Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 23 de xuño de 1999 Páx. 8.058

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE OLEIROS

ANUNCIO (referencia D).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Oleiros en encomenda de xestión da Mancomunidade de Municipios da Coruña.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral do Concello de Oleiros.

c) Número de expediente: 12/1999.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: subministración de equipos lavacontedores montados sobre camión destinados á Mancomunidade de Municipios da Coruña.

b) Número de unidades que se van entregar.

2 equipos lavacontedores de 7.000 l de auga fría de capacidade, montados sobre vehículo de 2 eixes e PMA 15 Tm.

1 equipo lavacontedor de 5.000 l de auga fría de capacidade, montados sobre vehículo de 2 eixes e PMA 13 Tm.

c) División por lotes e número: indivisión do obxecto do contrato. Non hai lotes.

d) Lugar de entrega: no Concello de Oleiros.

e) Prazo de entrega: seis (6) meses.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación.

Importe total: 73.660.000 ptas. (IVE incluído).

5. Garantías.

a) Provisional: 1.473.200 ptas.

b) Definitiva: 4% do importe de adxudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Secretaría Xeral do Concello de Oleiros.

b) Enderezo: praza de Galicia, nº 1.

c) Localidade e código postal: Oleiros (A Coruña), 15173.

d) Teléfono: 981 61 00 00.

e) Fax: 981 63 10 29.

f) Data límite de obtención de documentos e información: 52 días naturais (remata o día 9 de agosto de 1999). Non obstante, aconséllase que se solicite nos primeiros 40 días naturais para que a súa remisión se faga dentro do prazo que permita a presentación da oferta, se é o caso.

7. Requisitos específicos do cotratista.

a) Clasificación: non se esixe.

b) Outros requisitos: esíxese acreditación de solvencia económica, técnica e profesional dos empresarios.

8. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: 9 de agosto de 1999.

b) Documentación que hai que presentar: a determinada na cláusula 11 do prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

Entidade: rexistro xeral do Concello de Oleiros.

Enderezo: praza de Galicia, nº 1.

Localidade e código postal: Oleiros (A Coruña), 15173.

d) Prazo durante o cal o licitador estará na obriga de mante-la súa oferta: tres (3) meses contados desde a apertura das proposicións.

e) Admisión de variantes: admítense variantes.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidade: Concello de Oleiros.

b) Enderezo: praza de Galicia, nº 1.

c) Localidade: Oleiros (A Coruña), 15173.

d) Data: 16 de agosto de 1999.

e) Hora: 13 horas.

10. Outras informacións.

Constan no expediente.

Prego de prescricións técnicas.

11. Gastos de anuncios.

Os da publicación no Diario Oficial das Comunidades Europeas, BOE, BOP, DOG e xornal.

12. Data de envío do anuncio ó Diario Oficial das Comunidades Europeas.

Oleiros, 17 de xuño de 1999.

Esther Pita Pita

Alcaldesa