Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Martes, 20 de xuño de 2000 Páx. 9.638

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DA CORUÑA

ANUNCIO (expediente 20/1999).

A Alcaldía Presidencia, con data do 15 de maio de 2000, adoptou o seguinte acordo en relación coa aprobación inicial de bases e estatutos do polígono H9.10 r/ Merced costas r/ Antonio Ríos.

Primeiro.-Incoar expediente para a aprobación de bases e estatutos da Xunta de Compensación a constituír para a execución do polígono H9.10 do Plan Xeral de Ordención Municipal vixente.

Segundo.-Aprobar inicialmente o proxecto de bases e estatutos presentado por Enrique Álvarez Conchado en nome e representación da comisión xestora constituída para estes efectos.

Terceiro.-Ordena-la citación persoal no expediente a aqueles que aparezan como interesados na súa calidade de titulares de bens e dereitos afectados, así como a publicación no Diario Oficial de Galicia do anuncio correspondente segundo modelo oficial que se xunta, facultando a comisión xestora, e no seu nome a Enrique Álvarez Conchado como presidente desta para a súa presentación e dilixenciamento ante o órgano correspondente.

O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 133.4º en relación co 102, ambos da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia (BOE nº 103, do 30 de abril), advertindo ós interesados de que o expediente se encontrará á súa disposición

nas oficinas de xestión do Servicio de Urbanismo, sitas na Avda. da Marina nº 18, entre as 12 e as 14 horas de luns a venres durante o prazo de 20 días a partir da publicación de notificación do acordo que se traslada, onde poderán consultalo e presentar cantas alegacións teñan por conveniente na defensa dos seus dereitos.

A presente publicación producirá tamén os efectos previstos no artigo 59.4º da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, para aqueles supostos de interesados ós que poida serlles practicada a notificación persoal e, en concreto, para os titulares rexistrais no ámbito do polígono que a continuación se relacionan:

-Francisco Vidal Quintián e Antonia Santos Pérez.

-Jaime Díaz Díaz e Araceli Cabanas López.

-Jesús Otero Andrade e Antonia Caramés Barbeito.

-Manuel Veiga Barreiro e Mª Victoria Barbeito Arenas.

-Antonio Conchado Barral e Mª Luz Holgueras Arciniega.

-Ramón Vázquez Tarrío e Rogelia Rodríguez Vázquez.

Francisco Iglesias Ríos e Mª Luisa Segret Moinelo.

-Inmobiliaria Río Monelos, S.L.

-Luis Yordi Catoira e Mª Pilar Núñez Holgueras.

-Jesús Otero Andrade e Antonia Caramés Barbeito.

-Benito García Fariña e Dolores Caramés Barbeito.

A Coruña, 16 de maio de 2000.

O alcalde

P.D.

Salvador Fernández Moreda

PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN

DO POLÍGONO H9.10 (DENOMINACIÓN RÚA MERCED)

PLAN XERAL ORDENACIÓN MUNICIPAL DA CORUÑA

-I-

Estatutos da Xunta de Compensación

do Polígono-H9.10

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1º.-Denominación, natureza e réxime xurídico.

1. Coa denominación de Xunta de Compensación do Polígono-H9.10, prevista polo Plan Xeral de Ordenación Municipal da Coruña, constitúese unha entidade urbanística colaboradora, de natureza administrativa, á que se lle recoñecerá personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para cumpri-los seus fins, desde a súa inscrición no Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

2. A Xunta de Compensación vai estar constituída polos propietarios de terreos afectados que acepten o sistema, polas entidades públicas titulares de bens demaniais ou patrimoniais incluídos no seu ámbito e, se é o caso, polas empresas urbanizadoras que se incorporen a ela.

3. A xunta réxese polos presentes estatutos e polas bases de actuación que os complementan e, no que

non estea disposto nestas normas, polo establecido na lexislación urbanística que resulte aplicable.

Artigo 2º.-Duración.

A Xunta de Compensación estará habilitada para comeza-las súas funcións desde a súa inscrición no Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras e desenvolverá a súa actividade ata que se cumpra totalmente o seu obxecto, excepto se se produce a súa disolución nos termos establecidos nestes estatutos.

Artigo 3º.-Domicilio social.

A xunta terá o seu domicilio social na Coruña, Urbanización Casablanca, avenida da Pasaxe, 45-baixo (oficinas da empresa Álvarez Conchado e Hijos, S.A.). Este domicilio poderá ser modificado por acordo do consello rector, e deberáselle notificar ó concello para a súa posterior anotación no rexistro correspondente.

Artigo 4º.-Ámbito territorial, obxectivo e fins.

1. O ámbito territorial de actuación da xunta é o correspondente ó polígono POL H9.10 do PXOM da Coruña.

2. Os obxectivos primordiais da xunta son: o cumprimento dos deberes de urbanización do polígono, a cesión ó concello dos terreos que correspondan e a distribución equitativa entre os propietarios integrados na mesma dos beneficios e as cargas derivados do plan que se executa na dita xunta.

3. Para a consecución dos obxectivos primordiais, a xunta deberá cumpri-los seguintes fins:

a) A agrupación dos propietarios de terreos afectados que acepten o sistema, das entidades públicas titulares de bens incluídos no ámbito e das empresas urbanizadoras incorporadas a aquela, co fin de que realicen unha actuación conxunta para executa-lo plan urbanístico e distribuír equitativamente as súas cargas e beneficios, mantendo se fose posible a titularidade dos seus bens e dereitos.

b) Redacción e tramitación ante a Administración municipal de toda clase de instrumentos de desenvolvemento do plan, de proxectos de urbanización e de compensación, así como de contratación e execución das obras necesarias para realizalos.

c) A tramitación das actuacións precisas para a inscrición da xunta no Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras; para a expropiación forzosa, en beneficio da xunta, tanto respecto ós propietarios que non se incorporen a ela no seu debido tempo, como respecto ós incorporados que incumpran as súas obrigas; e para o cobro pola vía de constrinximento administrativo das cantidades cargadas á xunta polos asociados.

d) A adquisición, posesión, venda e gravame de toda clase de bens, mobles ou inmobles, por calquera título, mesmo por expropiación forzosa, actuando, neste caso, en calidade de beneficiaria da expropiación.

e) A cesión ó concello dos terreos que correspondan.

f) A adxudicación das parcelas resultantes da xestión ós membros incorporados á xunta, na forma que se determine no proxecto de compensación.

g) A formalización de operacións de crédito, mesmo coa garantía hipotecaria dos terreos achegados e con emisión de títulos, nas condicións establecidas no artigo 154 da Lei hipotecaria.

h) A inscrición no Rexisto da Propiedade do proxecto de compensación.

i) Xestión e defensa dos intereses comúns dos membros da xunta, ante calquera persoa, autoridade e organismo das administracións actuantes, así como ante os órganos da Administración de Xustiza.

j) A disposición con carácter meramente fiduciario dos terreos do polígono para que se cumpran as obrigas urbanísticas.

k) A solicitude e xestión dos beneficios fiscais establecidos, ou que se poidan establecer, en relación coa actividade que desenvolva.

l) O exercicio de cantos dereitos e actividades lle correspondan segundo a lexislación vixente.

