Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Martes, 22 de xuño de 1999 Páx. 7.881

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 1999 pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre funcionarios do corpo de mestres, convocado por Orde do 30 de outubro de 1998 (DOG do 12 de novembro).

En aplicación do disposto na disposición trixésimo quinta do epígrafe VIII da Orde do 30 de outubro

de 1998 (DOG do 12 de novembro) e Resolución do 15 de abril de 1999 (DOG do 21), esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Facer pública a adxudicación definitiva dos destinos obtidos no concurso de traslados convocado pola orde que se cita, segundo consta no anexo I da presente resolución.

Publícanse igualmente os seguintes anexos:

Anexo II. Incremento de vacantes.

Anexo III. Eliminación de vacantes.

Anexo IV. Desestimentos previstos na disposición trixésimo quinta do epígrafe VIII da Orde do 30 de outubro de 1998.

Anexo V. Reclamacións estimadas.

Anexo VI. Reclamacións desestimadas.

Segundo.-Os que obteñan destino en virtude desta resolución en colexios públicos rurais agrupados, co obxecto de obter destino en localidade concreta, participarán na data que a delegación provincial correspondente determine, no proceso que se establecerá para obter destino en localidade concreta en pé de igualdade cos profesores destinados nos ditos centros, sempre que non obtiveran destino en calquera outro proceso de mobilidade interna.

Terceiro.-No caso de que ata o 31 de agosto deste ano resulten suprimidos postos de traballo adxudicados pola presente resolución, se prevexan resultas inexistentes, ou estean afectadas pola interposición de recursos derivados desta resolución, os destinos obtidos decláranse anulados. Os mestres afectados continuarán á fronte dos postos de traballo que viñan desempeñando se non foron cubertos por resultas: de seren cubertos quedarán en situación de provisionais. Se participaron con carácter voluntario adquirirán dereito preferente á zona en que se lles anula o posto de traballo ou na que tiñan acreditado o destino definitivo, á súa elección.

Cuarto.-Para calquera aspecto non recollido na presente resolución, haberá que aterse ó previsto na Orde do 30 de outubro de 1998 e, en todo caso, ó establecido nos reais decretos 895/1989, 1664/1991 e 2112/1998.

Contra esta resolución cabe recurso de alzada, perante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 1999.

Jaime García y García

Director xeral de Persoal

ANEXO IV

DESESTIMENTOS

Advírteselles ós concursantes que participan pola alínea 5 (dereito preferente) que, de adxudicarse destino na localidade na que teñen acreditado dereito preferente por especialidades que posúen, decaen no dereito preferente.

