Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Venres, 19 de maio de 1995 Páx. 3.773

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 1995, do Servicio Provincial de Estradas de Ourense, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación dos bens afectados polas obras de acondicionamento, alargamento, mellora e reforzo do firme da estrada C-536, tramo: alto de Cerdeira-A Pobra de Trives, clave: N-OUR-85.5.3.

No artigo 28 do vixente Estatuto de autonomía de Galicia, no seu apartado 2º establécese a competencia da Comunidade Autónoma galega sobre o desenvolvemento lexislativo, así como a execución lexislativa do Estado en materia de expropiación forzosa.

As obras sinaladas no encabezamento da presente resolución están incluídas no programa de obras que se van realizar con cargo ó programa 413-B, «Construcción, conservación e explotación de estradas».

Con data do 7 de marzo de 1995 foi aprobado o proxecto de trazado da obra de acondicionamento, alargamento, mellora e reforzo do firme da estrada C-536: alto de Cerdeira-A Pobra de Trives, clave: N-OUR-85.5.3, polo director xeral de Obras Públicas, por delegación do conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.

Con data do 16 de marzo de 1995, a Xunta de Galicia procedeu á declaración da utilidade pública e urxente ocupación dos bens afectados por las obras de acondicionamento, alargamento, mellora e reforzo do firme da estrada C-536. Tramo: alto de Cerdeira-A Pobra de Trives, clave: N-OUR-85.5.3, polo Decreto 89/1995 publicado no DOG número 64.

Na súa virtude, e en cumprimento do disposto no artigo 52 da vixente Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954 e concordantes do regulamento para a súa aplicación, este servicio, no uso das facultades que lle confire o artigo 98 da mencionada Lei de expropiación forzosa, resolveu convoca-los titulares de bens e dereitos afectados que figuran no taboleiro da casa dos concellos de San Xoán de Río e A Pobra de Trives, para os efectos previstos no mencionado artigo 52 e sinala-la data, o lugares e horas que de seguido se citan, para proceder ó levantamento das actas previas á ocupación que recollan os datos necesarios para determina-los dereitos afectados, o valor destes, e os prexuízos dinamantes da rápida ocupación, sen prexuízo de ser trasladar ó lugar dos predios se se considera preciso.

Ó devandito acto deberán acudi-los titulares afectados persoalmente ou ben representados por persoas debidamente autorizadas para actuar no seu nome, achegando os documentos acreditativos de titularidade, DNI e o último recibo da contribución, podéndose acompañar da súa conta, se o coidan preciso, dos seus peritos e notario.

Así mesmo e en cumprimento do establecido no artigo 56 do regulamento da Lei de expropiación forzosa, ábrese información pública durante un prazo de 15 días ou, en todo caso, ata a momento do levantamento das actas previas a ocupación correspodente co fin de que os interesados poidan formular por escrito diante deste Servicio Provincial de Estradas da Xunta de Galicia en Ourense, r\ Sáenz Díez, número 1, Ourense, as alegacións que coiden oportunas co obxecto de corrixir posibles erros padecidos ó relaciona-los bens afectados por urxente ocupación.

Ourense, 18 de abril de 1995.

Juan José Vázquez Cerreda

Xefe do Servicio Provincial de Estradas de Ourense