4. No suposto da alínea c) do parágrafo anterior, a administración urbanística que actúa tramitará a expropiación forzosa e a beneficiaria desta será a Xunta de Compensación.

5. Os terreos expropiados adxudicaráselles ós membros da Xunta de Compensación, no proxecto de compensación, proporcionalmente ás cotas que lles correspondan, agás que a asemblea xeral resolva a aplicación doutro criterio.

Artigo 5º.-Control administrativo.

1. A Xunta de Compensación actúa baixo control administrativo do Concello da Coruña.

2. No exercicio desta función de control correspóndelle ó concello a adopción dos actos e acordos que lle atribúe a lexislación urbanística vixente, en particular:

a) Dar audiencia ós propietarios non promotores da xunta para que formulen observacións sobre os estatutos e as bases de compensación e para que se poidan incorporar a esta. E dar tamén audiencia ós promotores para que contesten as alegacións dos primeiros.

b) A aprobación dos estatutos, das bases de actuación e das modificacións que a xunta acorde.

c) A designación dun representante na Xunta de Compensación.

d) Aprobación da constitución da xunta e remisión do acordo e da escritura de constitución ó Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras para a súa inscrición.

e) O exercicio da expropiación forzosa, en beneficio da Xunta de Compensación, dos terreos dos propietarios non incorporados a esta ou que incumpran as súas obrigas, cando estes estatutos, as bases ou as disposicións legais teñan prevista a expropiación por tal incumprimento.

f) Utilización da vía de constrinximento para cobrarlle-las cantidades debidas a calquera dos membros da xunta.

g) Resolución dos recursos que se interpoñan contra acordos da xunta.

Artigo 6º.-Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

1. O acordo aprobatorio da constitución da Xunta de Compensación inscribirase no Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

2. Tamén deberán constar no mesmo rexistro os nomeamentos e cesamentos das persoas que compoñen o consello rector e a incorporación de empresas urbanizadoras, así como as modificacións que, se é o caso, se produzan nos estatutos.

Capítulo II

Socios e constitución da xunta

Artigo 7º.-Actuacións preparatorias.

Os propietarios interesados en promove-lo proceso de execución, que representen unha superficie superior ó cincuenta por cento da que lle corresponda ó polígono, presentarán os proxectos de estatutos e as bases no concello para a súa tramitación.

Artigo 8º.-Incorporación á xunta de propietarios.

1. A xunta está composta polas persoas físicas ou xurídicas propietarias dos terreos comprendidos na área que, voluntariamente, se incorporaron a ela.

2. Durante o proceso de tramitación de estatutos e bases, os propietarios interesados poderán dirixirse ó concello para solicita-la súa incorporación á xunta.

3. Despois da aprobación definitiva dos estatutos e bases, o concello notificarálle-lo acordo correspondente ós propietarios afectados, e indicaralles a aqueles propietarios que non solicitasen a súa incorporación, que poderán facelo, se o desexan, no prazo dun mes desde a notificación, e coa advertencia da expropiación ou ocupación dos seus terreos, de acordo co previsto no artigo 134 da Lei do solo de Galicia.

4. Os propietarios ou interesados que non concorran ó outorgamento da escritura de constitución poderán consenti-la súa incorporación mediante escritura de adhesión, que terá que outorgarse no prazo de quince días hábiles contados a partir da data de outorgamento da anterior.

5. Ós propietarios que non formalicen a súa incorporación na forma e prazo expresados, aplicaráselle-lo réxime previsto no artigo 134 da Lei do solo de Galicia.

Artigo 9º.-Constitución.

1. O Concello convocará a tódolos propietarios para a constitución da entidade mediante unha notificación certificada, cunha antelación mínima de dez (10) días hábiles á data prevista.

2. A constitución farase mediante unha escritura pública na que deberán constar:

-Ca relación de propietarios e, se é o caso, empresas urbanizadoras,

-Ca relación e descrición dos predios dos que son titulares,

-Co acordo de constitución,

-Cas persoas designadas para ocupar cargos no consello rector.

3. Trasladarase ó concello unha copia autorizada da escritura de constitución e este adoptará, se procede, acordo aprobatorio e elevará o acordo municipal e a copia das escrituras ó Rexistro de Entidades Urbanísticas.

Artigo 10º.-Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. Poderán incorporarse á xunta empresas urbanizadoras que proporcionen, en todo ou en parte, os recursos necesarios para a urbanización.

2. A incorporación poderá instrumentalizarse no momento no que se proceda á adxudicación das obras de urbanización. Cumprirá, ademais, que as empresas urbanizadoras incorporadas garantan a súa xestión na forma e contía que a asemblea determine, se é o caso.

3. Para a valoración das achegas da empresa urbanizadora terase en conta o sinalado nas bases de actuación.

Artigo 11º.-Titularidades especiais.

1. Cando os predios pertenzan a menores ou discapacitados, formarán parte da xunta os seus representantes legais e a xunta poderá dispoñer de tales predios, sen estar suxeita a limitacións de carácter civil.

2. No caso de existir cotitularidade sobre un predio ou dereito, os cotitulares terán que designar unha persoa para o exercicio das súas facultades como asociado, e os devanditos titulares responderán solidariamente fronte á entidade de cantas obrigas dimanen da súa condición. Se non designase representante no prazo que para o efecto sinale a xunta, será nomeado por esta coa aprobación municipal.