DNIApelidos e nome

32450134Abad Abad, Juan Carlos
34721287Airas López, Odilo
36069494Alonso Pérez, María Teresa
35441227Álvarez Barreiro, María Elisa
34959308Álvarez Campos, José Antonio
36026917Álvarez Lobariñas, José Benito
34948391Álvarez Calleja, Mª Carmen
35275755Alves Piñeiro, Rafael
32543655Amado Sánchez, Elena
36055739Antón Castro, Isabel
34923455Aranda Ribeiro, Ramona Margarita
32589087Arias Abelleira, María Teresa
33832777Arroyo Sánchez, Pedro José
32626315Ayala Garrido, Joaquín Julián
34950834Barreira Arias, Alberto José
32434792Barreiro Mejuto, María Luisa
76351208Barreiro Rey, María José
32416903Bartolomé Brizuela, Lois Antón
33256162Benito Torres, Mª Carmen
33196787Bernal Rivas, Jorge Enrique
33243170Blanco Arnejo, María Jesús
33797312Cabana Insua, María Isabel
76348359Cabana Sáenz, Mª Josefa
35301577Campos Gulias, Pablo
35246364Canabal Rey, Elvira
76313638Cañizo Garrido, María Dolores
36032487Carballa Alonso, María Beatriz
35255466Carballal Ríos, María del Carmen
33765040Carreira Iglesias, María Rosa
36021075Carrera Campos, Mª Jesús
34597981Castillo Gómez, Higinio
33211997Castro Calvo, María
11374672Cobas Domínguez, Mª del Pilar
35233163Corbacho Fraga, Mª Isolina
33198649Cordero Torrón, María Purificación
35258529Corujo Castro, María Luisa
33739706Dafonte Rodríguez, María del Carmen
33778315Darriba Calaza, Hortensia
33806372De Gabriel Fernández, Mª Elvira
09293372De la Cruz Rodríguez, Gloria
34957471Domínguez Alonso, José
33828029Eimil Castro, Mª Ángeles
76363369Escaríz Mariño, María Dolores
07876531Escribano Hernandez, Inés
34920603Estévez Álvarez, Antonio
76855572Estévez Cabanas, Josefa
35554381Farrapeira Vaqueiro, Rita
38552450Feijoo Blanco, José Luis
32404767Fernández Carrera, Xan Xosé
36052692Fernández Castiñeiras, Celia
10521022Fernández Martínez, Josefa Elena
34931943Fernández Pérez, María Elvira
32433114Fernández Veiras, Antonio
35423266Ferreiro Campos, Mª Cruz
33857133Ferreiro Pumariño, Genoveva Carmen
36027709Ferreiroa González, Luis Alberto
33321304Ferro Gundín, Begoña
32618074Filgueira Ameneiros, Francisca
32437142Fouce Abuín, Manuel
32596091Freire Piñeiro, Manuela
36033854Freiría Rodríguez, María Asunción
33258783Furelos Vázquez, J. Jaime
32396998García Álvarez, Carolina
33262868García Álvarez, María Victoria

DNIApelidos e nome

35288441García Bal, Luz Divina
32450265García Fernández, Emilio Antonio
34967058García García, José Enrique
38767741García González, Francisco
34903840García Martínez, Avelino
09689735García Rodríguez, Alfredo L.
33216632García Villar, María Jesús
36047972Garrido Davila, María Cruz
36040749Garrido Figueiras, Regino
33818630Gil Mosquera, Jesús Antonio
36065654Giménez Campos, Manuel
33229225Girón Sánchez, María Teresa
34478980Gómez Carballo, Perfecto
33846656Gómez Regueira, Pablo
76689133Gómez Vázquez, Manuel
32755637González Acón, Xoán Ramón
34929481González Dacoba, Concepción
76516068González Martínez, Rosa
34957777González Rodríguez, Emilio
36025632González Vicente, María del Carmen
35247057Granja Cuñarro, M. Concepción
32633248Graña Barcia, María Beatriz
30571878Grille Hermida, María del Pilar
02240755Guede Cid, Rosa María
33783946Guerreiro Fernández, Mª Concepción
33310854Guerreiro Muñoz, Blanca Nazaret
06535431Heras Varela, José María
36029615Hortas Pérez, Martina
33270718Iglesias Atanes, Beatriz
34907749Iglesias Covelas, María
36043116Iglesias Domínguez, María del Carmen
34920790Iglesias López, Camilo
34245540Iglesias Méndez, María Luisa
33239649Lago Riveiro, María Manuela
32344245Lema García, José Antonio
32304530Lema Veres, Teresa
35425451Lerma Rey, Inés María Cristina
32427482López Pallas, María Carmen
33769529López Reigosa, Emilio
34720037López Rodríguez, Antonia María
32564812López Taracido, Sara
33858658Lustres Blanco, María Jesús
10083610Macías Puente, Francisco Javier
76518172Mallo Blanco, María
07864572Marcos Pérez, Manuel
36007779Martínez Fernández, Benigno
13128749Martínez Fernández, Estrella Casilda
35809576Martínez Vicente, Francisco Javier
33813632Maseda Freire, Pedro Manuel
76358666Meijide Gestal, Mª Belén
32773794Meirama Amor, María
35288853Méndez Fernández, María Teresa
33243958Miguéns Esparís, José
33197308Moar Martínez, Manuel José
33263001Montero Chacón, María del Carmen
33256924Montero Sánchez, Jesús
32610149Montero Sanjurjo, Mª Carmen
76500342Mosteiro López, Mª del Carmen
34582638Moure Pérez, María Mercedes
33818567Muñoz Ayala, Alberto
34947967Murciego Extravis, María del Rosario
33848494Murias Díaz, María Aurora
33840701Neira López, María Luisa
33831980Noche Noche, Concepción
34919678Nogueira Fernández, José Luis
33795003Nuñez Neira, Manuel
35299917Ortigueira Hermida, María del Mar
52471031Otero Andión, Montserrat
35441037Padín Ríos, María Remedios
33244325Palacios García, María Carmen
33254761Pena Blanco, María Rocío
76558678Penabad Obarrio, Enrique
76508185Penas Frade, Olga Nieves
34591796Pereira Alvarado, Luis
32619858Pérez Freire, M. del Carmen

