Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Xoves, 05 de novembro de 1998 Páx. 11.928

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 293/1998, do 26 de outubro, polo que se procede á execución da sentencia 85/1998, do 4 de febreiro, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Con data do 4 de febreiro de 1998 dictouse a sentencia nº 85/1998, pola que se anularon: a Orde do 6 de xuño de 1994, das consellerías da Presidencia e Administración Pública e de Economía e Facenda, pola que se modifica a relación de postos de traballo do persoal que presta os servicios veterinarios oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia; a Orde do 21 de xuño de 1994 pola que se convoca concurso para a provisión dos postos de traballo do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma; a Orde do 21 de xuño de 1994 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de traballo vacantes nas consellerías de Agricultura, Gandería e Montes e de Sani

dade e Servicios Sociais, pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma; a Orde do 6 de setembro de 1994 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de traballo vacantes nas consellerías de Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servicios Sociais pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma; a Orde do 13 de outubro de 1994 pola que se resolve definitivamente a primeira fase do concurso para a provisión de postos de traballo do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma, convocado por Orde do 21 de xuño de 1994; a Resolución do 20 de outubro de 1994, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se citan ós participantes na segunda fase do concurso para a provisión de postos de traballo do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da

Comunidade Autónoma, convocado por Orde do 21 de xuño de 1994, para o acto de elección do destino definitivo; a Orde do 18 de novembro de 1994, pola que se resolve definitivamente a segunda fase do concurso para a provisión dos postos de traballo do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma; e o Decreto 344/1994, do 17 de novembro, polo que se regula o cesamento e a toma de posesión do persoal pertencente ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Polo tanto, co fin de que se leve a puro e debido efecto a dita sentencia e realiza-lo consignado no fundamento xurídico sexto, é necesario restablece-las situacións xurídicas individualizadas nos termos legalmente establecidos.

Como consecuencia do dito restablecemento, pode verse afectado persoal interino da clase de veterinarios oficiais, que se atope ocupando un posto de traballo en virtude de nomeamento ó abeiro do Decreto 252/1992, do 30 de xullo, ou do Decreto 390/1994, do 23 de decembro, segundo a orde de prelación coa que figurara nas listas. Por este motivo e coa finalidade de non prexudicar a este persoal que foi nomeado conforme ó procedemento regulamentariamente establecido, e que resultaría desprazado dos postos de traballo que ocupan, deberá procederse á súa recolocación nos postos vacantes que non resulten adxudicados no concurso no que participarán os funcionarios.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do vintetrés de outubro de mil novecentos noventa e oito,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Deixar sen efecto as seguintes disposicións: a Orde do 6 de xuño de 1994, das consellerías da Pre

sidencia e Administración Pública e de Economía e Facenda, pola que se modifica a relación de postos de traballo do persoal que presta os servicios veterinarios oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia; a Orde do 21 de xuño de 1994 pola que se convoca concurso para a provisión dos postos de traballo do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma; a Orde do 21 de xuño de 1994 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de traballo vacantes nas consellerías de Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servicios Sociais, pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma; a Orde do 6 de setembro de 1994 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de traballo vacantes nas consellerías de Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servicios Sociais

pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma; a Orde do 13 de outubro de 1994 pola que se resolve definitivamente a primeira fase do concurso para a provisión de postos de traballo do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma, convocado por Orde do 21 de xuño de 1994; a Resolución do 20 de outubro de 1994, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se citan os participantes na segunda fase do concurso para a provisión de postos de traballo do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia pertencente ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma, convocado por Orde do 21 de xuño de 1994, para o acto de elección do destino definitivo; a Orde do 18 de novembro de 1994 pola que se resolve definitivamente a segunda fase do concurso para a provisión dos postos de traballo do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da

Comunidade Autónoma; e o Decreto 344/1994, do 17 de novembro, polo que se regula o cesamento e a toma de posesión do persoal pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2º

Como consecuencia do disposto no precepto anterior, procede ordena-la convocatoria dun concurso de traslados no que se incluirán tódolos postos que se cubrirán por tal sistema e que se concretan no parágrafo seguinte, segundo a relación de postos de traballo aprobada por acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de novembro de 1992 (DOG nº 243, do 15 de decembro) modificada pola Orde do 3 de decembro de 1993 (DOG nº 4, do 7-1-1994).