3. No caso de que algún predio sexa propiedade dunha persoa e calquera outra teña dereito real limitativo do dominio sobre este, ou, no caso da existencia de arrendamento, a calidade de socio corresponderalle ó propietario, sen prexuízo de que ó titular do dereito real ou persoal lle recoñezan os dereitos que lle correspondan.

4. No caso de discrepancia ou litixio sobre a titularidade dun terreo ou parte del, a propiedade do mesmo ou da porción afectada cualificarase como litixiosa e asumirá o Concello da Coruña a representación dos dereitos e intereses desa titularidade para os efectos da tramitación do expediente e ata que os tribunais ordinarios dicten unha resolución definitiva.

Artigo 12º.-Transmisión de bens e dereitos.

1. A incorporación dos propietarios á xunta non implica a transmisión a esta da propiedade dos inmobles; neste caso, a xunta actuará como fiduciaria con poder de disposición.

2. Os membros da xunta poderán allea-los seus terreos e a correlativa cota de participación na xunta, coas seguintes condicións e efectos:

a) O transmitente notificaralle de xeito veraz á xunta as circunstancias do adquirente e as condicións da transmisión para os efectos da necesaria constancia.

b) O adquirente, por calquera clase de título, queda subrogado, a partir do momento da transmisión, nos dereitos e obrigas vinculados á participación alleada, mesmo os que estean pendentes de materialización. Disto fará expresa mención co título de transmisión.

c) A condición de socio é inseparable da propiedade dos terreos correspondentes.

Capítulo III

Dereitos e obrigas dos membros da xunta

Artigo 13º.-Dereitos dos socios.

1. Serán dereitos dos socios:

a) Exerce-las facultades dominicais sobre os predios da súa propiedade achegados, coas limitacións derivadas da afectación daqueles ó cumprimento das obri

gas inherentes ó sistema de compensación e dos actos de disposición ou administración efectuados pola xunta no exercicio das súas facultades fiduciarias.

b) Recibi-los terreos que como resultado da aplicación do sistema lles correspondan e as diferencias de adxudicación en metálico ou, se é o caso, a indemnización en metálico substitutiva destes.

c) Participar no repartimento de beneficios e cargas derivados do plan que se executa e no patrimonio resultante da liquidación, en proporción ás súas respectivas cotas.

d) Asistir, en persoa ou por medio de representante, ás sesións da asemblea xeral, emitindo o seu voto conforme a proporcionalidade derivada da súa cota de participación.

e) Coñece-las actuacións dos órganos de goberno da xunta, mediante os informes e contas rendidas por estes ante a asemblea xeral.

f) Interpoñe-los recursos que procedan contra os acordos adoptados polos órganos de goberno.

2. Para o exercicio dos seus dereitos, os membros da xunta terán que acomodarse ó sinalado nos estatutos e acordos da entidade e poderaselles esixir que se atopen ó día no pagamento das cotas, sen prexuízo dos recursos que para o efecto puidesen interpoñer.

Artigo 14º.-Obrigas dos socios.

a) Poñer á disposición dos órganos de goberno da xunta os documentos acreditativos da súa titularidade e, se é o caso, indica-las circunstancias dos titulares de dereitos reais ou persoais, con expresión da natureza e contía das cargas e gravames.

b) Sinalar un domicilio para os efectos de notificacións, comunicándolle á xunta os cambios deste.

c) Cumpri-los acordos adoptados polos órganos de goberno da xunta, sen prexuízo da posibilidade de interpoñe-los correspondentes recursos.

d) Satisfacer puntualmente as cantidades establecidas polos órganos de goberno, de forma proporcional ó valor da súa participación e nos prazos establecidos.

e) Notificarlle á xunta as transmisións ou actos de gravame dos terreos da súa propiedade.

f) Regulariza-la titularidade e situación rexistral dos terreos achegados, dentro dos prazos que sinale o consello rector.

g) Permiti-la ocupación dos seus predios para a execución das obras de urbanización, depósito de materiais e instalacións complementarias.

2. Os dereitos e obrigas dos socios poderanse exercer persoalmente ou por medio de representantes designados para o efecto.

Capítulo IV

Órganos de goberno e administración

Artigo 15º.-Enumeración.

1. Os órganos de goberno e administración da Xunta de Compensación son a asemblea xeral e o consello rector.

2. O presidente e secretario do consello rector tamén o serán da asemblea xeral.

3. Tódolos socios, mesmo os ausentes e os disidentes, quedan sometidos ós acordos validamente adoptados polos órganos de goberno, dentro das súas respectivas atribucións.

Artigo 16º.-Funcionamento da asemblea xeral.

1. A asemblea xeral é o órgano supremo de decisión da Xunta de Compensación e dela participan tódolos asociados.

2. A primeira reunión terá carácter constituínte e convocarana os promotores dentro do prazo sinalado polo concello para o outorgamento da escritura de constitución.

3. Reunirase en forma ordinaria, polo menos, dúas veces ó ano; unha, dentro dos tres primeiros meses de cada exercicio (que coincidirá co ano natural), para aproba-la memoria, contas e balance do exercicio anterior; e a outra, nos tres últimos meses de cada exercicio, para aproba-lo orzamento do ano seguinte. Se non se aprobara, prorrogarase o do exercicio anterior.

4. Toda reunión da asemblea xeral que non sexa unha das sinaladas no parágrafo anterior terá carácter extraordinario.

5. A asemblea xeral extraordinaria reunirase cando o decida o seu presidente ou o consello rector, por iniciativa propia ou pola proposta dos socios que presenten, polo menos, o trinta por cento (30%) das cotas, e indicaranse na proposta os asuntos que se van tratar. Se o presidente ou o consello non convocan a asemblea dentro dos quince días seguintes ó da solicitude, os interesados poderanse dirixir ó concello para que sexa este quen a convoque. Entre a convocatoria e a realización da sesión non poderá transcorrer máis dun mes.

6. As reunións da asemblea, ordinaria ou extraordinaria, convocaraas o presidente mediante carta con certificación de recibimento, remitida ós socios da xunta, polo menos tres días antes da data sinalada. A convocatoria sinalará o lugar, o día e a hora da reunión, en primeira e segunda convocatoria, e os asuntos incluídos na orde do día. Entre a primeira e a segunda reunión deberá mediar, polo menos, un prazo de trinta minutos.

