,00

115.000,00

As. xurídico

23.520,80

20.000,00

11.995,40

10.000,00

At. psicolóxica

26.760,96

20.000,00

13.648,08

10.000,00

Ax. de igualdade

24.500,88

16.667,00

12.495,37

8.333,00

SI427B-2024-10

Mancomunidade da Comarca de Verín

P3200025I

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín, Vilardevós

81,00

At. psic./direc.

25.334,92

20.000,00

45.000,00

13.715,28

10.000,00

23.000,00

68.000,00

As. xurídico

9.000,00

9.000,00

5.000,00

5.000,00

Ax. de igualdade

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

Ax. de dinamización

8.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

SI427B-2024-22

Mancomunidade de Conso-Frieiras

P3200016H

A Gudiña, Riós, A Mezquita

70,60

As. xurídico

8.261,76

8.261,76

44.928,43

4.130,88

4.130,88

22.464,21

67.392,64

At. psic./direc.

27.918,77

20.000,00

13.959,39

10.000,00

Ax. de igualdade

20.988,19

16.666,67

10.494,09

8.333,33

SI427B-2024-07

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa

84,00

Dirección do CIM

25.519,42

20.000,00

65.333,00

12.759,71

10.000,00

32.667,00

98.000,00

As. xurídico

12.080,64

9.333,00

6.040,32

4.667,00

At. psicolóxica

24.825,50

20.000,00

12.412,74

10.000,00

Ax. de dinamización

9.666,67

8.000,00

4.833,33

4.000,00

Ax. de igualdade

11.696,67

8.000,00

5.848,33

4.000,00

SI427B-2024-48

Mancomunidade Santa Águeda

P3200027E

Amoeiro, Coles, A Peroxa, Vilamarín

64,00

As. xur./direc.

13.320,21

12.000,00

33.447,47

7.159,46

6.000,00

17.072,71

50.520,18

At. psicolóxica

12.944,20

12.000,00

6.904,46

6.000,00

Ax. de igualdade

9.447,47

9.447,47

5.072,71

5.072,71

SI427B-2024-12

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

A Merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

80,00

As. xur./direc.

26.007,76

20.000,00

76.386,37

13.003,88

10.000,00

38.274,01

114.660,38

At. psicolóxica

6.386,36

6.386,36

3.274,02

3.274,02

Ax. de igualdade

25.562,40

16.666,67

12.831,20

8.333,33

Ax. de dinamización 1

18.646,08

16.666,67

9.323,04

8.333,33

Ax. de dinamización 2

20.431,28

16.666,67

10.215,64

8.333,33

SI427B-2024-60

Mancomunidade do Ribeiro

P3200021H

A Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, Leiro

69,00

At. psic./direc.

25.015,05

20.000,00

56.872,00

13.549,97

10.000,00

28.936,00

85.808,00

As. xurídico

3.872,00

3.872,00

1.936,00

1.936,00

Ax. de igualdade

20.808,00

16.500,00

9.504,00

8.500,00

Ax. de dinamización

20.808,00

16.500,00

9.504,00

8.500,00

ANEXO II

Lista de espera

a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A).

Núm. de expediente

Entidade (por orde de puntuación)

NIF

Nome da medida

Gasto elixible (€)*

Puntuación

Importe (€)

SI436A-2024-00000176-00

Concello de Valdoviño

P1508800H

Concilia Tempos

47.300,00

40

37.840,00

SI436A-2024-00000024-00

Concello de Vilamarín

P3208800G

Programa Pica pau 2024

16.483,50

39

13.186,80

SI436A-2024-00000154-00

Concello de Paradela

P2704200A

Programa corresponsables en Paradela: axuda á conciliación de familias con menores a cargo

9.160,56

39

7.328,45

SI436A-2024-00000091-00

Concello de Agolada

P3602000F

Plan Corresponsables concello de Agolada

26.840,00

39

21.472,00

SI436A-2024-00000072-00

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Medidas municipais de conciliación