No dito concurso deberanse incluí-los postos ofertados para a súa provisión por concurso ós que se refire a Orde do 21 de xuño de 1994, así como os postos de libre designación da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais ofertados por outra Orde do 21 de xuño de 1994. A relación de postos que

se deberán ofertar mediante o sistema de concurso figuran como anexo I a este decreto.

O concurso, do que se publicarán as bases, constará de dúas fases. Os concursantes só poderán participar nunha das fases do xeito que a seguir se indica:

Na primeira fase deberán participa-los veterinarios que tiveran a condición de funcionarios do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia e que con anterioridade ó día 21 de xuño de 1994 pertenceran á clase de veterinarios oficiais incluídos no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro.

Na segunda fase estarán obrigados a participa-los aspirantes que superaron o concurso-oposición convocado pola orde da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais do 1 de marzo de 1993 que na data de publicación deste decreto se atopen ocupando un posto de traballo dos pertencentes ós servicios veterinarios oficiais da Xunta de Galicia. Os participantes nesta segunda fase elixirán, segundo a orde de puntuación final obtida no devandito concurso-oposición, entre os postos de traballo vacantes que non foran adxudicados na primeira fase do concurso.

Artigo 3º

Unha vez resolto o anterior concurso, o persoal interino da clase de veterinarios oficiais que resulte desprazado como consecuencia da dita resolución será recolocado nos postos que resulten vacantes.

Este persoal elixirá, por orde de antigüidade na prestación de servicios, as vacantes que non fosen adxudicadas no concurso detallado no artigo anterior.

Artigo 4º

A Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria anunciará a convocatoria pública polo procedemento de libre designación, dos tres postos desta consellería afectados pola anulación da Orde do 6 de setembro de 1994 (páxina 6.276 do DOG nº 180, do 16 de setembro).

Na dita convocatoria pública deses tres postos só poderán participar aqueles veterinarios que tiveran a condición de funcionarios do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia e que con anterioridade ó día 21 de xuño de 1994 pertenceran á clase de veterinarios oficiais incluídos no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro.

Disposición transitoria única

En canto non se resolvan definitivamente as convocatorias previstas nos artigos anteriores, o persoal afectado pola execución da sentencia 85/1998, do 4 de febreiro, da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia quedará á disposición do titular da consellería na que estea a presta-los seus servicios, desempeñando as

mesmas funcións no mesmo ámbito territorial en que as viña prestando e coas mesmas retribucións.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o conselleiro da Presidencia e Administración Pública para dicta-las disposicións necesarias de desenvolvemento e execución deste decreto.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinteseis de outubro de mil novecentos noventa e oito.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO I

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

SERVICIOS VETERINARIOS OFICIAIS DE SAÚDE PÚBLICA

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA

DENOMINACIÓN

NIVEL

FORMACIÓN

ESPECÍFICA

* LOCALIDADE: SANTIAGO DE COMPOSTELAPROVINCIA: A CORUÑA
-ASESOR TÉCNICO SANITARIO I22
-ASESOR TÉCNICO SANITARIO II22
-ASESOR TÉCNICO SANITARIO III22

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: A CORUÑA)PROVINCIA: A CORUÑA
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN24
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN24
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN24
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA LONXA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA LONXA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA LONXA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO A CORUÑA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO A CORUÑA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO A CORUÑA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO A CORUÑA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO A CORUÑA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO A CORUÑA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO A CORUÑA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO A CORUÑA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CORUÑA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO BETANZOS20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO BETANZOS20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO BETANZOS20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA BETANZOS20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA BETANZOS20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA BETANZOS20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CARBALLO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CARBALLO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CARBALLO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO CARBALLO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO CARBALLO20452

