Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Venres, 05 de xuño de 1998 Páx. 6.215

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 154/1998, do 28 de maio, polo que publica o catálogo de residuos de Galicia.

A disposición adicional da Lei 10/1997, do 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia, establece a obrigatoriedade de elaborar unha lista de cada un dos residuos pertencentes ás dúas categorías expresadas no artigo 4 da citada lei, tendo como base o Catálogo Europeo de Residuos (CER).

A Unión Europea aprobou o 20 de decembro de 1993 unha lista de residuos, denominada Catálogo Europeo de Residuos (CER), de conformidade coa alínea a) do artigo 1 da Directiva 75/442/CEE do Consello, relativa ós residuos, na que se conten tódolos residuos; é dicir, tanto os denominados non perigosos como os perigosos aínda estes últimos figuran tamén na lista aprobada pola Decisión 94/904/CEE, que foi transposta á lexislación nacional polo Real decreto 952/1997, do 20 de xuño, que establece o procedemento que se seguirá para a súa modificación e que resulta en todo caso aplicable á modificación do presente catálogo.

A normativa básica de residuos encóntrase actualmente regulada na Lei 10/1998, do 21 de abril, que transpuxo ó ordenamento xurídico estatal a política da Unión Europea en materia de residuos, consistente en abandona-la clasificación en dúas únicas modalidades, xeral e perigosos, e establecer unha norma común para todos eles, que poderá ser completada cunha regulación específica para determinadas categorías de residuos. A súa disposición derradeira terceira remítese a un desenvolvemento regulamentario que, polo menos en parte, terá carácter básico, sen prexuízo das competencias autonómicas, polo que o catálogo de residuos de Galicia

non presenta un carácter fixo senón dinámico ó ter que incorporar necesariamente estas variacións.

O Decreto 482/1997, do 26 de decembro, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, entre outras, atribúe a esta consellería as funcións de control da xestión e dos correspondentes plans, dos residuos urbanos, perigosos, industriais, sanitarios e dos ganadeiros, en coordinación coa Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria, así como a tramitación da autorización de xestores e productores de residuos.

Resulta necesario, por tanto, establecer un catálogo de residuos de Galicia que os recolla e clasifique, co obxecto de establecer unha terminoloxía común co fin de aumenta-la eficacia das actividades de xestión dos residuos.

O catálogo estructúrase en 20 grupos, que responden a procesos ou actividades que xeran os residuos ou ben a familias importantes de residuos. En particular, a categoría número 20 corresponde a residuos municipais e residuos asimilables procedentes de comercio, industrias e institucións incluíndo fraccións recollidas selectivamente.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Medio Ambiente, e en conformidade co dictame do Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na sua reunión do día vinteoito de maio de mil novecentos noventa e oito,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Publícase o catálogo de residuos de Galicia, que figura como anexo ó presente decreto.

Artigo 2º

O obxecto deste catálogo de residuos de Galicia é a clasificación dos residuos nas categorías establecidas no artigo 4 da Lei 10/1997, do 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia.

Artigo 3º

Os residuos clasifícanse en 20 grupos, asignando unha codificación de seis díxitos dos que os dous primeiros indican o grupo ó que pertencen, o terceiro e o cuarto o subgrupo, e o quinto e sexto o tipo de residuo.

Artigo 4º

En consonancia co Real decreto 952/1997, do 20 de xuño, no anexo márcanse cun asterisco os residuos perigosos, a xestión dos cales deberá adecuarse ó establecido na normativa básica de residuos.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Consellería de Medio Ambiente para dictar cantas disposicións sexan necesarias para a aplicación do presente decreto.

Segunda.-O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinteoito de maio de mil novecientos noventa e oito.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

José Carlos del Álamo Jiménez

Conselleiro de Medio Ambiente

ANEXO

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

01Residuos da prospección, extracción, preparación e outros tratamentos de minerais e canteiras
01 01Residuos da extracción de minerais
01 01 01Residuos da extracción de minerais metálicos
01 01 02Residuos da extracción de minerais non metálicos
01 02Residuos da preparación de minerais
01 02 01Residuos da preparación de minerais metálicos
01 02 02Residuos da preparación de minerais non metálicos
01 03Residuos da transformación física e química de minerais metálicos
01 03 01Estériles
01 03 02Residuos de pó e area fina
01 03 03Lodos vermellos da producción de alúmina
01 03 99Outros lodos e residuos non especificados doutra categoría
01 04Residuos doutros tratamentos físicos e químicos de minerais non metálicos
01 04 01Residuos de grava e rochas trituradas
01 04 02Residuos de area e arxilas
01 04 03Residuos de pó e area fina
01 04 04Residuos da transformación de potasa e minerais de sal
01 04 05Residuos do lavado e limpeza de minerais
01 04 06Residuos do corte e serradura de pedra
01 04 99Residuos non especificados noutra categoría
01 05Lodos e outros residuos de perforacións
01 05 01Lodos e residuos de perforacións que conteñen hidrocarburos
01 05 02Lodos e residuos de perforacións que conteñen sales de bario
01 05 03Lodos e residuos de perforacións que conteñen cloruros
01 05 04Residuos de perforacións que conteñen auga doce
01 05 99Residuos non especificados noutra categoría

02Residuos da producción primaria agrícola, horticultura, caza, pesca e acuicultura, da preparación e elaboración de alimentos*
02 01Residuos da producción primaria*
02 01 01Lodos de lavado e limpeza
02 01 02Residuos de tecidos animais
02 01 03Residuos de tecidos vexetais
02 01 04Residuos plásticos (excepto embalaxes)
02 01 05Residuos agroquímicos*
02 01 06Feces animais, urina e esterco (incluída palla podre), efluentes recollidos selectivamente e non tratados in situ
02 01 07Residuos da explotación forestal
02 01 99Outros lodos e residuos non especificados noutra categoría
02 02Residuos da preparación e transformación de carne, peixe e outros alimentos de orixe animal
02 02 01Lodos de lavado e limpeza
02 02 02Residuos de tecidos animais
02 02 03Materiais inadecuados para a transformación ou consumo
02 02 04Lodos de tratamento in situ de efluentes
02 02 99Residuos non especificados noutra categoría
02 03Residuos da preparación e transformación de froitas, hortalizas, cereais, aceites, comestibles, cacao, café e tabaco; producción de conservas; elaboración de tabaco
02 03 01Lodos de lavado, limpeza, estonadura, centrifugado e separación
02 03 02Residuos de conservantes
02 03 03Residuos da extracción con disolventes
02 03 04Materiais inadecuados para a transformación ou consumo
02 03 05Lodos do tratamento in situ de efluentes
02 03 99Residuos non especificados noutra categoría
02 04Residuos da elaboración do azucre
02 04 01Terra procedente da limpeza e lavado da remolacha
02 04 02Carbonato cálcico fóra de especificación
02 04 03Lodos de tratamento in situ de efluentes
02 04 99Residuos non especificados noutra categoría
02 05Residuos da industria de productos lácteos
02 05 01Materais inadecuados para a transformación e consumo
02 05 02Lodos de tratamento in situ de efluentes
02 05 99Residuos non especificados noutra categoría
02 06Residuos da industria de panadería e pastelería

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

02 06 01Materiais inadecuados para a transformación e consumo
02 06 02Residuos de conservantes
02 06 03Lodos de tratamento in situ de efluentes
02 06 99Residuos non especificados noutra categoría
02 07Residuos da producción de bebidas alcólicas e non alcólicas (excepto café, té e cacao)
02 07 01Residuos de lavado, limpeza e reducción mecánica de materias primas
02 07 02Residuos da destilación de alcois
02 07 03Residuos do tratamento químico
02 07 04Materiais inadecuados para a transformación e consumo
02 07 05Lodos de tratamento in situ de efluentes
02 07 99Residuos non especificados noutra categoría

03Residuos da transformación da madeira e da producción de papel, cartón, pasta de papel, taboleiros e mobles*
03 01Residuos da fabricación e producción de taboleiros e mobles
03 01 01Residuos de casca e cortiza
03 01 02Serraduras
03 01 03Labras, retrincos, madeira refugada/restos de táboas/verniz
03 01 99Residuos non especificado noutra categoría
03 02Residuos dos procesos de tratamento para a conservación da madeira*
03 02 01Conservantes da madeira orgánicos non haloxenados*
03 02 02Conservantes da madeira organoclorados*
03 02 03Conservantes da madeira organometálicos*
03 02 04Conservantes da madeira inorgánicos*
03 03Residuos da producción e fabricación de pasta de papel, papel e cartón
03 03 01Casca
03 03 02Sedimentos e lodos de lexivias verdes (procedentes do tratamento con lixivias negras)
03 03 03Lodos de branqueo dos procesos ó hipoclorito e cloro
03 03 04Lodos de blanqueo doutros procesos de branqueo
03 03 05Lodos de destinxidura da reciclaxe de papel
03 03 06Lodos de fibra e papel
03 03 07Refugallos da reciclaxe de papel e cartón
03 03 99Residuos non especificado noutra categoría

04Residuos das industrias téxtil e da pel*
04 01Residuos da industria da pel*
04 01 01Residuos de descarnaduras e cuarteado de cal
04 01 02Residuos de encalado
04 01 03Residuos de desangraxadura que conteñen disolventes sen fase líquida*
04 01 04Residuos líquidos de curtume que conteñen cromo
04 01 05Residuos líquidos de curtume que non conteñen cromo
04 01 06Lodos que conteñen cromo
04 01 07Lodos que non conteñen cromo
04 01 08Residuos do curtume da pel (láminas azuis, labras, retrincos, po) que conteñen cromo
04 01 09Residuos de confección e acabamento
04 01 99Residuos non especificados noutra categoría
04 02Residuos da industria téxtil
04 02 01Residuos de fibras téxtiles non procesadas e outras fibras naturais principalmente de orixe vexetal*
04 02 02Residuos de fibras téxtiles non procesadas principalmente de orixe animal
04 02 03Residuos de fibras téxtiles non procesadas principalmente artificiais ou sintéticas
04 02 04Residuos de fibras téxtiles non procesadas mesturadas antes da fiadura e tecido
04 02 05Residuos de fibras téxtiles procesadas principalmente de orixe vexetal
04 02 06Residuos de fibras téxtiles procesadas principalmente de orixe animal
04 02 07Residuos de fibras téxtiles procesadas principalmente artificiais ou sintéticas
04 02 08Residuos de fibras téxtiles procesadas e mesturadas
04 02 09Residuos de materiais compostos (téxtiles impregnados, elastómeros, plastómeros)
04 02 10Materia orgánica de productos naturais (por exemplo graxa, cera)
04 02 11Residuos haloxenados da confección e acabamento*
04 02 12Residuos non haloxenados da confección e acabamento
04 02 13Tintes e pigmentos
04 02 99Residuos non especificados noutra categoría

05Residuos do refinamento do petróleo, purificación do gas natural e tratamento pirolítico do carbón*
05 01Lodos e residuos sólidos aceitosos*
05 01 01Lodos do tratamento in situ de efluentes
05 01 02Lodos de desalgadura
05 01 03Lodos de fondos de tanques*
05 01 04Lodos de alquil ácido*
05 01 05Vertidos de hidrocarburos*
05 01 06Lodos procedentes de plantas, equipos e operacións de mantemento
05 01 07Alcatráns ácidos*
05 01 08Outros alcatráns*
05 01 99Residuos non especificados noutra categoría
05 02Lodos e residuos sólidos non aceitosos
05 02 01Lodos procedentes da auga de alimentación de caldeiras
05 02 02Lodos de columnas de refrixeración
05 02 99Residuos non especificados noutra categoría

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

05 03Catalizadores usados
05 03 01Catalizadores usados que conteñen metais preciosos
05 3 02Outros catalizadores usados
05 04Arxilas de filtración usadas*
05 04 01Arxilas de filtración usadas*
05 05Residuos de desulfuración de hidrocarburos
05 05 01Residuos que conteñen xofre
05 05 99Residuos non especificados noutra categoría
05 06Residuos do tratamento pirolítico do carbón*
05 06 01Alcatráns ácidos*
05 06 02Alfalto
05 06 03Outros alcatráns*
05 06 04Residuos de columnas de refrixeración
05 06 99Residuos non especificados noutra categoría
05 07Residuos da purificación do gas natural*
05 07 01Lodos que conteñen mercurio*
05 07 02Lodos que conteñen xofre
05 07 99Residuos non especificados noutra categoría
05 08Residuos da rexeneración de aceites*
05 08 01Arxilas de filtración usadas*
05 08 02Alcatráns ácidos*
05 08 03Outros alcatráns*
05 08 04Residuos líquidos acuosos procedentes da rexeneración de aceites*
05 08 99Residuos non especificados noutra categoría

06Residuos de procesos químicos inorgánicos*
06 01Residuos de solucións ácidas
06 01 01Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso*
06 01 02Ácido clorhídrico*
06 01 03Ácido fluorhídrico*
06 01 04Ácido fosfórico e ácido fosforoso*
06 01 05Ácido nítrico e ácido nitroso*
06 01 99Residuos non especificados noutra categoría*
06 02Residuos de solucións alcalinas*
06 02 01Hidróxido cálcico*
06 02 02Sosa*
06 02 03Amoníaco*
06 02 99Residuos non especificados noutra categoría*
06 03Residuos de sales a as súas solucións
06 03 01Carbonatos (excepto as categorías 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02Solucións salinas que conteñen sulfatos, sulfitos ou sulfuros
06 03 03Sales sólidos que conteñen sulfatos, sulfitos ou sulfuros
06 03 04Solucións salinas que conteñen cloruros, fluoruros e haluros
06 03 05Sales sólidos que conteñen cloruros, fluoruros e outras sales sólidos haloxenados
06 03 06Solucións salinas que conteñen fosfatos e sales sólidos derivados
06 03 07Fosfatos e sales sólidos derivados
06 03 08Solucións salinas que conteñen nitratos e compostos derivados
06 03 09Sales sólidos que conteñen nitruros (nitrometálicos)
06 03 10Sales sólidos que conteñen amonio
06 03 11Sales e solucións que conteñen cianuros*
06 03 12Sales e solucións que conteñen compostos orgánicos
06 03 99Residuos non especificados noutra categoría
06 04Residuos que conteñen metais*
06 04 01Óxidos metálicos
06 04 02Sales metálicos (excepto a categoría 06 03 00)*
06 04 03Residuos que conteñen arsénico*
06 04 04Residuos que conteñen mercurio*
06 04 05Residuos que conteñen outros metais pesados*
06 04 99Residuos non especificados noutra categoría
06 05Lodos do tratamento in situ de efluentes
06 05 01Lodos do tratamento in situ de efluentes
06 06Residuos de procesos químicos do xofre (producción e transformación) e de procesos de desulfuración
06 06 01Residuos que conteñen xofre
06 06 99Residuos non especificados noutra categoría
06 07Residuos de procesos químicos halóxenos*
06 07 01Residuos de electrólise que conteñen amianto*
06 07 02Carbón activo procedente da producción de cloro*
06 07 99Residuos non especificados noutra categoría
06 08Residuos da producción de silicio e os seus derivados
06 08 01Residuos da producción de silicio e os seus derivados
06 09Residuos de procesos químicos do fósforo
06 09 01Xeso fosforado
06 09 02Escouras de fósforo
06 09 99Residuos non especificados noutra categoría
06 10Residuos de procesos químicos do nitróxeno e da fabricación de fertilizantes
06 10 01Residuos de procesos químicos do nitróxeno e da fabricación de fertilizantes
06 11Residuos da fabricación de pigmentos inorgánicos e opacificantes
06 11 01Xesos da producción de dióxido de titanio
06 11 99Residuos non especificados noutra categoría
06 12Residuos da producción, utilización e rexeneración de catalizadores
06 12 01Catalizadores usados que conteñen metais preciosos
06 12 02Outros catalizadores usados
06 13Residuos doutros procesos químicos inorgánicos*
06 13 01Pesticidas inorgánicos, biocidas e conservantes da madeira*
06 13 02Carbón activo usado*
06 13 03Negro de carbón

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

06 13 99Residuos non especificados noutra categoría

07Residuos de procesos químicos orgánicos*
07 01Residuos da formulación, fabricación, distribución e utilización (FFDU) de productos químicos orgánicos de base*
07 01 01Líquidos de limpeza e licores madre acuosos*
07 01 02Lodos do tratamento in situ de efluentes
07 01 03Disolventes líquidos de limpeza, e licores madre organohaloxenados*
07 01 04Outros disolventes orgánicos, líquidos de limpeza e licores madre*
07 01 05Catalizadores usados que conteñen metais preciosos
07 01 06Outros catalizadores usados
07 01 07Residuos de reacción e de destilación haloxenados*
07 01 08Outros residuos de reacción e destilación*
07 01 09Tortas de filtración, aborbentes usados haloxenados*
07 01 10Outras tortas de filtración, absorbentes usados*
07 01 99Residuos non especificados noutra categoría
07 02Residuos da FFDU de plásticos, caucho sintético e fibras artificiais*
07 02 01Líquidos de limpeza e licores madre acuosos*
07 02 02Lodos do tratamento in situ de efluentes
07 02 03Disolventes líquidos de limpeza, e licores madre organohaloxenados*
07 02 04Outros disolventes orgánicos, líquidos de limpeza e licores madre*
07 02 05Catalizadores usados que conteñen metais preciosos
07 02 06Outros catalizadores usados
07 02 07Residuos de reacción e de destilación haloxenados*
07 02 08Outros residuos de reacción e de destilación*
07 02 09Tortas de filtración, absorbentes usados haloxenados*
07 02 10Outras tortas de filtración, absorbentes usados*
07 02 99Residuos non especificados noutra categoría
07 03Residuos de la FFDU de tintes e pigmentos orgánicos (excepto a categoría 06 11 00)*
07 03 01Líquidos de limpeza e licores madre acuosos*
07 03 02Lodos do tratamento in situ de efluentes
07 03 03Disolventes líquidos de limpeza, e licores madre organohaloxenados*
07 03 04Outros disolventes orgánicos, líquidos de limpeza e licores madre*
07 03 05Catalizadores usados que conteñen metais preciosos
07 03 06Outros catalizadores usados
07 03 07Residuos de reacción e de destilación haloxenados*
07 03 08Outros residuos de reacción e de destilación*
07 03 09Tortas de filtración, absorbentes usados haloxenados*
07 03 10Outras tortas de filtración, absorbentes usados*
07 03 99Residuos non especificados noutra categoría
07 04Residuos da FFDU de pesticidas orgánicos (excepto a categoría 02 01 05)*
07 04 01Líquidos de limpeza e licores madre acuosos*
07 04 02Lodos do tratamento in situ de efluentes
07 04 03Disolventes líquidos de limpeza, e licores madre organohaloxenados*
07 04 04Outros disolventes orgánicos, líquidos de limpeza e licores madre*
07 04 05Catalizadores usados que conteñen metais preciosos
07 04 06Outros catalizadores usados
07 04 07Residuos de reacción e de destilación haloxenados*
07 04 08Outros residuos de reacción e de destilación*
07 04 09Tortas de filtración, absorbentes usados haloxenados*
07 04 10Outras tortas de filtración, absorbentes usados*
07 04 99Residuos non especificados noutra categoría
07 05Residuos da FFDU de productos farmacéuticos*
07 05 01Líquidos de limpeza e licores madre acuosos*
07 05 02Lodos do tratamento in situ de efluentes
07 05 03Disolventes líquidos de limpeza, e licores madre organohaloxenados*
07 05 04Outros disolventes orgánicos, líquidos de limpeza e licores madre*
07 05 05Catalizadores usados que conteñen metais preciosos
07 05 06Outros catalizadores usados
07 05 07Residuos de reacción e de destilación haloxenados*
07 05 08Outros residuos de reacción e de destilación*
07 05 09Tortas de filtración, absorbentes usados haloxenados*
07 05 10Outras tortas de filtración, absorbentes usados*
07 05 99Residuos non especificados noutra categoría
07 06Residuos da FFDU de graxas, xabóns, deterxentes, desinfectantes e cosméticos*
07 06 01Líquidos de limpeza e licores madre acuosos*
07 06 02Lodos do tratamiento in situ de efluentes
07 06 03Disolventes líquidos de limpeza, e licores madre organohaloxenados*
07 06 04Outros disolventes orgánicos, líquidos de limpeza e licores madre*
07 06 05Catalizadores usados que conteñen metais preciosos
07 06 06Outros catalizadores usados
07 06 07Residuos de reacción e de destilación haloxenados*
07 06 08Outros residuos de reacción y de destilación*
07 06 09Tortas de filtración, absorbentes usados haloxenados*
07 06 10Outras tortas de filtración, absorbentes usados*
07 06 99Residuos non especificados noutra categoría
07 07Residuos da FFDU de productos químicos e química fina non especificados noutra categoría*
07 07 01Líquidos de limpeza e licores madre acuosos*

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

07 07 02Lodos do tratamento in situ de efluentes
07 07 03Disolventes líquidos de limpeza, e licores madre organohaloxenados*
07 07 04Outros disolventes orgánicos, líquidos de limpeza e licores madre*
07 07 05Catalizadores usados que conteñen metais preciosos
07 07 06Outros catalizadores usados
07 07 07Residuos de reacción e de destilación haloxenados*
07 07 08Outros residuos de reacción e de destilación*
07 07 09Tortas de filtración, absorbentes usados haloxenados*
07 07 10Outras tortas de filtración, absorbentes usados*
07 07 99Residuos non especificados noutra categoría

08Residuos da formulación, fabricación, distribución e utilización (FFDU) de revestimentos (pinturas, vernices e esmaltes vítreos), seladores e tintas de impresión*
08 01Residuos da FFDU de pintura e verniz*
08 01 01Residuos de pinturas e vernices que conteñen disolventes haloxenados*
08 01 02Residuos de pinturas e vernices que no conteñen disolventes haloxenados*
08 01 03Residuos de pinturas e vernices á auga
08 01 04Pinturas en po
08 01 05Residuos de pinturas e vernices endurecidos
08 01 06Lodos da eliminación de pinturas e vernices que conteñen disolventes haloxenados*
08 01 07Lodos de eliminación de pinturas e vernices que non conteñen disolventes haloxenados*
08 01 08Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz
08 01 09Residuos da eliminación de pintura e verniz (excepto as categorías 08 01 05 e 08 01 06)*
08 01 10Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz
08 01 99Residuos non especificados noutra categoría
08 02Residuos da FFDU doutros revestimentos (incluíndo materiais cerámicos)
08 02 01Residuos de area fina de revestimento
08 02 02Lodos acuosos que conteñen materiais cerámicos
08 02 03Suspensións acuosas que conteñen materiais cerámicos
08 02 99Residuos non especificados noutra categoría
08 03Residuos da FFDU de tintas de impresión*
08 03 01Residuos de tintas que conteñen disolventes haloxenados*
08 03 02Residuos de tintas que non conteñen disolventes haloxenados*
08 03 03Residuos de tinta á auga
08 03 04Tinta seca
08 03 05Lodos de tinta que conteñen disolventes haloxenados*
08 03 06Lodos de tinta que non conteñen disolventes haloxenados*
08 03 07Lodos acuosos que conteñen tinta
08 03 08Residuos líquidos acuosos que conteñen tinta
08 03 09Residuos de «toner» de impresión (incluídos «cartuchos»)
08 03 99Residuos non especificados noutra categoría
08 04Residuos da FFDU de pegamentos, seladores (incluíndo productos de impermeabilización)*
08 04 01Residuos de pegamentos e seladores que conteñen disolventes haloxenados*
08 04 02Residuos de pegamentos e seladores que non conteñen disolventes haloxenados*
08 04 03Pegamentos e seladores á auga
08 04 04Residuos de pegamentos e seladores endurecidos
08 04 05Lodos de pegamentos e seladores que conteñen disolventes haloxenados*
08 04 06Lodos de pegamentos e seladores que non conteñen disolventes haloxenados*
08 04 07Lodos acuosos que conteñen pegamentos e seladores
08 04 08Residuos líquidos acuosos que conteñen pegamentos e seladores
08 04 99Residuos non especificados noutra categoría

09Residuos da industria fotográfica*
09 01Residuos da industria fotográfica*
09 01 01Solucións de revelado e solucións activadoras á auga*
09 01 02Solucións de revelado de placas de impresión á auga*
09 01 03Solucións de revelado con disolventes*
09 01 04Solucións de fixado*
09 01 05Solucións de blanqueo e de fixado*
09 01 06Residuos que conteñen prata procedente do tratamento in situ de residuos fotográficos*
09 01 07Películas e papel fotográfico que conteñen prata ou composto de prata
09 01 08Películas e papel fotográfico que non conteñen prata ou compuesto de prata
09 01 09Cámaras dun só uso con pilas ou acumuladores
09 01 10Cámaras dun só uso sen pilas ou acumuladores
09 01 99Residuos non especificados noutra categoría

