Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Martes, 22 de outubro de 1996 Páx. 9.378

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 1996 pola que se fai pública a designación da comisión que resolverá o concurso para a provisión da praza 017/96 de corpos docentes universitarios convocado por esta universidade.

En cumprimento do disposto no artigo 6.8º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro, modificado polo R.d. 1427/1986, do 13 de xuño, e unha vez designados os presidentes e vocais secretarios por esta universidade e celebrados os oportunos sorteos establecidos no artigo 6.6º do mencionado real decreto, mediante o que foron designados polo Consello de Universidades os vocais correspodientes,

Este rectorado fai pública a composición da comisión que resolverá o concurso para a provisión da praza de profesorado desta universidade nº 96/017, convocada por resolución con data 1 de febreiro de 1996, comisión que se relaciona como anexo a esta resolución.

A citada comisión deberá constituírse nun prazo non superior a catro meses, contados desde a publicacion da presente resolución no BOE.

Contra esta resolución os interesados poderán presentar reclamación perante o rector da universidade no prazo de quince días hábiles a partires do seguinte á súa publicación.

A Coruña, 2 de outubro de 1996.

José Luis Meilán Gil

Rector da Universidade da Coruña

ANEXO

Praza de: catedrático de escola universitaria.

Área de coñecemento: construccións navais.

Praza nº: 96/017

Comisión titular.

Presidente: Vicente Vázquez, Ramón de; catedrático de universidade. Universidade da Coruña.

Secretario: González Linares, Rafael; catedrático de escola universitaria. Universidade de Cádiz.

Vocais: Rodríguez Rubio, Ángel; catedrático de universidade. Universidade Politécnica de Madrid.

Casares Córdoba, Emilio; catedrático de universidade. Universidade Politécnica de Madrid.

Polo Sánchez, Gerardo; catedrático de universidade. Universidade Politécnica de Madrid.

Comisión suplente.

Presidente: Muñoz Moreno, Ciriaco; catedrático de universidade. Universidade Politécnica de Madrid.

Secretario: Campos de Quevedo, Alejandro; catedrático de escola universitaria. Universidade de Cádiz.

Vocais: Núñez Basáñez, José Fernando; catedrático de universidade. Universidade Politécnica de Madrid.

Mira Monerris, Alejandro; catedrático de universidade. Universidade Politécnica de Madrid.

Comas Turnes, Eduardo; catedrático de universidade. Universidade Politécnica de Madrid.

96-7363