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: FERROL)PROVINCIA: A CORUÑA
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA FERROL20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA FERROL20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA FERROL20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA FERROL20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA FERROL20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA FERROL20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA FERROL20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA FERROL20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO FERROL20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO FERROL20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO FERROL20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO FERROL20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA ORTIGUEIRA20

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: NOIA)PROVINCIA: A CORUÑA
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA NOIA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA NOIA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO NOIA20452

DENOMINACIÓN

NIVEL

FORMACIÓN

ESPECÍFICA

-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA BOIRO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA BOIRO20
-DTOR. TÉCN. SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN COM. RIBEIRA24
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA RIBEIRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA RIBEIRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIMIANZO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIMIANZO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIMIANZO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIMIANZO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIMIANZO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIMIANZO20

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: SANTIAGO DE C.)PROVINCIA: A CORUÑA
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-DTOR. TÉCN. SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN SANTIAGO DE C.24
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO SANTIAGO DE C.20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO SANTIAGO DE C.20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO SANTIAGO DE C.20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO SANTIAGO DE C.20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO SANTIAGO DE C.20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SANTIAGO DE C.20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SANTIAGO DE C.20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SANTIAGO DE C.20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SANTIAGO DE C.20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SANTIAGO DE C.20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SANTIAGO DE C.20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SANTIAGO DE C.20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA ORDES20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA ORDES20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA ARZÚA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA ARZÚA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO MELIDE20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA MELIDE20

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: LUGO)PROVINCIA: LUGO
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN24
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN24
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN24
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN24
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LUGO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LUGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LUGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LUGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LUGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LUGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LUGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LUGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LUGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LUGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LUGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SARRIA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SARRIA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO SARRIA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VILALBA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VILALBA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA MEIRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A FONSAGRADA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA BECERREÁ20

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: BURELA)PROVINCIA: LUGO
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CERVO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CERVO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CERVO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA MONDOÑEDO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO MONDOÑEDO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA RIBADEO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO RIBADEO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIVEIRO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIVEIRO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO VIVEIRO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO VIVEIRO20452
SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: MONFORTE)PROVINCIA: LUGO
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA MONFORTE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA MONFORTE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO MONFORTE20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CHANTADA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO CHANTADA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO CHANTADA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA QUIROGA20

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: OURENSE)PROVINCIA: OURENSE
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN24
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN24
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA OURENSE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA OURENSE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA OURENSE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA OURENSE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA OURENSE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA OURENSE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA OURENSE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA OURENSE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA OURENSE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA OURENSE20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO OURENSE20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO OURENSE20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO OURENSE20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO OURENSE20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA O CARBALLIÑO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA O CARBALLIÑO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO O CARBALLIÑO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CELANOVA20

DENOMINACIÓN

NIVEL

FORMACIÓN

ESPECÍFICA

-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CELANOVA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO CELANOVA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA RIBADAVIA20

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: O BARCO)PROVINCIA: OURENSE
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA O BARCO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA O BARCO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO O BARCO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO O BARCO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A POBRA DE TRIVES20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO A POBRA DE TRIVES20452

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: VERÍN)PROVINCIA: OURENSE
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VERÍN20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VERÍN20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VERÍN20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO VERÍN20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA XINZO DE LIMIA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO XINZO DE LIMIA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO XINZO DE LIMIA20452

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: PONTEVEDRA)PROVINCIA: PONTEVEDRA
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN 24
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEVEDRA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO PONTEVEDRA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO PONTEVEDRA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO PONTEVEDRA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO PONTEVEDRA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO PONTEVEDRA20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VILAGARCÍA DE A.20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VILAGARCÍA DE A.20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VILAGARCÍA DE A.20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO VILAGARCÍA DE A.20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO VILAGARCÍA DE A.20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SANXENXO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA SANXENXO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA MARÍN20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA MARÍN20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CANGAS20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CANGAS20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA CANGAS20

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: LALÍN)PROVINCIA: PONTEVEDRA
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LALÍN20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LALÍN20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LALÍN20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA LALÍN20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LALÍN20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LALÍN20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LALÍN20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO LALÍN20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A ESTRADA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A ESTRADA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO A ESTRADA20452