DNIApelidos e nome

34242384Pérez López, Rodolfo
32388254Pérez Sánchez, María Dolores
33199363Pintor Vázquez, María Pilar
34589111Porto Rodríguez, Angelita
32414851Pozón Muñoz, Carmen
33856539Prieto Domínguez, Ana María
10049380Prieto Rubio, Teresa
34932370Quintas Suárez, Mª Dolores
36034838Rajoy González, Mª Carmen
76566749Ramallal Rego, Xosé Luis
35241004Ramírez García, Teresa
33849472Ramos García, José Antonio
76402799Regueira Guntín, María Begoña
36056673Reguera Saborido, Mª del Carmen
33224781Rey Fernández, Manuel
33781961Rey Martínez, Ana Gloria
32405339Rial Lema, María Rosa
35310461Ricoy Bugarín, José Antonio
04128101Rivas Navas, Celsa
32599769Rivas Sordo, Mª de los Ángeles Isabel
34594462Rodríguez Domínguez, Jesusa
35242481Rodríguez Fernández, José Antonio
34953992Rodríguez Fernández, Milagros
34918635Rodríguez Gómez, Guillermo
32381505Rodríguez Horta, Rosa María Enriqueta
36042101Rodríguez Méndez, María Beatriz
35288367Rodríguez Pérez, Javier
34537878Rodríguez Pérez, Mª Pilar
12240265Román Martín, Rosaura
34578238Salgado Martínez, María Carmen
33806482Santalla Carbajal, María del Carmen
33230229Santiago Lariño, María Manuela
32417874Sendón Trillo, M. del Pilar
34900742Seoane Pérez, Constantino
34958830Serrada Docampo, María Esther
32635678Somoza Quintero, José Antonio
34606280Sousa Mourille, Carmen
34961102Suárez Conde, M. Fátima
76310347Tizón García, Mª Isabel
36023460Trastoy Vázquez, Eloy
76915592Valenzuela Ferreira, María Teresa
34913372Varela Rodríguez, Mª Carmen
32609482Vázquez Abeledo, Xoán
35425749Vázquez González, Francisco Alfonso
32428041Vázquez Grandío, María Cristina
33858432Vázquez Latas, Mª Concepción
33245618Vázquez Parcero, Javier Carlos
76700576Vázquez Villanueva, Manuel
33834227Veiga Castro, María Jesús
35299308Vidal Pérez, Laura
34588361Vila Sampayo, Mª Luisa
33230567Vilar Gómez, Mª Josefa
35261236Viúdez Estévez, Alberto

ANEXO V

RECLAMACIÓNS ESTIMADAS

Alonso González, María Pilar. Adxudicaráselle-lo destino reclamado se en dereito lle corresponde.

Alonso Rodríguez, María Concepción. Estímase a reclamación adxudicándolle-lo destino que en dereito lle corresponda.

Babío López, María Teresa. Asígnaselle-la puntuación reclamada.

Barreiro Rey, María José. Anúlaselle-lo destino adxudicado por corresponder a posto de EPA.

Barros Puente, Miguel. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Cantalapiedra Álvarez, Sonia Carmen. A puntuación da alínea E é de 3,00 puntos e a da letra F é de 1,50, non afectando o total, que é correcto.