25.523,78

39

20.419,02

SI436A-2024-00000012-00

Concello de Leiro

P3204100F

Plan Corresponsables Leiro 2024

22.830,75

39

18.264,60

SI436A-2024-00000191-00

Concello de Xermade

P2702100E

Campamento de verán Xermade concilia 2024

8.364,13

38

6.691,30

SI436A-2024-00000231-00

Concello de San Sadurniño

P1507700A

Aldea de verán

13.702,30

38

10.961,84

SI436A-2024-00000114-00

Concello de Dumbría

P1503400B

Dumbría concilia

32.811,24

38

26.248,99

SI436A-2024-00000037-00

Concello de Friol

P2702000G

Plan Corresponsables no ámbito local

15.064,16

38

12.051,33

SI436A-2024-00000035-00

Concello do Vicedo

P2706400E

Ludoteca de verán e programa de madrugadores

10.839,80

38

8.671,84

SI436A-2024-00000041-00

Concello de Ames

P1500200I

Plan Corresponsables

150.000,00

38

120.000,00

SI436A-2024-00000182-00

Concello de Ponteareas

P3604200J

Ponteareas concilia programa do Plan Corresponsables

150.000,00

38

120.000,00

SI436A-2024-00000045-00

Concello de Muíños

P3205200C

Ludoverán

7.920,00

37

6.336,00

SI436A-2024-00000226-00

Concello da Illa de Arousa

P8600004I

Programa Revoltas

9.075,00

37

7.260,00

SI436A-2024-00000185-00

Concello de Chandrexa de Queixa

P3203000I

Programa Plan Corresponsables no ámbito local

3.962,11

37

3.169,69

SI436A-2024-00000150-00

Concello de Esgos

P3203200E

Esgos concilia 2024

8.602,44

37

6.881,95

SI436A-2024-00000216-00

Concello de Arzúa

P1500600J

Xogarzúa

28.725,31

37

22.980,25

SI436A-2024-00000223-00

Concello de Outes

P1506300A

Programa Outes concilia

25.637,83

37

20.510,26

SI436A-2024-00000148-00

Concello da Guarda

P3602300J

Campamentos Conciliaguarda en verán, Semana Santa e Nadal

18.073,00

37

14.458,40

SI436A-2024-00000018-00

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Campamentos urbanos de conciliación

38.315,82

37

30.652,66

SI436A-2024-00000210-00

Concello de Ordes

P1506000G

Ordes corresponsable

132.572,70

37

106.058,16

SI436A-2024-00000043-00

Concello de Vigo

P3605700H

Servizo de atención domiciliaria da infancia

66.000,00

37

52.800,00

SI436A-2024-00000141-00

Concello de Xove

P2702500F

Xove concilia verán

34.562,43

36

27.649,94

SI436A-2024-00000169-00

Concello de Muxía

P1505300B

Plan Corresponsables

15.620,00

36

12.496,00

SI436A-2024-00000181-00

Concello de Cervo

P2701300B

Corresponsables en Cervo

51.700,00

36

41.360,00

SI436A-2024-00000113-00

Concello de Arbo

P3600100F

Espazo de conciliación familiar

12.221,00

36

9.776,80

SI436A-2024-00000078-00

Concello de Trazo

P1508700J

Trazo concilia

22.482,90

36

17.986,32

SI436A-2024-00000036-00

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa Meniñeiro

21.538,09

36

17.230,47

SI436A-2024-00000048-00

Concello de Barreiros

P2700500H

+ Conciliación Barreiros

19.041,31

36

15.233,05

SI436A-2024-00000031-00

Concello de Tordoia

P1508500D

Vacacións lúdicas

30.982,60

36

24.786,08

SI436A-2024-00000014-00

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

Xogamos, rimos, igualamos

23.136,67

36

18.509,34

SI436A-2024-00000088-00

Concello de Catoira

P3601000G

Programa Concilia verán 2024

20.619,63

35

16.495,70

SI436A-2024-00000105-00

Concello de Cenlle

P3202600G

Cenlle concilia

9.900,00

35

7.920,00

SI436A-2024-00000069-00

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Vilar de Barrio concilia

17.847,50

35

14.278,00

SI436A-2024-00000005-00

Concello de Oímbra

P3205400I

Oímbra Verán Corresponsables 2024

21.560,00

35

17.248,00

SI436A-2024-00000151-00

Concello de Sandiás

P3207800H

Campamento de conciliación verán 2024

15.730,00

34

12.584,00

SI436A-2024-00000029-00

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Programa Concilia Vilar de Santos

