Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235-Bis Venres, 20 de novembro de 2020 Páx. 46021

I. Disposicións xerais

Consellería de Sanidade

ORDE do 20 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

I

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, deuse publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo foi establecer as medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, as medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderán ser obxecto de modificación ou supresión, mediante acordo do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de sanidade.

Así mesmo, indícase no dito punto sexto, na redacción vixente, que a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa normativa aplicable e á vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias. Dentro desta habilitación quedan incluídas aquelas medidas que resulten necesarias para facer fronte á evolución da situación sanitaria en todo ou en parte do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e modifiquen ou, de modo puntual e cun alcance temporalmente limitado, impliquen o desprazamento da aplicación das medidas concretas contidas no anexo.

Mediante o Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, declarouse o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. A dita declaración afectou todo o territorio nacional e a súa duración inicial estendeuse, conforme o disposto no seu artigo 4, ata as 00.00 horas do día 9 de novembro de 2020.

Conforme o artigo 2 do dito real decreto, para os efectos do estado de alarma, a autoridade competente será o Goberno da Nación. En cada comunidade autónoma e cidade con estatuto de autonomía, a autoridade competente delegada será quen exerza a presidencia da comunidade autónoma ou cidade con estatuto de autonomía, nos termos establecidos no real decreto. As autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para ditar, por delegación do Goberno da Nación, as ordes, resolucións e disposicións para a aplicación do previsto nos artigos 5 a 11 do real decreto, sen que para iso sexa precisa a tramitación de procedemento administrativo ningún nin será de aplicación o previsto no segundo parágrafo do artigo 8.6 e no artigo 10.8 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

O 29 de outubro de 2020, o Congreso dos Deputados autorizou a prórroga do estado de alarma ata o 9 de maio de 2021. Conforme o artigo 2 do Real decreto 956/2020, do 3 de novembro, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, a prórroga establecida no dito real decreto estenderase desde as 00.00 horas do día 9 de novembro de 2020 ata as 00.00 horas do día 9 de maio de 2021, e someterase ás condicións establecidas no Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, e nos decretos que, se é o caso, se adopten en uso da habilitación conferida pola disposición derradeira primeira do citado Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, sen prexuízo do establecido nas disposicións que recolle o propio real decreto de prórroga.

En consecuencia, durante a vixencia do estado de alarma e da súa prórroga, as medidas previstas no Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, deberán adoptarse na condición de autoridade competente delegada, nos termos previstos no dito real decreto e no real decreto de prórroga.

Non obstante, as medidas previstas no Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, non esgotan todas as que poden ser adoptadas para facer fronte á crise sanitaria. Neste sentido, como prevé expresamente o seu artigo 12, cada Administración conservará as competencias que lle outorga a lexislación vixente, así como a xestión dos seus servizos e do seu persoal, para adoptar as medidas que considere necesarias, sen prexuízo do establecido no real decreto.

Polo tanto, durante a vixencia do estado de alarma e das súas prórrogas, as medidas que sexa necesario adoptar para facer fronte, na Comunidade Autónoma, á crise sanitaria serán as que poida acordar, ao abeiro da normativa do estado de alarma, o presidente da Comunidade Autónoma como autoridade competente delegada, e as complementarias que poidan adoptar, no exercicio das súas competencias propias, as autoridades sanitarias autonómicas e, entre elas, a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade ao abeiro do disposto no punto sexto do Acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño de 2020 citado.

II

Ao abeiro do marco normativo do estado de alarma ditouse o Decreto 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria. Estas medidas, consistentes en limitacións de entrada e saída de persoas de determinados ámbitos territoriais e en limitacións da permanencia de persoas en espazos de uso público e de uso privado e en lugares de culto, deben ser complementadas, como indica o propio decreto, con outras que procede que adopte a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade no exercicio das súas competencias propias como autoridade sanitaria autonómica.

Así, con fundamento no punto sexto do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria en Galicia, ditouse a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Na dita orde recóllense medidas de prevención específicas para o territorio autonómico sobre a base do indicado no Informe da Dirección Xeral de Saúde Pública do 4 de novembro de 2020, tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido a estes efectos, e con fundamento normativo na Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

En concreto, por un lado, mantivéronse as medidas de prevención específicas que contiña a Orde do 21 de outubro de 2020 para o territorio autonómico, ben que adaptadas, no procedente, ao novo límite numérico das agrupacións de persoas que recolleu o Decreto 179/2020, do 4 de novembro. Estas medidas consisten, fundamentalmente, no peche de festas, verbenas, outros eventos populares e atraccións de feiras, así como en limitacións de capacidade para determinadas actividades; medidas necesarias tendo en conta a natureza de tales actividades e os riscos asociados a elas, ao terse revelado, na experiencia acumulada ata o momento na xestión de abrochos, como medidas eficaces de contención e control da transmisión da enfermidade, ao permitir, en especial, evitar aglomeracións e favorecer o cumprimento das medidas de distanciamento interpersoal.