Castro García, Rafael de. Asígnaselle-la puntuación reclamada.

Casás Fachal, José Luis. Modifícase a antigüidade en centro da concursante contra a que reclama.

Chao Lolo, Celsa. A puntuación que lle corresponde pola alínea E.2 son 2,00 puntos.

Cid Hermida, María Isabel Sara. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Conesa Vázquez, María Sara. Anúlaselle-lo destino adxudicándolle o que en dereito poida corresponderlle.

Creo Sánchez, Mª del Carmen. Anúlaselle-lo destino adxudicándolle o que en dereito poida corresponderlle.

Currais Porrúa, Manuela Filomena. Rectifícase o seu primeiro apelido. En canto a adxudicación que reclama é axustada ás normas de convocatoria.

De la Iglesia Soriano, Cristina. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Fernández Carballas, María Berta Angelines. Ó proceder de destino anulado por resolución administrativa recoñéceselle antigüidade en centro desde o 1-9-1991.

Fernández Castro Ramón. Revisada a documentación presentada, a puntuación que lle corresponde polo punto G é de 6,8330.

Fernández Martínez, Andrés. Accédese á súa petición.

Ferrer Carmona, Miguel. Homológase o código de especialidade coa correspondente á convocatoria de Andalucía.

Fortes Gómez, Manuel Sergio e Outeiriño Calle, Ana Isabel. Feitas as rectificacións pertinentes adxudicaráselles destino se en dereito lles corresponde.

Fuentes Fariña, José Manuel. Rectifícase a puntuación da concursante contra a que reclama.

Gallego Revaldería, Xulio. Rectifícanse as priorizacións de especialidades adxudicándolle-lo destino que en dereito lle corresponda.

García García, María José. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

García Monelos, José María. Adxudicaráselle-lo destino reclamado se en dereito lle corresponde.

Gay Doce, Otilia. Adxudicarase a praza reclamada a quen en dereito lle corresponda.

Geada Pena, José Ramón. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

González Varela, Alfonso. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Liz López, Asunción. A puntuación da alínea E é 2,00 puntos e a do F é 1,50, non afectando ó total.

López Loureiro, Rafael. Modifícase a antigüidade en centro da concursante contra a que reclama.

López Ruibal, María Jesús. Adxudicaráselle-lo destino que en dereito lle corresponda.

Lorenzo Núñez, María Cándida. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Marco Granda, Francisco José. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Mateos Fernández, Anastasio. Adxudicaráselle destino dos solicitados se en dereito lle corresponde.

Meijide Méndez, Pedro. Revisada a documentación achegada, a puntuación que lle corresponde pola alínea G é de 3,6653. Adxudicaráselle-la vacante reclamada a quen en dereito lle corresponda.

Morandeira Morandeira, Ana María. Asígnaselle a puntuación reclamada.

Outeiriño Calle, Ana Isabel. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Peón Piñeiro, Juan Carlos. A puntuación da alínea E é de 3,00 puntos, non afectando á puntuación total que é correcta.

Pérez García, Isabel. A puntuación que lle corresponde polo apartado E.2 é de 2,00 puntos e polo F é 1,50, non afectando ó total.

Pérez Godoy, María Carmen. Asígnaselle-lo nivel de vernáculo en euskera, segundo o diploma que acredita.

Pérez Veiga, María Jesús. Dáse de baixa a mestra xubilada a quen se lle adxudica o destino que reclama, adxudicando este a quen en dereito corresponda.

Porta Criado, Emilia. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Portela Paredes, José Manuel. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Prieto Pico, Manuel. Corríxese a antigüidade en centro e corpo da concursante contra a que reclama.

Rodríguez Barros, Martiniano Laureano. Asígnaselle-la puntuación que lle corresponde no apartado G.3.

Rodríguez Montes, Amparo. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Rodríguez Serrano, María Ascensión. Dáse de baixa a mestra xubilada a quen se lle adxudica o destino que reclama, adxudicando este a quen en dereito corresponda.

