Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Xoves, 03 de abril de 1997 Páx. 3.005

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 65/1997, do 20 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o mapa comarcal de Galicia.

A Lei 7/1996, do 10 de xullo, promulgada co obxecto de promove-lo desenvolvemento comarcal de Galicia, estableceu, no seu artigo 27, que a aplicación formal e temporal do Plan de Desenvolvemento Comarcal se concretaría nun mapa comarcal, no que aparecería a delimitación territorial das distintas comarcas.

O devandito precepto establecía que a aprobación do mapa comarcal así como as sucesivas modificacIóns del, efectuaríanse por decreto do Consello da Xunta de Galicia e do acordo co procedemento sinalado nos artigos 28 ó 33 da mencionada lei.

Aprobado inicialmente o documento xustificativo do mapa comarcal por acordo da Consellería da Presidencia e Administración Pública do 23 de outubro de 1996, publicado no DOG nº 211 do 28 de outubro con anexo á orde da mecionada consellería do 25 de outubro de 1996 e cumpridas as prescricións legais en relación coa exposición pública para presentación de alegacións, o Gabinete de Planificación e Desenvolvemento Territorial procedeu ó estudio e dictame das presentadas, efectuando as respostas e aclaracións oportunas para a súa resolución; rematando, deste xeito, o proceso formal previo á aprobación definitiva do mapa comarcal de Galicia.

Polo exposto, de conformidade co establecido no artigo 31 da Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal, por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública, logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte de febreiro de mil novecentos noventa e sete,

DISPOÑO:

Artigo único.-De conformidade co disposto no artigo 31 da Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal, queda aprobado definitivamente o mapa comarcal de Galicia, concretado nos documentos de texto e cartográficos que figuran anexos ó presente decreto.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facultase o conselleiro da Presidencia e Administración Pública para dicta-las disposicións necesarias para o desenvolvemento do presente decreto.

Segunda.-De conformidade co disposto no artigo 32 da Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal, a Consellería da Presidencia e Administración Pública adoptará as medidas precisas para a publicación deste decreto no Boletín Oficial del Estado.

Terceira.-O presente decreto entrará en vigor ó día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte de febreiro de mil novecentos noventa e sete.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO I

Vista a propuesta do mapa comarcal de Galicia efectuado polo Gabinete de Planificación e Desenvolvemento Territorial e presentado polo director do mesmo gabinete con data 18 de outubro de 1996.

Visto o acordo da Consellería da Presidencia e Administración Pública do 23 de outubro de 1996 polo que se aproba inicialmente o documento xustificativo do mapa comarcal de Galicia; sométese o dito documento a exposición pública para alegacións polo período dun mes, publicando o acordo no Diario Oficial de Galicia, BOP respectiva e en dous xornais de maior difusión da Comunidade Autónoma; ponse o devandito documento a disposición dos interesados nas delegacións provinciais da Consellería da Presidencia e Administración Pública da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, a partir da data de publicación do acordo e dáse traslado, do expresado documento, ás deputacións provinciais e concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, así como á Delegación do Goberno nela, polo mesmo período, co obxecto de que se formulen as alegacións que se estimen convenientes.

Vista a orde da Consellería da Presidencia e Administración Pública do 25 de outubro de 1996, publicada no Diario Oficial de Galicia do 28 de outubro de 1996, pola que se dispón a publicación, para efectos de exposición pública, do documento xustificativo do mapa comarcal de Galicia.

Vistas as certificacións dos secretarios das delegacións provinciais da Consellería da Presidencia e Administración Pública da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, polas que se acredita a exposición pública para alegacións da proposta do mapa comarcal de Galicia e demais documentación que lle acompaña, de conformidade co exposto no artigo 2 da mencionada orden.

Vistos os escritos do 24 de outubro de 1996, do conselleiro da Presidencia e Administración Pública, polos que se lles dá traslado da repetida proposta do mapa comarcal de Galicia con a documentación que se lle acompaña ás diputacións provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra así como a Delegación do Goberno na Comunidade Autónoma de Galicia; e coa mesma data os escritos remitidos polo director do Gabinete de Planificación e Desenvolvemento Territorial a tódolos concellos da Comu-

nidade Autónoma, co obxecto de que polo mesmo período dun mes formulen as alegacións que estimen convenientes á proposta do mapa comarcal de Galicia.