E, por outro lado, a Orde do 4 de novembro de 2020 recolle, nos seus anexos II e III, medidas máis restritivas para certos ámbitos territoriais, tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria máis desfavorable de determinados concellos. Trátase de medidas máis restritivas que teñen mostrado a súa eficacia na xestión de abrochos de especial gravidade e que consisten en limitacións máis estritas da capacidade para o desenvolvemento de certas actividades e no peche temporal de actividades non esenciais. En particular, trátase esta última dunha medida temporal, de carácter localizado, ao afectar só os territorios cunha situación epidemiolóxica e sanitaria máis desfavorable ou con forte interrelación con tales concellos, e limitada a certas actividades non esenciais relacionadas co lecer e con actividades recreativas, que constitúe unha medida adicional a outras como a relativa á limitación de agrupacións ás constituídas só por persoas conviventes contida no Decreto 179/2020, do 4 de novembro, tendente a restrinxir aínda máis os contactos sociais, ao seren estes unha das principais fontes de contaxio.

Conforme se indica no número 4 do punto segundo da orde, neses ámbitos territoriais serán de aplicación as ditas medidas máis restritivas, contidas nos anexos II e III, e, no que sexa compatible con elas, as previstas no anexo I para todo o territorio autonómico.

Finalmente, respecto da duración das medidas contidas na orde, conforme o seu punto cuarto, a eficacia das medidas estenderase ata as 15.00 horas do 4 de decembro de 2020. Non obstante o anterior, serán obxecto de seguimento e avaliación continua co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Como consecuencia deste seguimento e avaliación, as medidas poderán ser modificadas ou levantadas antes do transcurso do período indicado por orde da persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.

A Orde do 4 de novembro de 2020 foi obxecto de modificación pola Orde do 8 de novembro de 2020 (que deu nova redacción ao último parágrafo do punto III.2.5 do anexo III), pola Orde do 9 de novembro de 2020 (que modificou o número 3.25 do anexo I), pola Orde do 13 de novembro de 2020, que estendeu a aplicación das medidas máis restritivas dos anexos II e III da Orde do 4 de novembro aos concellos de Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Laxe, Malpica de Bergantiños e Ponteceso, na comarca de Bergantiños, e ao concello de Ribadavia, e pola Orde do 18 de novembro de 2020, que estendeu a aplicación das indicadas medidas ao concello de Sanxenxo.

III

Ante a evolución epidemiolóxica e sanitaria nos concellos do Carballiño, Vilalba e A Laracha, resulta necesaria unha nova modificación da Orde do 4 de novembro.

Así, en primeiro lugar, a evolución favorable que se produciu no concello do Carballiño permite a aplicación nel das medidas previstas no anexo I da Orde do 4 de novembro de 2020, levantando as máis restritivas dos anexos II e III da dita orde que se viñan aplicando neste concello ata o de agora.

Neste sentido, o Informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 20 de novembro de 2020, sobre a comarca do Carballiño, expresa que a incidencia acumulada a 7 e a 3 días vén descendendo dun xeito progresivo nas últimas semanas, ao igual que as medias das taxas acumuladas a 3, 7 e 14 días. O número reprodutivo instantáneo amosa un valor menor de 1. O informe considera que as medidas implantadas fixeron efecto e que está a diminuír a transmisión do virus. Ademais, o concello do Carballiño amosa, nos 14 últimos días, tan só 13 casos, con ningún caso declarado en 5 dos últimos 7 días. Deste xeito, e dada a situación actual, o informe recomenda o levantamento das medidas máis restritivas que veñen aplicándose neste concello.

Por outra banda, os concellos de Vilalba e A Laracha teñen amosado unha evolución negativa, o que obriga á aplicación das medidas máis restritivas contidas nos anexos II e III da citada Orde do 4 de novembro de 2020.

