DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Venres, 31 de maio de 2024 Páx. 33140

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Servizos Sociais

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2024 pola que se publican as resolucións do 20 de maio de 2024 polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2024/25 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia.

O 15 de marzo de 2024 publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2024 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2024/25.

De conformidade co disposto no artigo 15, correspóndelle á persoa titular de cada dirección territorial, por delegación da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais, resolver a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas que se poderán consultar nas direccións territoriais da Consellería de Política Social e Igualdade, así como na páxina web: https://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

Así mesmo, o seu artigo 16, establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, as correspondentes resolucións. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro das resolucións do 20 de maio de 2024, das direccións territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e Vigo da Consellería de Política Social e Igualdade, polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2024/25 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia, que se xuntan á presente resolución nos anexos I, II, III e IV, respectivamente.

Segundo. Comunícase que as referidas resolucións do 20 de maio de 2024, que finalizan este procedemento, esgotan a vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución, as persoas ás cales se adxudicou praza disporán dun prazo de 10 días, computado a partir do día seguinte desta publicación, para a formalización da matrícula no centro onde obtiveron a dita praza.

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2024

O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais
P.S. (Disposición transitoria primeira do Decreto 40/2014, do 20 de marzo)
Jacobo Rey Sastre
Director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

ANEXO I

Resolución do 20 de maio de 2024, da Dirección Territorial da Coruña, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2024/25 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia na provincia da Coruña

O 15 de marzo de 2024 publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2024 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2024/25.

O día 6 de maio de 2024 publicouse a relación provisional de persoas admitidas e concedeuse un prazo de 5 días para efectuar reclamacións; transcorrido o dito prazo, comprobáronse as reclamacións presentadas.

De conformidade co artigo 15 correspóndelle á persoa titular de cada dirección territorial, por delegación da Dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais, resolver este procedemento mediante a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera, onde figura a puntuación obtida, que se poderá consultar desde o día 31 de maio de 2024 na Dirección Territorial da Consellería de Política Social e Igualdade, así como na páxina web: https://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

Cada alumno/a só poderá ser adxudicatario/a dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

O prezo mensual polos servizos complementarios que corresponda pagar de acordo coa normativa vixente en materia de prezos públicos consultarase no centro onde se formalice a matrícula.

O prazo para formalizar a matrícula, que se poderá realizar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal ou no centro onde obtiveran a dita praza, é de 10 días contados desde o día seguinte da publicación desta resolución, para o que deberá achegarse a seguinte documentación:

– Impreso de matrícula cuberto (pode recollelo no propio centro ou descargalo da páxina web: http://politicasocial.xunta.gal).

– Copia da cartilla de vacinacións do neno ou da nena.

Segundo. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente, e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución expresa. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

A Coruña, 20 de maio de 2024. O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais; P.D. (Artigo 15.1 da Resolución do 11 de marzo de 2024); María Blanco Aller; directora territorial da Coruña.

ANEXO II

Resolución do 20 de maio de 2024, da Dirección Territorial de Lugo, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2024/25 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia na provincia de Lugo

O 15 de marzo publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2024 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2024/25.

O día 6 de maio de 2024 publicouse a relación provisional de persoas admitidas e concedeuse un prazo de 5 días para efectuar reclamacións; transcorrido o dito prazo comprobáronse ás reclamacións presentadas.

De conformidade co artigo 15 correspóndelle á persoa titular de cada dirección territorial, por delegación da dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais, resolver este procedemento mediante a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera, onde figura a puntuación obtida, que se poderá consultar desde o día 31 de maio de 2023 na Dirección Territorial da Consellería de Política Social e Igualdade, así como na páxina web: https://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

Cada alumno/a só poderá ser adxudicatario/a dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

O prezo mensual polos servizos complementarios que corresponda pagar de acordo coa normativa vixente en materia de prezos públicos consultarase no centro onde se formalice a matrícula.

O prazo para formalizar a matrícula, que se poderá realizar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal ou no centro onde obtiveran a dita praza, é de 10 días contados desde o día seguinte da publicación desta resolución, para o que deberá achegarse a seguinte documentación:

– Impreso de matrícula cuberto (pode recollelo no propio centro ou descargalo da páxina web: http://politicasocial.xunta.gal).

