Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 27 de xaneiro de 2000 Páx. 1.142

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE ALLARIZ

ANUNCIO.

Por acordo do Pleno do Concello de Allariz do 26 de novembro de 1999, acordouse convocar concurso público, por procedemento aberto e trámite de urxencia, para a adxudicación, formalización e execución do contrato que ten por obxecto a asistencia técnica para a realización dos traballos de redacción do Plan xeral de ordenación municipal, aprobando, para tal efecto, os pregos de cláusulas administrativas e técnicas, os cales se expoñen por prazo de oito días hábiles. En caso de presentárense reclamacións contra eles, aprazarase a licitación.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Allariz.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

c) Número de expediente U9901-P.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición: asistencia técnica para a realización dos traballos de redacción do Plan xeral de ordenación municipal.

b) División por lotes e números: non hai.

c) Lugar de execución: Concello de Allariz.

d) Prazo de execución ou data límite de entrega:

-Entrega do avance do PXOM: 6 meses desde a sinatura do contrato.

-Entrega para a súa remisión a informe previo á aprobación inicial: 4 meses desde o remate da exposición pública do avance.

-Informe dos traballos, reclamacións e redacción do documento definitivo para eleva-lo informe previo á aprobación definitiva: 2 meses contados desde o remate do prazo de exposición pública.

-Redacción do documento refundido ou definitivo previsto na alínea 4.2.4 do prego de prescricións técnicas: 1 mes contado desde a aprobación definitiva.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación.

Importe total: 13.068.999 pesetas, IVE incluído.

5. Garantías.

Provisional: 261.360.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Concello de Allariz.

b) Domicilio: praza Maior, 1.

c) Localidade e código postal: 32660 Allariz (Ourense).

d) Teléfono: 988 44 00 01.

e) Telefax: 988 44 11 54.

f) Data límite de obtención de documentación e información: último día do prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista.

Os sinalados na alínea de referencias técnicas (sobre C), alínea 9ª do prego de cláusulas económico-administrativas segundo se explica no anuncio extenso publicado no BOP.

8. Presentación das ofertas.

a) Data límite de presentación: 13 días naturais contados desde o seguinte ó da publicación deste anuncio no DOG.

b) Documentación que hai que presentar: a descrita nos sobres A, B e C, segundo anuncio extenso publicado no BOP.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidade: Concello de Allariz.

2ª Domicilio: praza Maior, 4, Allariz.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a mante-la súa oferta (concurso): ata o remate do contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): non.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidade: concello.

b) Domicilio: praza Maior, 1.

c) Localidade: Allariz.

d) Data: o primeiro día hábil seguinte ó de remate do prazo para a presentación de plicas.

e) Hora: 12 horas.

Allariz, 16 de decembro de 1999.

Anxo M. Quintana González

Alcalde