Así, o Informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 20 de novembro de 2020, sobre o concello de Vilalba, indica que a media da taxa acumulada a 14 días amosa unha tendencia ascendente, chegando a acadarse, o día 18 de novembro, un valor 6,7 veces superior ao observado hai 14 días. Así mesmo, a media da taxa acumulada a 3 días amosa, nos últimos 3 días, unha tendencia ascendente. O número reprodutivo instantáneo está, a día 18 de novembro, por debaixo do valor 1 pero presentando o nivel superior do intervalo de confianza por riba do 1, o que se traduce en que cada caso podería xerar máis dun caso secundario e, polo tanto, que segue a manterse a transmisión na comunidade. A porcentaxe máis alta de positividade acádase no grupo de idade de 70-79 anos, máis de 80 anos e no de 60-69 anos; grupos de idade en que a enfermidade pode ser especialmente grave. Por outra banda, os grupos de idade coas taxas máis altas son de 15-19 anos, 20-24 anos e de 70-79 anos. No grupo de 15-24 anos a infección pode ser asintomática ou paucisintomática, favorecendo deste xeito a transmisión e dificultando o control. Por todo isto, o informe recomenda establecer medidas máis restritivas no concello de Vilalba.

Pola súa parte, o Informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 20 de novembro de 2020, sobre a comarca de Bergantiños, indica que a taxa global dos últimos 14 días para o total da comarca foi de 717,2 casos por cada cen mil habitantes, o que supón 2,7 veces o valor acadado para o conxunto de Galicia nese mesmo momento temporal, e segue a amosar unha tendencia ascendente ao respecto das taxas de incidencia global estimadas para 14 días calculadas nas tres últimas semanas. O valor do numero reprodutivo instantáneo amosa un valor arredor do 1, cun nivel superior do intervalo de confianza claramente por riba do 1, o que indica que segue a manterse a transmisión na comunidade. A Laracha, pola súa parte, amosa una taxa a 14 días de 317,3 casos por cada cen mil habitantes, fronte aos 123 casos por cada cen mil habitantes que tiña a semana pasada. Os indicadores de xestión do brote da comarca de Bergantiños amosan valores de alto risco, como a incidencia media a tres días, ou a porcentaxe de PCR positivas entre os contactos estreitos dun caso confirmado. O informe recomenda establecer medidas máis restritivas no concello da Laracha.

Tendo en conta o indicado no dito informe e tras escoitar as recomendacións do Subcomité Clínico reunido para estes efectos, procede a aplicación das medidas contidas no anexo I da Orde do 4 de novembro de 2020, na súa redacción vixente, ao concello do Carballiño, e as previstas nos anexos II e III, aos concellos de Vilalba e A Laracha, tendo en conta a distinta evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria nestes concellos.

Procede, en consecuencia, modificar a Orde do 4 de novembro de 2020, no que atinxe aos concellos citados anteriormente.

O fundamento normativo atópase na Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

Conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, a persoa titular da Consellería de Sanidade ten a condición de autoridade sanitaria, polo que é competente para adoptar as medidas de prevención específicas para facer fronte ao risco sanitario derivado da situación epidemiolóxica e sanitaria existente en determinados concellos.

Na súa virtude, en aplicación do punto sexto do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, na súa redacción vixente, e na condición de autoridade sanitaria, conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo,

DISPOÑO:

Primeiro. Modificación da Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia

A Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia queda modificada como segue:

Un. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello do Carballiño, quedan sen efecto no dito concello as medidas máis restritivas dos anexos II e III da Orde do 4 de novembro de 2020, e serán de aplicación nel as previsións contidas no anexo I da citada orde. En consecuencia, procede modificar a letra i) do número 4 do punto segundo da Orde do 4 de novembro de 2020 citada, que queda redactada como segue:

«i) Nos concellos de Lugo, Viveiro, Burela, Monforte de Lemos, Vimianzo, Verín, Xinzo de Limia, Cangas, Ponteareas, Tui e O Grove».

Dous. Tendo en conta a evolución epidemiolóxica e sanitaria do concello da Laracha, procede estender ao dito concello a aplicación das medidas contidas nos anexos II e III da Orde do 4 de novembro de 2020, na súa redacción vixente, modificando a letra j) do número 4 do punto segundo da citada orde, que queda redactada como segue:

«j) Nos concellos da Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Laxe, Malpica de Bergantiños e Ponteceso, da Comarca de Bergantiños, e no concello de Ribadavia».

Tres. Considerando a evolución epidemiolóxica e sanitaria do concello de Vilalba, procede estender ao dito concello a aplicación das medidas contidas nos anexos II e III da Orde do 4 de novembro de 2020, na súa redacción vixente, engadindo unha letra k) no número 4 do punto segundo da citada orde, coa seguinte redacción:

«k) No concello de Vilalba».

Segundo. Eficacia

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 21 de novembro de 2020.

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2020

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade