Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Venres, 31 de xullo de 1998 Páx. 8.860

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 1998 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 1998, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Consello Consultivo de Galicia.

O Pleno do Consello Consultivo de Galicia na súa reunión do día vintetrés de marzo de mil novecentos

noventa e oito acordou modifica-la súa relación de postos de traballo publicada no Diario Oficial de Galicia nº 178, do 11 de setembro de 1998, e número 55, do 20 de marzo de 1997.

En consecuencia, por proposta do dito consello, oídas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma de Galicia e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 23 de xullo de 1998 adoptou o seguinte

ACORDO

Primeiro.-Aproba-la modificación da relación de postos de traballo do Consello Consultivo de Galicia nos termos que se sinalan no anexo do presente acordo.

Segundo.-Ordena-la publicación da dita modificación no Diario Oficial de Galicia para efectos da súa entrada en vigor a partir do día seguinte ó da súa publicación.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 23 de xullo de 1998, relativo á aprobación da modificación da relación de postos de traballo do Consello Consultivo de Galicia, coa finalidade de cumprir dito acordo, dispoño que se publique a citada modificación no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 1998.

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO

Consello Consultivo de Galicia

A vixente relación de postos de traballo do Consello Consultivo de Galicia publicada no Diario Oficial de Galicia nº 178, do 11-9-1996, e no nº 55, do 20-3-1997, substitúese pola seguinte:

Persoal funcionario

Código

do posto

DenominaciónVac.Niv.Complem.

específico

Tipo

posto

Forma

Prov.

Gr.Corpo/

Escala

Titulación

académica

Formación

específica

Observacións

001Letrado-secretario xeralNon303.511.932SLD (1)A(3)

002LetradoNon302.778.264SLD (2)A(2)

003LetradoNon302.778.264SLD (2)A(2)

004LetradoSi302.778.264SLD (2)A(2)

005LetradoSi302.778.264SLD (2)A(2)

031Xefe/a servicio de xestión

económica e habilitación

Non281.673.520SLDABXeral

032Arquiveiro-bibliotecarioSi261.338.828NCAEspecial956-960

035Secretario/a presidenteNon20602.472NLDBCDXeral001

036Secretario/a letrado

Secretario xeral

Non18535.524NLDBCDXeral001

041Auxiliar administrativoSi12435.108NCDXeral022

042Auxiliar administrativoSi12435.108NCDXeral022

043Auxiliar administrativoSi12435.108NCDXeral022

044Auxiliar administrativoSi12435.108NCDXeral022

051SubalternoSi10401.652NCEXeral

Código

do posto

DenominaciónVac.Niv.Complem.

específico

Tipo

posto

Forma

Prov.

Gr.Corpo/

Escala

Titulación

académica

Formación

específica

Observacións

(1)Segundo artigos 21 e 22 da Lei 9/1995 (DOG nº 299, do 29-11-1995).

(2)Segundo artigo 22 da Lei 9/1995 (DOG nº 299, do 29-11-1995).

(3)Segundo artigos 21.3º e 22 da Lei 9/1995 (DOG nº 299, do 29-11-1995).

Formacións específicas:

001: mecanografía.

022: mecanografía/Trat. textos Informat.

956: facultativo sección bibliotecas (requisito indispensable).

960: facultativo sección arquivos (requisito indispensable).

Persoal laboral

Código

do posto

DenominaciónVac.Forma

Prov.

GrupoCategoríaTitulación

académica

Formación

específica

Gratificación

de convenio

Observacións

021Conductor 1ºSiCIII63760.848Dispoñibilidade horaria

022Conductor 1ºSiCIII63760.848Dispoñibilidade horaria

023Conductor 1ºSiCIII63760.848Dispoñibilidade horaria

024Conductor 1ºSiCIII63760.848Dispoñibilidade horaria

025Conductor 1ºSiCIII63760.848Dispoñibilidade horaria

026Conductor 1ºSiCIII63760.848Dispoñibilidade horaria

7308