DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Martes, 14 de maio de 2024 Páx. 28764

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Igualdade

ORDE do 26 de abril de 2024 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante os anos 2024, 2025, 2026 e 2027, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403C).

O Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, establece no artigo 1.3.d) que a protección da maternidade é unha necesidade social e que todas as cargas e coidados que supón a gravidez, o parto, a crianza, a socialización das fillas e fillos deben recibir axuda directa das institucións públicas galegas, co fin de non constituíren discriminación gravosa para as mulleres.

Neste sentido, a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, xa establece, no seu artigo 3, os obxectivos do Sistema galego de servizos sociais, incluíndo entre estes o de proporcionar oportunidades e recursos que garantan a igualdade entre mulleres e homes e posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral, así como o de garantir o apoio ás familias como marco de referencia en que se desenvolven as persoas.

Así mesmo, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, recoñece no seu artigo 6 como un dos principios de responsabilidade pública o de atender, apoiar e protexer as familias como núcleo fundamental da sociedade no cumprimento das súas funcións.

Igualmente, a Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia, no seu artigo 45 establece que as administracións públicas de Galicia promoverán a conciliación da vida familiar, laboral e persoal, fundamentada no principio de igualdade entre mulleres e homes, tanto no ámbito doméstico como no laboral, e na consideración de que o coidado das fillas e fillos e das persoas dependentes é tanto un dereito como unha responsabilidade dos poderes públicos e de toda a sociedade.

Por outra banda, o artigo 85.3 da dita lei establece que a consellería competente en materia de política social impulsará novas fórmulas de prestación de servizos que permitan dotar os concellos de menos de cinco mil habitantes de recursos para a atención dos fillos e fillas menores de 3 anos e das persoas en situación de dependencia.

De conformidade co Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude, ao abeiro da disposición transitoria do Decreto 42/2024, do 24 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, atribúese á Consellería de Política Social e Igualdade a execución, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, do exercicio das políticas públicas de apoio á familia e á infancia, así como a promoción e adopción das medidas de conciliación que garantan un ambiente favorable para o libre desenvolvemento das familias.

A atención das necesidades de conciliación das familias galegas é unha das áreas estratéxicas do Programa de apoio á natalidade (PAN), un programa posto en marcha pola Administración autonómica co obxectivo de dar unha resposta global ás necesidades das nais e dos pais galegos de forma que se garanta o benestar das familias e sexan axudadas dun xeito integral e continuo.

Tendo en conta a experiencia doutros países europeos seguida noutras comunidades autónomas, o Goberno da Xunta de Galicia considera de interese seguir potenciando un recurso inspirado na figura da assistante maternelle francesa ou childminder do Reino Unido, que atende, a miúdo no seu propio domicilio, grupos reducidos de nenos e nenas.

En consonancia co anterior, a presente orde de convocatoria diríxese a apoiar a posta en marcha de novos proxectos nos núcleos rurais de Galicia que, por mor da súa escaseza de poboación, carecen de recursos de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade, coa finalidade de garantir a posta en marcha eficiente de servizos de conciliación formalmente regulados.

Estes servizos, baixo a denominación de casas niño, proporcionarán atención a nenos e nenas en pequenos grupos, de xeito flexible e con garantías de seguridade e calidade.

Con esta actuación aténdense as necesidades de conciliación das familias e favorécese a equidade no acceso aos servizos con independencia do lugar de residencia. Ao mesmo tempo favorécese o acceso ao mercado laboral das mulleres emprendedoras e a súa permanencia no territorio, contribuíndo tanto a promocionar a igualdade entre mulleres e homes como a frear o declive demográfico.

Así mesmo, impulsarase e apoiarase a prestación destes servizos de atención á infancia mediante fórmulas de autoemprego e de economía social, que teñen demostrado seren eficaces para a dinamización económica local e, en consecuencia, para a fixación de poboación no territorio.

Con esta estratexia preténdese crear oportunidades vitais para reter e atraer poboación nova ao rural galego e fomentar o reequilibrio territorial, aspectos ambos os dous especialmente importantes en territorios afectados polo declive demográfico, como as áreas rurais de Galicia, nomeadamente as de interior, onde a fixación de poboación se presenta como unha cuestión prioritaria e as oportunidades laborais como un piar de desenvolvemento.

En consecuencia, como un elemento máis de avance na corrección dos desequilibrios territoriais e demográficos que experimenta Galicia, a través desta orde prestarase especial atención a factores como a dispersión xeográfica e o envellecemento da poboación, para contribuír á revitalización demográfica e á cohesión territorial.

O impulso destes proxectos realízase a través desta convocatoria pública de axudas baixo o procedemento de concorrencia competitiva.

Esta orde de convocatoria axústase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, así como ao disposto no Regulamento (UE) núm. 2023/2831 da Comisión, do 13 de decembro de 2023, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

En consecuencia, facendo uso das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta de Galicia e da súa Presidencia,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas para a posta en marcha de proxectos de servizos durante os anos 2024, 2025, 2026 e 2027, destinados á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento dunha casa niño, nos núcleos rurais do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia en que non exista ningún outro recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade (código de procedemento BS403C).

Para os efectos desta orde, considéranse núcleos rurais as parroquias do territorio existentes nos concellos de menos de cinco mil habitantes e enténdese por recursos de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade as escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais, as escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, as escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais e as escolas infantís 0-3 dependentes das entidades privadas que reciban axudas da Xunta de Galicia para a gratuidade da atención educativa. Igualmente, entenderase que existen recursos de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade se os ditos equipamentos de tales servizos están en construción ou previstos nun documento de planificación da Administración autonómica ou local.

2. Así mesmo, por medio desta orde convócanse as ditas axudas para a posta en marcha dos proxectos de casas niño durante os anos 2024, 2025, 2026 e 2027.

Artigo 2. Características do proxecto de casa niño

1. A casa niño ofrecerá unha atención integral e personalizada a nenos e nenas en idades comprendidas entre os 3 meses e os 3 anos, a cal comprenderá a atención específica das súas necesidades básicas de alimentación, hixiene e descanso de acordo coa súa idade e a contribución ao seu desenvolvemento físico, motor, afectivo, intelectual e social. A este respecto deseñarase e organizarase un ambiente que faga posible a construción das primeiras aprendizaxes de identidade e autonomía persoal, de relación co contorno e de comunicación social, sempre en estreita colaboración coas familias.

2. Este proxecto desenvolverase con carácter gratuíto na modalidade de atención diúrna e de luns a venres durante todo o ano, agás os días festivos, os días 24 e 31 de decembro e un mes de cada doce, en que a casa niño permanecerá pechada por vacacións.

