DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 101 Luns, 27 de maio de 2024 Páx. 32267

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude

ORDE do 13 de maio de 2024 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o ano 2024 (código de procedemento PL500E).

A Xunta de Galicia, de acordo co previsto na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, desenvolve accións para a difusión da lingua propia de Galicia fóra do seu ámbito territorial. As competencias nesta materia correspóndenlle á Secretaría Xeral da Lingua, de acordo co disposto no Decreto 119/2022, do 23 de xuño, en que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, que está adscrita á dita consellería segundo o Decreto 42/2024, do 14 de abril, polo que se fixa a estrutura orgánica da Xunta de Galicia (disposición transitoria primeira do Decreto 49/2024, do 22 de abril, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia).

Así mesmo, o 21 de setembro de 2004 aprobouse no Parlamento de Galicia, por unanimidade de todos os grupos parlamentarios, o Plan xeral de normalización da lingua galega, desenvolvido no seu momento por instancia da antiga Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Neste plan recoméndase unha serie de medidas de actuación segundo o sector social implicado. No que se refire á proxección exterior do galego, un dos obxectivos marcados no plan é o de «consolidar o ensino e a investigación do galego nas universidades en que xa existe como materia de estudo e introducilo noutras universidades de interese estratéxico».

No sentido apuntado, e a través de convenios de colaboración subscritos con universidades de fóra de Galicia interesadas en incluír nos seus plans de estudo o ensino de lingua, literatura e cultura galegas, créanse os centros de estudos galegos como órganos de referencia nestas universidades a través dos cales se canalizan as actividades promotoras da nosa lingua, non só neste ámbito académico, senón tamén na súa área de influencia.

Son precisamente estes centros o instrumento idóneo para promover unha formación eminentemente práctica entre os titulados universitarios que cumpran os requisitos de participación exixidos nesta convocatoria. A Secretaría Xeral da Lingua, dentro dos seus programas de formación relacionados coa lingua, a literatura e a cultura galegas, dirixidos a unha ampla gama de destinatarios, ofrécelle a este colectivo a posibilidade de se incorporar aos centros de estudos galegos co fin de completar a súa formación e de se situar nunha mellor posición de cara a unha futura inserción no mundo laboral. O programa de formación complétase con actividades teórico-prácticas deseñadas desde a Secretaría Xeral da Lingua en exclusiva para o colectivo de lectores de lingua, literatura e cultura galegas e, con base nos convenios subscritos, facilítase a posibilidade de realizar, ou de completar, estudos de posgrao nas universidades de destino.

En aplicación do previsto no artigo 14.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), e do artigo 10.2 da Lei 4/2019, de administración dixital de Galicia (DOG núm. 141, do 26 de xullo), as persoas que poden participar nesta convocatoria contan coa capacidade técnica para acceder e dispor dos medios electrónicos necesarios. Polo tanto, as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

En consecuencia, no uso das atribucións que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de sete (7) bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o ano 2024 (código de procedemento PL500E) nos centros de estudos galegos localizados nas universidades que se relacionan na táboa seguinte:

Destino

Localidade

País

Inicio

Remate

Universidade Complutense de Madrid

Madrid

España

1.10.2024

30.9.2027

Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona

España

1.10.2024

30.9.2027

Université de la Sorbonne Nouvelle, París III

París

Francia

1.10.2024

30.9.2027

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Río de Janeiro

O Brasil

1.1.2025

31.12.2027

Sapienza Università di Roma

Roma

Italia

1.10.2024

30.9.2027

Universidade Federal da Bahia

Salvador de Bahía

O Brasil

1.1.2025

31.12.2027

Sveučilište u Zadru

Zádar

Croacia

1.10.2024

30.9.2027

Artigo 2. Duración

O programa de formación das persoas seleccionadas terá unha duración máxima de tres (3) anos.

Artigo 3. Contía e libramento das bolsas

1. O importe íntegro mensual das bolsas obxecto desta convocatoria é o seguinte:

• 1.225,00 €, para aqueles lectorados localizados en universidades españolas.

• 1.378,00 €, para aqueles lectorados localizados en universidades estranxeiras.