Malia o disposto no parágrafo anterior, a asemblea xeral entenderase convocada e quedará validamente constituída para tratar de calquera asunto da súa competencia, sempre que se atopen presentes tódolos seus membros e así o acorden por unanimidade, sen que se precise, neste caso, unha convocatoria previa.

7. A asemblea xeral quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando concorran a ela, en persoa ou representados, socios cunhas cotas de participación que representen, polo menos, o cincuenta por cento do total. En segunda convocatoria será válida a constitución da asemblea independentemente do número de socios que concorran a esta, sempre que estea presente, ademais do presidente e do secretario ou quen legalmente os substitúan, un socio.

8. Os acordos adoptaránse por maioría simple de cotas de participación, excepto o de aprobación do proxecto de compensación, que requirirá o voto favorable de socios que teñan unhas cotas de participación que representen as dúas terceiras partes do total.

9. Os acordos serán inmediatamente executivos, sen prexuízo dos recursos e accións que se interpoñan contra eles.

Artigo 17º.-Actas.

1. De cada reunión da asemblea xeral o secretario levantará unha acta, que se poderá aprobar na mesma reunión ou na seguinte que se vaia realizar coa decisión do presidente e indicaranse nela os acordos adoptados, o resultado das votacións efectuadas e, se é o caso, as intervencións, das que se lle entregue texto escrito á mesa.

2. As actas figurarán no libro correspondente, debidamente dilixenciado, e serán asinadas polo presidente e o secretario.

3. Por requirimento dos membros que estean ó día das súas obrigas ou dos órganos urbanísticos o secretario deberá, co visto e prace do presidente, expedir certificacións do contido do libro de actas.

Artigo 18º.-Atribucións da asemblea xeral.

Son atribucións da asemblea xeral:

a) A designación e cesamento dos membros do consello rector, a aprobación do orzamento de cada exercicio e das contas deste.

b) A modificación dos estatutos, sen prexuízo da necesaria aprobación posterior polo concello.

c) A imposición de derramas extraordinarias para atende-los gastos non previstos no orzamento anual ou as insuficiencias temporais de tesourería.

d) A realización de toda clase de actos de dominio tales como adquirir, allear e gravar toda clase de bens e dereitos; e constituír, modificar ou cancelar dereitos reais impostos sobre os bens ou dereitos pertencentes á xunta.

e) A aprobación de plans ou proxectos urbanísticos ou constructivos para sometelos á correspondente tramitación administrativa.

f) A formalización de créditos e a emisión de títulos, prestando garantía hipotecaria cos terreos integrados na xunta.

g) A resolución procedente para a incorporación á xunta de empresas urbanizadoras, sinalando a cota ou cotas de participación e a correlativa modificación das asignadas inicialmente ós socios propietarios.

h) A prestación das garantías que esixa a Administración urbanística.

i) A disolución e liquidación da Xunta de Compensación ; e

j) En xeral, cantas sexan precisas para a xestión común.

Artigo 19º.-Do consello rector.

1. O consello rector é o órgano permanente de goberno e administración da xunta para o exercicio de cantas funcións non estean expresamente reservadas á asemblea polos presentes estatutos ou por acordo expreso desta.

2. Son funcións específicas do consello rector:

a) Executa-los acordos da asemblea xeral.

b) A proposición de acordos á asemblea xeral.

c) Administra-los fondos da xunta, para o que poderá abrir, manter e pechar conta corrente, de aforro e de crédito en institucións financeiras, ingresando e retirando fondos delas cando lle conveña; facer e esixir pagamentos, cobros e liquidacións, calquera que sexa a súa causa xurídica e a persoa ou entidade obrigada; librar, endosar, avalar e descontar letras de cambio; e, en xeral, realizar toda clase de actos e contratos en beneficio dos intereses da xunta.

d) Elevar proposta á asemblea xeral das achegas económicas que teñen que realiza-los socios da xunta, facéndoas figurar no orzamento anual ordinario, así como das derramas extraordinarias que sexan necesarias. Cando a asemblea acorde as derramas ordinarias e extraordinarias, o consello establecerá a forma e prazos de pagamento no que se terán que satisfacer, e procederá contra os socios morosos.

e) Solicitar dos órganos urbanísticos competentes o exercicio das potestades públicas, en beneficio dos intereses da xunta, para proceder á expropiación dos predios con propietarios non integrados na Xunta de Compensación ou que estean en descuberto das súas obrigas para con ela ou para proceder, se é o caso, pola vía de constrinximento administrativo contra estes últimos.

f) Adxudicar e contrata-las obras de urbanización derivadas dos proxectos previamente aprobados na asemblea xeral. En todo caso, o procedemento de contratación das obras de urbanización caracterizarase polos principios de transparencia, publicidade e concorrencia.

g) Exercer cantas facultades delegue nel a asemblea xeral de entre as asignadas como atribucións desta. Non serán delegables a designación dos membros do consello rector, aprobación do orzamento, nin a censura de contas.

h) Nomear e releva-lo persoal necesario para a xestión da xunta.

3. O consello rector estará composto por cinco membros e o secretario:

a) Presidente, vicepresidente e secretario, designados pola asemblea xeral.

b) Tres vocais, un dos cales será o representante do concello e outro dos propietarios minoritarios.

4. As designacións terán que recaer necesariamente en persoas físicas. O nomeamento efectuarase por dous anos, e poderase proceder á súa reelección por períodos iguais, por acordo expreso da asemblea xeral. No caso de falecemento, renuncia ou acordo de cesamento dun ou máis membros, o propio consello poderá designa-los que teñan que substituílos ata a súa renovación regulamentaria.

5. O consello rector determinará o seu propio réxime de actuación, sesións, acordos e actas. En calquera caso, os acordos do consello rector adoptaranse por maioría dos seus membros.

Artigo 20º.-Do presidente, vicepresidente e secretario.

