DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 112 Martes, 11 de xuño de 2024 Páx. 35245

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

ORDE do 7 de xuño de 2024 pola que se nomea director territorial na provincia da Coruña a Juan José Couce Prego.

En virtude do establecido no artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e no 11.5 do Decreto 245/2009, do 30 de abril, polo que se regulan as delegacións territoriais da Xunta de Galicia, e atendendo aos criterios establecidos na normativa citada,

Nomeo director territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración na provincia da Coruña a Juan José Couce Prego.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2024

José González Vázquez
Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración