Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Xoves, 09 de abril de 1998 Páx. 3.768

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO

RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 1998 sobre autorización de apertura dun novo establecemento da axencia de viaxes Viajes Ibermar, S.L., sito no centro comercial Alcampo, na Avda. de Madrid, s/n, de Vigo (Pontevedra).

Visto o expediente instruído por instancia de Araceli Cascales Herreros, na súa calidade de representante da entidade mercantil Viajes Ibermar, S.L., en solicitude de autorización de apertura dun novo establecemento, no centro comercial Alcampo, sito na Avda. de Madrid, s/n de Vigo (Pontevedra), da axencia de viaxes Viajes Ibermar, S.L., do grupo maiorista-retallista, co código identificativo CIC MA 58, que ten a súa casa central en Madrid, na rúa Jorge Juan, 21.

Resultando que o interesado coa solicitude xuntou toda a documentación a que fai referencia o artigo 10 do Regulamento das axencias de viaxes de Galicia, aprobado mediante o Decreto 155/1989, do 22 de xuño.

Resultando que na tramitación do expediente se observaron tódolos requisitos e formalidades establecidos regulamentariamente.

Considerando que na empresa solicitante e no novo establecemento da axencia de viaxes, concorren tódalas condicións esixidas polo mencionado regulamento para a obtención da súa autorización.

Vistos o Real decreto 2086/1983, do 1 de setembro, de traspaso de funcións e servicios do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de turismo, a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e do seu presidente, o Decreto 155/1989, do 22 de xuño, polo que se aproba o Regulamento das axencias de viaxes de Galicia, e a Orde do 12 de xaneiro de 1998 da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, pola que se delega no director xeral de Turismo a competencia para autoriza-los novos establecementos e as dependencias auxiliares das axencias de viaxes xa autorizadas, a Dirección Xeral do Turismo,

RESOLVE:

Autorizarlle á axencia de viaxes Viajes Ibermar, S.L., sita en Madrid, na rúa Jorge Juan, 21, da que é titular a entidade mercantil Viajes Ibermar, S.L., a apertura dun novo establecemento no centro comercial Alcampo, sito na Avda. de Madrid, s/n, de Vigo (Pontevedra), que será inscrito no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma galega. Así mesmo, procede dispensala do requisito de que o local estea independizado dos locais de negocios contiguos, por estar situado nun edificio singular onde se ralizan actividades comerciais en conxunto, segundo o disposto no artigo 5, apartado b) do Decreto 155/1989, do 22 de xuño.

Contra esta resolución, o interesado poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 1998.

P.D. (Orde 12-1-1998)

Aurelio Miras Portugal

Director xeral de Turismo