1. O presidente é o representante legal, xudicial e extraxudicial, da Xunta de Compensación e dos seus órganos de goberno e pode outorgar poderes para o

exercicio da devandita representación. Correspóndelle ó presidente:

a) Convocar, presidir, suspender e levanta-las sesións da asemblea xeral e do consello rector.

b) Fixa-la orde do día, dirixi-las deliberacións e decidi-los empates con voto de calidade, executar e facer cumpri-los acordos da asemblea e do consello rector, autoriza-las súas actas, certificados e cantos documentos o requiran.

c) Exercer, segundo o consello rector determine, calquera actividade bancaria que esixa o funcionamento da xunta.

d) En xeral, exercer cantas funcións deriven do seu cargo, ou lle delegue a asemblea xeral ou o consello rector.

A asemblea xeral designará o presidente e o seu nomeamento terá a duración prevista no artigo 19º. Este poderá ser reelixido indefinidamente.

2. O vicepresidente, que será nomeado do mesmo xeito e polo mesmo período que o presidente, substituirá o presidente nos casos de vacante, ausencia, delegación ou enfermidade ou imposibilidade.

3. O secretario, que será nomeado do mesmo xeito có presidente, é a persoa que dá fe pública da xunta. As súas funcións son:

a) Asistir ás reunións da asemblea xeral e do consello rector.

b) Redacta-la acta das sesións que realicen a asemblea xeral e o consello rector, transcribíndoas ó libro de actas correspondente.

c) Expedir, por pedimento de parte, certificados destas, co visto e prace do presidente.

d) Levar un libro-rexistro no que se relacionarán os socios integrantes da Xunta de Compensación, con expresión das súas circunstancias persoais, domicilio, data de incorporación, predios dos que son titulares e cantos datos complementarios se consideren procedentes.

e) Notificarlles a tódolos membros da xunta, cando proceda pola súa natureza ou entidade, os acordos da asemblea xeral e do consello rector e, se é o caso, ós órganos urbanísticos competentes.

O cargo de secretario poderáselle atribuír a unha persoa que non sexa membro da xunta, e, nese caso, terá voz pero non dereito de voto nas reunións que se realicen. No caso de vacante, ausencia ou enfermidade, o cargo desempeñarao un membro do consello rector, que designará o seu presidente.

Capítulo V

Réxime económico e xurídico

Artigo 21º.-Patrimonio.

O patrimonio da xunta compoñerano os bens e dereitos que, por calquera título, adquira esta.

Artigo 22º.-Ingresos e gastos.

1. Serán ingresos da Xunta de Compensación:

a) As achegas iniciais dos socios.

b) As cantidades satisfeitas polos socios, con carácter ordinario ou extraordinario.

c) As subvencións e doazóns que se obteñan.

d) Os productos dos alleamentos de bens dos que sexa titular a xunta.

e) As rendas e productos do seu patrimonio.

f) As participacións e ingresos que procedan de convenios con outras entidades e organismos para a realización de fins urbanísticos.

2. Serán gastos da Xunta de Compensación os de:

a) Xestión da actuación urbanística.

b) Execución das obras de urbanización e, se é o caso, de edificación.

c) Aboamento de honorarios profesionais, administrativos, de gardería, vixilancia, etc., que se produzan.

d) Indemnizacións por expropiacións de bens e dereitos, cando a xunta fose beneficiaria da expropiación.

e) Tódolos que esixa o cumprimento do obxecto social da xunta.

Artigo 23º.-Achegas dos socios.

1. Cando a asemblea xeral sinale as achegas que, con carácter ordinario ou extraordinario, deban efectua-los socios, o consello rector definirá o xeito e condicións de pagamento destas. A contía de tales achegas será proporcional ás cotas que se lle atribúan a cada socio.

2. A menos que se acorde o contrario, o ingreso das cantidades que os socios deben satisfacer realizarase na conta bancaria designada para o efecto, dentro do mes seguinte á data de notificación do acordo do consello rector que require o pagamento. Cando venza o prazo de pagamento en período voluntario, a débeda será recargada nun dez por cento, en resarcimento de danos e perdas e producirá, desde este momento ata o do seu pagamento, xuros ó tipo do legal do diñeiro, máis dous puntos. Cando venza o prazo de pagamento voluntario, o consello rector procederá a solicitar do concello o cobro da débeda pola vía de constrinximento administrativo ou a expropiación dos terreos do socio moroso.

Artigo 24º.-Interpretación dos estatutos.

A interpretación dos presentes estatutos correspóndelles ós órganos de goberno da xunta.

Artigo 25º.-Impugnación de acordos.

1. Os acordos dos órganos da xunta son inmediatamente executivos e non se suspenderán pola súa impugnación, excepto se así o acorda o órgano que deba resolve-lo recurso.

2. Os acordos da asemblea poderán ser impugnados ante o Concello da Coruña, mediante a interposición do correspondente recurso, que se deberá presentar no prazo máximo de quince días desde a súa notificación.

No suposto dos acordos adoptados polo consello rector, o prazo computarase desde a data do seu coñecemento polo interesado ou desde o momento no que se lle dea conta á asemblea xeral. Os acordos do consello rector poderanse impugnar no prazo de 15 días desde a súa notificación ante a asemblea xeral, que deberá resolver no prazo de tres meses, e, unha vez transcorrido este prazo, entenderase desestimada a impugnación.

3. Non estarán lexitimados para a impugnación destes acordos os que votasen a favor, por si mesmos ou por medio de representantes.

Capítulo VI

Disolución e liquidación

Artigo 26º.-Disolución.

1. A Xunta de Compensación disolverase polas seguintes causas:

a) Cumprimento de fins sociais.

b) Acordo da asemblea xeral, adoptado co voto favorable de socios que representen o cincuenta por cento das cotas de adxudicación. Os socios, por subrogación, quedarán obrigados ó cumprimento das obrigas contraídas pola xunta e suxeitos ás responsabilidades subsidiarias que procedan.

2. O acordo de disolución requirirá a aprobación do concello e o cumprimento do disposto para o efecto na normativa urbanística.

Artigo 27º.-Liquidación.

Cando se extinga a personalidade xurídica terá lugar a liquidación da xunta, do seguinte xeito:

1. O consello rector procederá á liquidación seguindo as instruccións que a asemblea xeral dicte para o efecto.

2. O patrimonio que poida quedar en terreos, dereitos ou metálico, distribuirase entre os asociados en proporción ás súas respectivas cotas de adxudicación na entidade.

-II-

Bases de actuación da Xunta de Compensación

Base 1ª.-Ámbito territorial e finalidade.