* SERVICIOS VETERINARIOS DE SAÚDE PÚBLICA (ZONA: VIGO)PROVINCIA: PONTEVEDRA
-XEFE SERVICIOS VETERINARIOS SAÚDE PÚBLICA26
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN24
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA LONXA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA LONXA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA LONXA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VIGO20
-DTOR. TÉCNICO SANIT. INDUSTRIAS ALIMENTACIÓN COMARCA O PORRIÑO24
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA O PORRIÑO20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO O PORRIÑO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO O PORRIÑO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO O PORRIÑO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO O PORRIÑO20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA TUI20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA TUI20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA TUI20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO TUI20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO TUI20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA PONTEAREAS20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO PONTEAREAS20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA A CAÑIZA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA REDONDELA20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VAL MIÑOR20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA COMARCA VAL MIÑOR20
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO VAL MIÑOR20452
-INSP. VETER. SAÚDE PÚBLICA MATADOIRO VAL MIÑOR20452

DENOMINACIÓN

NIVEL

FORMACIÓN

ESPECÍFICA

* PROVINCIA: A CORUÑA
-VET. OFICIAL AGRICULTURA DE ORDES20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA DE CARBALLO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA DE NOIA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA ORTIGUEIRA20
-VET.OFICIAL AGRICULTURA FERROL20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA PONTEDEUME20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA BETANZOS20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA TEIXEIRO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA BAIO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CORCUBIÓN20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA SANTA COMBA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA NEGREIRA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA ARZÚA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA PADRÓN20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA SANTIAGO DE C.20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA MELIDE20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CAMBRE20

* PROVINCIA: LUGO
-VET. OFICIAL AGRICULTURA DE LUGO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA DE SARRIA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA DE MONDOÑEDO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA DE MONFORTE20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA DO SAVIÑAO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CASTRO DE REI20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA VILALBA20
-VET. OFICIAL AGRICULUTRA LABORATORIO LUGO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA FOZ20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA RIBADEO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA VIVEIRO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA GUITIRIZ20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CASTROVERDE20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA FRIOL20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA MEIRA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA A FONSAGRADA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA BECERREÁ20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CERVANTES20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CHANTADA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA MONTERROSO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA QUIROGA20

* PROVINCIA: OURENSE
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CENTRO FONTEFIZ-COLES20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA O BARCO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA ALLARIZ20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA O CARBALLIÑO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA OURENSE20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA OURENSE20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CASTRO CALDELAS20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA MACEDA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA A GUDIÑA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA VIANA DO BOLO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA BANDE20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA XINZO DE LIMIA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA RIBADAVIA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA VERÍN20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CELANOVA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA A POBRA DE TRIVES20

* PROVINCIA: PONTEVEDRA
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CENTRO APOIO PONTEVEDRA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CENTRO APOIO PONTEVEDRA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA CALDAS DE REIS20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA A ESTRADA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA VILAGARCÍA DE AROUSA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA VILA DE CRUCES20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA SILLEDA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA PONTEVEDRA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA PONTE CALDELAS20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA TUI20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA LALÍN20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA RODEIRO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA O PORRIÑO20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA A CAÑIZA20
-VET. OFICIAL AGRICULTURA PONTEAREAS20

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

DENOMINACIÓNNIVELLOCALIDADE

-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20A CORUÑA
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20A CORUÑA
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20A CORUÑA
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20FERROL
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20RIBEIRA
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20RIBEIRA
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20CELEIRO
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20CELEIRO
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20CELEIRO
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20PONTEVEDRA
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20VIGO
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20VIGO
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20VIGO
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20VILAGARCÍA DE AROUSA
-FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN PESQUEIRA20VILAGARCÍA DE AROUSA

* 452: CURSO DE MATADOIROS

ANEXO II

DENOMINACIÓN

NIVEL

FORMACIÓN

ESPECÍFICA

-XEFE ÁREA ARZÚA SS.VV.OO. AGRICULTURA26
-XEFE ÁREA A POBRA DE TRIVES SS.VV.OO. AGRICULTURA26
-XEFE ÁREA LALÍN SS.VV.OO. AGRICULTURA26

9933