2. Neste importe considéranse incluídos todos os conceptos, é dicir, as persoas beneficiarias asumirán, con cargo á bolsa adxudicada, os gastos de tipo profesional ou persoal que poidan derivar da súa condición, tales como impostos, cotizacións á Seguridade Social, gastos de locomoción, manutención e residencia, custos de matrícula e gastos de inscrición en actividades formativas, trámites burocráticos, etc.

3. As persoas adxudicatarias percibirán o importe da súa bolsa mediante liquidacións mensuais, logo da certificación da persoa titular da Secretaría Xeral da Lingua que acredite que cumpriu, no período indicado, coas actividades estipuladas no artigo 5.

4. Estas persoas, de acordo co establecido no seu artigo 1, están incluídas no ámbito de aplicación do Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no réxime xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación, en desenvolvemento do previsto na disposición adicional terceira da Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema da Seguridade Social, e quedan asimiladas a traballadores por conta allea, para os efectos da súa inclusión no réxime xeral da Seguridade Social.

Artigo 4. Orzamento

As axudas correspondentes financiaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias 43.02.151A.480.2 (bolsas dos lectores e lectoras) e 43.02.151A.484.0 (cota patronal da Seguridade Social), dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, por unha contía máxima total de 338.775,12 €. Non obstante, esta contía poderá ser incrementada cando a cotización patronal á Seguridade Social, en virtude do regulado ao respecto na correspondente Lei de orzamentos xerais do Estado e nas súas normas de aplicación e desenvolvemento, sexa actualizada á alza.

As contías e as anualidades, segundo as aplicacións orzamentarias, detállanse na seguinte táboa:

Aplicacións orzamentarias

Anualidades

2024

2025

2026

2027

Totais

43.02.151A.480.2

19.752,00 €

112.080,00 €

112.080,00 €

92.328,00 €

336.240,00 €

43.02.151A.484.0

150,90 €

845,04 €

845,04 €

694,14 €

2.535,12 €

Totais

19.902,90 €

112.925,04 €

112.925,04 €

93.022,14 €

338.775,12 €

Artigo 5. Programa de formación

1. O programa de formación, que terá un marcado carácter práctico, estará integrado por actividades relacionadas coa docencia, a programación e a organización de tarefas, a investigación, a difusión e a promoción da lingua, da literatura e da cultura galegas. As persoas adxudicatarias desenvolverán estas actividades, no marco do convenio asinado coas universidades de destino, baixo a dirección da persoa responsable do centro de estudos galegos e en permanente coordinación con esta.

As referidas actividades non se limitarán ao ámbito académico universitario, senón que tamén abranguerán a súa área de influencia.

Artigo 6. Requisitos

1. Poderán participar nesta convocatoria as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

– Estar en posesión da nacionalidade española ou de calquera dos países membros da Unión Europea.

– Non padecer enfermidade ou limitacións físicas ou psíquicas que sexan incompatibles co desenvolvemento das actividades obxecto desta convocatoria.

– Non encontrarse incluídas en ningunha das prohibicións sinaladas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Titulación académica:

a) Poderá solicitar as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:

• Licenciatura en Filoloxía Galega.

• Licenciatura en Filoloxía Románica.

• Grao en Lingua e Literatura Galegas.

• Grao en Estudos de Galego e Español.

• Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios.

• Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española.

• Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.

b) Tamén se poderá presentar quen estea en posesión dalgunha das titulacións da Área de Humanidades ou da Área de Ciencias Sociais e Xurídicas, sempre que, como mínimo, acredite 18 créditos de lingua galega e estea en posesión do Celga 4 e, no caso de universidades de fóra de España, 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.

2. Tamén poderán participar os lectores ou lectoras que, antes de remataren o período máximo de estadía, se vexan obrigados a cesar na súa condición por causas alleas á súa vontade, sempre que esta circunstancia non derive da resolución dun procedemento de tipo disciplinario.

3. Quedan excluídas aquelas persoas que sexan lectoras de lingua, literatura e cultura galegas, ou que o fosen no seu momento, agás nos supostos de cobertura provisional previstos no artigo 19.

Artigo 7. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. As persoas interesadas poderán solicitar, como máximo, tres destinos, que deberán relacionar no anexo I por orde de preferencia.

3. Se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, notificaráselle á persoa interesada para que, nun prazo de dez (10) días, emende os erros ou achegue os documentos preceptivos. Unha vez que transcorra este prazo sen que se produza a emenda, considerarase que desiste da súa petición.

Artigo 8. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas efectuaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitiralles ás persoas interesadas aviso da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou ao teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán, de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento por parte das persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse efectuadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e consideraranse rexeitadas cando transcorresen dez (10) días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, efectuarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 9. Prazo de presentación

1. O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

2. Rematado o prazo de presentación de solicitudes e o establecido para a súa emenda, publicaranse na páxina web da Secretaría Xeral da Lingua e no seu taboleiro de anuncios as listaxes provisionais de admitidos e excluídos –con indicación da causa que orixina esta situación– e de desistidos.

Á vista das listaxes anteriores, as persoas interesadas disporán dun prazo de cinco (5) días para presentaren reclamación.

Artigo 10. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 11. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Documento acreditativo da súa identidade, no caso de persoas solicitantes estranxeiras.

b) Currículo, en que deben figurar todos os méritos alegados.

c) Xustificantes dos méritos alegados no currículo, na mesma orde en que aparezan relacionados neste.

d) Para cada destino solicitado, proxecto didáctico de docencia en prácticas aplicable á universidade solicitada, que incluirá como primeira epígrafe a explicación dos motivos da súa solicitude.

A extensión do proxecto didáctico non deberá superar as 25 páxinas, mecanografadas cun interliñado de espazo e medio, tipo de letra non superior a 14 puntos e presentadas en formato A4.

e) No caso de titulacións de universidades estranxeiras, unha copia da titulación universitaria exixida no artigo 6 ou da acreditación de que foi solicitada.

f) En relación coa titulación exixida (persoas nacionais ou estranxeiras), unha copia da certificación académica persoal ou acreditación de que foi solicitada, na cal debe constar a nota media do expediente académico, calculada en función do disposto na Resolución do 15 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Diario Oficial de Galicia núm. 188, do 30 de setembro).

2. Os méritos alegados no currículo xustificaranse na forma indicada para a documentación complementaria. Os xustificantes disporanse a continuación do currículo, na mesma orde en que aparezan relacionados neste.

Non se valorará ningún mérito que non conste explicitamente no currículo ou que, no caso de figurar, non se xustifique adecuadamente ou se faga fóra do prazo de presentación de solicitudes.

No caso de publicacións, xustificaranse mediante o envío dixital da obra, á cal se engadirán, se é o caso, a capa, a contracapa, a folla que conteña o ISBN, ISSN ou depósito legal e o índice. De tratarse de publicacións extensas, permitirase a presentación destas de forma presencial dentro dos prazos previstos. Deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

Os xustificantes dos méritos redactados nun idioma distinto dos oficiais en Galicia, para seren valorados, deberán ir acompañados dunha tradución para algún destes, e incluirán ao pé unha declaración responsable asinada cunha lenda que faga constar que se trata dunha tradución fiel do documento.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou estes documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, no caso de que non se poidan obter os citados documentos, poderáselle solicitar novamente á persoa interesada que os achegue.

3. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o cal poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que haxa que presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no punto anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

6. Na presentación da documentación gardarase a seguinte orde: solicitude, documento acreditativo da identidade (de ser o caso), titulación académica, certificación académica persoal, currículo, xustificantes dos méritos alegados neste (na mesma orde en que aparezan relacionados nel) e proxecto ou proxectos didácticos.

Artigo 12. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) Consulta de títulos universitarios oficiais, no caso de titulacións expedidas por universidades españolas.

2. Se as persoas interesadas se opoñen a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos correspondentes.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos correspondentes.

Artigo 13. Órgano instrutor

A instrución do procedemento para a concesión das sete (7) bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas correspóndelle á Subdirección Xeral de Política Lingüística.

