Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Xoves, 13 de abril de 2000 Páx. 6.215

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2000, da Dirección Xeral de Recursos Mariños, pola que se fai público o acordo de reordenación do polígono de bateas Cambados G.

Ponse en coñecemento do tódolos interesados no procedemento de revisión e reordenación do polígono de bateas denominado Cambados G do distrito marítimo de Cambados, declarado de interese marisqueiro e urxente execución por orde da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura do 4-5-1987 (DOG nº 96) segundo o regulado no Decreto 423/1993, do 17 de decembro (DOG nº 13), polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, que por proposta da Comisión de Revisión e Reordenación da Provincia de Pontevedra, na súa reunión do día 28-3-2000, se aproba o acordo de reordenación do citado polígono, que se exporá ó público mediante avisos inseridos por unha soa vez no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior circulación da provincia, así como por tres días consecutivos nos taboleiros de anuncios da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Delegación Territorial de Vigo, Delegación Comarcal de Carril e Confraría de Pescadores

de Cambados.

O acordo de reordenación estará á disposición de tódolos interesados nos seguintes locais:

-Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Servicios Centrais, San Caetano s/n, Santiago de Compostela.

Delegacion Territorial de Vigo, Palma, 4 Edf. Cambón, Vigo.

Delegación Comarcal de Vilagarcía, Alto da Rosa, Carril.

-Confraría de Pescadores de Cambados.

Avda. do Peirao, 29, Cambados.

-Asociación de mexilloeiros San Saturniño.

R/ Ourense, 5-3º, Cambados.

O prazo de exposición será de trinta días, contados desde o seguinte ó da inserción do último aviso, de conformidade co establecido no artigo 48 do Decreto 423/1993; os interesados poderán interpoñer contra o acordo de reordenación, dentro do citado prazo, recurso ordinario perante o conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, de acordo co disposto no artigo 114 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2000.

Javier Pereiro Muñoz

Director xeral de Recursos Mariños