Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Martes, 13 de abril de 1999 Páx. 4.213

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.

O Estatuto de autonomía para Galicia, no seu artigo 31, establece a competencia plena desta comunidade para o regulamento e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, en coherencia co dereito que temos tódolos cidadáns do Estado español segundo o disposto no artigo 27 da Constitución española e as leis orgánicas que o desenvolven.

A Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, reestructurou, desde perspectivas renovadoras o conxunto do sistema educativo. Liñas fundamentais desta reforma foron a ampliación ata os dezaseis anos da educación obrigatoria e gratuíta, o establecemento da educación infantil, primaria, e secundaria obrigatoria como novas etapas educativas e a definición dun marco normativo moderno para o bacharelato e a formación profesional. Esta lei orgánica dedica todo o título III á educación das persoas adultas no que se garante que poidan adquirir, actualizar, completar ou ampliar coñecementos e aptitudes para o seu desenvolvemento persoal e profesional.

As directrices recollidas no título III da citada lei comportan elementos importantes na educación de adultos tanto na súa organización e metodoloxía, como na súa oferta e as posibles modalidades, destacando a importancia da educación a distancia pola súa función instrumental estratéxica, así como a pluralidade de tipos de centros na que pode impartirse.

Posteriormente, a Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos na Comunidade Autónoma de Galicia, estableceu a necesidade de promove-la necesaria coordinación entre a formación cultural e o desenvolvemento laboral e profesional das persoas adultas e a posibilidade de desenvolver unha formación continuada dos galegos nun proceso permanente de formación-traballo, utilizado de forma voluntaria e alternativa.

Ámbalas dúas normas establecen os obxectivos e os fins da educación de persoas adultas que deben posibilita-lo desenvolvemento persoal e profesional dos cidadáns e as súas posibilidades de participación nos ámbitos social, cultural, político e económico. A educación das persoas adultas deberá atender preferentemente aqueles grupos ou sectores sociais con carencias e necesidades de formación ou con dificultades para a súa inserción laboral, promovendo a igualdade de oportunidades na consecución das habilidades consideradas básicas que permitan a participación de forma libre e autónoma na sociedade e na cultura.

Non obstante, a finalidade da educación de adultos debe transcender do simple carácter compensatorio ou de segunda oportunidade buscando unha visión moito máis ampla que persiga o desenvolvemento dos individuos e dos grupos sociais baseándose na potenciación da igualdade de oportunidades. Debe dar res

posta a cuestións sociolóxicas tales como a necesidade de adquisición de coñecementos derivado do crecemento do nivel cultural e da evolución ininterrompida do medio social, que provoca profundos e constantes cambios nos modos de vida, nos costumes e nas formas de organización social e sempre sen esquecerse dos procesos de ensino-aprendizaxe necesarios para obter unha titulación ou para resolver unhas necesidades persoais, sociais ou de tipo profesional.

Neste sentido, a organización e a metodoloxía da educación de adultos basearase na autoaprendizaxe, en función das experiencias, necesidades e intereses, a través do ensino presencial e, polas súas adecuadas características, da educación a distancia servindo de orientación para selecciona-lo coñecementos considerados prioritarios na experiencia global e que duren toda a vida para o logro dos catro principios da educación do século XXI que promove a Unesco: «aprender a coñecer», «aprender a facer», «aprender a vivir xuntos» e «aprender a ser».

A educación de adultos posibilitará o logro dos catro principios a través dunha formación básica e de calidade, facilitando o desenvolvemento integral e harmónico da persoa adulta dentro da sociedade e potenciará a formación necesaria para atende-lo dinamismo dos procesos productivos e tecnolóxicos, que repercuten no ámbito laboral e profesional, así como as novas especialidades e campos profesionais que emerxen e esixen unha maior cualificación.