Vistas e analizadas as alegacións efectuadas á proposta do mapa comarcal de Galicia por:

1. Os concellos de:

Abegondo, Arteixo, Boiro, Camariñas, A Capela, Cedeira, Culleredo, Dodro, Fene, Fisterra, Lousame, Mazaricos, Monfero, Muros, Noia, Outes, Padrón, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, Porto do Son, Rianxo, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Toques, Val do Dubra, Vimianzo, Zas, Alfoz, Baleira, Baralla, Begonte, Burela, Cervo, Chantada, Foz, Friol, Guntín, O Incio, Láncara, Mondoñedo, Navia de Suarna, Outeiro de Rei, O Páramo, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Triacastela, Taboada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro, Xove, Baños de Molgas, O Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, A Gudiña, Lobios, Maceda, Pontedeva, Taboadela, Verea, Arbo, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Catoira, Cerdedo, Marín, Pazos de Borbén, Ponteareas, Poio, Sanxenxo, Tui, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa.

2. Os grupos políticos:

Bloque Nacionalista Galego, Bloque Nacionalista Galego de Ferrolterra e Bloque Nacionalista Galego de Lousame; Partido Socialista de Galicia (PSdeG-PSOE) de Negreira e de Noia; Partido Popular (PP) de Marín, Bueu, Cangas, Moaña, Muros e Zas.

3. Os colectivos:

Asociación de Vecinos San Andrés de Zas.

Federación de Asociaciones de Vecinos Pico Meda de Zas.

Asociación Cultural Adro, Baio, Zas.

Agrupación Deportiva Su A Agra, Baio, Zas.

Vecinos del Ayuntamiento de Muros .

A.P.E. Ría de Muros. Muros.

Cofradía de Pescadores de Muros.

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nacional Comarcal de Muros.

Sociedad Filatélica y Numismática de Muros.

Asociación Cultural Virgen del Carmen de Muros.

Club Baloncesto Muros.

Asociación de Padres de Alumnos Agra de Filgueira, Louro-Muros.

Club de Remo de Muros.

Asociación Local de Autotaxis, Muros.

Asociación de Amas de Casa de Muros.

Asociación de Mujeres Rurales de Muros.

Sociedad Cinegética Muradana. Muros.

Comunidad de Vecinos, San Juan de Serres, Muros.

Asociación de Vecinos As Mimosas, Serres, Muros.

Asociación de Empresarios de Porto do Son.

Claustro del Instituto de Bachillerato Virxe do Mar de Noia.

Cofradía de Pescadores San Andrés de Portosín. Porto do Son.

Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Noia.

Asociación de Vecinos Santa Mariña do Obre, Noia.

La Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia.

Asociación de Vecinos Santiña de Noia.

Organización de Productores de Cultivos Mariños de la Ría de Muros y Noia. Noia.

Asociación de Vecinos Monte de Carracido, A Barquiña. Noia.

Usuarios Plaza de Abastos de Noia.

Asociación Cultural Goiáns de Porto do Son.

Club del Mar de Noia.

Club de Atletismo de Noia.

Asociación Curro da Enxa. Porto do Son.

Grupo de Teatro del Curro. Noia.

Asociación de Mujeres Rurales de Porto do Son.

Asociación Cultural Goiáns, Portosín. Porto do Son.

Asociación de Empresarios de Academias do Barbanza.

Club de Pensionistas de Noia.

Asociación Cultural y Deportiva Enxa. Porto do Son.

Asociación de Mujeres Rurales de Castro de Baroña, Porto do Son.

Club Fútbol de Portosín. Porto do Son.

Asociación Comunidad de Montes de Goiáns. Porto do Son.

Asociación de Mujeres Rurales de Portosín. Porto do Son.

Asociación Comunidad de Montes de Baroña. Porto do Son.

Asociación de Mujeres Rurais de Noia.

Asociación de Empresarios de Hostelería de Noia.

Asociación Cultural Pola Maza. Noia.

Club Baloncesto Noia.

Asociación de Vecinos San Lois de la Parroquia de Boa. Noia.

Asociación Deportiva ASDECOVE, de Boa. Noia.

Asociación Coral Polifónica de Noia.

