DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Mércores, 10 de xullo de 2024 Páx. 41700

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2024 pola que se integra no corpo de profesoras e profesores titulares de universidade a persoal funcionario do corpo de profesoras e profesores titulares de escola universitaria.

A Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario, na súa disposición adicional decimoprimeira, número 2, establece que os profesores e profesoras titulares de escola universitaria que, no momento da entrada en vigor desta lei orgánica, posúan o título de doutor ou doutora ou o obteñan posteriormente, e se acrediten especificamente no marco do previsto polo artigo 69, accederán directamente ao corpo de profesoras e profesores titulares de universidade nas súas propias prazas.

Una vez solicitada pola persoa interesada, funcionaria do corpo de profesoras e profesores titulares de escola universitaria, a súa integración no corpo de profesoras e profesores titulares de universidade, e acreditados os requisitos exixidos.

Esta reitorado, en uso das atribucións que lle confire o artigo 50 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario, e os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, resolve integrar no corpo de profesoras e profesores titulares de universidade o funcionario do corpo de profesoras e profesores titulares de escola universitaria desta universidade que se relaciona a continuación, que queda adscrito ao mesmo departamento, área de coñecemento e centro a que estivese no seu corpo de orixe:

Apelidos e nome

DNI

Área de coñecemento

Data de efectos da integración

Leránoz Iglesias, Martín Manuel

***3388**

Didáctica da Expresión Musical

6.5.2024

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Poderase interpor potestativamente recurso de reposición ante o reitor da Universidade de Santiago de Compostela no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, sen que neste caso se poida interpor o recurso contencioso-administrativo antes mencionado ata a resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei de procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2024

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela