Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Martes, 20 de xuño de 2000 Páx. 9.630

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2000 pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso aberto, do contrato de proxecto e obra de construcción de 92 vivendas, garaxes e rochos en Lugo. (Expediente LU-99/030).

1. Obxecto do contrato.

a) Descripción do obxecto: realización do proxecto e obra de construcción de 92 vivendas, garaxes e rochos en Lugo.

b) Prazo de execución: 36 meses.

2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

3. Orzamento base de licitación.

Importe total: oitocentos dezaseis millóns oitocentas corenta e unha mil novecentas sesenta e oito (816.841.968) pesetas, IVE incluído.

4. Garantías.

a) Provisional: exenta.

b) Definitiva: 4% do importe de adxudicación.

5. Requisitos específicos do contratista.

Clasificación: grupo C; subgrupo: todos. Categoría e.

6. Obtención de documentación.

-Copistería Copy Estudio.

Enderezo: rúa Nova de Abaixo, 19-20 (galerías). Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 59 33 85.

-Tamén se poderán obte-los pregos relativos a esta contratación a través de Internet no enderezo: http:/www.xunta.es/auto/igvs/index.htm.

7. Presentación das ofertas.

As proposicións, que se axustarán ó modelo que se inclúe no correspondente prego de cláusulas administrativas particulares, presentaranse no rexistro da sede dos servicios centrais do IGVS ( polígono das Fontiñas, Área Central, s/n, Santiago de Compostela), antes das 14 horas do vixésimo sexto día natural contado a partir do seguinte ó da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. De coincidir este día en sábado ou festivo, o prazo para a presentación das propostas rematará o primeiro día hábil seguinte.

8. Posibilidade de variantes: admítense.

9. Apertura das ofertas.

A apertura das proposicións admitidas será realizada pola mesa de contratación, reunida en acto público na sala de xuntas da sede dos servicios centrais do IGVS, ás dez horas do décimo primeiro día natural contado a partir do seguinte ó da finalización do prazo de presentación de proposicións. Se ese día coincidise en sábado ou festivo, a mesa reuniríase o primeiro día hábil seguinte á mesma hora. Cando a proposición se envíe por correo, o licitador deberá xustifica-la data de imposición do envío na oficina de correos e anunciarlle ó órgano de contratación a remisión da dita oferta mediante telegrama ou fax (número 981 54 19 02) no mesmo día.

10. Gasto do anuncio.

O importe deste anuncio será por conta dos adxudicatarios.

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2000.

P.D.(Resolución 6-4-1995)

José Antonio Redondo López

Director xeral do Instituto Galego da Vivenda

e Solo