Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Venres, 07 de febreiro de 1997 Páx. 1.250

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

CÉDULA do 30 de decembro de 1996, da Delegación Provincial de Pontevedra-Vigo, pola que se notifican expedientes sancionadores incoados por infracción administrativa na orde social (499/1995 e outros).

Intentada a notificación persoal e devoltas polo servicio de correos ó resultar imposible a súa práctica, de conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro (artigo 59 da Lei de procedemento administrativo de 1992) pola presente cédula notifícaselles ás empresas relacionadas no anexo as resolucións na orde social.

Fáiselles saber ós interesados que poden formular recurso ordinario por conducto desta delegación perante o conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, no prazo dun mes, contado desde o seguinte día da súa publicación, de acordo co previsto no artigo 14 e seguinte da Lei 30/1992, do 26 de novembro; advírteselle que, de non interpoñelo no tempo e na forma que procedan, deberá aboa-la multa imposta na conta: Cta. de recadación de multas e sancións nº 04045001063-3 de Caixavigo, oficina Praza Berbés de Vigo, xa que noutro caso se incoará o procedemento de constrinximento ante a delegación de facenda correspondente.

Na Delegación Provincial de Pontevedra, séguense os expedientes de sanción que de seguido se relacionan, referidos ás empresas que así mesmo se sinalan, sendo os seus encabezamentos e partes dispositivas do seguinte teor literal:

Empresa

Domicilio

Localidade

Número

expediente

Data Resol.

Direc. Xeral

Precepto infrinxido

Precepto sancionador

Sanción

imposta

Dragados y Cnes, S.A.León, 16-1º A, Vigo499/95

1285/94 (AI)

4-10-1996Art. 27 e 249 da O.L.Ción; Arts. 4.2.d) Est. T. e 186 do Decreto 2065/1974Arts. 5, 11.4 e 36 da Lei do 7-4-1988500.100

Alcruvi, S.L.Pi y Margall, 47, Vigo1/96

1291/95 (AI)

3-4-1996Art. 187 da O.L. do 28-8-1970; 22 e 23 da O.X.S.H.T.; 4.2.d) e 19.1 do RDL 1/1995Arts. 10.9, 36 e 37 da Lei 8/1988, do 7 de abril80.000

Construgasa, S.L.Penís, 47, Vigo12/96

1839/95 (AI)

6-5-1996Arts. 4 e 19 RDL 1/1994; 7.1, 106 e 112 da O.X.S.H.T.; 277, 278 e 285 da

O. da Const.

Arts. 5, 11 da Lei 8/88do 7 de abril600.100

Construgasa, S.L.Penís, 47, Cabral-Vigo35/96

1923/96 (AI)

7-5-1996Arts. 5 da Lei 8/1988, do 7 de abril; 15 da Lei 8/1980, do 10 de marzo; 3 do RD 2104/1984Arts. 7.5, 36 e 37 da Lei 8/1988, do 7 de abril e 95.6 do RDL 1/199580.000

Postmaster Vigo, S.L.Brasil, 50-1º, Vigo124/96

286/96 (AI)

20-6-1996Arts. 7, 20 e 23 da OM do 9-3-1971 e 5 da Lei 8/1988, do 7 de abrilArts. 10.9, 36.1 e 2 da Lei 8/1988, do 7 de abril75.000

Cnes. Sagrobes, S.L.Reiseñor, 11-2º E, Vigo153/96

1536/95 (AI)

8-7-1996Arts. 7, 20 e 102.8 da Orde do 9-3-1971 e 284 da Orde do 28-8-1970; Disp. derradeira primeira nº 2 do C.C.Arts. 5, 10 e 36 da Lei 8/1988, do 7 de abril250.000

Empresa

Domicilio

Localidade

Número

expediente

Data Resol.

Direc. Xeral

Precepto infrinxido

Precepto sancionador

Sanción

imposta

Paspi, S.L.Trav. de Vigo, 94, Vigo154/96

1714/95 (AI)

8-7-1996Arts. 50 da OM do 21-11-1959; 196 do RDL 1/1994, do 20 de xuño e 22 do C. Carp. de madeiraArts. 10.1, 36.1 e 36.2 da Lei 8/1988, do 7 de abril75.000

Vigotend, S.L.Figueirido, 49-1º, Vigo156/96

1737/95 (AI)

9-7-1996Arts. 29 e 93 do RDL 1/1995, do 24 de marzoArts. 36 e 37 da Lei 8/1988, do 8 de abril25.000

Cnes. Cota 42, S.L.Trav. de Vigo, 2º 1ª Of.