– Copia da cartilla de vacinacións do neno ou da nena.

Segundo. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente, e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución expresa. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Lugo, 20 de maio de 2024. O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais; P.D. (Artigo 15.1 da Resolución do 11 de marzo de 2024); Francisco Javier Vázquez Nodal; director territorial de Lugo.

ANEXO III

Resolución do 20 de maio de 2024, da Dirección Territorial de Ourense, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2024/25 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia na provincia de Ourense

O 15 de marzo publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2024 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2024/2025.

O día 6 de maio de 2024 publicouse a relación provisional de persoas admitidas e concedeuse un prazo de 5 días para efectuar reclamacións, transcorrido o dito prazo comprobáronse ás reclamacións presentadas.

De conformidade co artigo 15 correspóndelle á persoa titular de cada dirección territorial, por delegación da dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais, resolver este procedemento mediante a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera, onde figura a puntuación obtida, que se poderá consultar desde o día 31 de maio de 2024 na Dirección Territorial da Consellería de Política Social e Igualdade, así como na páxina web: https://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

Cada alumno/a só poderá ser adxudicatario/a dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

O prezo mensual polos servizos complementarios que corresponda pagar de acordo coa normativa vixente en materia de prezos públicos consultarase no centro onde se formalice a matrícula.

O prazo para formalizar a matrícula, que se poderá realizar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal ou no centro onde obtiveran a dita praza, é de 10 días contados desde o día seguinte da publicación desta resolución, para o que deberá achegarse a seguinte documentación:

– Impreso de matrícula cuberto (pode recollelo no propio centro ou descargalo da páxina web: http://politicasocial.xunta.gal).

– Copia da cartilla de vacinacións do neno ou da nena.

Segundo. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente, e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución expresa. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Ourense, 20 de maio de 2024. O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais; P.D. (Artigo 15.1 da Resolución do 11 de marzo de 2024); María José Fernández Laso; directora territorial de Ourense.

ANEXO IV

Resolución do 20 de maio de 2024, da Dirección Territorial de Vigo, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera para o curso 2024/25 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia na provincia de Pontevedra

O 15 de marzo publicouse a Resolución do 11 de marzo de 2024 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2024/25.

O día 6 de maio de 2024 publicouse a relación provisional de persoas admitidas e concedeuse un prazo de 5 días para efectuar reclamacións; transcorrido o dito prazo, comprobáronse as reclamacións presentadas.

De conformidade co artigo 15 correspóndelle á persoa titular de cada dirección territorial, por delegación da dirección da Axencia Galega de Servizos Sociais, resolver este procedemento mediante a aprobación da relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coas puntuacións obtidas.

Así o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e da lista de espera, onde figura a puntuación obtida, que se poderá consultar desde o día 31 de maio de 2024 na Dirección Territorial da Consellería de Política Social e Igualdade, así como na páxina web: https://politicasocial.xunta.gal e nos respectivos centros.

Cada alumno/a só poderá ser adxudicatario/a dunha praza pública das escolas infantís da Xunta de Galicia.

O prezo mensual polos servizos complementarios que corresponda pagar de acordo coa normativa vixente en materia de prezos públicos consultarase no centro onde se formalice a matrícula.

O prazo para formalizar a matrícula, que se poderá realizar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal ou no centro onde obtiveran a dita praza, é de 10 días contados desde o día seguinte da publicación desta resolución, para o que deberá achegarse a seguinte documentación:

– Impreso de matrícula cuberto (pode recollelo no propio centro ou descargalo da páxina web: http://politicasocial.xunta.gal).

– Copia da cartilla de vacinacións do neno ou da nena.

Segundo. As resolucións ditadas neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente, e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución expresa. Se a resolución é presunta, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Vigo, 20 de maio de 2024. O/a director/a da Axencia Galega de Servizos Sociais; P.D. (Artigo 15.1 da Resolución do 11 de marzo de 2024); Mª Ángeles Rouco Fernández; directora territorial de Vigo.