DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Xoves, 16 de maio de 2024 Páx. 29813

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2024 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión de prazas mediante o sistema de libre designación.

De conformidade co establecido nos artigos 88 e 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no artigo 52 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, do regulamento xeral de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e demais normativa de procedente aplicación, e no uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, e da delegación de competencias operada pola Resolución reitoral do 16 de xaneiro de 2024,

DISPÓN:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, os postos de traballo que se indican no anexo I.

Segundo. Poderán concorrer a eles todos/as os/as funcionarios/as que reúnan as condicións que para os postos de traballo se sinalan no anexo I.

Terceiro. As solicitudes, que irán dirixidas ao xerente da Universidade da Coruña, empregarán o modelo que consta como anexo II a esta convocatoria. A presentación das solicitudes farase no Rexistro Xeral da Universidade da Coruña (Edificio da Reitoría, rúa da Maestranza 9, 15001 A Coruña), nos rexistros auxiliares (Campus A Zapateira, A Coruña e Edificio de Usos Administrativos no Campus de Esteiro, Ferrol), ou nas restantes formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de quince días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Á solicitude acompañaráselle un currículo en que se especifiquen os méritos, que se acreditarán documentalmente.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderase interpoñer un recurso de reposición ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 7 de maio de 2024

Mª Jesús Grela Barreira
Xerenta da Universidade da Coruña

ANEXO I

Nº de posto

Denominación

Centro

Grupo

Comple. destino

Comple.

específico

Forma de provisión

750

Secretario/a

Reitoría

A2/C1

22

721,1

Libre designación

239

Secretario/a

Vicerreitorado de Titulacións e Internacionalización

A2/C1

21

626,23

Libre designación

347

Secretario/a

Vicerreitorado de Profesorado

A2/C1

21

626,23

Libre designación

748

Secretario/a

Vicerreitorado de Infraestruturas e Sustentabilidade

A2/C1

21

626,23

Libre designación

386

Secretario/a

Vicerreitorado de Divulgación, Cultura e Deporte

A2/C1

21

626,23

Libre designación

396

Secretario/a

Vicerreitorado do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

A2/C1

21

626,23

Libre designación

Requisitos: funcionarios/as de carreira dos grupos que se indican para o posto, con destino definitivo na Universidade da Coruña.

ANEXO II

Apelidos

Nome

NIF

Data de nacemento

Corpo ou escala

Grupo

Nº de rexistro persoal

Domicilio

Localidade

Provincia

Correo electrónico

Teléfono móbil

Posto que solicita

Destino actual

Departamento

Organismo

Localidade

Solicito: ser admitido/a ao concurso convocado pola Resolución da Universidade da Coruña, do 7 de maio de 2024 para a provisión, polo sistema de libre designación, do posto que máis arriba relaciono.

A Coruña, _________de______________ de 2024

(Sinatura do solicitante)

Xerenta da Universidade da Coruña