28.435,00

34

22.748,00

SI436A-2024-00000017-00

Concello de Ramirás

P3206900G

Programa Concilia infancia Ramirás 2024

9.670,32

34

7.736,26

SI436A-2024-00000138-00

Concello de Silleda

P3605200I

Plan Corresponsables concello de Silleda: Silleda English Camp

27.269,00

34

21.815,20

SI436A-2024-00000030-00

Concello do Porriño

P3603900F

Concilia e fomento laboral

93.088,85

34

74.471,08

SI436A-2024-00000195-00

Concello das Somozas

P1508200A

Concilia verán 2024 (Campamento multiaventura)

17.746,96

33

14.197,57

SI436A-2024-00000229-00

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Campamento de verán Xogando en igualdade

19.453,50

33

15.562,80

SI436A-2024-00000125-00

Concello de Moeche

P1505000H

Campamento de conciliación familiar Sementeira

12.815,00

33

10.252,00

SI436A-2024-00000095-00

Concello de Cospeito

P2701500G

Campamento de verán Concilia Cospeito

26.400,00

33

21.120,00

SI436A-2024-00000068-00

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Campamento de verán do concello de Pazos de Borbén 2024

13.310,22

33

10.648,18

SI436A-2024-00000074-00

Concello de Betanzos

P1500900D

Betanzos concilia

22.632,50

33

18.106,00

SI436A-2024-00000051-00

Concello de Nigrán

P3603500D

Campamentos urbanos

55.349,69

33

44.279,75

SI436A-2024-00000063-00

Concello da Laracha

P1504200E

Programa Harmoniza

34.340,31

33

27.472,25

SI436A-2024-00000019-00

Concello da Estrada

P3601700B

Programa Espazo concilia

43.780,00

33

35.024,00

SI436A-2024-00000133-00

Concello de Carballedo

P2700900J

Campamento de verán

9.286,20

32

7.428,96

SI436A-2024-00000157-00

Concello de Moraña

P3603200A

Campamento de conciliación familiar Diververán 2024

19.898,45

32

15.918,76

SI436A-2024-00000112-00

Concello do Saviñao

P2705800G

Servizo de aula verán-ludoteca

19.432,60

32

15.546,08

SI436A-2024-00000081-00

Concello de Trasmiras

P3208300H

Plan Corresponsables Trasmiras 2024

15.439,85

32

12.351,88

SI436A-2024-00000010-00

Concello de Sobrado

P1508100C

Programa do Plan Corresponsables no ámbito local

9.196,00

32

7.356,80

SI436A-2024-00000124-00

Concello de Celanova

P3202500I

Conciliación e igualdade en Celanova

31.658,94

32

25.327,15

SI436A-2024-00000144-00

Concello de Muros

P1505400J

Muros corresponsable

22.935,20

32

18.348,16

SI436A-2024-00000168-00

Concello de Viveiro

P2706700H

Plan Corresponsables Viveiro

22.000,00

32

17.600,00

SI436A-2024-00000135-00

Concello de Láncara

P2702600D

Plan Corresponsables no ámbito local

16.335,89

31

13.068,71

SI436A-2024-00000163-00

Concello de Cortegada

P3202800C

Plan Concilia Cortegada 2024

8.180,70

31

6.544,56

SI436A-2024-00000039-00

Concello de Amoeiro

P3605900D

Campamento educativo de verán de Amoeiro

16.500,00

31

13.200,00

SI436A-2024-00000022-00

Concello de Nogueira de Ramuín

P3205300A

Programa verán concilia 2024

9.790,00

31

7.832,00

SI436A-2024-00000205-00

Concello de Negreira

P1505700C

Negreira concilia (merendas)