10Residuos inorgánicos de procesos térmicos*
10 01Residuos de centrais eléctricas e outras plantas de combustión (excepto a categoría 19 00 00)*
10 01 01Cinsas de fondo de forno
10 01 02Cinsas voantes de carbón
10 01 03Cinsas voantes de turba
10 01 04Cinsas voantes de fuel*
10 01 05Residuos cálcicos sólidos procedentes da desulfuración de gases de cheminea
10 01 06Outros residuos sólidos di tratamento de gases

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

10 01 07Residuos cálcicos en forma de lodos procedentes da desulfuración de gases de cheminea
10 01 08Outros lodos do tratamento de gases
10 01 09Ácido sulfúrico*
10 01 10Catalizadores usados por exemplo procedentes da eliminación NOx
10 01 11Lodos acuosos da limpeza de caldeiras
10 01 12Revestimentos de fornos e refractarios usados
10 01 99Residuos non especificados noutra categoría
10 02Residuos da industria do ferro e aceiro
10 02 01Residuos do tratamento de escouras
10 02 02Escouras non tratadas
10 02 03Residuos sólidos do tratamento de gases
10 02 04Lodos do tratamento de gases
10 02 05Outros lodos
10 02 06Revestimentos e refractarios usados
10 02 99Residuos non especificados noutra categoría
10 03Residuos da termometalurxia do aluminio*
10 03 01Alcatráns e outros residuos que conteñen carbón procedente da fabricación de ánodos*
10 03 02Fragmentos de ánodos
10 03 03Escumallos*
10 03 04Escouras e escouras graúdas brancas de primeira fusión*
10 03 05Po de alúmina
10 03 06Bandas de carbón e materiais incombustibles usados procedentes da electrólise
10 03 07Revestimentos de cuba usados*
10 03 08Escouras de sal de segunda fusión*
10 03 09Escouras graúdas negras de segunda fusión*
10 03 10Residuos do tratamento de escouras de sal e escouras graúdas*
10 03 11Gases e po de filtración de fumes
10 03 12Outras partículas e po (incluíndo po procedente da trituración de escouras graúdas)
10 03 13Residuos sólidos procedentes do tratamento de gases
10 03 14Lodos do tratamento de gases
10 03 99Residuos non especificados noutra categoría
10 04Residuos da termometalurxia do chumbo*
10 04 01Escouras (primeira e segunda fusión)*
10 04 02Escouras graúdas e escumallos (primeira e segunda fusión)*
10 04 03Arseniato de calcio*
10 04 04Gases e po de filtración de fumes*
10 04 05Outras partículas e po*
10 04 06Residuos sólidos do tratamento de gases*
10 04 07Lodos do tratamento de gases*
10 04 08Revestimentos e refractarios usados
10 04 99Residuos non especificados noutra categoría
10 05Residuos da termometalurxia do cinc*
10 05 01Escouras (primeira e segunda fusión)*
10 05 02Escouras graúdas e escumallos (primeira e segunda fusión)*
10 05 03Gases e po de filtración de fumes*
10 05 04Outras partículas e po
10 05 05Residuos sólidos do tratamento de gases*
10 05 06Lodos do tratamento de gases*
10 05 07Revestimentos e refractarios usados
10 05 99Residuos non especificados noutra categoría
10 06Residuos da termometalurxia do cobre*
10 06 01Escouras (primeira e segunda fusión)
10 06 02Escouras graúdas e escumallos (primeira e segunda fusión)
10 06 03Gases e po de filtración de fumes*
10 06 04Outras partículas e po
10 06 05Residuos do refinamento electrolítico*
10 06 06Residuos sólidos do tratamento de gases*
10 06 07Lodos do tratamento de gases*
10 06 08Revestimentos e refractarios usados
10 06 99Residuos non especificados noutra categoría
10 07Residuos da termometalurxia da prata, ouro e platino
10 07 01Escouras (primeira e segunda fusión)
10 07 02Escouras graúdas e escumallos (primeira e segunda fusión)
10 07 03Residuos sólidos do tratamento de gases
10 07 04Outras partículas e po
10 07 05Lodos do tratamento de gases
10 07 06Revestimentos e refractarios usados
10 07 99Residuos non especificados noutra categoría
10 08Residuos da termometalurxia doutros metais non férreos
10 08 01Escouras (primeira e segunda fusión)
10 08 02Escouras graúdas e escumallos (primeira e segunda fusión)
10 08 03Gases e po de filtración de fumes
10 08 04Outras partículas e po
10 08 05Residuos sólidos do tratamento de gases
10 08 06Lodos do tratamento de gases
10 08 07Revestimentos e refractarios usados
10 08 99Residuos non especificados noutra categoría
10 09Residuos da fundición de pezas férreas
10 09 01Machos e moldes de fundición que conteñen ligantes orgánicos sen coada
10 09 02Machos e moldes de fundición que conteñen ligantes orgánicos con coada
10 09 03Escouras de forno
10 09 04Po de forno
10 09 99Residuos non especificados noutra categoría
10 10Residuos da fundición de pezas non férreas
10 10 01Machos e moldes de fundición que conteñen ligantes orgánicos sen coada

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

10 10 02Machos e moldes de fundición que conteñen ligantes orgánicos con coada
10 10 03Escouras de forno
10 10 04Po de forno
10 10 99Residuos non especificados noutra categoría
10 11Residuos da fabricación do vidro e os seus derivados
10 11 01Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción
10 11 02Residuos de vidro
10 11 03Residuos de materiais fibra de vidro
10 11 04Gases e po de filtración de fumes
10 11 05Outras partículas e po
10 11 06Residuos sólidos do tratamento de gases
10 11 07Lodos do tratamento de gases
10 11 08Revestimentos e refractarios usados
10 11 99Residuos non especificados noutra categoría
10 12Residuos da fabricación de productos cerámicos, ladrillos, tellas e materiais de construcción
10 12 01Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción
10 12 02Gases e po de filtración de fumes
10 12 03Outras partículas e po
10 12 04Residuos sólidos do tratamento de gases
10 12 05Lodos do tratamento de gases
10 12 06Moldes descartados
10 12 07Revestimentos e refractarios usados
10 12 99Residuos non especificados noutra categoría
10 13Residuos da fabricación de cemento, cal e xeso e de materiais derivados
10 13 01Mesturas de preparación descartadas antes do proceso térmico
10 13 02Residuos da fabricación de amianto-cemento
10 13 03Residuos doutros materiais fabricados a base de cemento
10 13 04Residuos de calcinación e hidratación de cal
10 13 05Residuos sólidos do tratamiento de gases
10 13 06Outras partículas e po
10 13 07Lodos do tratamento de gases
10 13 08Revestimentos e refractarios usados
10 13 99Residuos non especificados noutra categoría