Artigo 14. Comisión de Valoración

1. Os méritos alegados polas persoas solicitantes serán valorados por unha comisión integrada polos seguintes membros:

a) A persoa titular da Subdirección Xeral de Política Lingüística, que ocupará a presidencia.

b) A persoa titular da Xefatura do Servizo de Formación, Asesoramento e Proxección Exterior da Lingua.

c) A persoa titular da Xefatura de Sección de Acción Exterior.

d) Por parte das universidades, as persoas responsables dos centros de estudos galegos. Se a súa presenza non for posible, notificaranllo á Secretaría Xeral da Lingua, que pode delegar a súa representación. Ambas as circunstancias se deben comunicar por escrito.

e) Un funcionario ou funcionaria da Secretaría Xeral da Lingua, que actuará de secretario/a, con voz pero sen voto.

A ausencia dalgún dos membros da Administración será cuberta por algún dos seguintes suplentes:

a. A persoa titular da Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística, que exercerá a presidencia da Comisión ante a ausencia do seu titular.

b. A persoa titular da Xefatura do Servizo de Xestión e Promoción Lingüística.

c. A persoa titular da Xefatura da Sección de Validación de Estudos.

2. A Comisión de Valoración poderá acordar a incorporación ás súas reunións de persoal de carácter técnico que contribúa a unha correcta valoración dos méritos alegados polos aspirantes ou a aclarar as dúbidas que lles poidan xurdir aos membros da Comisión. Este persoal actuará con voz, pero sen voto, nas reunións da citada comisión.

Artigo 15. Valoración de méritos

1. A Comisión reunirase para valorar os méritos debidamente acreditados de cada unha das solicitudes admitidas, de acordo cos criterios que se indican no anexo II desta orde.

2. Cando o número de solicitudes admitidas para un mesmo destino supere a contía de doce (12), limitarase o acceso á fase de exposición e defensa do proxecto didáctico aos doce (12) candidatos e candidatas que acaden as maiores puntuacións nos méritos indicados nos números 1, 2, 3 e 4 do anexo II.

En calquera caso, non accederán á fase anterior aquelas persoas candidatas que non presentasen o proxecto didáctico en prazo.

3. A Secretaría Xeral da Lingua publicará na súa páxina web institucional e comunicaralles ás persoas solicitantes, a través do correo electrónico facilitado, a relación das candidatas e dos candidatos seleccionados para a fase de exposición e defensa do proxecto didáctico, así como o lugar, a data e a hora de realización.

4. Será causa específica de desistencia non presentarse á exposición e á defensa do proxecto didáctico.

5. Unha vez rematada a valoración de méritos, a Comisión remitiralle á persoa titular do órgano instrutor do procedemento a acta da reunión. Esta acta recollerá, ordenados de maior a menor puntuación total e por cada destino solicitado, a relación de candidatas e candidatos valorados e indicará detalladamente as puntuacións obtidas en cada epígrafe e as incidencias que poidan influír na resolución desta convocatoria.

6. En caso de empate, a orde virá dada pola puntuación total obtida en cada epígrafe do anexo II, conforme a orde establecida no dito anexo.

Artigo 16. Proposta de resolución

1. O órgano instrutor, tendo en conta a acta da Comisión de Valoración e o expediente de cada unha das solicitudes presentadas, formulará unha proposta de resolución provisional baseada nas maiores puntuacións obtidas.

A adxudicación non poderá recaer sobre aquelas persoas candidatas que teñan unha valoración total inferior a 5 puntos.

2. Esta proposta de resolución provisional exporase a información pública, na páxina web da Secretaría Xeral da Lingua e no seu taboleiro de anuncios, por un prazo de dez (10) días contados a partir do seguinte ao da data de publicación. Durante este prazo, as persoas interesadas poderán formular as alegacións que consideren pertinentes nos lugares e nas formas indicados no artigo 7.

3. Se algunha ou algún dos candidatos propostos tiver a intención de non aceptar a adxudicación da bolsa, deberá comunicalo expresamente dentro do prazo de alegacións e proporase o/a seguinte con maior puntuación. Ante o rexeitamento deste/a, ofreceráselle á persoa situada a continuación, e así sucesivamente ata a súa cobertura.

4. Logo de rematar o prazo de alegacións e examinadas estas, se as houber, formularase a proposta de resolución definitiva.

Artigo 17. Resolución

1. O prazo máximo para resolver a convocatoria será de catro (4) meses, contados a partir da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. De non se resolver neste prazo, as solicitudes entenderanse desestimadas.

2. A persoa titular do órgano instrutor enviará á persoa que dirixe a Secretaría Xeral da Lingua a proposta de resolución definitiva.

3. Con base na proposta de resolución definitiva, a persoa titular da Secretaría Xeral da Lingua ditará a resolución pola cal se adxudican as bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas convocadas por medio desta orde. Esta resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia, exporase na web institucional da Secretaría Xeral da Lingua e notificaráselles ás correspondentes universidades de destino.

4. No caso de funcionarias ou funcionarios en servizo activo, a adxudicación da bolsa dependerá de que obteñan o paso á situación administrativa correspondente, xa que esta é incompatible co desempeño dun posto de traballo na Administración pública.

5. Para os efectos do estipulado nos artigos 19 e 20 e para cada destino ofertado, farase unha unha listaxe de suplentes con aquelas solicitudes que, respectando a orde de prelación por puntuación, estean situadas a continuación da persoa adxudicataria e que acaden, como mínimo, unha puntuación total igual a 5.

6. Non se adxudicarán as bolsas daqueles destinos que non conten, no momento de ditar a resolución, co correspondente convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a respectiva universidade. Non obstante, esta adxudicación poderá demorarse se existe a certeza de que o convenio será subscrito dentro dos dous (2) meses seguintes á adxudicación das restantes bolsas.

7. A concesión e a percepción da bolsa non implica ningún tipo de relación laboral, ou de natureza similar, entre a Xunta de Galicia e as persoas beneficiarias.

8. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da bolsa e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 18. Obrigas das persoas beneficiarias

As persoas adxudicatarias quedan obrigadas a:

a) Comunicarlle á Secretaría Xeral da Lingua o desenvolvemento de actividades alleas ao obxecto desta convocatoria que poidan influír ou comprometer a súa actuación.

b) Reintegrar os importes das bolsas indebidamente percibidos.

c) Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

d) Obter, se é o caso, os permisos pertinentes para unha estadía legal no país de destino, para o cal deben realizar os trámites oportunos e asumir os gastos correspondentes.

e) Asistir ás actividades de formación a que sexan convocadas por parte da Secretaría Xeral da Lingua.

f) Cumprir as obrigas de publicidade que se establecen no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, modificado polo artigo 30.2 da Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa.

As persoas adxudicatarias destinadas en universidades estranxeiras situadas en cidades nas cales haxa centros do Instituto Cervantes poderán desenvolver cursos de lingua e cultura galegas neses centros, baixo a supervisión e a coordinación destes, así como colaborar noutras actividades conxuntas a prol da promoción da lingua e da cultura galegas.

Artigo 19. Substitucións

1. Se, unha vez adxudicadas as bolsas, algunha das persoas beneficiarias renuncia, aplicarase para a súa cobertura provisional o procedemento descrito no artigo 16.3 sobre a listaxe de suplentes a que fai referencia o artigo 17.5. Estas bolsas serán incluídas na seguinte convocatoria para a súa adxudicación mediante concurso público de méritos.

2. Cando sexa necesaria a substitución temporal do bolseiro ou da bolseira titular, empregarase tamén o procedemento descrito no punto anterior. Esta substitución abranguerá o período que dure a causa que a orixina.

Artigo 20. Revogación e suspensión

A Secretaría Xeral da Lingua, logo da instrución do correspondente procedemento, poderá revogar a concesión da bolsa, ou suspendela temporalmente, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

a) Evolución negativa ou pouco satisfactoria na súa formación e no aproveitamento das experiencias e prácticas realizadas no lectorado.

b) Incumprimento total ou parcial do disposto no artigo 5 desta orde.

c) Notoria falta de actitude no desenvolvemento das actividades previstas no artigo 5.

d) Non axustarse, no exercicio das súas actividades, ás vixentes Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobadas pola Real Academia Galega.

e) Coñecemento sobrevido de circunstancias invalidantes para a adxudicación da bolsa.

f) Perda de vixencia do convenio asinado coa universidade de destino.

g) Calquera actuación que afecte o correcto funcionamento do lectorado.