8.250,00

31

6.600,00

SI436A-2024-00000064-00

Concello de Cambados

P3600600E

Cambados corresponsabilidade

8.718,05

31

6.974,44

SI436A-2024-00000236-00

Concello de Entrimo

P3203100G

Entrimo corresponsables

12.511,31

30

10.009,05

SI436A-2024-00000118-00

Concello de Baiona

P3600300B

Programas Conciliación

4.943,85

30

3.955,08

SI436A-2024-00000187-00

Concello de Guntín

P2702300A

Programa do Plan Corresponsables

12.063,22

29

9.650,58

SI436A-2024-00000173-00

Concello de Vilardevós

P3209200I

Programa Plan Correponsables 2024

8.167,50

29

6.534,00

SI436A-2024-00000220-00

Concello de Burela

P2706800F

Ocioteca Verán activo Gaia

8.873,48

29

7.098,78

SI436A-2024-00000222-00

Concello de Porto do Son

P1507200B

Campamento de verán 2024

55.888,93

29

44.711,14

SI436A-2024-00000132-00

Concello de Melide

P1504700D

Plan Corresponsables no ámbito local

23.954,70

29

19.163,76

SI436A-2024-00000038-00

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Concilia de verán 2024

19.948,50

29

15.958,80

SI436A-2024-00000119-00

Concello de Ourol

P2703800I

Ludoteca de verán

6.356,56

28

5.085,25

SI436A-2024-00000143-00

Concello de Fisterra

P1503800C

Programa do Plan Corresponsables no ámbito local

21.888,90

28

17.511,12

SI436A-2024-00000170-00

Concello de Folgoso do Caurel

P2701700C

Campamento de verán 2024

2.726,90

28

2.181,52

SI436A-2024-00000062-00

Concello de Taboada

P2706000C

Campamento de verán en Taboada

13.634,50

28

10.907,60

SI436A-2024-00000033-00

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Campamento de verán en Rairiz de Veiga

1.949,57

28

1.559,66

SI436A-2024-00000016-00

Concello de Montederramo

P3205000G

Concilia verán Montederramo

6.211,44

28

4.969,15

SI436A-2024-00000109-00

Concello da Cañiza

P3600900I

Campamento de verán Eu quero ser

10.841,91

28

8.673,53

SI436A-2024-00000234-00

Concello de Tomiño

P3605400E

Escola de verán concello de Tomiño 2024

26.248,99

28

20.999,19

SI436A-2024-00000123-00

Concello de Paderne de Allariz

P3205600D

Servizo de conciliación laboral e familiar

2.072,13

27

1.657,70

SI436A-2024-00000139-00

Concello de Baralla

P2703600C

Campamento de verán para a conciliación da vida laboral e familiar

12.271,05

27

9.816,84

SI436A-2024-00000160-00

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Actividades para o programa do Plan Corresponsables no concello de Ribas de Sil

7.196,84

27

5.757,47

SI436A-2024-00000067-00

Concello do Bolo

P3201600H

Bolsas de coidado profesional de menores en familias con fillas e fillos de ata 16 anos de idade en dependencias públicas