Vigo

157/96

1812/95 (AI)

9-7-1996Arts. 5 Lei 8/1988; 170 OM 28-8-1970; 142 OM 9-3-1971 e 19 RDL 1/1995Arts. 10.9, 36 e 37 da Lei 8/1988, do 7 de abril50.100

Alcruvi, S.L.Pi y Margall, 47, Vigo159/96

1836/95 (AI)

9-7-1996Arts. 143 OM 9-3-1971; 341 OM 28-8-1970, Disp. derradeira primeira nº 2 C.C. Const.Arts. 10.9 e 36 da Lei 8/1988, do 7 de abril15.000

Elebac, S.L.Sto. Tomé Freixeiro, 18

B. Igrexa, Vigo

160/96

1998/95 (AI)

15-7-1996Arts. 50 OM 21-11-1959 e 196 do RDL 1/1994Arts. 10.1, 36.1 e 36.2 Lei 8/198850.100

C. y C. Congelados, S.L.Beiramar, 113, Vigo161/96

8/96 (AI)

15-7-1996Arts. 39, 51 do RDL 1/1995, do 24 de marzoArts. 36.1 e 37 Lei 8/1988, do 7 de abril1.000.000

Cnes. Rivagar, S.L.Alonso Ojeda, 9, Vigo184/96

28/96 (AI)

4-10-1996Art. 5 Lei 8/1988; 21.1 e 23 OM do 9-3-1971Arts. 10.9, 36 e 37 Lei 8/1988100.100

Cnes. Sagrobes, S.L.Reiseñor, 11-2º E, Vigo190/96

1716/95 (AI)

7-10-1996Art. 49.1 da Lei 8/1988, do 7 de abrilArt. 36.1 Lei 8/1988, do 7 de abril100.001

García y Purriños, S.L.Av. Madrid, 40 Of. 24

e 25, Vigo

191/96

180/96 (AI)

7-10-1996Arts. 12.1 e 15 do RDL 17/1977, do 4 de marzoArts. 5, 8.3 e 36 da Lei 8/1988, do 7 de abril501.000

Elebac, S.L.Bº Igrexa, 18

Sto. Tomé Freixeiro, Vigo

193/96

340/96 (AI)

7-10-1996Arts. 196 RDL 1/1994; 7 do C.C. do metal sen C.Arts. 10.1 e 36 da Lei 8/1988, do 7 de abril50.100

Cnes. Cota 42, S.L.Trav. de Vigo, 20-1º

Of. 4, Vigo

194/96

344/96 (AI)

9-10-1996Arts. 278 O.L. Const. E 4.2.d) Est. Trab.Arts. 10.9 e 36 Lei 8/1988, do 7 de abril150.000

Serafín Pérez Orge, S.L.Calvario, 37 B

Redondela

196/96

436/96 (AI)

9-10-1996Arts. 45 da Lei 31/1995; 221 da OM 28-8-1970; Disp. derradeira primeira nº 2 do C.C. Const.; 20.3 e 23 da OM 9-3-1971Arts. 46.4 e 49 da Lei 31/1995, do 8 de novembro150.000

Ricardo González CayetanoBurgos, 5-baixo, Vigo199/96

290/96 (AI)

7-11-1996Arts. 3.2 do RD 18/1993; 7.2 do RD 2317/1993; 5 Lei 8/1988Arts. 7.5, 36.1 e 37 da Lei 8/1988, do 7 de abril80.000

Cnes. Rivagar, S.L.Alonso Ojeda, 9, Vigo200/96

502/96 (AI)

7-11-1996Arts. 4 RD 555/86; 14.1 Lei 31/1995Arts. 47.6 e 49 da Lei 31/1995300.000

E para a súa inclusión no Diario Oficial de Galicia, de confirmidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, para que lles sirva de notificación en forma ós interesados, actualmente en paradoiro descoñecido, facéndolles sabe-lo dereito que os asiste para presentaren recurso ordinario por conducto desta

delegación, perante o conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, no termo dun mes, contado desde o día seguinte ó da súa publicación.

Vigo, 30 de decembro de 1996.

Antonio Coello Bufill

Delegado provincial de Pontevedra-Vigo

895