3. Salvo as excepcións contidas no número anterior, o proxecto debe manterse en funcionamento ininterrompidamente durante todo o ano, polo que é necesario contar cunha persoa que substitúa a persoa titular da casa niño, no caso de enfermidade ou calquera outro motivo de ausencia temporal desta, agás causas imprevisibles e inevitables.

4. A atención prestada comprenderá o servizo de cociña, entendendo por este o quentado de alimentos, a hixiene dos nenos e nenas e o desenvolvemento de actividades de tipo educativo, como obradoiros e xogos e acompañamento no xogo libre. En todo caso serán achegados polas familias tanto o leite e alimentos xa cociñados como o material de hixiene tales como cueiros, toalliñas ou cremas.

5. As familias poderán levar os nenos e nenas un máximo de oito horas diarias nun horario flexible que se pactará co/coa profesional que desenvolva o proxecto. Tamén se pactará coas familias un mes ao ano, ou parte proporcional ao período de desenvolvemento do proxecto, en que a casa niño permanecerá pechada por vacacións.

6. Cada casa niño terá un máximo de cinco prazas. No caso de se integraren nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo, en ningún caso poderá haber máis dun neno ou nena por casa. Para os efectos da ratio, estas prazas contabilizaranse como dúas.

Os nenos e nenas que acudan á casa niño deberán estar en todo caso empadroados/as no concello do núcleo rural do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia en que esta se sitúe ou nun limítrofe onde non existan recursos de atención á infancia de ata tres anos de idade ou, de existiren, que os/as nenos/as estean en lista de espera, e acreditar o cumprimento do calendario de vacinación infantil do Programa galego de vacinación.

No suposto de que haxa unha demanda de prazas superior ás que se ofertan, terán prioridade os/as fillos/as das persoas titulares das casas niño e, a seguir, se as houber, os/as fillos/as de mulleres vítimas de violencia de xénero empadroadas no concello en que se sitúe a casa niño ou nun limítrofe onde non existan recursos de atención á infancia de ata tres anos de idade, a continuación as de irmáns/ás de nenos e nenas que xa están asistindo á casa niño e as de nenos e nenas empadroados/as no concello, por esta orde. De ser aínda necesario, aplicarase o baremo coas puntuacións establecidas no anexo VIII.

7. Para acceder ao financiamento previsto é necesario que no concello onde se propoña a implantación do proxecto exista un mínimo de tres nenos/as potenciais usuarios/as. Igualmente, é preciso que se atenda un mínimo de nenos/as, que na primeira anualidade de desenvolvemento do proxecto se establece en tres, número mínimo que, por falta de demanda, poderá baixar a dous nas sucesivas anualidades, circunstancia que en todo caso deberá ser comunicada e debidamente xustificada á Consellería de Política Social e Igualdade.

Artigo 3. Financiamento

1. Ás subvencións obxecto desta convocatoria destínase un orzamento total de oitocentos seis mil douscentos euros (806.200,00 €), distribuído en catro anualidades, e que se imputará ás aplicacións orzamentarias que se indican:

Aplicación

Orzamento 2024

Orzamento 2025

Orzamento 2026

Orzamento 2027

Orzamento

total

11.02.312B.770.0

120.000,00 €

120.000,00 €

11.02.312B.470.0

73.000,00 €

204.400,00 €

204.400,00 €

204.400,00 €

686.200,00 €

Total

193.000,00 €

204.400,00 €

204.400,00 €

204.400,00 €

806.200,00 €

2. A partida 11.02.312B.770.0 destinarase ao financiamento de gastos de investimento.

3. De acordo co previsto no artigo 30.2. do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, excepcionalmente, poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles cando o aumento veña derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, cando existan remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo. O incremento do crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade como consecuencia das circunstancias sinaladas e, se é o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda. A ampliación do crédito publicarase nos mesmos medios que a convocatoria sen que implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.

Artigo 4. Persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas para poñer en marcha unha casa niño as persoas físicas que se establezan como empresarias autónomas e as cooperativas de traballo asociado que reúnan os seguintes requisitos:

a) Estar en posesión, ou contar cando menos cunha persoa socia que o estea no caso de cooperativas de traballo asociado, de calquera das titulacións ou formación que se recollen a seguir, ou equivalentes, ou da formación ou experiencia seguinte:

1º. Técnico/a superior en educación infantil.

2º. Grao en mestre/a de educación infantil/educación primaria.

3º. Grao en pedagoxía, psicoloxía ou educación social.

4º. Diploma que acredite ter realizado o curso de formación integral ou o curso de formación complementaria para futuros/as profesionais das casas niño impartidos pola Xunta de Galicia.

5º. Formación acreditada en áreas relacionadas coa atención á infancia e coidados infantís ou experiencia profesional acreditada neste ámbito.

b) Residir nun núcleo rural do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia en que non exista ningún recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade, ou facelo con anterioridade á posta en marcha do proxecto.

c) Contar cun inmoble nun núcleo rural do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia en que non exista ningún recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade, ou dispoñer del con anterioridade á posta en marcha do proxecto. O dito inmoble estará dotado cos seguintes recursos, para os cales poderá pedir esta axuda:

1º. Sistema de calefacción que cubra todas as estancias dedicadas ao desenvolvemento da iniciativa e conte coa protección dos elementos calefactores precisa para evitar as queimaduras por contacto, os atrapamentos ou outros riscos para a integridade das e dos menores.

2º. Unha sala con iluminación e ventilación naturais directas dun mínimo de 20 metros cadrados, distribuída e organizada con criterios de flexibilidade para dar resposta ás distintas necesidades das nenas e nenos de 0-3 anos.

3º. Dúas zonas, unha para o descanso e outra para a hixiene infantil. A zona de descanso e, de ser o caso, o mesado cambiador, poderán estar integrados na sala principal.

4º. Unha zona para a preparación, almacenamento e conservación de alimentos dotada, cando menos, dun mesado, frigorífico, vertedoiro e microondas.

5º. Elementos de protección como enchufes de seguridade infantil sempre que se sitúen por debaixo de 1,5 metros, protectores de dedos nas dúas caras das portas, seguros de ventás, barreira de seguridade con porta en zonas con diferentes alturas ou escaleiras e extintor/es para a protección contra incendios.

6º. Un mobiliario e equipamento básico para a atención das nenas e nenos que incluirá, como mínimo, un cambiador de cueiros, berces, sabas, mantas, colchóns, contedor de cueiros, ouriñais, tronas, hamacas, adaptadores de inodoro e materiais didácticos e de xogo axeitados para as idades dos nenos e nenas e con marcación de conformidade europea (CE).