Rojas Ogaza, Aurora. Dáse de baixa a mestra xubilada a quen se lle adxudica o destino que reclama, adxudicando este a quen en dereito corresponda.

Segarra Romeo, Nora. Adxudícaselle-la puntuación que segundo as bases de convocatoria lle corresponde.

Vaamonde Valado, María de las Mercedes. A praza reclamada será adxudicada a quen en dereito lle corresponda.

Vázquez Nóvoa, María Teresa. Asígnaselle-la puntuación que reclama.

Vázquez Vidal, Francisca. Anúlaselle-lo destino adxudicándolle-lo que en dereito poida corresponderlle.

Yáñez Izquierdo, María Teresa. Asígnaselle-la puntuación correcta nos puntos E e F ós concursantes, non afectando á puntuación total que é correcta.

ANEXO VI

RECLAMACIÓNS DESESTIMADAS

Abel Prieto, María Luisa. As vacantes reclamadas non están recollidas na planificación escolar do curso 1999-2000.

Álvarez Núñez, María Sabela. A renuncia ó concurso é tramitada fóra do prazo fixado para tal fin.

Álvarez Paredes, Enrique. A puntuación e antigüidade que se lle asigna é conforme as bases e baremo da convocatoria.

Anido Ferreiro, María del Carmen. A vacante que reclama non está recollida na planificación escolar do curso 1999-2000.

Arias López, Marta. A vacante que reclama non está recollida na planificación escolar do curso 1999-2000.

Blas Fontán, Rafael. A adxudicación conforme a formalización da instancia é correcta.

Brea Amigo, María Purísima. A reclamación é interposta fóra do prazo fixado para tal fin.

Calvo Serantes, Rosa María. As prazas que reclama non poden serlle adxudicadas xa que cubriu códigos de zona cando soamente son válidos códigos de localidades ou centros. A segunda reclamación é interposta fóra de prazo.

Cancelo Vázquez, María Jesús. O Real decreto 1774/1994 derroga expresamente as alíneas F, G, H e I do artigo 18 do Real decreto 895/1989. A renuncia non se pode admitir por canto participa con carácter forzoso desde a situación de reingreso con destino provisional.

Castro Vázquez, María Carmen. A puntuación que se lle asigna é conforme as bases e baremo da convocatoria.

Codesal Seoane, María Dolores. Pola alínea E.3 puntúanse as novas especialidades obtidas por participación en concurso oposición, non por participación en cursos.

Conde Conde, Herminia. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Corral Lodeiro, Ana María. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Cortizas Amado, Antón. O artigo 21 do Real decreto 1664/1991, expresamente di que os profesores adscritos a postos no estranxeiro puntuarán pola alínea A desde a dita adscrición. A convocatoria na que concursou determina o procedemento como adscrición, sinalando que as vacantes non cubertas poderán ser adxudicadas en réxime de comisión de servicios por un ano, situación esta que non é a súa. A disposición décima da convocatoria do concurso de méritos é contundente ó determina-la perda de destino, feito este que vén confirmar que a adscrición non supón réxime de comisión de servicios e polo tanto, perda de antigüidade. A maior abastanza, a norma obriga os mestres a participar nestas circunstancias non concursos de traslados que se convoquen por carecer de destino definitivo.

Corujo Martínez, María Dolores. A concursante contra a que reclama está lexitimada para exerce-lo dereito preferente na zona de Ames, xa que por resolución de recurso quedou en situación de suprimida podendo optar á zona de orixe ou á zona na que se lle anulou o destino.

Costa Varela, María Dolores. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Cruz Reguengo, Olga. Como consecuencia da modificación da rede o concursante contra do que reclama adquire dereito preferente ó seu centro de procedencia para tódolos efectos.

Cuñarro Santas, Mª del Pilar. A puntuación da concursante contra a que reclama é axustada ás bases e baremo da convocatoria.

De Arriba Fernández, Ángela. A puntuación que se lle outorga é axustada ó baremo da convocatoria.