5.453,80

27

4.363,04

SI436A-2024-00000077-00

Concello de Petín

P3206100D

Diverpetín

5.453,80

27

4.363,04

SI436A-2024-00000050-00

Concello de Muras

P2703300J

Subvención para o desenvolvemento do Plan Corresponsables no ámbito local

6.341,15

27

5.072,92

SI436A-2024-00000021-00

Concello de Toén

P3208200J

Servizo madrugadores e campamentos de verán

9.442,84

27

7.554,27

SI436A-2024-00000006-00

Concello de Pol

P2704600B

Conciliación municipal do concello de Pol

10.907,60

27

8.726,08

SI436A-2024-00000059-00

Concello de Castro Rei

P2701000H

Campamento 2024

29.968,48

27

23.974,78

SI436A-2024-00000196-00

Concello de Rianxo

P1507300J

Medidas de conciliación do concello de Rianxo

52.853,41

27

42.282,73

SI436A-2024-00000211-00

Concello de Cambre

P1501700G

Concilia Cambre

9.093,33

26

7.274,66

SI436A-2024-00000106-00

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Concilia en igualdade 2024

3.714,48

25

2.971,58

SI436A-2024-00000040-00

Concello de Vilalba

P2706500B

Campamentos de verán

14.233,15

25

11.386,52

SI436A-2024-00000214-00

Concello de Santa Comba

P1507800I

Campamento urbano

10.907,60

24

8.726,08

SI436A-2024-00000084-00

Concello de Cangas

P3600800A

Programa Enredos de verán

29.120,49

24

23.296,39

SI436A-2024-00000108-00

Concello de Portas

P3604000D

Formación en autocoidado e corresponsabilidade

3.726,80

23

2.981,44

SI436A-2024-00000058-00

Concello de Ponteceso

P1506900H

Programa Respira

24.542,10

23

19.633,68

SI436A-2024-00000208-00

Concello de Gondomar

P3602100D

Campaña de sensibilización para a corresponsabilidade

8.642,18

22

6.913,74

SI436A-2024-00000197-00

Concello de Ferrol

P1503700E

Ferrolconcilia

20.165,20

19

14.115,64

(*) Custos directos de persoal máis un 10 % e menos os ingresos percibidos que non se reverten no propio plan, de ser o caso, cun máximo de 150.000 € cando se trate dunha solicitude individual e de 225.000 € cando se trate dunha solicitude de xestión compartida ou dunha entidade resultante de fusión de concellos.

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Núm. de expediente

Entidade (por orde de puntuación)

NIF

Nome da medida

Gasto elixible

(*)

Puntuación

Importe

SI435A-2024-022

Concello de Coirós

P1502700F

Programa Violeta-deseña a túa vida

14.850,00 €

54

13.365,00 €

SI435A-2024-092

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Programa Adelaida

9.663,17 €

54

8.696,75 €

SI435A-2024-075

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa de intervención e atención psicolóxica a mulleres

15.811,37 €

54

13.500,00 €

SI435A-2024-066

Concello de Maside

P3204600E

IV Escola de apoderamento

8.140,00 €

53,5

7.326,00 €

SI435A-2024-034

Concello de Verea

P3208500C

Tempos de mulleres

7.260,00 €

53

6.534,00 €

SI435A-2024-084

Concello de Tui

P3605500B

Feminino plural

16.500,00 €

52

13.500,00 €

SI435A-2024-016

Concello da Pobra do Brollón

P2704700J

Na Guimaralia en igualdade

16.500,00 €

50

13.500,00 €

SI435A-2024-032

Concello de Meis

P3602800I

Programa Capacitadas, programa de formación e apoderamento para o emprego

6.561,50 €

50

5.905,35 €

SI435A-2024-061

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

Programa Mulleres en rede

10.032,00 €

50

9.028,80 €

SI435A-2024-085

Concello de Piñor

P3206200B

Escola de autocoidado para mulleres

10.159,38 €

50

7.671,04 €

SI435A-2024-023

Concello de Vilasantar

P1509100B

Movéndonos en morado

10.775,59 €

50

9.698,03 €

SI435A-2024-030

Concello de Ribadavia

P3207000E

Apoderamento e igualdade en Ribadavia

16.481,30 €

49

13.500,00 €

SI435A-2024-036

Concello da Illa de Arousa

P8600004I

Programa Mulleres en rede

10.032,00 €

49

9.028,80 €

SI435A-2024-093

Concello de Guitiriz

P2702200C

Atención psicolóxica a mulleres en situación de vulnerabilidade

16.500,00 €

49

13.500,00 €

SI435A-2024-098

Concello de Tomiño

P3605400E

Programa atención, apoderamento e acompañamento para mulleres vítimas violencia de xénero e/ou en situación de vulnerabilidade

15.019,95 €

48

13.500,00 €

SI435A-2024-012

Concello de Vedra

P1509000D

Mulleres+

11.000,00 €

46

9.900,00 €

SI435A-2024-043

Concello de Celanova

P3202500I

Programa Mulleres en rede

10.032,00 €

46

9.028,80 €

SI435A-2024-004

Concello de Sobrado

P1508100C

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

6.365,70 €

45,5

5.729,13 €

SI435A-2024-002

Concello de Soutomaior

P3605300G

Espazo autocoidado

11.985,60 €

45,5

10.787,04 €

SI435A-2024-081

Concello de Cabanas

P1501500A

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

8.250,00 €

44

7.425,00 €

SI435A-2024-057

Concello da Teixeira

P3208100B

A Aira das Mulleres: programa de intervención social en igualdade e apoderamento das mulleres

9.240,00 €

44

8.316,00 €

SI435A-2024-005

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Espazo de mulleres diversas

4.612,04 €

44

4.150,84 €

SI435A-2024-038

Concello de Cangas

P3600800A

Atención psicolóxica a nenos e nenas e adolescentes con exposición á violencia de xénero

