Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Mércores, 04 de agosto de 1999 Páx. 9.973

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

ORDE do 7 de xullo de 1999 pola que se resolve a cesión en propiedade de vehículos especialmente preparados ós concellos galegos para misións de protección civil.

Por Orde do 6 de maio de 1999 (DOG nº 96, do 21 de maio), a Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais anunciou medidas de apoio ós concellos galegos, consistentes na cesión de vehículos especialmente preparados para misións de protección civil.

Analizadas as solicitudes e a súa documentación, os servicios competentes da Dirección Xeral de Protección Civil emitiron o correspondente informe, e de conformidade co punto 5º da devandita orde

RESOLVO:

Primeiro.-Concederlles con cargo á aplicación 13.05.624.1, do programa 231A, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1999, a cesión en propiedade dun vehículo todoterreo modelo Nissan Patrol longo, teito alto, 6 cc, diesel RD 28 equipado para misións de protección civil ós seguintes concellos:

Muros.

Padrón.

Val do Dubra.

Foz.

Ribadeo.

Vilamarín.

Vilar de Santos.

Xunqueira de Espadanedo.

Cerdedo.

Ribadumia.

Caldas de Reis.

Segundo.-Notificárlle-lo contido desta resolución ós concellos beneficiarios, especificando as condicións particulares que deberán cumprir, e que se formalizarán mediante convenio no que constará o acordo da cesión e a aceptación do cesionario.

Terceiro.-Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da publicación desta orde, ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de

dous meses contados a partir do seguinte ó da publicación desta orde. En todo caso, non se poderá interpoñer recurso contecioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 1999.

Jesús Carlos Palmou Lorenzo

Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións

Laborais