Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 27 de xaneiro de 2000 Páx. 1.139

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 1999, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se anuncia o concurso público, polo procedemento aberto e trámite de urxencia, para a contratación dos servicios de cafetería dos centros de Servicios Sociais de Celanova e Verín (Ourense).

De conformidade co establecido na Orde do 21 de abril de 1998, sobre delegación de atribucións nos órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais e unha vez cumpridos os trámites administrativos correspondentes, esta delegación provincial

RESOLVE:

Anuncia-la contratación dos servicios de cafetería nos seguintes centros:

-Centros de Servicios Sociais de Celanova e Verín.

-Canon mínimo de explotación: vintecinco mil pesetas (25.000 ptas.) anuais, 150,25 euros.

-Prazo de execución: 1 ano prorrogable por períodos anuais.

-Clasificación do contratista: non se esixe.

-Garantía provisional: non se esixe.

-Forma de tramitación: urxente.

1. Exposición da documentación: os pregos de cláusulas administrativas particulares e demais documentación técnica poderá ser examinada nas delegacións provincias da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de 10 a 14 horas nos días hábiles.

2. Solvencia económica, financeira e técnica: os licitadores terán que acredita-la solvencia económica, financeira e técnica, en calquera das formas previstas na Lei de contratos das administracións públicas.

3. Lugar: a presentación de propostas farase no rexistro da Delegación Provincial de Ourense, na Avda. Zamora nº 13, en sobres pechados ou por correo con xustificación da data de imposición e a comunicación o mesmo día ó órgano de contratación mediante telegrama ou telefax.

4. Prazo de presentación de propostas: comezará o día seguinte ó da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará ós 13 días naturais ás 14 horas.

5. Documentación que deberán presenta-los licitadores: o licitador presentará en sobre pechado e asinado por el, a solicitude para participar, así como a documentación persoal e referencias técnicas descritas no punto 8 do prego de cláusulas administrativas particulares.

6. Criterios de adxudicación: os definidos na cláusula 10 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o presente concurso.

7. Apertura de propostas: será realizada pola mesa de contratación o décimo primeiro día natural seguinte ó do final do prazo de presentación de pro

postas na sala de xuntas da Delegación Provincial de Ourense na Avda. Zamora nº 13, ás 10 horas en acto público.

Se coincidise ese día en sábado ou festivo, reuniranse o primeiro día hábil seguinte.

8. O pagamento deste anuncio será por conta dos adxudicatarios.

Ourense, 20 de decembro de 1999.

Armando González López

Delegado provincial de Ourense