1. As presentes bases de actuación aplícanselle á Xunta de Compensación do polígono incluído no PXOM da Coruña coa denominación rúa Merced POL-H9.10, solo urbano consolidado, coa delimitación que figura no devandito documento entre as rúas da Merced e de Antonio Ríos.

2. A finalidade destas bases é regulamenta-la incorporación á Xunta de Compensación dos propietarios de terreos situados no ámbito da actuación, a valoración das súas achegas, a expropiación se é o caso, a cesión dos terreos ó concello, a repartición das cargas e beneficios derivados do plan que se executa e o establecemento de criterios para a asignación das parcelas resultantes, a execución da urbanización e demais puntos relativos á elaboración do proxecto de compensación.

Base 2ª.-Normativa aplicable e obrigatoriedade.

1. A compensación no ámbito do polígono rexerase polo disposto nas presentes bases e, o non previsto nelas, polo establecido nos artigos 133 a 138 da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia e 157 a 185 do Regulamento de xestión urbanística e demais disposicións de aplicación.

2. Unha vez que o Concello da Coruña aprobe estas bases, os propietarios incorporados á Xunta de Compensación e, se é o caso, as empresas urbanizadoras, estarán obrigados a cumprilas.

3. Toda modificación das presentes bases deberá ser aprobada en asemblea xeral extraordinaria co voto favorable de polo menos o 50 % das cotas de participación respecto do total do ámbito, sempre e cando á súa vez supoña polo menos o 75 por cento de cotas de participación das incorporadas á Xunta de Com

pensación. A toda modificación daráselle o trámite previsto nos artigos 161 e 162 do Regulamento de xestión urbanística.

As bases modificadas someteranse á tramitación e aprobación da Administración urbanística que actúe. Non obstante, se o acordo de modificación fose adoptado por unanimidade dos membros da xunta e afectase á simple distribución dos beneficios e cargas entre eles, será válido sen necesidade de tramitación, pero ambas circunstancias deberán xustificarse coa comunicación que de tal modificación se lle faga ó concello.

Base 3ª.-Valoración de predios achegados.

1. Os dereitos e deberes dos propietarios determínanse en proporción ás súas respectivas cotas de participación.

2. Se se teñen en conta as características do polígono, a cota de participación establécese en función da superficie dos predios e a súa concreta situación, destino e aproveitamento en altura, e serán as que resulten da aplicación dos coeficientes de ponderación seguintes: 0, para o VL-POL-H9.10; 1 para a parte do soar coa fachada que dá na rúa Antonio Ríos; e 1,60 para a parte do soar coa fachada que dá na rúa da Merced, sen prexuízo da incorporación de empresas urbanizadoras, se é o caso.

3. No suposto de discrepancia sobre a propiedade dun terreo, parte del ou das súas estremas, a propiedade do terreo ou porción afectada considerarase litixiosa e o Concello da Coruña asumirá a representación dos dereitos e xuros desta titularidade para efectos da tramitación do expediente e ata que os tribunais ordinarios dicten unha resolución definitiva.

Base 4ª.-Predios para expropiar e a súa valoración.

1. A Xunta de Compensación será beneficiaria das expropiacións que realice o Concello da Coruña respecto das propiedades non incorporadas á xunta nos prazos establecidos para o efecto, ou por incumprimento por parte dos membros incorporados das súas obrigas legais ou estatutarias.

2. As expropiacións tramitaranse en principio a través do procedemento de taxación conxunta que regulan os artigos 145 e seguintes da Lei do solo de Galicia e 202 e seguintes do Regulamento de xestión urbanística; e alternativamente, cando resulte máis conveniente, axustaranse ó procedemento establecido na lexislación vixente que sexa aplicable. En todo caso, os terreos valoraranse segundo os criterios establecidos pola lexislación urbanística.

Base 5ª.-Criterios de valoración das edificacións, obras, plantacións e instalacións existentes que se declaren incompatibles coa ordenación.

1. As edificacións, obras, plantacións, instalacións e outros elementos existentes sobre os predios achegados non se considerarán como valores achegados para os efectos de determina-la cota de participación. Pero, na medida en que resulten incompatibles coa ordenación proposta serán valorados e os propietarios van ser indemnizados polo seu importe, o que se incluirá nos gastos de urbanización.

2. As edificacións e instalacións taxaranse tendo en conta a valoración dos materiais e o seu posible valor arquitectónico, con deducción dunha porcentaxe por estado de vida do inmoble ou por estado de con

servación da obra ou construcción; todo isto conforme as regras de valoración establecidas pola normativa vixente.

Base 6ª.-Tratamento dos predios en que existan edificacións que se consideren compatibles coa ordenación resultante

As edificacións preexistentes que se declaren compatibles co plan seranlle adxudicadas ó propietario orixinal no proxecto de compensación; deste xeito, producirase a regularización da parcela de acordo cos criterios resultantes destas bases e coa determinación das compensacións económicas que procedan.

Base 7ª.-Extinción ou transformación de dereitos e cargas.

1. Cando non se dea a subrogación real, o acordo aprobatorio do proxecto de compensación producirá a extinción dos dereitos reais e cargas constituídas sobre o predio achegado. A indemnización correspondente, cun importe que se fixará no mencionado acordo, será por conta do propietario que a achegue.

2. Nos supostos de subrogación real, se existisen dereitos reais ou cargas que se consideren incompatibles co plan, o acordo aprobatorio do proxecto de compensación declarará a súa extinción e fixará a indemnización correspondente por conta do propietario respectivo.

3. Se existe subrogación real e compatibilidade co plan urbanístico, se a situación e características do novo predio fosen incompatibles coa subsistencia dos dereitos reais ou cargas que deberían ter recaído sobre elas, as persoas ás que favorecesen estes dereitos poderán obte-la súa transformación nun dereito de crédito con garantía hipotecaria sobre o novo predio na contía en que a carga fose valorada. O rexistrador da propiedade que aprecie tal incompatibilidade farao constar así no asento respectivo.

4. En defecto de acordo entre as partes interesadas, calquera delas poderá acudir ó xulgado competente da orde civil para obter unha resolución declarativa de compatibilidade ou incompatibilidade e, neste último caso, para fixa-la valoración da carga e a constitución da mencionada garantía hipotecaria.