11Residuos inorgánicos que conteñen metais procedentes do tratamento e revestimento de metais: hidrometalurxia non férrea*
11 01Residuos líquidos e lodos do tratamento e revestimento de metais (por exemplo, procesos de galvanización, procesos de revestimento de cinc, procesos de decapaxe, gravado, fosfatación e desengraxamento alcalino)*
11 01 01Residuos cianurados (alcalinos) que conteñen metais pesados distintos do cromo*
11 01 02Residuos cianurados (alcalinos) que conteñen metais pesados*
11 01 03Residuos sen cianuro que conteñen cromo*
11 01 04Residuos sen cianuro que non conteñen cromo
11 01 05Solucións ácidas de decapaxe*
11 01 06Ácidos non especificados noutra categoría*
11 01 07Álcalis non especificadas noutra categoría*
11 01 08Lodos de fosfatación*
11 02Residuos e lodos de procesos hidrometalúrxicos non férreos*
11 02 01Lodos de hidrometalurxia do cobre
11 02 02Lodos de la hidrometalurxia do cinc (incluída xarosita, goethita)*
11 02 03Residuos da producción de ánodos para procesos de electrolise acuosa
11 02 04Lodos non especificados noutra categoría
11 03Lodos e sólidos de procesos de tempero*
11 03 01Residuos que conteñen cianuro*
11 03 02Outros residuos*
11 04Outros residuos inorgánicos que conteñen metais non especificados noutra categoría
11 04 01Outros residuos inorgánicos que conteñen metais non especificados noutra categoría

12Residuos do moldeado e tratamento de superficie de metais e plásticos*
12 01Residuos do moldeado (forxa, soldadura. prensa, tempero. torneado, corte e limadura)*
12 01 01Limaduras e labras de metais férreos
12 01 02Outras partículas de metais férreos
12 01 03Limaduras e labras de metais non férreos
12 01 04Outras partículas de metais non férreos
12 01 05Partículas plásticas
12 01 06Aceites usados de maquinaria que conteñen halóxenos (non emulsionados)*
12 01 07Aceites usados de maquinaria sen halóxenos (non emulsionados)*
12 01 08Residuos emulsionados de maquinaria que conteñen halóxenos*
12 01 09Residuos emulsionados de maquinaria sen halóxenos*
12 01 10Aceites sintéticos de maquinaria*
12 01 11Lodos de maquinaria*
12 01 12Ceras e graxas usadas*
12 01 13Residuos de soldadura
12 01 99Residuos non especificados noutra categoría
12 02Residuos dos procesos de tratamento mecánico de superficie (chorro de area, esmerilados, rectificado, lapeado e pulido)

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

12 02 01Chorro de area usado
12 02 02Lodos de esmerilado, rectificado e lapeado
12 02 03Lodos de pulido
12 02 99Residuos non esspecificados noutra categoría
12 03Residuos dos procesos de desengraxado con auga e vapor (excepto a categoría 11 00 00)*
12 03 01Líquidos acuosos de limpeza*
12 03 02Residuos de desengraxado ó vapor*

13Aceites usados (excepto aceites comestibles e as categorías 05 00 00 e 12 00 00)
13 01Aceites hidráulicos e líquidos de freo usados*
13 01 01Aceites hidráulicos que conteñen PCBs ou PCTs*
13 01 02Outros aceites hidráulicos clorados (non emulsións)*
13 01 03Aceites hidráulicos no clorados (non emulsións)*
13 01 04Emulsións cloradas*
13 01 05Emulsiones non cloradas*
13 01 06Aceites hidráulicos que conteñen só aceite mineral*
13 01 07Outros aceites hidráulicos*
13 01 08Líquidos de freo*
13 02Aceites lubricantes de motores e engranaxes*
13 02 01Aceites lubricantes clorados de motores e engranaxes*
13 02 02Aceites lubricantes non clorados de motores e engranaxes*
13 02 03Outros aceites lubricantes de motores e engranaxes*
13 03Aceites usados de illamento e transmisión de calor*
13 03 01Aceites e outros líquidos de illamento e transmisión de calor que conteñen PCB ou PCT.*
13 03 02Outros aceites e outros líquidos clorados de illamento e transmisión de calor*
13 03 03Aceites e outros líquidos non clorados de illamento e transmisión de calor*
13 03 04Aceites e outros líquidos sintéticos de illamento e transmisión de calor*
13 03 05Aceites minerais de illamento e transmisión de calor*
13 04Aceites de sentinas*
13 04 01Aceites de sentinas procedentes da navegación en augas continentais*
13 04 02Aceites de sentinas recollidos en peiraos*
13 04 03Aceites de sentinas procedentes doutra navegación*
13 05Restos de separadores auga/aceite*
13 05 01Sólidos de separadores auga/aceite*
13 05 02Lodos de separadores auga/aceite*
13 05 03Lodos de interceptores*
13 05 04Lodos e emulsións de desalgadura*
13 05 05Outras emulsións*
13 06Aceites usados non especificados noutra categoría*
13 06 01Aceites usados non especificados noutra categoría*