Desde esta perspectiva da educación como tarefa continuada e permanente no desenvolvemento da vida das persoas, formúlase unha serie de necesidades ás que se lles debe dar unha resposta axeitada, achegando tódolos recursos posibles e achegando de forma coordenada tódolos esforzos realizados tanto por institucións públicas como privadas para continuar enchendo de contido real os compromisos adquiridos coa implantación de todo o sistema educativo.

En coherencia coas dúas leis citadas, que constitúen o punto de referencia obrigada para o desenvolvemento da educación de adultos, e con miras a cohesionalas e complementalas, o presente decreto obedece á vontade, amplamente compartida pola sociedade galega, de desenvolver con garantías plenas o dereito á educación das persoas adultas, cunha oferta de calidade para todos sen discriminación.

Tendo en conta as finalidades, orientacións e propósitos, preséntase o texto articulado do decreto, no que se fai referencia á estructura, organización, funcionamento e regulamentación xeral da educación das persoas adultas.

Así mesmo, trata das ensinanzas e campos fundamentais de actuación na educación das persoas adultas, establecendo unha división tanto na súa finalidade como para a obtención dun título, a adquisición dunha formación na aprendizaxe de idiomas, para proporcionar unha formación sociocultural e a preparación para a inserción no mundo laboral.

Son obxecto de tratamento tamén os distintos aspectos que teñen que ver coas modalidades de educación a distancia, presencial e semipresencial: a súa definición, acceso, oferta e autorización de ensinanzas. Non obstante, a modalidade semipresencial, despois da experiencia acumulada durante os últimos anos na educación a distancia, na que se incorporan actividades de orientación e titoría, podemos considerar

que está integrada dentro da definición que lle corresponde, neste decreto, á educación a distancia.

Por último, o texto determina os requisitos que deberán reuni-los centros de educación e promoción de adultos e define os procedementos de matriculación, validación e promoción dunhas ensinanzas a outras, así como os títulos e acreditacións que se poden adquirir ó cursa-las ensinanzas recollidas neste decreto.

En suma, o presente decreto dá un novo pulo á educación de adultos na Comunidade Autónoma de Galicia e desenvolve e completa un marco legal que, con toda seguridade, permitirá un avance na educación de adultos que se traducirá nunha mellora da calidade do ensino.

Na súa virtude, no uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, e por proposta do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, logo dos informes do Consello Galego de Educación e Promoción de Adultos e do Consello Escolar de Galicia, oído o Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día once de marzo de mil novecentos noventa e nove,

DISPOÑO:

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1º

O presente decreto ten por obxecto regula-la estructura, organización, funcionamento e regulamentación xeral das ensinanzas para persoas adultas dentro do ámbito da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e da Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2º

1. A educación e promoción das persoas adultas no ámbito do sistema educativo non universitario comprende o conxunto de accións de carácter educativo, cultural, social e profesional orientadas a tódolos cidadáns que superaron a idade de escolaridade obrigatoria que lles posibilite acada-los niveis educativos e profesionais e a súa formación persoal, así como a súa integración e promoción satisfactoria no mundo social e laboral, prestando unha atención especial a aqueles grupos sociais máis desfavorecidos.

2. Con tal fin, a Administración educativa promoverá a colaboración das institucións culturais, profesionais, sindicais, empresariais e universitarias e fomentará a realización de convenios de colaboración con todas aquelas institucións, entidades e empresas públicas e privadas que leven a cabo actividades paralelas ou estean dispostas a emprendelas. Así mesmo, a Administración educativa fomentará a relación e coordinación das accións que nesta materia realicen as distintas consellerías e institucións da Comunidade Autónoma e as doutras entidades e organismos.

Artigo 3º

1. As ensinanzas de educación de persoas adultas terán como finalidade:

a) A formación básica, entendida como aprendizaxe complementaria dunha instrucción deficiente en atención ás esixencias da sociedade actual.

b) A formación para o mundo laboral, considerada como aprendizaxe inicial que posibilite a inserción no mundo do traballo, así como a actualización e o perfeccionamento dos coñecementos que para o exercicio dunha profesión ou dun oficio esixa o cambio constante do sistema productivo.

c) A formación e actualización cultural, con especial incidencia no coñecemento do idioma e da cultura galegos.