Xuventudes Católicas Noiesas. Noia.

Claustro do Instituto de Ensino Secundario e Profesional de Noia.

Asociación de Vecinos O Cutiño. Noia.

Asociación de Vecinos y Cultural Cruceiro do Río. Noia.

Asociación de Vecinos AYÓN. Noia.

Consejo Escolar Colegio Jaime Balmes. Noia.

Claustro de Profesores Colegio Jaime Balmes. Noia.

Asociación Xuventudes Noiesas Arca de Noé. Noia.

Colegio Público Alejandro Rodríguez Cadarso. Noia.

Alternativa Xoven. Porto do Son.

Club Naútico Portosín. Porto do Son.

Peña Deportivista Berberecho. Noia.

Asociación de Vecinos Barro. Noia.

Asociación de Padres de alumnos del Colegio Público Alejandro Rodríguez Cadarso. Noia.

Asociación de Actividades Empresariais de Noia.

Colexio de María Assumpta. Noia.

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de María Assumpta. Noia.

Federación de Empresarios de A Mariña de Lugo. Burela.

Asociación de Vecinos O Vencello. Burela.

Mancomunidad de Terra de Celanova. Celanova.

Asociación Cultural O Fiadeiro. Muíños.

Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo. Marín.

Club Ciclista Marín.

Asociación Cultural Trompos ós Pes. Marín.

Asociación Cultural Amigos dos Rapaces. Marín.

Federación de Asociación de Vecinos Ría de Marín. Marín.

Asociación de Ayuda al Toxicómano Marín Erguete. Marín.

Club San Miguel. Marín.

Asociación de Vecinos Praia de Loira. Marín.

Asociación de Vecinos de Marín.

4. Os particulares:

Alegación conxunta de Roberto Mouzo Lavandeira e Andrés Pose Pérez, Vimianzo. Pedro García Vidal, Santiago. Mª Pilar Vázquez Cardama, Noia. Mª Berta Nieto Villar, Noia. Carmen Suárez Santos, Noia. José Rosende González, Noia. Ramón Caamaño Mariño, Lousame. Antonio Teira Teira, Lousame. Emilio Figueiras Lojo, Lousame. Mª Teresa Abuín Ces, Lousame. Celso Gómez Fernández, Navia de Suarna. Aleixandre B. Campo, Vigo.

Estudiadas e dictaminadas todas e cada unha das referidas alegacións polo Gabinete de Planificación

e Desenvolvemento Territorial e efectuadas as correccións que se estimaron procedentes á proposta do mapa comarcal de Galicia,

RESOLVO:

Elevar ó Consello da Xunta de Galicia a documentación constitutiva do mapa comarcal de Galicia para a súa aprobación definitiva e que queda configurado da forma siguinte:

COMARCAS DA PROVINCIA DA CORUÑA

ARZÚA: comprende os concellos de: Arzúa, Boimorto, Pino (O), Touro.

A BARBANZA: comprende os concellos de: Boiro, Pobra do Caramiñal (A), Rianxo, Ribeira.

BARCALA: comprende os concellos de: Baña (A), Negreira.

BERGANTIÑOS: comprende os concellos de: Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Ponteceso.

BETANZOS: comprende os concellos de: Aranga, Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza dos Ríos, Paderne, Vilarmaior, Vilasantar.

A CORUÑA: comprende os concellos de: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Coruña (A), Culleredo, Oleiros, Sada.

O EUME: comprende os concellos de: Cabanas, Capela (A), Monfero, Pontedeume, Pontes de García Rodríguez (As).

FERROL: comprende os concellos de: Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño, Somozas (As), Valdoviño.

FISTERRA: comprende os concellos de: Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía.

MUROS: comprende os concellos de: Carnota, Muros.

NOIA: comprende os concellos de: Lousame, Noia, Outes, Porto do Son.

ORDES: comprende os concellos de: Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo.

ORTEGAL: comprende os concellos de: Cariño, Cerdido, Mañón, Ortigueira.

SANTIAGO: comprende os concellos de: Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra, Vedra.

O SAR: comprende os concellos de: Dodro, Padrón, Rois.

TERRA DE MELIDE: comprende os concellos de: Melide, Santiso, Sobrado, Toques.