14Residuos de substancias orgánicas utilizadas como disolventes (excepto a categoría 07 00 00 e 08 00 00)*
14 01Residuos do desengraxamento de metais e mantemento de maquinaria*
14 01 01Clorofluorocarbonos*
14 01 02Outros disolventes e mesturas de disolventes haloxenados*
14 01 03Outros disolventes e mesturas de disolventes*
14 01 04Mesturas acuosas de disolventes que conteñen halóxenos*
14 01 05Mesturas acuosas de disolventes sen halóxenos*
14 01 06Lodos ou residuos sólidos que conteñen disolventes haloxenados*
14 01 07Lodos ou residuos sólidos que non conteñen disolventes haloxenados
14 02Residuos da limpeza de téxtiles e desengraxamento de productos naturais*
14 02 01Disolventes e mesturas de disolventes haloxenados*
14 02 02Mesturas de disolventes ou líquidos orgánicos sen disolventes haloxenados*
14 02 03Lodos ou residuos sólidos orgánicos sen disolventes haloxenados*
14 02 04Lodos ou residuos sólidos que conteñen outros disolventes*
14 03Residuos da industria electrónica*
14 03 01Clorofluorocarbonos*
14 03 02Outros disolventes haloxenados*
14 03 03Disolventes e mesturas de disolventes non haloxenados*
14 03 04Lodos ou residuos sólidos que conteñen disolventes haloxenados*
14 03 05Lodos ou residuos sólidos que conteñen outros disolventes*
14 04Residuos de refrixerantes e propelentes de aerosois e espumas*
14 04 01Clorofluorocarbonos*
14 04 02Outros disolventes e mesturas de disolventes haloxenados*
14 04 03Outros disolventes e mesturas de disolventes*
14 04 04Lodos ou residuos sólidos que conteñen disolventes haloxenados*
14 04 05Lodos ou residuos sólidos que conteñen outros disolventes*
14 05Residuos da recuperación de disolventes e refrixerantes (residuos de destilación)*
14 05 01Clorofluorocarbonos*
14 05 02Outros disolventes e mesturas de disolventes haloxenados*
14 05 03Outros disolventes e mesturas de disolventes*
14 05 04Lodos que conteñen disolventes haloxenados*
14 05 05Lodos que conteñen outros disolventes*

15Embalaxe, absorbentes, trapos de limpeza; materiais de filtración e roupas de protección (non especificados noutra categoría)
15 01Embalaxes

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

15 01 01Papel e cartón
15 01 02Plástico
15 01 03Madera
15 01 04Metálicos
15 01 05Embalaxes compostas
15 01 06Mesturas
15 02Absorbentes, materiais de filtración, trapos de limpeza e roupas protectoras
15 02 01Absorbentes, materiais de filtración, trapos de limpeza e roupas protectoras

16Residuos non especificados noutra categoría do catálogo*
16 01Vehículos fóra de uso
16 01 01Catalizadores retirados de vehículos que conteñen metais preciosos
16 01 02Outros catalizadores retirados de vehículos
16 01 03Pneumáticos usados
16 01 04Vehículos refugados
16 01 05Fracción lixeira procedente do esmiuzado de automóbiles
16 01 99Residuos non especificados noutra categoría
16 02Equipos refugados e residuos de prensado*
16 02 01Transformadores e condensadores que conteñen PCBs ou PCTs*
16 02 02Outros equipamentos electrónicos refugados, (por exemplo, circuítos impresos)
16 02 03Equipamentos que conteñen clorofluorocarbonos
16 02 04Equipamentos refugados que conteñen amianto libre
16 02 05Outros equipamentos refugados
16 02 06Residuos da industria de procesamento de amianto
16 02 07Residuos da industria de conversión de plástico
16 02 08Residuos de esmiuzados de automóbiles
16 03Restos fóra de especificación
16 03 01Restos inorgánicos fóra de especificación
16 03 02Restos orgánicos fóra de especificación

16 04Residuos de explosivos*
16 04 01Residuos de municións*
16 04 02Residuos de fogos artificiais*
16 04 03Outros residuos explosivos*
16 05Gases e productos químicos en recipientes
16 05 01Gases industriais en recipientes de alta presión, bombonas de baixa presión e aerosois industriais (incluíndo halóns)
16 05 02Outros residuos que conteñen productos químicos inorgánicos, por exemplo, productos químicos de laboratorio non especificados noutra categoría, po de extintores
16 05 03Outros residuos que conteñen productos químicos orgánicos, por exemplo, productos químicos de laboratorios non especificados noutra categoría
16 06Pilas e acumuladores *
16 06 01Baterías de chumbo*
16 06 02Baterías de Ni-Cd*
16 06 03Pilas secas de mercurio*
16 06 04Pilas alcalinas
16 06 05Outras pilas e acumuladores
16 06 06Electrólito de pilas e acumuladores*
16 07Residuos da limpeza de cisternas de transporte e almacenamento (excepto as categorías 05 00 00 e 12 00 00)*
16 07 01Residuos da limpeza de cisternas de transporte marítimo de productos químicos*
16 07 02Residuos da limpeza de cisternas de transporte marítimo de hidrocarburos*
16 07 03Residuos da limpeza de cisternas de transporte por ferrocarril e estrada de hidrocarburos*
16 07 04Residuos da limpeza de cisternas de transporte por ferrocarril e estrada de productos químicos*
16 07 05Residuos da limpeza de cisternas de almacenamento de productos químicos*
16 07 06Residuos da limpeza de cisternas de almacenamento de hidrocarburos*
16 07 07Residuos sólidos de barcos de carga
16 07 99Residuos non especificados noutra categoría

17Residuos da construcción e demolición (incluíndo construcción de estradas)*
17 01Formigón, ladrillos, tellas, materiais cerámicos e materiais derivados do xeso
17 01 01Formigón
17 01 02Ladrillos
17 01 03Tellas e materiais cerámicos
17 01 04Materiais de construcción derivados do xeso
17 01 05Materiais de construcción derivados do amianto
17 02Madeira, vidro e plástico
17 02 01Madeira
17 02 02Vidro
17 02 03Plástico
17 03Asfalto, alcatrán e outros productos alcatranados
17 03 01Asfalto que contén alcatrán
17 03 02Asfalto que non contén alcatrán
17 03 03Alcatrán e productos alcatranados
17 04Metais (incluíndo as súas aliaxes)
17 04 01Cobre, bronce, latón
17 04 02Alumnio
17 04 03Chumbo
17 04 04Cinc

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

17 04 05Ferro e aceiro
17 04 06Estaño
17 04 07Metais mesturados
17 04 08Cables
17 05Solo (e lodos de drenaxe)
17 05 01Solos e pedras
17 05 02Lodos de drenaxe
17 06Materiais de illamento*
17 06 01Materiais de illamento que conteñen amianto*
17 06 02Outros materiais de illamento
17 07Residuos de construcción e demolición mesturados
17 07 01Residuos de construcción e demolición mesturados