2. A Administración educativa promoverá medidas tendentes a ofrecer a tódolos cidadáns a oportunidade de adquiri-los coñecementos equivalentes á educación básica e de acceder ós niveis ou graos das ensinanzas non obrigatorias.

Artigo 4º

A educación de persoas adultas abrangue as ensinanzas regradas, as non regradas, a formación para o mundo do traballo e actividades de formación sociocultural. Estas ensinanzas poderán seguirse mediante as modalidades presencial, semipresencial e a distancia.

A modalidade presencial caracterízase pola asistencia continuada dos alumnos ós centros, en horarios compatibles co traballo, para realiza-las actividades previstas nos correspondentes programas.

A modalidade semipresencial é a dirixida a aqueles que, por diversas circunstancias, presentan dificultades para unha asistencia continuada ó centro; a súa aprendizaxe apoiarase no emprego dos diferentes medios de comunicación e nos actos presenciais periódicos para actividades de orientación, titoría e prácticas.

A modalidade a distancia, dirixida preferentemente á poboación adulta con dificultades de desprazamento ou asistencia, utilizará un ou varios medios de comunicación para o ensino-aprendizaxe e actos presenciais para actividades de orientación, titoría e prácticas.

Capítulo II

Ensinanzas e campos fundamentais de actuación

Artigo 5º

Nos centros nos que se imparta educación de persoas adultas poderanse cursa-las ensinanzas recollidas neste artigo, dos niveis educativos e profesionais regulados na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e na Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos.

1. Ensinanzas regradas conducentes á obtención dun título:

a) Ensinanzas iniciais do ensino básico para as persoas adultas. Tales ensinanzas estructúranse en dous niveis, I e II. O primeiro nivel incluirá os coñecementos necesarios para adquiri-las destrezas de lecto-escritura, razoamento matemático e cálculo. O segundo nivel debe incluí-los coñecementos do ámbito matemático, da comunicación e do medio sociocultural e natural necesarios para constituí-los coñecementos previos que permitan o acceso ó currículo conducente á obtención do título de graduado en educación secundaria. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá adapta-lo currículo da educación

primaria establecido na Comunidade Autónoma de Galicia no Decreto 245/1992, do 25 de febreiro, adecuándoo ás características, condicións e necesidades da poboación adulta, de acordo coas esixencias de organización e metodoloxía da educación de persoas adultas na modalidade presencial, axustándose ós niveis mínimos establecidos no decreto mencionado anteriormente.

b) Ensinanzas conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria, ou nivel lII. Organizaranse en catro ámbitos de coñecemento cunha concepción interdisciplinar, de estructura modular, podendo cursarse en dous anos académicos a través da modalidade presencial ou a distancia. Terá un currículo específico e adecuado ás características e necesidades da poboación adulta, tendo como referente o currículo da educación secundaria obrigatoria establecido no Decreto 78/1993, do 25 de febreiro, e no Decreto 331/1996, do 26 de xullo, axustándose ós niveis mínimos establecidos.

c) Ensinanzas de bacharelato. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá adapta-lo currículo do bacharelato establecido na Comunidade Autónoma de Galicia no Decreto 275/1994, do 29 de xullo, adecuándoo ás características, condicións e necesidades da poboación adulta, de acordo coas esixencias de organización e metodoloxía da educación de persoas adultas na modalidade presencial, preferentemente en horario vespertino, e a distancia.

d) Ciclos formativos de grao medio e grao superior. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria adecuará as ensinanzas dos ciclos formativos ás peculiaridades e características das persoas adultas. En particular, regulamentará a forma en que os centros debidamente autorizados poderán oferta-los ciclos formativos de forma presencial, preferentemente en horario vespertino, e a distancia.

2. Ensinanzas non regradas.

1. Formación para a aprendizaxe de idiomas:

a) Cursos de iniciación e perfeccionamento de galego.

b) Ensinanza de idiomas conducente ó diploma de ciclo elemental e superior das escolas oficiais de idiomas.

2. Formación para o mundo laboral:

a) Programas de garantía social.

b) Formación para a obtención dos certificados de profesionalidade e programas que posibiliten a orientación e a inserción no mundo laboral, así como a promoción profesional, sen prexuízo das competencias da administración laboral.

c) Preparación para a proba de acceso ós ciclos formativos de grao medio e superior.

3. Preparación para as probas libres de bacharel e para o acceso á universidade.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria establecerá en determinados centros ensinanzas para a obtención do título de bacharel a través da proba libre para maiores de 23 anos e formación para a preparación da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

4. Actividades de formación sociocultural:

a) Programas integrados que, respondendo ós obxectivos marcados na Lei 9/1992, do 24 de xullo, de

educación e promoción de adultos, e na Lei 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, resulten da colaboración de organismos, institucións, entidades e empresas públicas ou privadas.

b) Programas elaborados para o necesario coñecemento da economía, xeografía, sociedade, historia, natureza e cultura galegas.

c) Programas de desenvolvemento comunitario e de animación socio-cultural que, no ámbito da administración educativa, estean orientados á consecución das finalidades que se indican no artigo 3º deste decreto.

Capítulo III

Educación a distancia

Artigo 6º

1. A través da modalidade a distancia poderanse oferta-las ensinanzas dos niveis educativos e profesionais que se determinen, así como o progreso neles, de entre as recollidas neste decreto e que non requiran a presencia directa de alumnos. En todo caso, teranse en conta no desenvolvemento do currículo as especiais características desta modalidade e a poboación á que se destina esta oferta educativa, respectando as ensinanzas mínimas a que se refire o punto 2º do artigo 4 da LOXSE.

2. Pola especial significación para a promoción persoal, social e laboral das persoas adultas, considéranse ofertas educativas prioritarias para esta modalidade educativa as ensinanzas correspondentes ó currículo establecido para a consecución do título de graduado en educación secundaria ou nivel III, ciclos formativos de grao medio e superior, ensinanzas para a obtención do título de bacharel e as ensinanzas de idiomas.

3. A educación a distancia adecuarase ás circunstancias de cada alumno, flexibilizando ritmos de aprendizaxe e períodos de matrícula e, ademais, poderá realizarse na totalidade ou só en parte das áreas, ámbitos, materias ou módulos que configuran a modalidade educativa elixida.

Artigo 7º

O ensino a distancia impartirase naqueles centros que autorice a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Capítulo IV

Acceso ás ensinanzas de adultos

Artigo 8º

Para cursa-las ensinanzas que levan á obtención dun título deberase estar en posesión dos requisitos esixidos para o acceso ás ensinanzas que levan a ese título.

Artigo 9º

Para o acceso á educación secundaria (nivel III), ós ciclos formativos e ós bacharelatos será necesario ter cumpridos 18 anos ou cumprilos no ano natural no que comeza o curso escolar.

Artigo 10º

Sen prexuízo do establecido no artigo anterior, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determinará o procedemento polo que, debido a circunstancias excepcionais acreditadas, poderá autori

za-lo acceso ás ensinanzas de adultos daquelas persoas que non posúan a idade requirida.

Capítulo V

Centros

Artigo 11º

As ensinanzas de adultos poderán impartirse tanto en centros específicos de educación e promoción de adultos como nos centros ordinarios de ensino non universitario de natureza pública ou privada que autorice a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 12º

Centros específicos de educación e promoción de adultos son os centros que contan con edificio e recursos humanos propios e imparten unicamente programas de formación de persoas adultas que teñen por obxecto desenvolve-los programas de actuación regulados no presente decreto.

Artigo 13º

A creación e supresión dos centros públicos específicos de educación e promoción de adultos da Comunidade Autónoma de Galicia correspóndenlle ó Goberno da Xunta de Galicia mediante decreto, por proposta do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 14º

A apertura e funcionamento dos centros docentes privados que impartan ensinanzas de adultos das establecidas neste decreto someteranse ó principio de autorización administrativa, que se concederá sempre que reúnan os requisitos mínimos recollidos neste decreto. O procedemento de solicitude será o que determine a normativa vixente.

Artigo 15º

Cando o centro docente privado deixe de cumpri-los requisitos mínimos establecidos no presente decreto, a Administración educativa competente, de oficio ou por instancia dos interesados, e logo da instrucción de expediente, no que se dará audiencia ó titular do centro, e outorgamento dun prazo para, se é o caso, corrixi-las deficiencias, procederá, non cumprindo os requisitos mínimos establecidos, mediante resolución motivada, a revoga-la autorización.

Artigo 16º

Tanto os centros públicos coma os de natureza privada a que se refiren os artigos anteriores inscribiranse nun rexistro de centros de educación e promoción de adultos, que se establecerá na Dirección Xeral de Centros da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria mediante o procedemento que estableza a normativa vixente.

Requisitos mínimos que deben cumpri-los centros específicos de educación e promoción de adultos.

Artigo 17º

Tódolos centros específicos de educación e promoción de adultos que imparten especialidades previstas no sistema educativo deberán estar en condicións, cando menos, de imparti-las ensinanzas correspondentes ós niveis I, II, e III da educación básica de

adultos. Para tal efecto deberán reuni-los requisitos e condicións que se sinalan:

1. Deberán reuni-las condicións hixiénicas, acústicas, de habitabilidade, de seguridade e de supresión de barreiras arquitectónicas que se sinalen na lexislación vixente, ademais dos requisitos que se establecen neste decreto.

2. Un edificio específico e, no seu defecto, acceso independente desde a rúa.

3. Terán, polo menos, unha unidade por cada unha das ensinanzas básicas iniciais (de nivel I e nivel II) e dúas unidades para as ensinanzas de educación secundaria (nivel III).

4. Cada unidade das citadas deberá ter como mínimo unha superficie dun metro e medio cadrado por posto escolar e en ningún caso terá menos de 40 metros cadrados.

5. Unha aula de tecnoloxía de 60 metros cadrados.

6. Unha aula de uso polivalente de 40 metros cadrados.

7. Unha aula laboratorio de ciencias da natureza de 40 metros cadrados.

8. Unha biblioteca de 45 metros cadrados.

9. Aseos e servicios hixiénico-sanitarios en número axeitado á capacidade do centro, tanto para alumnos e alumnas como para profesores e profesoras.

10. Espacios suficientes para despachos de dirección e actividades de coordinación e orientación.

11. Unha secretaría.

12. Unha sala de profesores de tamaño axeitado ó número de postos docentes que, en ningún caso, será inferior a 30 metros cadrados.

13. Un local axeitado para reunións de asociacións de alumnos, no caso de centros públicos.

Artigo 18º

Aqueles centros que ademais das ensinanzas correspondentes á educación básica de adultos impartan outras ensinanzas das recollidas no capítulo II do presente decreto deberán reunir, ademais, os requisitos establecidos para o efecto, con carácter xeral, na normativa aplicable.

Artigo 19º

A educación de adultos contará cos servicios de orientación educativa e profesional, con independencia do centro onde se imparta.

Capítulo VI

Profesorado e outros profesionais da educación de adultos

Artigo 20º

a) As ensinanzas iniciais do ensino básico para as persoas adultas, niveis I e II, serán impartidas nos centros públicos de educación e promoción de adultos polo profesorado do corpo de mestres.

b) Cando non existan funcionarios co perfil profesional adecuado e as necesidades dos programas que hai que desenvolver o esixan, a Consellería de Educación poderá establecer convenios de colaboración con institucións públicas ou privadas que permitan a contratación ou incorporación ós centros de adultos de profesionais non funcionarios coa titulación adecuada.

