Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Martes, 13 de abril de 1999 Páx. 4.237

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDE do 31 de marzo de 1999 pola que se fixan os prezos derivados dos servicios xestionados pola Consellería de Medio Ambiente, referente a plantas forestais, semente e piñas de sequeiro e especies cinexéticas.

A Lei 13/1991, do 9 de decembro de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no artigo 6 que os prezos privados serán fixados pola consellería correspondente e publicados no Diario Oficial de Galicia.

En cumprimento do dito precepto por orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes do 17 de febreiro de 1997, fixáronse os prezos privados dos servicios xestionados por ela, referentes a doses seminais, determinacións analíticas, plantas e sementes de viveiro, semente e piñas do sequeiro e especies cinexéticas, que no caso dalgunhas plantas de viveiro,

semente e especies cinexéticas é necesario modificar, ademais de incluír algunha especie cinexética nova.

Dada a nova estructura orgánica da Xunta de Galicia fixada no Decreto 347/1997, do 9 de decembro, no que se crea a Consellería de Medio Ambiente, da que dependen os servicios sinalados na dita Orde do 17 de febreiro de 1997, cos apartados III. Venda de plantas e semente en viveiro. Código 36.18.00, IV. Venda de semente e piñas de sequeiro. Código 36.19.00 e V. Venda de especies cinexéticas. Código 36.20.00, é necesario derrogar expresamente estes apartados e substituílos polos establecidos nesta orde.

Por todo isto, e despois do informe favorable da Consellería de Economía e Facenda,

DISPOÑO:

Artigo único.

1. Os prezos esixibles polos servicios prestados pola Consellería de Medio Ambiente referentes a plantas forestais, semente e piñas no sequeiro e especies cinexéticas son os que se fixan no anexo da presente orde.

2. As tarifas fixadas no anexo da presente orde entenderanse, se é o caso, co IVE incluído.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogados os apartados III. Venda de plantas e semente de viveiros; IV. Venda de semente e piñas de sequeiro, e V. Venda de especies cinexéticas, da Orde do 17 de febreiro de 1997, pola que se fixan os prezos derivados dos servicios xestionados pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, referentes a doses seminais, determinacións analíticas, plantas e semente de viveiros, semente e piñas en sequeiro e especies cinexéticas.

Disposición derradeira

Esta orden entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 1999.

Carlos del Álamo Jiménez

Conselleiro de Medio Ambiente

ANEXO

I. Venda de plantas forestais. Código 36.18.00.

I.1. Pinus.

a) Pinaster, 1 saiba, raíz núa, etiqueta rosa: 15.000 ptas./millar.

b) Pinaster, 1 saiba, raíz núa, etiqueta verde: 13.000 ptas./millar.

c) Pinaster, 1 saiba, raíz núa, etiqueta amarela: 11.0000 ptas./millar.

d) Radiata, 1 saiba, raíz núa, etiqueta amarela: 12.000 ptas./millar.

e) Radiata, 2 saibas, raíz núa, etiqueta amarela: 14.000 ptas./millar.

f) Sylvestris, 2 saibas, raíz núa, etiqueta verde: 20.000 ptas./millar.

g) Sylvestris, 2 saibas, raíz núa, requisitos menos severos: 15.000 ptas./millar.

h) Uncinata, 3 saibas, raíz núa, etiqueta amarela: 15.000 ptas./millar.

I.2. Pseudotsuga menziessii.

a) 1 saiba, raíz núa, etiqueta verde: 22.000 ptas./millar.

b) 1 saiba, raíz núa, requisitos menos severos: 18.000 ptas./millar.

c) 2 saibas, raíz núa, etiqueta verde: 35.000 ptas./millar.

e) 2 saibas, raíz núa, requisitos menos severos: 30.000 ptas./millar.

I.3. Castanea spp.

3.1. Castanea hybrida.

a) Ata 1m: 210.000 ptas./millar.

b) Máis de 1m: 260.000 ptas./millar.

3.2. Castanea sativa.

a) Ata 1m: 80.000 ptas./millar.

b) Máis de 1m: 110.000 ptas./millar.

I.4. Junglans regia e nigra.

a) Ata 1m: 210.000 ptas./millar.

b) Máis de 1m: 275.000 ptas./millar.

