Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Venres, 09 de agosto de 1996 Páx. 7.622

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE CULTURA E COMUNICACIÓN SOCIAL

DECRETO 325/1996, de 26 de xullo, polo que se modifica o Decreto 169/1994, do 2 de xuño, polo que se crea o Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago.

O Decreto 237/1996, do 14 de xuño, polo que se fixa a estructura orgánica da Consellería de Cultura e Comunicación Social, e o Decreto 257/1996, do 20 de xuño, polo que se desenvolve a estructura orgánica da Consellería de Cultura e Comunicación Social, obrigan a modificar parcialmente o Decreto 169/1994, do 2 de xuño, polo que se crea o Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, co fin de adaptalo ós cambios introducidos polos anteriores decretos.

Na súa virtude, por proposta do Conselleiro de Cultura e Comunicación Social, e logo de deliberación do Consello de Xunta de Galicia na súa reunión do día vinteseis de xullo de mil novecentos noventa e seis,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Modifícase o artigo 2º do Decreto 169/1994, de 2 de xuño, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 2º.-Sede.

O comité terá a súa sede na Xerencia de Promoción do Camiño de Santiago. Consellería de Cultura e Comunicación Social».

Artigo 2º

Modifícase o artigo 3º do Decreto 169/1994, do 2 de xuño, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 3º.-Composición.

1. O comité estará formado por nove vocais, designados polo conselleiro de Cultura e Comunicación Social, entre persoas de prestixio internacional e recoñecida competencia no campo da investigación, promoción e difusión do Camiño de Santiago. O presidente será elixido polos vocais do comité de entre os seus membros.

2. Un secretario que será o xerente de Promoción do Camiño de Santiago.

3. O cargo de membro do comité non será remunerado».

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ó establecido no presente decreto.

Disposicións finais

Primeira.-Autorízase a Consellería de Cultura e Comunicación Social para dicta-las disposicións e

adopta-las decisións que sexan oportunas para o desenvolvemento do presente decreto.

Segunda.-O presente decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinteseis de xullo de mil novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Jesús Pérez Varela

Conselleiro de Cultura e Comunicación Social

5925