14.889,60 €

44

13.400,64 €

SI435A-2024-020

Concello de Gondomar

P3602100D

Programa de formación e apoderamento para o emprego: itinerario de produción loxística

8.486,50 €

42

7.637,85 €

SI435A-2024-018

Concello de Xunqueira de Espadanedo

P3203800B

Camiñando cara a unha sociedade máis igualitaria

6.600,00 €

41,5

5.940,00 €

SI435A-2024-026

Concello de Pontedeume

P1507000F

Servizo de asesoramento xurídico para a muller

6.820,00 €

41

6.138,00 €

SI435A-2024-021

Concello de Cambados

P3600600E

Programa Mulleres en rede

10.032,00 €

41

9.028,80 €

SI435A-2024-072

Concello de Barbadás

P3200900C

Programa Carmiña

16.500,00 €

40,5

13.500,00 €

SI435A-2024-100

Concello de Ribadumia

P3604600A

Creándonos

16.500,00 €

40

12.000,00 €

SI435A-2024-001

Concello de Moraña

P3603200A

Programa de prevención, avaliación e intervención psicolóxica no ámbito da igualdade para persoas con diversidade funcional

4.342,80 €

39

3.474,24 €

SI435A-2024-099

Concello do Valadouro

P2706300G

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero no concello de Valadouro

16.500,00 €

39

11.830,01 €

SI435A-2024-050

Concello de Parada de Sil

P3205800J

Servizo de promoción da igualdade de Parada de Sil

6.600,00 €

39

5.280,00 €

SI435A-2024-028

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Quérete ben, fálate mellor

8.944,32 €

38,5

7.155,46 €

SI435A-2024-071

Concello de Ramirás

P3206900G

Ramirás é muller

9.822,78 €

38

7.858,22 €

SI435A-2024-009

Concello de Marín

P3602600C

Programa de atención integral a menores a cargo e fillos/as de mulleres vítimas de violencia de xénero Cativxs

15.840,00 €

38

12.000,00 €

SI435A-2024-017

Concello de Ames

P1500200I

Programa Mulleres en rede

10.032,00 €

38

8.025,60 €

SI435A-2024-029

Concello de Ponteareas

P3604200J

Programa de atención integral e acompañamento Tecendo autonomía

14.850,00 €

38

11.880,00 €

SI435A-2024-042

Concello de Ribadeo

P2705100B

Ribadeo muller: camiño cara ao apoderamento e á resiliencia

6.259,00 €

37

5.007,20 €

SI435A-2024-060

Concello de Viveiro

P2706700H

As gardadoras do saber. Compartindo saberes entre mulleres

7.001,50 €

36

5.601,20 €

SI435A-2024-095

Concello de Mos

P3603300I

Promoción da igualdade e prevención da violencia

16.335,00 €

36

12.000,00 €

SI435A-2024-063

Concello de Muíños

P3205200C

Sementando a igualdade no rural

8.800,00 €

35,5

7.040,00 €

SI435A-2024-047

Concello de Pontecesures

P3604400F

Xuntas: programa de apoderamento e sensibilización en igualdade para mulleres en situación de vulnerabilidade

3.793,35 €

34

3.034,68 €

SI435A-2024-073

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Programa Conéctate 2.0

3.300,00 €

34

2.640,00 €

SI435A-2024-055

Concello de Ortigueira

P1506200C

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

3.410,00 €

34

2.728,00 €

SI435A-2024-037

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

Aprendendo xuntas pola igualdade

4.379,98 €

34

3.503,98 €

SI435A-2024-079

Concello de Ferrol

P1503700E

Programa de promoción do benestar e igualdade para mulleres en situación de vulnerabilidade e vítimas de violencia de xénero

16.189,80 €

32,5

12.000,00 €

SI435A-2024-025

Concello de Silleda

P3605200I

Xénero e vulnerabilidade: programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