TERRA DE SONEIRA: comprende os concellos de: Camariñas, Vimianzo, Zas.

XALLAS: comprende os concellos de: Mazaricos, Santa Comba

COMARCAS DA PROVINCIA DE LUGO

OS ANCARES: comprende os concellos de: Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Nogais (As), Pedrafita do Cebreiro.

CHANTADA: comprende os concellos de: Carballedo, Chantada, Taboada.

A FONSAGRADA: comprende os concellos de: Baleira, Fonsagrada (A), Negueira de Muñiz.

LUGO: comprende os concellos de: Castroverde, Corgo (O), Friol, Guntín, Lugo, Outeiro de Rei, Portomarín, Rábade.

A MARIÑA CENTRAL: comprende os concellos de: Alfoz, Burela, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Valadouro (O).

A MARIÑA OCCIDENTAL:

Cervo, Ourol, Vicedo (O), Viveiro, Xove.

A MARIÑA ORIENTAL: comprende os concellos de: Barreiros, Pontenova (A), Ribadeo, Trabada.

MEIRA: comprende os concellos de: Meira, Pol, Ribeira de Piquín, Riotorto.

QUIROGA: comprende os concellos de: Folgoso do Courel, Quiroga, Ribas de Sil.

SARRIA: comprende os concellos de: Incio (O), Láncara, Paradela, Páramo (O), Samos, Sarria, Triacastela.

TERRA CHÁ: comprende os concellos de: Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, Pastoriza (A), Vilalba, Xermade.

TERRA DE LEMOS: comprende os concellos de: Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, Pobra de Brollón (A), Saviñao (O), Sober.

A ULLOA: comprende os concellos de: Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei.

COMARCAS DA PROVINCIA DE OURENSE

ALLARIZ-MACEDA: comprende os concellos de: Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo.

A BAIXA LIMIA: comprende os concellos de: Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios, Muíños.

A LIMIA: comprende os concellos de: Baltar, Blancos (Os), Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia.

O CARBALLIÑO: comprende os concellos de: Beariz, Boborás, Carballiño (O), Irixo (O), Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea.

OURENSE: comprende os concellos de: Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, Pereiro de Aguiar (O), Peroxa (A), San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén, Vilamarín.

O RIBEIRO: comprende os concellos de: Arnoia (A), Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Ribadavia.

TERRA DE CALDELAS: comprende os concellos de: Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil, Teixeira (A).

TERRA DE CELANOVA: comprende os concellos de: Bola (A), Cartelle, Celanova, Gomesende, Merca (A), Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea.

TERRA DE TRIVES: comprende os concellos de: Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Pobra de Trives (A), San Xoán de Río.

VALDEORRAS: comprende os concellos de: Barco de Valdeorras (O), Bolo (O), Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rúa (A), Rubiá, Veiga (A), Vilamartín de Valdeorras.

VERÍN: comprende os concellos de: Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín, Vilardevós.

VIANA: comprende os concellos de: Gudiña (A), Mezquita (A), Viana do Bolo, Vilariño de Conso.

COMARCAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

O BAIXO MIÑO: comprende os concellos de: Guarda (A), Oia, Rosal (O), Tomiño, Tui.

CALDAS: comprende os concellos de: Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas, Valga.

O CONDADO: comprende os concellos de: Mondariz, Mondariz-Balneario, Neves (As), Ponteareas, Salvaterra de Miño.

DEZA: comprende os concellos de: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces.

O MORRAZO: comprende os concellos de: Bueu, Cangas, Marín, Moaña.

A PARADANTA: comprende os concellos de: Arbo, Cañiza (A), Covelo (O), Crecente.

PONTEVEDRA: comprende os concellos de: Barro, Campo Lameiro, Cotobade, Lama (A), Poio, Ponte-Caldelas, Pontevedra, Vilaboa.

O SALNÉS: comprende os concellos de: Cambados, Grove (O), Illa de Arousa (A), Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa.

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES: comprende los ayuntamientos de: Cerdedo, Estrada (A), Forcarei.

VIGO: comprende os concellos de: Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, Porriño (O), Redondela, Salceda de Caselas, Soutomaior, Vigo.

ANEXO II

Documentación cartográfica:

-Mapa comarcal de Galicia.

-Mapas comarcais por provincias.

2350