Artigo 21. Transparencia e bo goberno

1. Deberán cumprirse as obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a lle subministrar á Administración, ao organismo ou a calquera das entidades previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se encontren vinculadas, con requirimento previo, a información necesaria para o cumprimento por parte daquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 22. Réxime xurídico

O réxime xurídico aplicable a esta convocatoria é o seguinte: Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño); Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007 (DOG núm. 20, do 29 de xaneiro); os preceptos declarados básicos pola disposición derradeira primeira da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, do 18 de novembro), e o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003 (BOE núm. 176, do 25 de xullo).

Artigo 23. Recursos

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición, ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 a 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición adicional única

Deléganse expresamente na persoa titular da Secretaría Xeral da Lingua as facultades de resolución que deriven da aplicación dos artigos 14, 16 e 17 desta orde, con base no establecido na disposición adicional primeira da Orde do 29 de xullo de 2022 de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, así como a resolución dos recursos de reposición que, se é o caso, se interpoñan contra os actos administrativos ditados no exercicio das facultades delegadas, conforme o disposto no seu artigo 3, alínea c).

Disposición derradeira primeira

A persoa titular da Secretaría Xeral da Lingua poderá ditar, no ámbito das súas competencias, cantos actos e medidas sexan precisos para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2024

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude
P.D. (Orde do 29.7.2022 e Decreto 49/2024, disposición adicional segunda)
Elvira Mª Casal García
Secretaria xeral técnica da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude

ANEXO II

Méritos

Puntuacións

1. Formación:

Máximo 15 puntos

1.1. Polo título de doutor/a:

1 punto

1.2. Por cada licenciatura ou titulación de grao a maiores da exixida 0,5 puntos:

Ata 2 puntos

1.3. Expediente académico:

Valorarase segundo a nota media calculada en función do disposto na Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, do 15 de setembro de 2011 (DOG núm. 188, do 30 de setembro), e acreditarase mediante certificación académica persoal. A puntuación así obtida tomarase, con dous decimais, pola metade do seu valor.

Ata 5 puntos

1.4. Estar en posesión dalgunha das titulacións detalladas no artigo 6, número 1, letra a):

2 puntos

1.5. Estar en posesión da licenciatura ou grao en Tradución e Interpretación:

1 punto

1.6. Asistencia a cursos de formación didáctica no ensino de linguas1:

Ata 2 puntos

1.6.1. Ata 25 horas.

0,25 puntos

1.6.2. De 26 a 50 horas.

0,50 puntos

1.6.3. De 51 a 100 horas.

0,75 puntos

1.6.4. Máis de 100 horas.

1,00 punto

1.7. Asistencia a actividades de formación relacionadas coa lingua, a literatura e a cultura galegas2:

Ata 2 puntos

1.7.1. Ata 25 horas.

0,05 puntos

1.7.2. De 26 a 50 horas.

0,10 puntos

1.7.3. De 51 a 100 horas.

0,15 puntos

1.7.4. Máis de 100 horas.

0,20 puntos

2. Actividade docente e/ou divulgativa e publicacións:

Máximo 7 puntos

2.1. Impartición de cursos, seminarios, relatorios, etc., relacionados coa lingua, a literatura e a cultura galegas:

Ata 2 puntos

2.1.1. De 0 a 10 horas.

0,05 puntos

2.1.2. De 11 a 25 horas.

0,10 puntos

2.1.3. De 26 a 50 horas.

0,15 puntos

2.1.4. De 51 a 100 horas.

0,20 puntos

2.1.5. Máis de 100 horas.

0,25 puntos

2.2. Organización de actividades de difusión e promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas (dirección e/ou coordinación):

Cando estas actividades se realicen en universidades de fóra de Galicia, valoraranse exclusivamente no número 3.1.

Ata 1 punto

2.2.1. Ata 25 horas.

0,05 puntos

2.2.2. De 26 a 50 horas.

0,10 puntos

2.2.3. De 51 a 100 horas.

0,15 puntos

2.2.4. Máis de 100 horas.

0,20 puntos

2.3. Publicacións relacionadas coa lingua, a literatura e a cultura galegas:

No caso de autoría múltiple, a puntuación que se outorgará será a resultante de dividir os puntos correspondentes entre o número de autores.