6.336,00 €

31,5

5.068,80 €

SI435A-2024-010

Concello de Valdoviño

P1508800H

Atopámonos entre nós – grupo de mulleres adultas

4.400,00 €

28

3.520,00 €

SI435A-2024-088

Concello de Cedeira

P1502200G

Fíos para tecer un futuro sen violencias. Xornadas de apoderamento

2.750,00 €

27

2.200,00 €

SI435A-2024-007

Concello do Porriño

P3603900F

Apoderamento persoal das mulleres en relación coa saúde e o seu corpo

12.760,00 €

27

10.208,00 €

SI435A-2024-011

Concello de Vigo

P3605700H

Programa de atención psicolóxica a menores fillas e fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero

16.113,24 €

27

12.000,00 €

SI435A-2024-046

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Caldas apodera

4.950,00 €

26,5

3.960,00 €

SI435A-2024-019

Concello de Nigrán

P3603500D

Programa forma-t. Programa de inserción laboral destinado a mulleres

3.102,00 €

25,5

2.481,60 €

SI435A-2024-065

Concello de Ribeira

P1507400H

Programa de apoderamento e autoestima para mulleres en situación de vulnerabilidade: apoder-arte

12.210,00 €

24,5

9.768,00 €

SI435A-2024-056

Concello de Vilalba

P2706500B

Talleres formativos para mellorar a empregabilidade de mulleres en situación de vulnerabilidade

3.300,00 €

24

2.640,00 €

SI435A-2024-027

Concello de Betanzos

P1500900D

Obradoiro de apoderamento Sanamente

822,80 €

22,5

658,24 €

SI435A-2024-041

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Muller catártica

2.860,00 €

22,5

2.288,00 €

SI435A-2024-086

Concello de Baiona

P3600300B

Apoderándonos dixitalmente

5.720,00 €

22,5

4.576,00 €

SI435A-2024-053

Concello de Noia

P1505800A

Medrando xuntas

3.190,00 €

21

2.552,00 €

SI435A-2024-077

Concello de Teo

P1508300I

A muller preparada de corpo e mente: mens sana in corpore sano

4.494,79 €

18,5

3.146,35 €

SI435A-2024-014

Concello da Estrada

P3601700B

Medramos xuntas

6.600,00 €

18,5

4.620,00 €

(*) Custos directos de persoal máis un 10 % e menos os ingresos, de ser o caso.

ANEXO III

Solicitudes denegadas e desistidas

a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A).

Núm. de expediente

Entidade

NIF

Nome da medida

Causa

SI436A-2024-00000122-00

Concello de Baltar

P3200600I

Campamento de verán

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido.

SI436A-2024-00000155-00

Concello de Verín

P3208600A

Avanzando pola igualdade

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido.

Incumprimento do requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario de 2022 ao Consello de Contas de Galicia (artigo 4.5 das bases reguladoras).

SI436A-2024-00000179-00

Concello de Redondela

P3604500C

1. Programa municipal de conciliación 2023 Nadal e 2024 verán / 2.- Plan de sensibilización e formación en corresponsabilidade

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido.

Incumprimento do requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario de 2022 ao Consello de Contas de Galicia (artigo 4.5 das bases reguladoras).

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Núm. de expediente

Entidade

NIF

Nome da medida

Causa

SI435A-2024-045

Concello de Laza

P3204000H

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

Artigo 1 das bases reguladoras. Para o caso de concorrencia de solicitudes, individual e conxunta ou de xestión compartida, prevalecerá a solicitude de xestión compartida.

SI435A-2024-068

Concello de Redondela

P3604500C

- Artigo 4.5 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario de 2022 ao Consello de Contas no prazo establecido.

- Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido.

SI435A-2024-097

Concello de Cee agrupado con Corcubión e Fisterra

P1502300E

Programa de apoderamento e formación ás mulleres: unindo fíos

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A-2024-070

Concello de Fene

P1503600G

Proxecto de defensa persoal para nenas adolescentes

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A-2024-091

Concello do Grove

P3602200B

Programa de coidados e atención a mulleres: recuperándonos

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A-2024-087

Concello de Arteixo

P1500500B

Atención psicolóxica a menores vítimas de violencia de xénero

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Núm. de expediente

Entidade

NIF

Causa

SI427B-2024-72

Concello de Redondela

P3604500C

Incumprimento do requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario de 2022 ao Consello de Contas de Galicia (artigo 4.5 das bases reguladoras).