I.5. Quercus spp.

a) Ata 80 cm, etiqueta verde: 90.000 ptas./millar.

b) Ata 80 cm, requisitos menos severos: 85.000 ptas./millar.

c) De 80 a 100 cm, etiqueta verde: 150.000 ptas./millar.

d) De 80 a 100 cm, requisitos menos severos: 140.000 ptas./millar.

e) Máis de 100 cm, etiqueta verde: 250.000 ptas./millar.

f) Máis de 100 cm, requisitos menos severos: 225.000 ptas./millar.

I.6. Outras frondosas.

a) De 2 a 4 saibas, etiqueta verde: 250.000 ptas./millar.

b) De 2 a 4 saibas, requisitos menos severos: 220.000 ptas./millar.

c) De 2 a 4 saibas, etiqueta amarela: 210.000 ptas./millar.

d) Máis de 4 saibas, etiqueta verde: 500.000 ptas./millar.

e) Máis de 4 saibas, requisitos menos severos: 450.000 ptas./millar.

f) Máis de 4 saibas, etiqueta amarela: 400.000 ptas./millar.

II. Venda de semente e piñas en sequeiro. Código 36.19.00.

II.1. Coníferas.

a) Pinus pinaster, etiqueta rosa: 6.500 ptas./kg.

b) Pinus pinaster, etiqueta verde: 5.000 ptas./kg.

c) Pinus pinaster, requisitos menos severos: 3.000 ptas./kg.

d) Pinus radiata, etiqueta amarela: 5.000 ptas./kg.

e) Pinus sylvestris, requisitos menos severos: 10.000 ptas./kg.

f) Pseudotsuga menzisii, requisitos menos severos: 37.000 ptas./kg.

g) Outras coníferas < 25.000 semente/kg: 6.000 ptas./kg.

h) Outras coníferas > 25.000 semente /kg: 10.000 ptas./kg.

Os prezos anteriores reduciranse en 1.000 ptas./kg por ano de antigüidade a partir do ano de colleita ata un máximo de 2.000 ptas./kg.

II.2. Frondosas.

a) Acer pseudoplatanus, etiqueta amarela: 3.100 ptas./kg.

b) Alnus glutinosa, etiqueta amarela: 15.000 ptas./kg.

c) Betula celtibérica, etiqueta amarela: 17.000 ptas./kg.

d) Fraxinus angustifolia, etiqueta amarela: 3.700 ptas./kg.

e) Fraxinus excelsior, etiqueta amarela: 3.500 ptas./kg.

f) Juglans regia e nigra, etiqueta amarela: 650 ptas./kg.

g) Prunus avium, etiqueta amarela: 20.000 ptas./kg.

h) Quercus robur, etiqueta verde: 900 ptas./kg.

i) Quercus robur, requisitos menos severos: 750 ptas./kg.

j) Quercus pyrenaica, etiqueta amarela: 900 ptas./kg.

k) Quercus suber, etiqueta amarela: 800 ptas./kg.

l) Arbutus unedo, etiqueta amarela: 48.000 ptas./kg.

m) Crataegus monogina, etiqueta amarela: 4.500 ptas./kg.

n) Frangula alnus, etiqueta amarela: 16.000 ptas./kg.

o) Ilex aquifolium, etiqueta amarela: 25.000 ptas./kg.

p) Laurus nobilis, etiqueta amarela: 3.700 ptas./kg.

q) Malus sylvestris, etiqueta amarela: 80.000 ptas./kg.

r) Prunus spinosa, etiqueta amarela: 8.500 ptas./kg.

s) Pyrus sp., etiqueta amarela: 72.000 ptas./kg.

t) Sorbus aucuparia, etiqueta amarela: 45.000 ptas./kg.

u) Outras frondosas < 5.000 semente /kg.:10.000 ptas./kg.

v) Outras frondosas > 5.000 semente /kg.: 15.000 ptas./kg.

II.3. Por levar adiante as operacións de secado e extracción da semente das piñas do Pinus pinaster e do Pinus radiata: 1.580 ptas./kg de semente.

II.4. Piñas de Pinus pinaster e Pinus radiata, abertas: 8 ptas../kg.

III. Venda de especies cinexéticas. Código 36.20.00.

b) Perdiz de 20 a 40 días: 450 ptas./unidade.

c) Perdiz de máis de 40 días: 700 ptas./unidade.

b) Corzo femia de 2 anos: 60.000 ptas./unidade.

b) Cervo macho menor de 2 anos: 50.000 ptas./unidade.

c) Cervo femia de 2 anos: 50.000 ptas./unidade.

b) Muflón femia de 2 anos: 40.000 ptas./unidade.

b) Gamo femia de 2 anos: 25.000 ptas./unidade.