En todo caso, o mobiliario deberá ter bordos romos ou protectores que os cubran para que careza de arestas. Así mesmo, na sala e na zona de descanso, no suposto de estar nunha estancia separada, os materiais dos solos e das paredes ata unha altura de 1,5 metros deberán ser cálidos, lisos, non porosos, facilmente lavables e aptos para a súa desinfección. Na sala deberá crearse unha superficie continua e non esvaradía, axeitada para gatear.

As estancias e zonas anteriormente citadas deben estar situadas nun único andar. No caso de tratarse dun inmoble non destinado a vivenda, este deberá estar ademais en planta baixa.

d) Dispoñer dun plan de actuación cos/coas nenos/as para atender eventuais emerxencias que se poidan producir na casa niño.

e) Acreditar o estado de saúde cunha revisión médica anual. No caso de cooperativas de traballo asociado, esta acreditación deberá estar referida á/ás persoa/s socia/s que desenvolva/n o proxecto.

2. Os requisitos establecidos nas letras a), d) e e) do número anterior deberán acreditarse na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. O resto de requisitos b) e c) previstos no número anterior deberán acreditarse no prazo de dous meses desde a notificación da resolución de concesión, ampliable a tres para os supostos de constitución dunha cooperativa de traballo asociado. Todos os requisitos previstos no número 1 deberán manterse durante o período de permanencia da actividade. Respecto das cooperativas de traballo asociado, de non estaren constituídas, no momento de presentación da solicitude deberán ter iniciado os trámites para a súa constitución.

3. As persoas solicitantes deberán acreditar mediante declaración responsable que non están incursas en ningunha das causas de prohibición previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiarias.

Artigo 5. Accións e gastos subvencionables

1. Serán subvencionables ao abeiro desta convocatoria os gastos derivados das seguintes actuacións:

a) A reforma e adaptación do inmoble destinado a servir de casa niño, así como o seu equipamento e dotación material que se require no artigo 4.

b) A prestación da atención personalizada de nenos e nenas de 0-3 anos nas condicións previstas no artigo 2.

2. Os gastos previstos no número 1.a) só serán subvencionables sempre que, tendo comezado o investimento con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2024, non estea totalmente finalizado no momento da presentación da solicitude de axuda e respecto dos gastos que sexan efectivamente pagados no prazo de execución, que é de dous meses computados desde a notificación da resolución de concesión, ampliable a tres para os supostos de constitución dunha cooperativa de traballo asociado.

Artigo 6. Permanencia mínima da actividade subvencionada

O período mínimo de permanencia da actividade subvencionada será de 3 anos desde o pagamento final da axuda polos gastos previstos no artigo 5.1.a). Exceptúanse deste requisito aqueles supostos en que causas de forza maior allea á vontade das persoas físicas que se establezan como empresarias autónomas ou as cooperativas de traballo asociado que desenvolven o proxecto impidan o desenvolvemento da actividade nas condicións establecidas no artigo 2.7.

Artigo 7. Tipos de axuda e contías

1. As axudas para gastos de investimento consistirán nunha subvención de ata o 100 % dos gastos realizados, cun límite máximo global por casa niño de 15.000 €.

2. A axuda polo desenvolvemento da actividade do proxecto consistirá nunha achega económica de 24.800 €/ano en forma de prima destinada a apoiar esta iniciativa emprendedora no inicio da súa andaina. Este importe minorarase proporcionalmente en función dos meses efectivos de desenvolvemento.

3. Nos casos de baixa por maternidade ou permiso de paternidade da persoa titular do recurso, aboarase un complemento da prima de 150 € semanais durante o período que dure a dita baixa.

Artigo 8. Procedemento

O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade, non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.

Así mesmo, estas axudas ampáranse no réxime de minimis establecido no Regulamento (UE) núm. 2023/2831 da Comisión, do 13 de decembro de 2023, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L, do 15 de decembro). Esta circunstancia farase constar expresamente na resolución de concesión. Polo tanto, o importe total das axudas de minimis concedidas a unha única empresa non excederá os 300.000 € durante calquera período de tres anos.

Artigo 9. Concorrencia con outras axudas ou subvencións públicas

1. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado.

2. No caso de percibírense outras axudas, deberase acreditar documentalmente a súa natureza e contía, así como calquera circunstancia que poida afectar substancialmente a execución das actuacións. A comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

3. En ningún caso o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas, ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere os gastos da actividade subvencionada.

4. As persoas solicitantes deberán presentar, xunto coa solicitude, unha declaración comprensiva de todas as axudas e subvencións solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma finalidade, usando o formulario establecido para o efecto nesta orde, o cal terán que volver achegar actualizado no suposto de variaren as circunstancias inicialmente declaradas.

Artigo 10. Solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado, anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

3. De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras, o órgano responsable da tramitación requirirá as persoas interesadas para que, nun prazo de dez días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixeren, se considerará que desisten da súa petición, logo da correspondente resolución, nos termos previstos no artigo 21 da dita lei.

Artigo 11. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Documentación acreditativa de estaren en posesión da formación ou da experiencia recollidas no artigo 4.1.a).4º e 5º. No caso de cooperativas de traballo asociado, esta documentación deberá estar referida á/ás persoa/s socia/s que desenvolverá/n o proxecto.

b) Certificado médico oficial acreditativo do estado de saúde. No caso de cooperativas de traballo asociado, esta documentación deberá estar referida á/ás persoa/s socia/s que desenvolverá/n o proxecto.

c) Memoria descritiva en que se recolla a localización xeográfica e o número potencial de nenas/os usuarias/os e se xustifique a súa necesidade e oportunidade, apoiada na análise da contorna e nos datos oficiais de poboación publicados polo Instituto Galego de Estatística (IGE) dos últimos tres anos. Nesta memoria figurará tamén o nome do proxecto que estará relacionado coa actividade desenvolvida e que non será coincidente co nome dos proxectos xa en funcionamento.

d) Proposta pedagóxica básica asinada pola/s persoa/s que desenvolverán o proxecto, que en todo caso aborde a organización do período de adaptación e a adquisición de hábitos de autonomía persoal con respecto á alimentación, o descanso e a hixiene desde a súa vertente educativa. A proposta incluirá, así mesmo, a programación xeral dunha xornada.

e) Descrición do equipamento e materiais que se empregarán no desenvolvemento do proxecto, que comprenderá as características e composición de todos os elementos recollidos no artigo 4.1.c).

f) Memoria descritiva do inmoble con fotografías de todas as estancias e planos, a escala e acoutados, descritivos do estado actual. Se se teñen que realizar obras de reforma, tamén se incluirán planos a escala representativos do estado reformado.

g) Informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto presenta ou terá, logo da reforma proposta, as características arquitectónicas establecidas nesta orde. No suposto de inmobles destinados a vivenda, este informe incluirá tamén referencia ao cumprimento das condicións de habitabilidade; no caso de inmobles non destinados a vivenda, a referencia será ao cumprimento dos requisitos establecidos no Código técnico da edificación (CTE) que lle sexan de aplicación.

h) Plan de actuación cos/cas nenos/as ante unha emerxencia durante o desenvolvemento do proxecto.

i) Orzamento desagregado dos gastos de investimento, segundo o establecido no anexo V.

j) Certificado de discapacidade, de ser o caso, cando non fose expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia.

k) Documentación acreditativa de ser vítima de violencia de xénero, de ser o caso.

l) Anexo II cuberto cos datos da persoa que se vaia encargar do desenvolvemento do proxecto, no suposto de tratarse de cooperativas de traballo asociado.

m) Documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento, documento de cesión, etc.).

n) Fotografías de todas as adaptacións realizadas.

ñ) Anexo III cuberto cos datos de identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa titular do proxecto nos supostos de enfermidade ou calquera outro motivo de ausencia temporal desta, agás causas imprevisibles e inevitables, así como copia da documentación relacionada no artigo 4.1.a).4º e 5º.

o) Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro que cubra as continxencias de responsabilidade civil, danos a terceiras persoas e accidentes durante o desenvolvemento da actividade subvencionada.

p) Alta no censo de obrigados tributarios do ministerio con competencia en materia de facenda, se é o caso.

2. A documentación prevista no número 1, letras m) a p), poderá presentarse ben no momento da solicitude co anexo I ou ben no prazo previsto no artigo 4.2, xunto co anexo IV relativo á presentación de documentación non achegada coa solicitude.

3. A Consellería de Política Social e Igualdade reservará para si a facultade de solicitar a información complementaria que considere conveniente para a correcta definición, avaliación, seguimento e comprobación da solicitude presentada.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

4. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

6. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 12. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) Documento nacional de identidade (DNI) ou número de identidade de estranxeiro/a (NIE) da persoa solicitante ou da que vai desenvolver o proxecto no suposto de cooperativas de traballo asociado e número de identificación fiscal (NIF), no suposto de cooperativas de traballo asociado da persoa que se encargará de substituír a persoa titular da casa niño.

b) Certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais da persoa solicitante ou da que vai desenvolver o proxecto no suposto de cooperativas de traballo asociado e da persoa que se encargará de substituír a persoa titular da casa niño.

c) Certificados de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por calquera concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia da persoa solicitante.

d) Titulacións oficiais universitarias mencionadas no artigo 4.1.a), da persoa solicitante ou da que vai desenvolver o proxecto no suposto de cooperativas de traballo asociado e da persoa que se encargará de substituír a persoa titular da casa niño.

e) Titulacións oficiais non universitarias mencionadas no artigo 4.1.a), da persoa solicitante ou da que vai desenvolver o proxecto no suposto de cooperativas de traballo asociado e da persoa que se encargará de substituír a persoa titular da casa niño.

f) Certificado de empadroamento da persoa solicitante ou da que vai desenvolver o proxecto no suposto de cooperativas de traballo asociado.

g) Alta no imposto de actividades económicas da persoa solicitante.

h) Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos no suposto de persoas físicas, ou afiliación da entidade e da persoa que vai desenvolver o proxecto na Seguridade Social, no caso de cooperativas de traballo asociado.

i) Inhabilitación para obter subvencións ou axudas da persoa solicitante ou da que vai desenvolver o proxecto no suposto de cooperativas de traballo asociado.

j) Concesións de subvencións e axudas da persoa solicitante ou da que vai desenvolver o proxecto no suposto de cooperativas de traballo asociado.

k) Concesións pola regra de minimis da persoa solicitante ou da que vai desenvolver o proxecto no suposto de cooperativas de traballo asociado.

2. Consultaranse os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente:

a) Certificación acreditativa de inscrición ininterrompida na oficina de emprego como demandante de emprego durante 12 ou máis meses da persoa solicitante ou da que vai desenvolver o proxecto no suposto de cooperativas de traballo asociado, de ser o caso. A demanda de emprego considerarase interrompida se se traballou un período acumulado de 90 ou máis días nos 365 anteriores á data de solicitude.

b) Certificación do grao de discapacidade cando sexa expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia, de ser o caso, para os efectos da valoración dos criterios recollidos no artigo 16 da persoa solicitante ou da que vai desenvolver o proxecto no suposto de cooperativas de traballo asociado.

3. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado nos anexos I, II e V, e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

4. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 13. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 14. Instrución do procedemento

1. A instrución do procedemento corresponde á subdirección xeral competente en materia de demografía e conciliación, quen realizará as correspondentes propostas de resolución.

2. O órgano instrutor realizará de oficio cantas actuacións considere necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución.

3. Sen prexuízo do disposto no número anterior, poderáselle requirir á persoa solicitante que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

4. Unha vez revisadas as solicitudes e feitas as emendas, respecto daquelas que reúnan todos os requisitos e acheguen a documentación necesaria solicitarase un informe dos órganos competentes da Administración autonómica, e mais do Concello que comprenda o núcleo rural do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia en que se sitúe o proxecto, para comprobar que non existe neste ningún recurso de atención á infancia nos termos previstos no artigo 1.1. Feita esta comprobación, as que cumpran os requisitos establecidos nesta orde serán remitidas á comisión encargada da súa valoración, de acordo co establecido no artigo 15.

5. Respecto dos expedientes en que concorran causas de inadmisión, así como de declaración ou aceptación de desistencia, o órgano instrutor formulará a correspondente proposta.

6. A proposta de concesión de subvención realizarase conforme o informe emitido pola Comisión de Valoración prevista no artigo 15 e recollerá a orde de puntuación e o importe da axuda que corresponda a cada solicitude ata esgotar o crédito dispoñible. En ningún caso se poderá incluír na dita proposta unha solicitude para un concello en que se acadase xa o número de casas niño necesario para dar cobertura á poboación infantil 0-3 que resida nel.

En todo caso, a proposta de concesión de subvencións para a instalación das novas casas niño deberá ser nunha parroquia diferente do concello de que se trate, agás por razóns de asentamento da poboación convenientemente xustificadas.

En ningún caso se poderá propoñer a concesión dunha subvención destinada á posta en marcha dunha nova casa niño se no concello onde se pretende instalar hai tres en funcionamento.

