Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 84 Martes, 04 de maio de 1999 Páx. 5.272

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

ORDE do 23 de abril de 1999 sobre delegacións de competencias en órganos centrais e periféricos do Servicio Galego de Saúde.

A fórmula da delegación competencial é utilizada polas administracións públicas, entre elas os organismos autónomos, co fin de conseguir unha maior axilización no trámite e resolución dos asuntos administrativos, en beneficio tanto do funcionamento da Administración coma dos administrados.

Unha vez publicados o Decreto 49/1998, do 5 de febreiro, polo que se establece a estructura orgánica dos servicios centrais do Servicio Galego de Saúde, o Decreto 148/1991, do 2 de maio, polo que se establecen os órganos de dirección e colexiados dos hospitais da Comunidade Autónoma de Galicia, dependentes da Consellería de Sanidade e xestionados polo Servicio Galego de Saúde e se determinan as súas funcións, así como a Orde do 21 de abril de 1998, sobre delegacións de competencias en órganos centrais e periféricos do Sergas, a experiencia lévanos a introducir aqueles cambios que se consideran aconsellables nesta materia.

Todo isto sen esquece-lo debido respecto ós principios informadores do procedemento administrativo e sen menoscabo das garantías xurídicas establecidas.

Na súa virtude, facendo uso das facultades que me confiren o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, reformada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, o

artigo 3.2º do Decreto 49/1998, do 5 de febreiro, polo que se establece a estructura orgánica dos servicios centrais do Servicio Galego de Saúde, e o artigo 9.B da Lei 11/1992, do 7 de outubro, de réxime financeiro e presupostario de Galicia, e tendo en conta o disposto no artigo 13 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Delegar no director xeral da División de Recursos Económicos a xestión e resolución de todas aquelas actuacións e procedementos que se deriven de normas regulamentarias, contratos, acordos ou convenios, exclusivamente en materia de financiamento, que lle correspondan ó Servicio Galego de Saúde, salvo nas competencias atribuídas á súa secretaría xeral.

Artigo 2º

Delegar nos directores de Xestión, directores de Recursos Económicos e Servicios Xerais ou órganos asimilados dos centros asistenciais da rede do Sergas, as actuacións necesarias en materia de ingresos que se deriven de servicios prestados no ámbito do seu centro e que teñan a consideración de prezo público.

Todo isto sen prexuízo das competencias que lle correspondan á Consellería de Economía e Facenda.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 1999.

José María Hernández Cochón

Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais

Presidente do Servicio Galego de Saúde