5. Non obstante o disposto nas alíneas 1 e 2, as indemnizacións pola extinción de servidume prediais ou dereitos de arrendamento incompatibles co plan ou a súa execución consideraranse gastos de urbanización e corresponderalles ós propietarios, en proporción ás respectivas cotas.

Base 8ª.-Criterios de valoración de achegas de empresas urbanizadoras.

1. A valoración da achega de empresas urbanizadoras efectuarase tendo en conta o custo do proxecto de urbanización ou das partidas deste que vaia financiar e/ou executar en relación co valor do solo da área.

2. Esta valoración inicial revisarase en función das certificacións de obra e a valoración final quedará pendente da liquidación definitiva que se produza.

3. A participación da empresa diminuirá a dos membros propietarios, na medida en que así resulte da cota de participación asignada á empresa.

Base 9ª.-Contratación das obras de urbanización.

1. As empresas incorporadas á Xunta de Compensación poderán realiza-la execución das obras de urbanización.

2. O consello rector, seguindo o criterio establecido pola asemblea para a elección do contratista, determinará a empresa que vai realiza-la execución. Este procedemento de selección estará presidido, en todo caso, polos principios de transparencia e publicidade.

Base 10ª.-Expropiación por incumprimento de obrigas.

1. Con independencia das expropiacións referidas ós propietarios de terreos que resolvan non se incorporaren á Xunta de Compensación, procederá tamén a expropiación no suposto de que os membros incorporados non cumpran as súas obrigas legais e estatutarias.

2. Respecto do procedemento expropiatorio, actuarase conforme o disposto pola normativa vixente.

Base 11ª.-Alleamento e gravame de terreos pola xunta.

1. A xunta poderá reservarse parcelas no proxecto de compensación para allealas directamente, co fin de sufraga-los gastos previstos de urbanización.

2. Co mesmo fin, a xunta poderá concertar créditos con garantía hipotecaria dos predios pertencentes ós propietarios membros. Se se emitisen títulos, cumprirase o disposto nos artigos 154 e concordantes da Lei hipotecaria para a constitución da hipoteca en garantía dos transmisibles por endoso ou ó portador.

3. A realización dos actos sinalados nos números anteriores será competencia da asemblea xeral.

4. No suposto de venda de parcelas, as obrigas do adquirente respecto dos gastos de urbanización determinaranse de forma expresa no documento de compravenda.

Base 12ª.-Responsabilidade da Xunta de Compensación.

1. A Xunta de Compensación será directamente responsable fronte ó concello, da execución do plan no polígono.

2. Para determina-lo contido das obrigas dos membros da xunta teranse en conta as esixencias legais de carácter xeral e as determinacións derivadas do plan que se vai aplicar.

3. A xunta será tamén responsable ante cada un dos membros do dano patrimonial que puidesen experimentar pola súa actuación.

Base 13ª.-Afección dos terreos

1. Os terreos incorporados á xunta quedan suxeitos ó cumprimento das obrigas inherentes ó sistema, o que se fará constar no Rexistro da Propiedade.

2. Os predios resultantes quedarán suxeitos, con carga de carácter real, ó pagamento dos custos de execución da actuación, na proporción que lles corresponda. Esta afectación quedará cancelada cando, por instancia do titular se achegue unha certificación municipal na que se exprese a recepción da obra de urbanización e unha certificación da xunta na que se acredite que se cumpriron as obrigas correspondentes.

3. Esta afección poderá ser substituída pola previsión no proxecto de compensación de que a obriga de urbanizar se asegurou mediante outro tipo de garantías admitidas pola lexislación urbanística aplicable; de acordo co establecido no artigo 19.3º do Real decreto 1093/1997, do 4 de xullo, polo que se aproban as normas complementarias ó regulamento para a execución da Lei hipotecaria sobre inscrición no Rexistro da Propiedade de actos de natureza urbanística.

Base 14ª.-Valoración das parcelas resultantes.

1. Toda a superficie que, de acordo co plan, sexa susceptible de propiedade privada, aínda que non sexa edificable, deberá ser obxecto de adxudicación ós propietarios incorporados á xunta no proxecto de compensación.

2. Os predios resultantes valoraranse exclusivamente de acordo coa edificabilidade en metros cadrados que lles corresponda.

Base 15ª.-Regras para a adxudicación dos predios resultantes.

1. Os propietarios incorporados á Xunta de Compensación, o concello, se é o caso, e, se procedese, as empresas urbanizadoras, teñen dereito á adxudicación en propiedade dos predios resultantes. O dereito dos socios será o correspondente á súa cota de participación, tendo en conta os coeficientes de ponderación sinalados nestas bases.

2. Para estes fins, procurarase, na medida en que sexa posible, a adxudicación de predios independentes a cada propietario. Sen embargo, cando a escasa contía dos dereitos dalgúns deles non o permita, adxudicaranse en pro indiviso.

3. Se a contía do dereito dalgún propietario non alcanzase o quince por cento da parcela mínima edificable, a xunta poderá substituí-la adxudicación por unha indemnización en metálico.

4. En todo caso, as diferencias de adxudicación serán obxecto de compensación económica entre os partícipes. Para estes efectos, a Xunta de Compensación establecerá o valor correspondente ó metro cadrado de edificabilidade.

5. Non poderán adxudicarse como predios independentes superficies inferiores á parcela mínima ou que non reúnan a configuración e características axeitadas para a súa edificación conforme o plan.

6. Procurarase que os predios adxudicados estean situados nun lugar próximo ó das antigas propiedades dos mesmos titulares.

7. Os terreos que conforme o plan que se executa deban ser obxecto de cesión gratuíta ó concello, seranlle adxudicados directamente a este no proxecto de compensación.

8. O concello poderá transmitirlles ós propietarios de terreos incluídos neste polígono, coa previa conformidade destes e polo prezo resultante do seu valor urbanístico, a edificabilidade que lle corresponda nel, no suposto de que entenda que non se axeita ós fins do patrimonio municipal do solo. Neste caso, se o acordo co concello é anterior á aprobación do proxecto de compensación, este será elaborado tendo en conta esta circunstancia.

Base 16ª.-Regras para a distribución de beneficios e perdas.

A distribución de beneficios e perdas resultantes da actuación da Xunta de Compensación farase tendo en conta as respectivas cotas de participación dos seus membros.

Base 17ª.-Proxecto de compensación.