Acreditaranse mediante orixinais ou copias simples en que consten o ISBN, ISSN ou depósito legal, segundo corresponda, e o índice (non se valorarán as publicacións que non o consignen).

Ata 2 puntos

2.3.1. Libros:

2.3.1.1. Non especializado.

0,50 puntos

2.3.1.2. Especializado.

1,00 punto

2.3.2. Relatorios, artigos, recensións, etc.:

2.3.2.1. Non especializado ou publicacións de curta extensión.

0,10 puntos

2.3.2.2. Especializado.

0,20 puntos

2.3.3. Material audiovisual:

2.3.3.1. Non especializado.

0,10 puntos

2.3.3.2. Especializado.

0,20 puntos

2.4. Docencia no ensino regrado da lingua, da literatura e da cultura galegas:

Valorarase con 0,05 puntos por cada mes ou fracción inferior.

Ata 2 puntos

3. Dinamización e coñecementos:

Máximo 4 puntos

3.1. Organización de actividades de difusión e promoción da lingua, da literatura e da cultura galegas en universidades de fóra de Galicia (dirección e/ou coordinación):

Ata 1 punto

3.1.1. Ata 25 horas.

0,20 puntos

3.1.2. De 26 a 50 horas.

0,40 puntos

3.1.3. De 51 a 100 horas.

0,60 puntos

3.1.4. Máis de 100 horas.

0,80 puntos

3.2. Coñecemento da comunidade autónoma ou do país en que se encontre a universidade solicitada e da súa situación sociocultural (acreditación exclusiva mediante residencia):

Ata 1 punto

3.3. Nivel de coñecemento do idioma ou idiomas propios do país de destino (distintos do galego ou castelán)i:

Ata 2 puntos

3.3.1. MCERL A2/ALTE 1.

0,25 puntos

3.3.2. MCERL B1/ALTE 2.

0,50 puntos

3.3.3. MCERL B2/ALTE 3.

0,75 puntos

3.3.4. MCERL C1/ALTE 4.

1,00 puntos

3.3.5. MCERL C2/ALTE 5/Licenciatura/Grao.

1,25 puntos

3.3.6. Outros (ensino non regrado, residencia no país máis de tres (3) meses seguidos, etc.).

0,15 puntos

4. Adecuación do currículo presentado ao perfil formativo do destino solicitado:

Máximo 3 puntos

5. Exposición e defensa ante a Comisión de Valoración do proxecto didáctico de docencia en prácticas, investigador e difusor da lingua, a literatura e a cultura galegas que se desenvolverá na universidade solicitada:

Valorarase tendo en conta os seguintes criterios:

• Destino (ata 1 punto):

– Motivación por que o solicita.

– Coñecementos sobre a universidade solicitada.

– Coñecementos sobre a actividade do seu centro de estudos galegos (CEG).

– Coñecementos sobre o país ou comunidade autónoma en que se localiza o CEG.

• Deseño do proxecto docente (ata 3 puntos):

– Deseño e estruturación.

– Coñecementos e fundamentación teórica.

– Deseño de actividades.

– Aplicabilidade do proxecto.

– Bibliografía.

• Coñecementos e habilidades xerais (ata 1 punto):

– Coñecementos técnicos, didácticos e pedagóxicos.

– Coñecementos sobre a regulación do ensino da lingua galega e sobre a acreditación do nivel de competencia en lingua galega (Celga).

– Filosofía e metodoloxía de traballo na aula.

– Competencias persoais, capacidade de razoamento e de resolución de problemas.

– Habilidades comunicativas.

– Empatía, interacción e sociabilidade.

– Seguridade na exposición dos conceptos que defende.

– Aptitude e actitude persoal para a realización das actividades.

– Motivación profesional.

– Outros aspectos (dominio de idioma, etc.).

Máximo 5 puntos

1

Non se valorarán os cursos de menos de 10 horas ou aquelas que non acrediten as horas.

2

Non se valorarán as actividades de menos de 10 horas ou aquelas que non acrediten as horas.

i

MCERL: Marco europeo común de referencia para as linguas.

ALTE: Asociación de Avaliadores de Linguas Europeas.

missing image file
missing image file
missing image file