7. Aquelas solicitudes ás que lles falte documentación por tratarse da prevista no artigo 11.2 e no artigo 12.1.f) e g), poderán ser propostas para a súa resolución condicionada. Unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 4.2 desde a súa notificación sen ter recibido a documentación pendente, ou se a recibida non acredita o cumprimento de todos os requisitos establecidos nesta convocatoria, o órgano instrutor formulará a correspondente proposta de revogación da resolución de concesión.

8. No caso de existiren solicitudes susceptibles de axuda pero que non se inclúen na proposta de resolución por terse esgotado o crédito dispoñible, quedarán en reserva para seren atendidas ben co crédito que quedase libre por non terse enviado a documentación no prazo establecido nos supostos de resolución condicionada ou por producirse algunha renuncia ou modificación nos proxectos inicialmente subvencionados, ou ben por incremento do crédito orzamentario destinado a esta subvención. Para estes efectos, poderán realizarse sucesivas propostas de resolución ata a fin do exercicio 2024, conforme o sinalado neste artigo.

Artigo 15. Comisión de Valoración

1. Conforme o establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, unha vez instruídos os expedientes constituirase como órgano colexiado unha Comisión de Valoración que, de acordo cos criterios de baremación de solicitudes establecidos, realizará a baremación e emitirá o correspondente informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada, indicando a puntuación e a axuda aplicable en cada caso.

2. A comisión rexerase polo establecido na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e mais na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, no relativo aos órganos colexiados, e estará integrada polos seguintes membros:

a) A persoa titular do servizo con competencias en materia de conciliación familiar, ou persoa que a substitúa, que actuará como presidente/a segundo o establecido neste punto.

b) A persoa titular do servizo con competencias en materia de planificación para o impulso demográfico.

c) Unha persoa traballadora ao servizo da Administración pública adscrita á subdirección xeral competente en materia de demografía e conciliación por proposta da persoa titular da presidencia, que actuará como secretario/a.

3. Se, por calquera causa, algunha das persoas indicadas nas letras b) e c) do número 2 que compoñen a Comisión de Valoración non pode asistir cando esta se reúna para o exame das solicitudes, será substituída pola/o funcionaria/o designada/o para estes efectos pola persoa que exerza a presidencia.

Se, por calquera causa, a persoa que exerza a presidencia non pode asistir á Comisión de Valoración cando esta se reúna para o exame das solicitudes, será substituída pola persoa que designe o/a titular da dirección xeral con competencias en materia de familia, infancia e dinamización demográfica.

4. A avaliación realizarase segundo os datos oficiais publicados polo Instituto Galego de Estatística (en diante, IGE) e do que resulte da documentación presentada coa solicitude ou recadada de oficio polo órgano instrutor respecto das circunstancias recollidas na letra e) do artigo 16.

Nos casos de solicitudes con igualdade de puntuación terase en conta, para os efectos de resolver o empate, a puntuación obtida criterio a criterio, seguindo a orde en que figuran relacionados, empezando polo primeiro, ata que se produza o desempate; no caso de esgotarse os criterios e persistir o empate, a preferencia determinarase pola data de presentación da solicitude.

5. Unha vez avaliados os expedientes e determinada a axuda que lle corresponde a cada proxecto, a Comisión fixará o limiar mínimo de puntuación necesario para acadar a axuda, tendo en conta o crédito orzamentario e os topes xerais establecidos nestas bases.

Así mesmo, emitirá un informe segundo o cal a subdirección xeral competente en materia de demografía e conciliación formulará a proposta de resolución ao órgano competente para resolver a concesión ou denegación da subvención solicitada.

6. O informe da Comisión concretará o resultado da avaliación efectuada, indicando a puntuación e a axuda aplicable en cada caso.

7. No informe, en primeira adxudicación, para que esta iniciativa experimental acade a maior cobertura territorial posible na Comunidade Autónoma de Galicia, só se terán en conta as solicitudes para a posta en marcha de casas niño en concellos en que non estea funcionando ningunha.

Igualmente, no suposto de haber máis dunha solicitude para a posta en marcha dunha casa niño relativa a un mesmo concello que acade o limiar mínimo de puntuación necesario para obter a axuda, en primeira adxudicación só se propoñerá unha axuda por concello. Unha vez atendidas, dentro das dispoñibilidades orzamentarias, todas as solicitudes que acaden o dito limiar teranse en conta, en sucesivas adxudicacións, de ser o caso, o resto de solicitudes para o mesmo concello, de acordo coa puntuación e criterios establecidos no artigo 16.

8. Aquelas solicitudes ás cales lles falte documentación por tratarse da prevista no artigo 11.2 e no artigo 12.1.f) e g), serán igualmente avaliadas.

Artigo 16. Criterios de valoración

A Comisión de Valoración examinará as solicitudes presentadas e avaliaraas cun máximo de 120 puntos conforme os seguintes criterios:

a) Número de nenos/as de entre cero e tres anos residentes no concello onde se prestará o servizo, segundo as cifras oficiais do padrón municipal de habitantes en 1.1.2023, ata 40 puntos coa seguinte desagregación:

1º. Ata 6 nenos/as: 20 puntos.

2º. Máis de 6 nenos/as: 40 puntos.

b) Número de núcleos de poboación do concello en que se establecerá a casa niño publicados polo IGE no Nomenclátor en 1.1.2023, ata 25 puntos coa seguinte desagregación:

1º. Entre 5 e 20: 15 puntos.

2º. Máis de 20: 25 puntos.

Para estes efectos, enténdese por núcleo de poboación o conxunto de polo menos 10 edificacións, que forman rúas, prazas e outras vías urbanas. O número de edificacións poderá ser inferior a 10, sempre que a poboación que as habita supere os 50 habitantes. Inclúense no núcleo aquelas edificacións que, estando illadas, distan menos de 200 metros dos límites exteriores do citado conxunto, ben que na determinación desta distancia se excluirán os terreos ocupados por instalacións industriais ou comerciais, parques, xardíns, zonas deportivas, cemiterios, aparcadoiros e outros, así como as canles ou ríos que poidan ser cruzados por pontes.

c) Número de mulleres residentes no concello en que se establecerá a casa niño de idades comprendidas entre 16 e 45 anos, segundo as cifras oficiais do padrón municipal de habitantes en 1.1.2023, ata 25 puntos coa seguinte desagregación:

1º. Ata 50 mulleres: 10 puntos.

2º. Entre 51 e 100 mulleres: 15 puntos.

3º. Máis de 100 mulleres: 25 puntos.

d) Índice de envellecemento do ano 2023 publicado polo IGE da poboación do concello en que se establecerá a casa niño, ata 20 puntos coa seguinte desagregación:

1º. Ata o 300 %: 5 puntos.