Artigo 21º

O profesorado que imparta as ensinanzas conducentes ó título de graduado en educación secundaria será o que prevén as disposicións adicional décima e transitoria cuarta da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Artigo 22º

As demais ensinanzas serán impartidas polo profesorado que prevé a Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e as disposicións que a desenvolven.

Artigo 23º

A dotación do profesorado e a provisión de postos docentes nos centros específicos de educación e promoción de adultos efectuarase a través dun concurso de traslados específico. O contexto xeral virá determinado polo sistema ordinario de provisión de postos docentes no que se terá en conta entre outros méritos, ademais dos establecidos no sistema ordinario de provisión, a experiencia en ensino de adultos en centros EPA, así como a formación acreditada.

Artigo 24º

Así mesmo, a provisión de vacantes do profesorado correspondente ó corpo de mestres nos centros ordinarios cubrirase por concurso de traslados específico no que se terá en conta, entre outros méritos, a experiencia en ensino de adultos.

Artigo 25º

Nas entidades, institucións ou centros que se autoricen para o efecto, estas ensinanzas serán impartidas por persoas que posúan o título de mestre ou titulacións recollidas na Orde do 11 de outubro do 1994 (BOE do 19), por persoas que posúan as titulacións mínimas para imparti-lo ensino secundario obrigatorio e bacharelato recollidas na Orde do 24 de xullo de 1995 (BOE do 4 de agosto) ou persoas que posúan as titulacións mínimas e condicións recollidas na Orde do 23 de febreiro de 1998 (BOE do 27), segundo corresponda.

Capítulo VII

Formación do profesorado

Artigo 26º

1. A Administración educativa organizará as actividades de formación necesarias para que o profesorado que imparta a educación e promoción de adultos acade a formación didáctica adecuada.

2. Os profesores que impartan ensinanzas a persoas adultas realizarán as actividades de formación e perfeccionamento que sexan convocadas dentro dos plans anuais de formación permanente, co fin de conseguir unha perfecta adecuación a esta modalidade de ensino.

Capítulo VIII

Matriculación, validacións e promoción

Artigo 27º

Os períodos de matrícula nas ensinanzas que se impartan nos centros de educación e promoción de adultos serán determinados pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 28º

Para os efectos académicos e de validacións, as equivalencias dos módulos para as persoas adultas con

estudios realizados nas ensinanzas establecidas pola Lei 14/1970, xeral de educación, e na educación secundaria obrigatoria son as que recolle o anexo deste decreto.

Artigo 29º

A impartición das ensinanzas de adultos nun centro autorizado requirirá do número mínimo de alumnos que determine a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 30º

Cambios de réximes de ensino:

a) Os alumnos que fagan a súa matrícula no ensino presencial procedentes da educación a distancia manterán, no caso do bacharelato e no primeiro ano, as materias aprobadas do curso correspondente.

b) Os alumnos que se matriculen no ensino a distancia procedentes do réxime ordinario farano, no bacharelato, de acordo coas normas de promoción de curso establecidas neste réxime.

c) Os alumnos, ó se matricularen por primeira vez en calquera das modalidades do ensino de adultos, farano no curso e nas materias que proceda, de acordo coas normas de promoción de curso establecidas no réxime ordinario.

d) Os alumnos, ó se matricularen no curso que lles corresponda de acordo coas normas de promoción establecidas, poderán facelo por curso completo ou por materias, áreas, ámbitos ou módulos, sen que unha vez matriculados estean suxeitos ás normas sobre repetición de curso.

e) Ós alumnos que se incorporen dos estudios a distancia ó réxime ordinario con algunhas materias, áreas, ou módulos avaliados positivamente recoñeceránselles, en todo caso, na primeira matrícula, as materias, áreas ou módulos aprobados.

