Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Xoves, 27 de maio de 1999 Páx. 6.436

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, de notificación da proposta de resolución formulada nos expedientes sancionadores de residuos sólidos urbanos 98/0006 e dous máis.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que no anexo se mencionan que, con esta data resolvín publica-la proposta de resolución dos procedementos sancionadores que se instrúen, por infracción administrativa á Lei 10/1997, do 22 de agosto, de

residuos sólidos urbanos de Galicia, por non ser posible a súa notificación.

O interesado dispón dun prazo de quince días, contados a partir do seguinte ó de publicación desta notificación, para formular cantas alegacións coide pertinentes. No mesmo prazo ponse o procedemento de manifesto para trámite de vista se o consideran oportuno. O expediente pode ser examinado na delegación provincial desta consellería, sita no edificio administrativo de servicios múltiples Monelos, A Coruña.

Rematado o prazo que se sinala, esta proposta, xunto con tódolos documentos que constan no expe

diente, remitiráselle ó conselleiro de Medio Ambiente, para a resolución do procedemento.

O que se lles comunica de acordo coa normativa antes citada e co establecido no Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade san

cionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE nº 189 do 9 de agosto).

A Coruña, 26 de abril de 1999.

Rogelio Aramburu Núñez

Delegado provincial da Coruña

ANEXO

Tipificación infracción

Lei de residuos sólidos urbanos

ExpedienteDenunciado

DNI

Último enderezo coñecido

Feitos denunciadosArtigoCualificaciónSanción

proposta

R-98/0006Yolanda L. González Otero

33.294.557

Igrexa-Obra Noia

Abandono de vehículo da súa propiedade.37.2º.1Grave250.001 ptas.

R-98/0018Vinoya, S.L.

Xeneral Mola, 2

Ordes

Abandono de vehículo da súa propiedade.37.2º.1Grave250.001 ptas.

R-98/0101Antonio Vega Barrul

Pol. As Fontiñas Avda. Bruselas, 10

Santiago de Compostela

Abandono de vehículo da súa propiedade.37.2º.1Grave250.001 ptas.