De la Vega González, María Paz. A resulta que reclama é adxudicada a concursante con maior puntuación.

Díaz Fiuza, María Dolores. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Drusetta Llahues, María Ángeles. As coordinacións que reclama non son puntuables.

Espiñeira López, Carmen. O difícil desempeño puntúase se participa desde posto destas características.

Estévez Vila, Soledad Mª. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Fernández Castro, Ramón. A puntuación outorgada pola alínea A é conforme as bases e baremo da convocatoria.

Fernández Fernández, Reyes. O documento que achega é extemporáneo.

Fernández García, María Sol. Os dous anos de temporalidade en educación especial non son puntuables para efectos de antigüidade en centro.

Fernández Monjardín, María Anisia. A puntuación máxima polo punto E.2 son 2,00 puntos, que son os que se lle asignan.

Fernández Zunzunegui, Emilio. Exerce o dereito preferente á zona de Baiona, pero non pide a localidade de Sabarís.

Figueira Landín, María Elisa. A concursante contra a que reclama ten recoñecido dereito preferente á zona e, polo tanto, á localidade, acreditando maior puntuación que vostede.

Fortes Gómez, Manuel Sergio. A puntuación que se lle asigna é conforme as bases e baremo da convocatoria.

García García, Natividad Purificación. A resulta reclamada é adxudicada pola alínea 1 (Readscrición en centro).

Fuentes Fariña, José Manuel. Segundo as bases da convocatoria o departamento a que alude non é puntuable.

García Videla, Domingo Manuel. A adquisición de nova especialidade por participación en curso puntúase polo punto E.2, non polo E.3. As coordinacións que pide que se lle valoren non son puntuables.

Gónez Souto, Ana María. As adxudicacións ás que alude son conforme as bases da convocatoria. Os postos non anunciados non están previstos na planificación escolar do curso 1999-2000.

González Cid, María Ángeles. A adxudicación contra a que reclama é conforme as bases da convocatoria.

González Janeiro, Mª del Carmen. Non solicita as prazas reclamadas.

González García, José María. Non existe a denominación «Coordinador de etapa» para os efectos de departamento ou área de coordinación.

González López, Pilar. A coordinación que reclama non é puntuable.

Guillamett Fernández, Sofía. A documentación presentada é extemporánea.

Hernández López, Manuel Antonio. As adxudicacións ás que alude son conforme as bases da convocatoria.

Iglesias González, María Dolores. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Jara Fernández, Mercedes. A coordinación reclamada coincide no tempo co desempeño doutro cargo directivo.

Lago Abalde, Mª del Carmen. A adxudicación é conforme as normas da convocatoria.

Lemos Soliño, Manuel José. Non xustifica o requisito lingüístico para a praza reclamada.

León Román, Félix. A reclamación é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Mojón Pérez, María. Na alínea E a súa puntuación é 2,00 puntos. Os servicios que reclama non son puntuables por non cumpri-los requisitos da orde de convocatoria.

Morandeira Morandeira, Ana María. A resulta que reclama non está recollida na planificación escolar do curso 1999-2000.

Mouriño Lourido, Margarita. A documentación achegada é extemporánea.

Noguerol Moure, María Ángeles. A adxudicación contra a que reclama é conforme as bases da convocatoria.

Otero Vilas, María del Carmen. A vacante reclamada adxudícase conforme as normas da convocatoria polo apartado 6.

Otero Villamarín, Mercedes. As vacantes reclamadas non están recollidas na planificación escolar do curso 1999-2000.

Palmeiro Lepina, José. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Pereira Pereiro, Francisco Javier. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Pérez Castro, Mercedes. As prazas reclamadas son adxudicadas conforme as bases de convocatoria pola alínea 1 (readscrición en centro).

Pérez Domínguez, Mario Luis. A reclamación é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Pérez Rodríguez, Esther. As adxudicacións a que alude son conforme as bases da convocatoria. Os postos non anunciados non están previstos na planificación escolar do curso 1999-2000.

Picallo Gómez, Rosa María. As adxudicacións a que alude son conforme as bases da convocatoria.