2º. Entre o 301 e 700 %: 15 puntos.

3º Máis de 700 %: 20 puntos.

e) Contribución á integración laboral de persoas en situación de especial protección: paradas de longa duración, menores de 35 anos, maiores de 55 anos, con discapacidade igual ou superior ao 33 % sempre que esta sexa valorada como compatible co desempeño da actividade subvencionada polo órgano competente da Administración autonómica e mulleres vítimas de violencia de xénero, ata 10 puntos coa seguinte desagregación:

1º. Persoas paradas de longa duración: 2,5 puntos.

2º. Menores de 35 anos ou maiores de 55 anos: 2,5 puntos.

3º. Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %: 2,5 puntos.

4º. Mulleres vítimas de violencia de xénero: 2,5 puntos.

No caso de cooperativas de traballo asociado, esta situación deberá estar referida a calquera das persoas socias que desenvolvan o proxecto; non será posible acumular puntos por participar máis dunha persoa de cada grupo indicado.

Artigo 17. Resolución

1. A resolución dos expedientes de axudas, logo da fiscalización da proposta, corresponde á persoa titular da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, que resolverá por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Igualdade.

Con anterioridade a ditarse a resolución de concesión deberá quedar acreditado que a persoa beneficiaria está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda, por calquera concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. O prazo para resolver e notificar será de cinco (5) meses, que se computará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase resolución expresa, entenderase desestimada.

Nos supostos de resolución condicionada, recollerase expresamente esta circunstancia, indicando os requisitos de entre os recollidos no artigo 11.2 que deben cumprirse para que esta teña efectos e o prazo establecido para o seu cumprimento.

3. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva e de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a resolución destas subvencións será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Nesta publicación especificaranse a data da convocatoria, a entidade beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como as solicitudes desestimadas con expresión sucinta dos motivos da desestimación.

4. Unha vez publicada a resolución das solicitudes ás entidades con axudas favorables, as entidades beneficiarias quedan obrigadas a comunicar expresamente, no prazo de dez (10) días hábiles, a aceptación das condicións da axuda. No caso de non comunicar este aspecto no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

5. Todos os proxectos subvencionados serán obxecto de inspección por parte de persoal da Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais da Consellería de Política Social e Igualdade, coa finalidade de comprobar o cumprimento dos requisitos enumerados no artigo 4 a partir do número 1.c).1º. A inspección realizarase unha vez recibida toda a documentación prevista no artigo 4 e con anterioridade á súa posta en funcionamento.

Artigo 18. Publicación e notificacións

Publicaranse no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, os actos administrativos de requirimento de emenda de documentación, así como a correspondente resolución. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Artigo 19. Réxime de recursos

As resolucións expresas ou presuntas que se diten ao abeiro da presente orde poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse ben recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, se esta for expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, se esta for expresa, ou de seis (6) meses a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se desestime por silencio o recurso de reposición interposto.

Artigo 20. Modificación da resolución

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión, segundo o artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Artigo 21. Obrigas das persoas beneficiarias

De conformidade co establecido no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e sen prexuízo das demais obrigas que resulten da normativa aplicable, as persoas beneficiarias destas axudas están obrigadas a:

a) Executar e acreditar a realización da actuación que fundamenta a concesión da subvención e o cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano que a concede, sen prexuízo da facultade da Consellería de Política Social e Igualdade de comprobar a realización material das actuacións. Nos supostos en que se vexa afectada esta actuación por indicación da autoridade sanitaria, aplicarase o disposto no artigo 24.2.c).

b) Levar un rexistro de persoas usuarias, en soporte papel ou electrónico, onde consten os datos de identidade dos nenos e nenas que se atenden e dos/das proxenitores/as, persoas titoras ou persoas acolledoras, así como o día e o horario de atención e as autorizacións para a administración de medicamentos, de ser o caso, e conservar os rexistros mensuais de asistencia de todo o período subvencionable.

c) Cumprir co establecido na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), respecto dos datos de carácter persoal que manexen no desenvolvemento do proxecto.

d) Informar o público de que o servizo está financiado pola Xunta de Galicia. No lugar de prestación do servizo colocarase nun sitio destacado e visible un cartel informativo dun tamaño mínimo A3, no cal aparezan os anagramas da Xunta de Galicia. No caso de que exista unha páxina web específica para o proxecto, tamén se deberá facer nela unha descrición do proxecto, cos seus obxectivos e resultados, destacando o apoio financeiro recibido.

e) Efectuar a xustificación para a percepción da axuda conforme o establecido nesta orde.

f) Facilitar toda a información que lles requiran a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

g) Someterse ás actuacións de comprobación e control e facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica e polos servizos de inspección da Consellería de Política Social e Igualdade, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas, o Tribunal de Contas, e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

h) Comunicarlle á Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes público ou privado, nacional ou internacional, e non superar as porcentaxes máximas de acumulación establecidas na normativa comunitaria europea.

i) Acreditar cunha periodicidade anual o estado de saúde co correspondente certificado médico oficial. No caso de cooperativas de traballo asociado, esta acreditación deberá estar referida á/as persoa/s socia/s que desenvolva/n o proxecto.

j) Contratar un seguro que cubra as continxencias de responsabilidade civil, danos a terceiras persoas e accidentes durante o desenvolvemento da actividade subvencionada.

k) Poñer en coñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica todas as situacións que dean lugar á substitución da persoa titular do recurso con anterioridade a que se produza, sempre que non sexa debida a unha situación imprevista, ou no prazo de dez (10) días desde que se produzan no resto dos casos. Nestes supostos deberase achegar a documentación xustificativa do contrato laboral e alta na Seguridade Social, así como o certificado médico oficial do estado de saúde da persoa substituta e certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais no caso de oposición expresa á consulta dos seus datos.

l) Acreditar con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión, así como antes das correspondentes propostas de pagamento, estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

m) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

n) Todas aquelas obrigas e requisitos que se desprendan do articulado desta orde e dos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e da súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 22. Xustificación da subvención

1. As persoas beneficiarias deberán xustificar cada anualidade de xeito independente.

2. Para xustificar a axuda de investimento, que comprenderá as actuacións realizadas no ano 2024, presentaranse, con data límite do prazo de finalización da execución previsto no artigo 5.2, os seguintes documentos:

a) Solicitude de pagamento (anexo VI).

b) Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación da persoa acredora e do documento, o seu importe, data de emisión e de pagamento.

c) Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente do total dos gastos realizados xunto cos xustificantes bancarios que acrediten o seu pagamento. De acordo co artigo 42.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, para os efectos da súa consideración como subvencionable, considerarase efectivamente pagado o gasto cando se xustifique o pagamento mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados pola entidade bancaria e asinados pola persoa representante da entidade bancaria autorizada para os ditos efectos.