1. De acordo cos criterios establecidos nestas bases, a xunta formulará un proxecto de compensación que conterá as seguintes determinacións:

a) Memoria xustificativa das solucións que se adoptan.

b) Descrición dos predios de orixe, segundo os títulos achegados, coas correccións procedentes en función da realidade física dos terreos incorporados. Expresaranse as cargas e gravames, condicións e demais dereitos que lles afecten; o respectivo propietario, a contía do seu dereito no proxecto de compensación e o criterio utilizado para definilo e cuantificalo.

c) Descrición e valoración das edificacións, plantacións, obras e instalacións existentes, ben sexan compatibles ou incompatibles coa ordenación resultante dos documentos do plan, de acordo cos criterios expresados nas bases quinta e sexta.

d) Descrición dos predios resultantes, incluíndo, se é o caso, os que se lle deban atribuir ó concello como adxudicatario do aproveitamento que lle corresponda; titulares a quen se lle adxudiquen e concepto en que o fosen. Expresarase respecto de cada predio: a superficie, o uso ó que estea destinado, as condicións de edificación, así como as cargas e gravames, condicións, substitucións e demais dereitos que lles afecten, por non ser incompatibles co plan, e o aproveitamento urbanístico que a cada predio lle corresponda.

e) Localización, se é o caso, dos terreos dotacionais de cesión obrigatoria.

f) Superficies ou parcelas que a propia xunta se reserve, se é o caso, para allealas directamente co fin de sufraga-los gastos previstos de urbanización.

g) Compensacións en metálico, se fosen procedentes por diferencias de adxudicación.

h) Determinación dos custos de urbanización, con expresión da participación de cada un dos predios adxudicados nestes, custos ós que os predios quedan gravados con carga real.

i) Condicións de incorporación da empresa urbanizadora.

j) Conta de liquidación provisional.

2. O proxecto de compensación someterase, logo da audiencia de tódolos afectados polo prazo dun mes, á aprobación da asemblea xeral, e o correspondente acordo deberase adoptar por maioría dos dous tercios das cotas de participación. Posteriormente, o proxecto someterase á aprobación definitiva do concello. Para esta tramitación aplicarase, en canto sexa posible, o procedemento abreviado establecido no artigo 137 da Lei do solo de Galicia.

3. Unha vez aprobado definitivamente o proxecto de compensación, o concello procederá a outorgar escritura pública ou a expedir certificación coas

solemnidades e requisitos legais e co contido esixido polos artigos 6 e 7 do Real decreto 1093/1997, do 4 de xullo, polo que se aproban as normas complementarias ó regulamento para a execución da Lei hipotecaria sobre inscrición no Rexistro da Propiedade de actos de natureza urbanística. A escritura pública ou o documento administrativo será inscrito no Rexistro da Propiedade.

4. Este acordo de aprobación definitiva producirá, se é o caso, a cesión de dereito ó concello, en pleno dominio e libre de cargas, de tódolos terreos que sexan de cesión obrigatoria e gratuíta, segundo o plan que se executa.

Base 18ª.-Cotas de participación.

1. A participación dos propietarios nos beneficios e cargas derivadas do plan que se executa será proporcional á superficie dos predios achegados, corrixida coa aplicación dos coeficientes de ponderación sinalados nestas bases.

Inicialmente, a cada un dos socios da xunta atribuiráselle a cota de participación proporcional resultante. Esta cota definirá, ata a aprobación definitiva do proxecto de compensación, o voto porcentual dos socios nos acordos dos órganos de goberno.

Con posterioridade á aprobación definitiva do proxecto de compensación, procederase a fixa-la cota de adxudicación que se lle atribúe a cada socio, en función da edificabilidade realmente asignada e que define, desde ese momento, o voto porcentual dos socios nos acordos dos órganos de goberno e a participación no proceso de xestión.

2. O valor das edificacións, obras, plantacións e instalacións existentes nos predios achegados non lles influirá ós socios na atribución das cotas de participación.

3. No suposto de incorporación á xunta de empresas urbanizadoras, procederase ó reaxuste das participacións porcentuais dos socios propietarios, asignándolle a cota correspondente á súa achega á empresa urbanizadora.

4. O pagamento deberá facerse en metálico, pero, mediante acordo da asemblea xeral, poderase facer, en todo ou en parte, mediante a transmisión á xunta da propiedade de terreos incorporados ó sistema de compensación.

5. O pagamento realizarase nos prazos e contías que determine o consello rector, en aplicación das previsións establecidas pola asemblea xeral no acto de aprobación dos orzamentos.

6. A transmisión en pleno dominio de terreos á xunta implica a correspondente diminución para o transmitente da súa cota de participación na xunta.

Base 19ª.-Posibilidade de edificación dos soares.

1. Será posible o comezo da edificación do soar resultante antes do remate das obras de urbanización, sempre que se obteña licencia municipal e se cumpran as esixencias sinaladas no artigo 41 do Regulamento de xestión.

2. Cando as obras de edificación poidan afectar a servicios públicos e instalacións de titularidade pública, a Xunta de Compensación poderá solicitarlle ó concello que se esixa a prestación dos avais necesarios para garanti-la reposición correspondente.

Base 20ª.-Conservación da urbanización.

1. A Xunta de Compensación efectuará a conservación das obras de urbanización ata o momento da súa recepción definitiva por parte do concello da Coruña, e o seu custo traspasaráselles ós propietarios incorporados en función da súa cota de participación, excepto os servicios que poidan ser medidos por contador ou aforamento, que o serán en proporción ó consumo e gasto habido.

2. A pesar disto, o concello poderá recibir provisionalmente a urbanización, na súa totalidade ou en parte, e impoñerlles, ós particulares que realicen obras de construcción de inmobles, as cautelas necesarias ou os avais precisos para garanti-la conservación ou reposición das obras realizadas.

3. O non pagamento das cotas de conservación daralle dereito á Xunta de Compensación a solicitar do concello o seu cobro pola vía de constrinximento administrativo.

4. As obras de urbanización serán recibidas definitivamente polo Concello da Coruña despois do transcurso dun ano, que se contará a partir da data en que a xunta reciba as ditas obras provisionalmente. Se é o caso, antes de finaliza-lo citado prazo, o concello poderá realiza-las observacións pertinentes respecto das obras.