Artigo 31º

As persoas adultas poderán permanecer cursando as ensinanzas de adultos o tempo que o seu ritmo de aprendizaxe precise para a adquisición dos coñecementos establecidos.

Artigo 32º

Os equipos de profesores dos centros que impartan o ensino básico para as persoas adultas deberán establecer no proxecto curricular do centro os criterios de promoción tanto de nivel e curso como de módulos.

Capítulo IX

Títulos e acreditacións

Artigo 33º

1. De acordo co establecido no artigo 19 e na disposición adicional do Decreto 78/1993, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, as ensinanzas do nivel III conducen ó título de graduado en educación secundaria. En consecuencia, ós alumnos e alumnas que ó termo do nivel III do ensino básico para as persoas adultas acaden os obxectivos xerais establecidos, expediráselle-lo título de graduado en educación secundaria, que os facultará para acceder ó bacharelato e á formación profesional específica de grao medio.

2. Ás persoas que superen pola modalidade de ensino de adultos os obxectivos xerais establecidos para as ensinanzas de bacharel e ciclos formativos de grao medio e superior, expedirásellelo título de bacharel e os títulos de técnico e técnico superior respectivamente.

3. Todo alumno adulto deberá recibir, cando o solicite, unha acreditación do centro educativo na que consten os niveis e módulos cursados e maila cualificación obtida.

Disposicións adicionais

Primeira.-O actual título de graduado escolar permitirá acceder ó segundo ciclo das ensinanzas de nivel III de educación secundaria de adultos e terá os mesmos efectos profesionais có título de graduado en educación secundaria.

Segunda.-Os alumnos de bacharelato que esgoten as convocatorias previstas para o réxime ordinario no Decreto 275/1994, do 29 de xullo, poderán continua-los seus estudios de bacharelato por calquera das modalidades do ensino de adultos.

Terceira.-Os alumnos de formación profesional específica que esgoten as convocatorias previstas no Decreto 239/1995, do 28 de xullo, para realiza-las actividades programadas para un mesmo módulo profesional, poderán continua-los seus estudios por ensino de adultos.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas tódalas normas de igual ou inferior rango que se opoñan a este decreto.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria para dicta-las disposicións que sexan precisas para a aplicación do disposto neste decreto.

Segunda.-O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, once de marzo de mil novecentos noventa e nove.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Cadro de equivalencias, para efectos académicos e de validacións, dos cursos do sistema educativo da Lei 14/1970 e do sistema ordinario da educación secundaria obrigatoria cos módulos correspondentes á educación secundaria para persoas adultas.

Sistema educativo

Lei 14/1970

Sistema ordinario

ensino básico

Sistema de educación

secundaria para

persoas adultas

Sexto de educación xeral básicaSexto de educación primariaNivel II

Sistema educativo

Lei 14/1970

Sistema ordinario

ensino básico

Sistema de educación

secundaria para

persoas adultas

Sétimo curso da educación xeral básicaPrimeiro curso da educación secundaria obrigatoriaPrimeiro módulo de todos e cada un dos ámbitos de coñecemento. Nivel III

Oitavo curso de educación xeral básica e título de graduado escolar ou certificado de escolaridadeSegundo curso da educación secundaria obrigatoriaSegundo módulo de todos e cada un dos ámbitos de coñecemento. Nivel III

Primeiro curso de bacharelato unificado e polivalente con dúas materias pendentes, como máximo, ou primeiro curso de formación profesional de primeiro grao.Terceiro curso da educación secundaria obrigatoria.Terceiro módulo de todos e cada un dos ámbitos de coñecemento. Nivel III

Segundo curso de bacharelato unificado e polivalente ou segundo curso de formación profesional de primeiro grao e título de técnico auxiliar.Cuarto curso de educación secundaria obrigatoria.

Título de graduado en educación secundaria

Cuarto módulo dos ámbitos de coñecemento. Nivel III.

Título de graduado en educación secundaria