3. A xustificación da axuda concedida a través da prima de cada anualidade presentarase con data límite do 5 de decembro do ano correspondente.

Xunto con cada solicitude de pagamento da prima (anexo VI) presentaranse os rexistros mensuais de asistencia (anexo VII) asinados pola/s persoa/s responsable/s do desenvolvemento do proxecto e máis polos/as pais/nais, titores/as ou acolledores/as dos nenos e nenas que acoden á casa niño, excepto o rexistro mensual de asistencia do mes de decembro de cada anualidade, que se presentará por sede electrónica con data límite do 31 de decembro.

Adicionalmente, na xustificación final de cada anualidade presentarase a seguinte documentación:

a) Memoria de actuación onde consten todas as prestacións realizadas ás familias asinada pola persoa titular da casa niño.

b) Acreditación documental, material e/ou gráfica, a través de fotografías, copias ou capturas de pantalla, do cumprimento da obriga de información e publicidade do financiamento público da acción subvencionada.

c) Certificado médico oficial acreditativo do estado de saúde da persoa titular do recurso. No caso de cooperativas de traballo asociado, este certificado deberá estar referido á/ás persoa/s socia/s que desenvolva/n o proxecto.

4. Para xustificar a axuda nos casos de baixa por maternidade ou permiso de paternidade da persoa titular do recurso presentaranse os seguintes documentos:

a) Anexo IV.

b) Parte de baixa de maternidade ou permiso de paternidade.

5. No caso de que a xustificación fose incorrecta e/ou incompleta, requirirase a persoa beneficiaria para que corrixa os erros ou defectos observados e/ou achegue os documentos solicitados no prazo de dez (10) días, advertíndolle que, de non facelo, se procederá, logo de resolución, á revogación da axuda e, de ser o caso, ao reintegro da contía percibida e á exixencia dos xuros de mora.

Artigo 23. Pagamento

1. Na anualidade de 2024 as persoas beneficiarias percibirán o pagamento dos gastos de investimento realizados logo da súa xustificación, da comprobación material do investimento e do inicio da actividade nas condicións exixidas nesta orde.

2. En relación co pagamento da prima polo desenvolvemento do proxecto, as persoas beneficiarias percibirán na primeira anualidade, con anterioridade á xustificación da axuda, un pagamento de ata o 100 % da cantidade da subvención que lles corresponda pola atención relativa á dita anualidade en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo a partir da comunicación de autorización de inicio da actividade.

Nas sucesivas anualidades realizarase, unha vez que se abra contablemente o correspondente exercicio orzamentario, un pagamento anticipado de ata o 90 % da subvención que corresponda por este concepto.

O importe restante librarase nas sucesivas anualidades logo de que as persoas beneficiarias xustifiquen o desenvolvemento do proxecto nas condicións exixidas nesta orde. O importe total da subvención establecerase en función dos meses efectivos de funcionamento.

No caso de solicitude do complemento da prima por baixa de maternidade ou permiso de paternidade, aboarase o 100 % da cantidade correspondente unha vez ditada a resolución de concesión.

3. Antes de proceder ao pagamento de cada liquidación final anual, o órgano xestor incorporará ao expediente a acreditación de que as persoas adxudicatarias están ao día nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración da Comunidade Autónoma.

Artigo 24. Incumprimento, revogación e reintegro de axudas

1. De acordo co establecido no artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, se é o caso, ao reintegro da totalidade da axuda percibida calquera incumprimento das obrigas previstas no artigo 21 e, concretamente:

a) O incumprimento da finalidade ou do obxectivo para os que se concedeu a subvención ou da obriga de xustificar a realización da actuación e a non permanencia mínima da actividade subvencionada.

b) A obtención da subvención sen reunir os requisitos exixidos para a súa concesión con falsificación das condicións requiridas para isto ou ocultación daquelas que o impedisen.

c) A resistencia, a escusa, a obstrución ou a negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro previstas nos artigos 11 e 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando diso derivase a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, estatal, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

2. Para os efectos desta orde, considéranse supostos de reintegro parcial:

a) O incumprimento parcial do obxectivo, da actividade ou do proxecto ou adoptar de xeito parcial o comportamento que fundamentou a concesión da subvención, entre o 2 % e o 50 % da axuda percibida, en proporción ao período do ano en que se producise o incumprimento.

b) Nos supostos en que a actividade presencial se vexa afectada por indicación da autoridade sanitaria por tempo superior a un mes, procederá o reintegro do 2 % da contía da axuda percibida en proporción ao período de tempo que corresponda, sempre que a persoa beneficiaria mantivese a súa alta como traballadora autónoma no réxime especial de traballadores autónomos da Seguridade Social e a súa alta fiscal.

c) No caso de xustificación insuficiente segundo os termos do artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, procederá o reintegro das cantidades non xustificadas ou xustificadas insuficientemente.

d) Cando se incumpra a obriga de adoptar as medidas de difusión establecidas no artigo 21, procederá o reintegro do 10 % da axuda percibida.

e) Non comunicar a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión da subvención, suporá a perda dun 5 % da subvención concedida. Esta porcentaxe do 5 % aplicarase unha vez descontado o exceso obtido sobre os topes máximos legalmente establecidos.

f) Non manter os investimentos obxecto da subvención durante o período establecido no artigo 6, o que suporá o reintegro da subvención correspondente ao activo non mantido, de forma proporcional ao período en que se incumprise este requisito.

No caso de condicións que constitúan obrigas que a entidade beneficiaria debe acreditar en fase de xustificación, tales como obrigas de publicidade ou comunicación doutras axudas, estas deberán xustificarse en todo caso para poder proceder ao pagamento da subvención, polo que a gradación fixada neste número só resultará aplicable para supostos de reintegro, no caso de que se detecte en controis posteriores ao pagamento algún incumprimento relativo ás ditas obrigas.

3. Para facer efectiva a devolución a que se refiren os números anteriores, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na súa normativa de desenvolvemento.

4. Con anterioridade ao requirimento previo da Administración, as persoas beneficiarias poderán realizar con carácter voluntario a devolución do importe da axuda obxecto de reintegro.

