DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 90 Mércores, 8 de maio de 2024 Páx. 28248

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2024, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na escala auxiliar de coidadores, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Resolución do 30 de marzo de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 65, do 4 de abril de 2022), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

O tribunal nomeado pola Resolución do 28 de abril de 2023 (DOG núm. 88, do 9 de maio) para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na escala auxiliar de coidadores, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,

ACORDOU:

Primeiro. Publicar a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade (coas limitacións previstas na normativa en materia de protección de datos de carácter persoal). De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no desta resolución Diario Oficial de Galicia, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta resolución á titular da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de persoal, para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De conformidade co disposto na base III.13 da convocatoria, contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro competente en materia de emprego público, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2024

Encarnación Díaz Martínez
Presidenta do tribunal

ANEXO

Listaxe de persoas aprobadas no proceso selectivo para o ingreso na escala auxiliar de coidadores, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Promoción interna

Núm. orde

DNI

Acceso

Apelidos e nome

1º ex.

2º ex.

Total

1

***9649**

Prom. interna

González Pérez, Rosa María

78,76

Exenta

78,76

2

***3812**

Prom. interna

Vázquez Rodríguez, Ana María

76,02

Exenta

76,02

3

***2742**

Prom. interna

Fernández Álvarez, José Antonio

70,54

Exento

70,54

4

***3129**

Prom. interna

Cao Gaudeoso, María José

67,12

Exenta

67,12

5

***9074**

Prom. interna

Vázquez Vaquero, María Rosa

63,69

Exenta

63,69

6

***5579**

Prom. interna

Fernández Román, María Pilar

60,27

Exenta

60,27

7

***0148**

Prom. interna

Arias Pacheco, María del Carmen

55,47

Exenta

55,47

8

***1810**

Prom. interna

Ferro Barreiro, Mónica

53,42

Exenta

53,42

9

***7075**

Prom. interna

Bardasco Pérez, María del Carmen

52,73

Exenta

52,73

10

***8191**

Prom. interna

Martínez Mejuto, María Ángeles

52,73

Exenta

52,73

11

***6637**

Prom. interna

Pena Barral, Mónica

52,73

Exenta

52,73

12

***0838**

Prom. interna

Curras Pereira, María Lourdes

52,05

Exenta

52,05

13

***8662**

Prom. interna

Martínez González, Ana

52,05

Exenta

52,05

14

***2397**

Prom. interna

Fernández Fernández, Lidia Celia

51,36

Exenta

51,36

15

***1702**

Prom. interna

Carballo Balboa, Mónica

50,68

Exenta

50,68

16

***1279**

Prom. interna

Cotelo Lema, Monserrat

50,00

Exenta

50,00

Acceso libre

Núm. orde

DNI

Acceso

Apelidos e nome

1º ex.

2º ex.

Total

1

***3148**

Libre

León Otero, María

88,55

Exenta

88,55

2

***7576**

Libre

Jiménez Corcoles, Mercedes

85,59

Apta

85,59

3

***8562**

Libre

Rodríguez Balado, María Patricia

85,16

Exenta

85,16

4

***0935**

Libre

Blanco García, Vanesa

83,89

Exenta

83,89

5

***7432**

Libre

Calviño Seoane, Noelia

83,47

Exenta

83,47

7

***8034**

Libre

Pazos Lavandeira, Patricia

83,05

Exenta

83,05

6

***6868**

Libre

González Fernández, Anxela

83,05

Exenta

83,05

8

***0377**

Libre

Zunzunegui Vázquez, Eva Isabel

81,77

Exenta

81,77

9

***2191**

Libre

Lage Nores, Ana Belén

78,81

Exenta

78,81

10

***3529**

Libre

Toja Lema, Diana

78,38

Exenta

78,38

11

***9268**

Libre

Ruiz Vera, Sara

77,11

Exenta

77,11

12

***2643**

Libre

Vilariño González, Covadonga

77,11

Exenta

77,11

13

***4129**

Libre

Anglada Sanda, María Judith

76,69

Exenta

76,69

14

***6852**

Libre

Andrade García, Marta

76,27

Exenta

76,27

15

***6233**

Libre

Iglesias Paz, Mario

76,27

Exento

76,27

17

***4728**

Libre

Ramos Vázquez, Monserrat

75,84

Exenta

75,84

16

***6919**

Libre

Diéguez Luis, Susana

75,84

Exenta

75,84

18

***1746**

Libre

Acebedo González, Alba

75,42

Exenta

75,42

19

***1591**

Libre

Bellón Landrove, Lucía

75,42

Exenta

75,42

20

***2946**

Libre

Mosquera Rodríguez, María José

75,42

Exenta

75,42

21

***1870**

Libre

Fariña Souto, Raquel

75,00

Exenta

75,00

22

***9319**

Libre

Prados Ansede, Olaia

74,57

Exenta

74,57

23

***8794**

Libre

Couselo Méndez, María Olivia

73,72

Exenta

73,72

25

***2633**

Libre

Pacio López, María Cruz

73,30

Exenta

73,30

24

***5197**

Libre

López Andon, María Amparo

73,30

Exenta

73,30

26

***9353**

Libre

Pita Faraldo, Sabela

72,03

Exenta

72,03

27

***1621**

Libre

Porto Porto, María Begoña

72,03

Exenta

72,03

29

***2554**

Libre

Myro Cuenco, Eugenia

71,61

Exenta

71,61

28

***0635**

Libre

García Bedia, Patricia

71,61

Exenta

71,61

30

***4929**

Libre

Rebolo Rodríguez, Alba María

71,18

Exenta

71,18

31

***8987**

Libre

Rodríguez Mella, María Elena

70,76

Exenta

70,76

32

***9146**

Libre

Ojea Mateos, Andrea

70,33

Exenta

70,33

33

***8658**

Libre

Rodríguez Regueiro, María Begoña

70,33

Exenta

70,33

34

***7652**

Libre

González González, María Esther

69,49

Exenta

69,49

35

***0433**

Libre

Roibas Varona, Virginia

69,06

Exenta

69,06

36

***3392**

Libre

Vázquez Osorio, Mónica

69,06

Exenta

69,06

37

***2026**

Base I.1.1.

Mariño Fernández, María Luisa

68,64

Exenta

68,64

38

***8212**

Libre

Orduña Mayoral, Belén

68,64

Exenta

68,64

39

***8458**

Libre

Sotelo Cal, Adrián

68,64

Exento

68,64

41

***1060**

Libre

Lodeiros Vázquez, Susana

68,22

Exenta

68,22

40

***2986**

Base I.1.1.

Andión Quintero, María José

68,22

Exenta

68,22

42

***9678**

Libre

Abal Vidal, Ana María

67,79

Exenta

67,79

44

***8516**

Libre

López Souto, Susana

67,79

Exenta

67,79

43

***3986**

Libre

Ferro Casal, Paula

67,79

Exenta

67,79

45

***6223**

Libre

Alfaya Casas, Olalla

67,37

Exenta

67,37

46

***9618**

Libre

Gómez Cid, Graciela María

67,37

Exenta

67,37

47

***6412**

Base I.1.1.

Pérez Fernández, Sara María

65,67

Exenta

65,67

48

***1508**

Base I.1.1.

García Marcote, María Teresa

59,74

Exenta

59,74

49

***8595**

Base I.1.1.

Méndez Botana, María

56,77

Exenta

56,77