18Residuos de servicios médicos ou veterinarios e/ou de investigación asociada (excluídos residuos de cociña e restaurantes que non son de procedencia directa de coidados sanitarios)*
18 01Residuos de maternidades, do diagnóstico, tratamento ou prevención de enfermidades humanas*
18 01 01Obxectos cortantes
18 01 02Restos anatómicos e órganos incluíndo bolsas e bancos de sangue
18 01 03Residuos dos que a recolla e eliminación é obxecto de requisitos especiais para prevenir infeccións*
18 01 04Residuos dos que a recolla e eliminación non é obxecto de requisitos especiais para prevenir infeccións (por exemplo vendaxes, baleirados de xeso, vendas, cueiros)
18 01 05Productos químicos e medicamentos descartados
18 02Residuos da investigación, diagnóstico, tratamento ou prevención de enfermidades de animais*
18 02 01Obxectos cortantes
18 02 02Outros residuos dos que a recolla e eliminación é obxecto de requisitos especiais para previr infeccións*
18 02 03Outros residuos dos que a recolla e eliminación non é obxecto de requisitos especiais para previr infeccións
18 02 04Productos químicos descartados*

19Residuos de instalacións para o tratamento de residuos, plantas de tratamento de augas residuais e industria do auga*
19 01Residuos da incineración ou pirólise de residuos municipais e asimilables de orixe comercial, industrial e institucional*
19 01 01Cinsa e escoura de fondo de forno
19 01 02Materiais férreos separados da cinsa de fondo de forno
19 01 03Cinsas voantes*
19 01 04Po de caldeiras*
19 01 05Torta de filtración de tratamento de gases*
19 01 06Residuos líquidos acuosos do tratamento de gases e outros residuos líquidos acuosos*
19 01 07Residuos sólidos do tratamento de residuos*
19 01 08Residuos de pirólise
19 01 09Catalizadores usados (por exemplo procedentes da eliminación de NOx)
19 01 10Carbón activo usado procedente do tratamento de gases*
19 01 99Residuos non especificados noutra categoría
19 02Residuos de tratamentos físico-químicos específicos de residuos industriais (por exemplo descromatización, descianurización e neutralización)*
19 02 01Lodos de hidróxidos metálicos e outros lodos do tratamento da insolubilización de metais*
19 02 02Residuos premesturados tratados para eliminación final
19 03Residuos estabilizados/solidificados
19 03 01Residuos estabilizados/solidificados con ligantes hidráulicos
19 03 02Residuos estabilizados/solidificados con ligantes orgánicos
19 03 03Residuos estabilizados/solidificados mediante tratamento biolóxico
19 04Residuos vitrificados e residuos da vitrificación*
19 04 01Residuos vitrificados
19 04 02Cinsas voantes e outros residuos do tratamento de gases*
19 04 03Fase sólida non vitrificada*
19 04 04Residuos líquidos acuosos do tempero de residuos vitrificados
19 05Residuos do tratamento aeróbico de residuos sólidos
19 05 01Fracción non compostada de residuos municipais e asimilados
19 05 02Fracción non compostada de residuos de procedencia animal ou vexetal
19 05 03Compost fóra de especificación
19 05 99Residuos non especificados noutra categoría
19 06Residuos do tratamento anaeróbico de residuos
19 06 01Lodos do tratamento anaeróbico de residuos municipais e asimilados
19 06 99Residuos non especificados noutra categoría
19 07Lixiviados de vertedoiro
19 07 01Lixiviados de vertedoiro
19 08Residuos de plantas de tratamento de augas residuais non especificados noutra categoría*
19 08 01Residuos de cribaxe
19 08 02Residuos de desareado
19 08 03Mesturas de graxa e aceite procedentes da separación aceite/auga residual*
19 08 04Lodos do tratamento de augas residuais industriais
19 08 05Lodos do tratamento de augas residuais urbanas
19 08 06Resinas intercambiadoras de ións saturados ou usados*

CódigoDescriciónResiduo

perigoso

19 08 07Soluciónss e lodos da rexeneración de intercambiadores de ións*
19 08 99Residuos non especificados noutra categoría
19 09Residuos da preparación de auga potable ou auga para uso industrial
19 09 01Residuos sólidos da filtración primaria e cribaxe
19 09 02Lodos de clarificación da auga
19 09 03Lodos de descarbonatación
19 09 04Carbón activo usado
19 09 05Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas
19 09 06Solucións ou lodos da rexeneración de intercambiadores de ións
19 09 99Residuos non especificados noutra categoría

20Residuos municipais e residuos asimilables procedentes do comercio, industrias e institucións, incluíndo fraccións recollidas selectivamente
20 01Fraccións recollidas selectivamente*
20 01 01Papel e cartón
20 01 02Vidro
20 01 03Plásticos pequenos
20 01 04Outros plásticos
20 01 05Pequenos metais (latas, etc)
20 01 06Outros metais
20 01 07Madeira
20 01 08Residuos orgánicos de cociña (incluíndo aceites de fritir e residuos de comedores colectivos e restaurantes)
20 01 09Aceite e graxa
20 01 10Roupa
20 01 11Téxtiles
20 01 12Pinturas, tinguiduras, resinas e pegamentos*
20 01 13Disolventes*
20 01 14Ácidos
20 01 15Residuos alcalinos
20 01 16Deterxentes
20 01 17Productos químicos fotográficos*
20 01 18Medicamentos
20 01 19Pesticidas*
20 01 20Pilas e acumuladores
20 01 21Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio*
20 01 22Aerosois ou pulverizadores
20 01 23Equipos que conteñen clorofluorocarbonos
20 01 24Equipos electrónicos (por exemplo circuítos impresos)
20 02Residuos de parques e xardíns (incluídos residuos de cemiterios)
20 02 01Residuos compostables
20 02 02Terra e pedras
20 02 03Outros residuos non compostables
20 03Outros residuos municipais
20 03 01Residuos municipais mesturados
20 03 02Residuos de mercados
20 03 03Residuos de limpeza viaria
20 03 04Lodos de fosas sépticas
20 03 05Vehículos fóra de uso

5290