Esta devolución efectuarase mediante ingreso na conta operativa do Tesouro da Xunta de Galicia ES82 2080 0300 87 3110063172, segundo o disposto na normativa reguladora do procedemento de recadación, e o importe incluirá os xuros de demora, de acordo co previsto no artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 25. Infraccións e sancións

Ás persoas beneficiarias das axudas reguladas nestas bases seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no título VI do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Artigo 26. Control e verificación

Todas as axudas concedidas ao abeiro desta orde estarán sometidas á función interventora e de control financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e a súa normativa de desenvolvemento, ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, e ás de comprobación e control obrigadas pola normativa comunitaria de aplicación.

Artigo 27. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para que aquela cumpra as obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 28. Información ás persoas interesadas

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código BS403C, poderase obter documentación normalizada ou información no enderezo https://sede.xunta.gal, na Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, a través da páxina web oficial da Xunta de Galicia, ou do portal da Consellería de Política Social e Igualdade,
https://www.xunta.gal/politica-social, do teléfono 012 ou no enderezo electrónico demografiaeconciliacion@xunta.gal

Disposición adicional primeira. Delegación de competencias

Autorízase expresamente a persoa titular da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica a actuar, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Igualdade, para resolver a concesión, a denegación, a modificación ou outras incidencias das subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar e dispoñer gastos, o recoñecemento das obrigas e a proposta de pagamentos, en relación co disposto no artigo 73.a) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Disposición adicional segunda. Base de datos nacional de subvencións

A consellería transmitirá á Base de datos nacional de subvencións a información necesaria, de conformidade co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Disposición adicional terceira. Persoas substitutas

Cada persoa titular dunha casa niño poderá designar para ser substituída, nos supostos relacionados no artigo 2.3, ata tres profesionais, que reúnan os requisitos exixidos á persoa titular da casa niño, e que poderán ser comúns a outras casas niño.

Disposición adicional cuarta. Cambio de titularidade da casa niño

Se a persoa titular da casa niño, por causas debidamente xustificadas, non puider continuar a posta en marcha do novo proxecto, a persoa designada para a súa substitución poderá subrogarse na titularidade e na condición de beneficiaria sempre que reúna os requisitos establecidos na convocatoria.

No caso de existiren varias persoas substitutas, terá preferencia a persoa nomeada en primeiro lugar e, na súa falta, aquela que teña unha maior idade, sempre que reúnan os requisitos establecidos na convocatoria.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da orde

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica para ditar as instrucións que sexan necesarias para desenvolver esta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2024

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Igualdade

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO VIII

Baremo de admisión na casa niño

Nos supostos previstos no artigo 2.6, as prazas adxudicaranse segundo o que resulte da aplicación do seguinte baremo:

• Situación familiar:

Condición de familia monoparental: 3 puntos.

Condición de familia numerosa: 3 puntos.

• Situación laboral ou académica:

1. Sobre a situación laboral ou académica terase en conta:

a) Situación laboral ou de realización de estudos que impliquen dedicación preferente debidamente xustificada:

Nai: 8 puntos.

Pai: 8 puntos.

b) Persoas que estean a desenvolver e percibir o tramo de inserción (Risga):

Nai: 3 puntos.

Pai: 3 puntos.

c) Situación de busca activa de emprego:

Nai: 2 puntos.

Pai: 2 puntos.

A situación de busca activa de emprego acreditarase coa certificación de demanda de emprego.

No caso de familias monoparentais, adxudicaráselles a puntuación da epígrafe correspondente computando por dous.

2. Puntualizacións sobre o concepto de situación laboral:

a) Non se considerará o traballo realizado sen a alta na Seguridade Social ou, de ser o caso, no imposto de actividades económicas.

b) Para os efectos de baremación, computarase como traballo a xornada completa ou parcial a situación recoñecida de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez.

c) Na valoración dos estudos enténdese por estudos os dirixidos á obtención de títulos oficiais como educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional, titulacións universitarias ou formación para a capacitación profesional, entre outras.

Así mesmo, entenderase que existe dedicación preferente cando a persoa interesada presente a matrícula e un certificado de asistencia regular.

• Situación económica:

1. Sobre a renda per cápita mensual da unidade familiar, referida ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente, aplicarase:

– Inferior ao 30 % do IPREM: +8 puntos.

– Do 30 % ou superior e inferior ao 50 % do IPREM: +7 puntos.

– Do 50 % ou superior e inferior ao 75 % do IPREM: +6 puntos.

– Do 75 % ou superior e inferior ao 100 % do IPREM: +5 puntos.

– Do 100 % ou superior e inferior ao 125 % do IPREM: +4 puntos.

– Do 125 % ou superior e inferior ao 150 % do IPREM: +3 puntos.

– Do 150 % ao 200 % do IPREM: +2 puntos.

– Superior ao 200 % do IPREM: +1 punto.

2. Para a valoración da situación económica seguiranse as seguintes regras:

a) Entenderase por unidade familiar a formada pola/s persoa/s proxenitora/s, ou a persoa proxenitora e o/a cónxuxe ou persoa con análoga relación de afectividade, e ademais:

1º. As fillas e os fillos menores, agás que, con consentimento do/da pai/nai, vivan de xeito independente.

2º. As fillas e os fillos maiores de idade con incapacitación xudicial e patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

3º. As fillas e os fillos maiores de dezaoito anos cun grao de discapacidade superior ao 33 %.

4º. As menores e os menores en situación de garda con fins adoptivos ou en situación de acollemento familiar por tempo superior a un ano.

No suposto de non convivencia das dúas persoas proxenitoras, se unha delas asume en solitario o sustento da unidade familiar, familias monoparentais segundo o disposto no artigo 13 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, a renda da que non contribúe non será computada sempre que se acredite documentalmente a dita circunstancia.

A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente no momento de presentación da solicitude de praza.

b) Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que será o resultado de agregar as rendas de cada un dos seus membros, correspondente ao último período impositivo con prazo de presentación vencido no momento de presentación da solicitude, calculadas por agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).

No suposto de unidades familiares en que ningún dos seus membros ten obriga de facer declaración conforme o previsto na normativa do IRPF, os ingresos serán os que consten no/nos certificado/s expedido/s pola Axencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo/s de tal dato.

c) O importe anterior dividirase polo número de membros computables da unidade familiar. No caso de unidades familiares formadas por unha soa persoa proxenitora (familias monoparentais), incrementarase o número real de membros que a compoñen nun 0,8 sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.

d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe resultante por doce.

3. Cando as circunstancias, na data da devindicación da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas, non coincidan coas circunstancias concorrentes no momento de presentación da solicitude de praza, teranse en conta estas últimas, previamente xustificadas documentalmente.

No caso de empate na puntuación, terá preferencia a solicitude coa renda máis baixa; de persistir o empate, este resolverase en función da data de presentación da solicitude.