Prado López, José Luis. A renuncia e a reclamación son presentadas fóra do prazo fixado para tal fin.

Queija González, Juana. As coordinacións que reclama non son puntuables.

Rey Baamonde, María Purificación. Desde a situación de provisional particípase por tódalas especialidades, incluídas as dos cursos que remataron antes da resolución provisional.

Rico Sánchez, José Antonio. A puntuación que se lle asigna é axustada ó baremo e bases da convocatoria.

Rivas Domínguez, Francisco. As publicacións, tal e como dispón a orde de convocatoria, teñen que leva-lo ISBN.

Rodríguez Álvarez, Rosa María. A coordinación que reclama non é puntuable.

Rodríguez Míguens, David. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Rodríguez Padín, María Primitiva. Desde a situación de provisional particípase por tódalas especialidades, incluídas as dos cursos que remataron antes da resolución provisional.

Rodríguez Ríos, María Mercedes. A coordinación que reclama non é puntuable.

Salgado Romero, María Victoria. A adxudicación contra a que reclama é conforme as bases da convocatoria.

Sánchez Garrido, María Luisa. A puntuación que se lle asigna é conforme ás bases e baremo da convocatoria.

Sánchez Otero, María Esther. O concursante contra o que reclama ten recoñecido dereito preferente á zona e, polo tanto, á localidade, acreditando maior puntuación que vostede.

Sánchez Sánchez, Francisco. As resultas reclamadas foron adxudicadas, agás no caso da praza de primaria do CEIP de Armenteira que non está prevista na planificación do curso 1999-2000. A adxudicación da vacante de primaria no CEIP Salustiano Rey Eiras da Pobra do Caramiñal é axustada ás normas da convocatoria.

Suárez González, María del Pilar. A resulta reclamada non está recollida na planificación escolar do curso 1999-2000.

Tajuelo Rodríguez- Palancas, Román. Segundo as bases de convocatoria pódense pedir postos das especialidade do curso rematado antes da resolución provisional, feito este que vostede realiza nas peticións do punto B da instancia e, polo tanto, pola alínea C desta.

Tasende Fraga, Celsa. As prazas reclamadas son adxudicadas conforme as normas da convocatoria polo apartado 1 (readscrición en centro).

Torres Folgar, Elena. A resulta reclamada non está prevista na planificación escolar do curso 1999-2000.

Torres Pérez, María Eugenia. As adxudicacións forzosas son conforme as bases da convocatoria. A praza de matemáticas no CEIP que indica anúlase por non procede-la adxudicación.

Tovar Rodríguez, Antonio. Non acredita a especialidade do posto que reclama.

Trillo González, Beatriz. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Valín Martín, Miguel Ángel. A adxudicación é conforme as normas da convocatoria.

Varela Castro, María Carmen. Pola alínea E.3 soamente se puntúan as especialidades adquiridas pola vía do concurso oposición. O resto das puntuacións é axustado ás bases da convocatoria.

Vaz Fernández, María Esther. A adxudicación contra a que reclama é conforme as bases de convocatoria.

Vázquez Campo, Juan Antonio. A adxudicación contra a que reclama é conforme as bases de convocatoria.

Vázquez Castro, María José. O documento que xunta é extemporáneo.

Vieito García, José. A adxudicación contra a que reclama é conforme as bases da convocatoria.

Vila González, José Manuel. Participa pola modalidade «sen consumir», asignándolle de proceder posto de traballo que no seu día lle sirva de referencia para consolidar destino.

Veira García, Ana. A renuncia é presentada fóra do prazo fixado para tal fin.

Vila Vázquez, Julia. Os códigos dos centros ós que fai referencia foron publicados coa orde de convocatoria, sen que se formulase reclamación ó respecto.

Vila Vila, Camila. As profesoras contra as que reclama, con idéntica puntuación que a súa, teñen máis puntuación no proceso selectivo, desempatando ó seu favor.

Vilasuso Carballeira, María José. A reclamación é presentada fóra do prazo fixado a tal fin.