Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Luns, 06 de novembro de 2000 Páx. 14.917

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 20 de outubro de 2000 pola que se aproban as bases para a concesión dunha axuda para a realización dun proxecto de investigación sobre os efectos da deposición atmosférica sobre os solos e as augas superficiais da cunca alta do río Sor.

O Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento PGIDT 1999-2001, aprobado polo Consello da Xunta da Galicia na súa reunión do 18 de decembro de 1998, prevé a utilización de diferentes instrumentos para levar a cabo a execución dos seus programas. Ademais dos instrumentos ordinarios, téñense en conta outros máis específicos, con frecuencia de utilización esporádica e que responden ós obxectivos concretos de cada programa. Neste epígrafe encádrase esta convocatoria, e con ela a Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento e a Dirección Xeral do Centro de Información e Tecnoloxía Ambiental dentro do Programa de investigación en ambiente, pretenden a realización dun proxecto de investigación específico, de interese conxunto, por parte dun equipo investigador integrado en institucións públicas radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia. En consecuencia,

DISPONSE:

Artigo 1º

A) Convócase unha única axuda destinada á realización dun proxecto de investigación sobre os efectos da deposición atmosférica sobre os solos e augas superficiais da cunca alta do río Sor, por se-la única cunca de Galicia que forma parte dun proxecto de ámbito europeo (Development of assessment and monitoring techniques at integrated monitoring sites in Europe. Programa Life 95/SIN/A11/EPT/387), polo que se dispón de bases de datos ambientais con series históricas de gran valor, que é necesario manter e actualizar. O proxecto terá por obxectivo realizar un seguimento intensivo dos efectos da contaminación atmosférica por substancias acidificantes na cunca do río Sor, en tres estacións das que se dispón de información dos períodos 1991-1993 (Santar) e 1991-1993, 1995-1998 (Sanche e Piocorto), utilizando a mesma metodoloxía.

O proxecto desenvolverase da seguinte forma:

1. Seguimento da composición da deposición atmosférica, as augas de pluviolavado e escorrido, a disolución do solo e das augas superficiais en tres estacións de seguimento na cunca do río Sor.

2. Estudio da situación actual da vexetación da cunca.

3. Estudio dos solos das estacións de seguimento, con especial atención á bioxeoquímica do xofre e dos metais pesados, avaliando ó mesmo tempo a acumulación nos solos da cunca e o seu contorno nun contexto histórico que considere, ó mesmo tempo, a influencia das achegas de orixe natural e antropoxénica.

4. Modelización dinámica das relacións entre emisións e efectos en vexetación, solos e augas superficiais.

B) Para a concesión da axuda obxecto desta convocatoria destinaranse ata un máximo de 5,5 millóns

de pesetas, que se imputarán á aplicación orzamentaria 15.04.432A.740.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia dos anos 2000 e 2001, de acordo coa seguinte distribución:

Ano 2000: 2.000.000 de pesetas.

Ano 2001: 3.500.000 pesetas.

e en función das dispoñibilidades orzamentarias.

Artigo 2º

A axuda poderá ser solicitada por equipos de investigación integrados en institucións públicas radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

As solicitudes no modelo oficial que se publica como anexo a esta orde, co visto e prace do representante legal do correspondente organismo, asinadas por investigadores de centros públicos radicados na Comunidade Autónoma, presentaranse (por triplicado) no rexistro xeral da Consellería de Medio Ambiente ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As solicitudes irán xunto coa seguinte documentación:

-Composición do equipo que levaría a cabo o correspondente estudio.

-Currículum vitae normalizado de cada un dos membros do equipo.

-Horas semanais que cada un dos membros do grupo se compromete a dedicar á realización do traballo.

-Metodoloxía que se vai utilizar e medios dos que dispón o equipo para a realización do traballo.

-Plan de traballo.

-Prazo de execución do traballo.

-Os solicitantes deberán realizar unha declaración do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto de tódalas administracións públicas.

No caso de que o proxecto presentado prevexa a participación de investigadores pertencentes a diferentes organismos públicos radicados na Comunidade Autónoma (proxecto coordinado), deberá designarse un investigador principal responsable da totalidade do proxecto así como un director por cada un dos diferentes subproxectos, especificándose por cada subproxecto os estudios que se van desenvolver, o importe específico de cada un deles e o compromiso do director de cada subproxecto a ser coordinado polo investigador responsable da totalidade do proxecto e co visto e prace do responsable legal de cada organismo.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación desta orde no DOG.

Artigo 3º

Se a documentación achegada estivese incompleta, a Dirección Xeral do Centro de Información e Tec

noloxía Ambiental requirirá o solicitante para que, no prazo de dez días, complete a documentación ou emende as deficiencias, con advertencia de que, de non o facer, se lle considerará desistido da súa solicitude procedéndose conforme o disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999.

Artigo 4º

A selección do beneficiario da axuda será realizada por unha comisión constituída por cinco membros, dos que tres serán designados pola Dirección Xeral do Centro de Información e Tecnoloxía Ambiental (un deles actuará como presidente e outro como secretario) e os outros dous designados pola Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. A comisión elevará a proposta de resolución á Dirección Xeral do Centro de Información e Tecnoloxía Ambiental para que resolva.

Contra esta resolución e de conformidade co disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, poderán os interesados interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Medio Ambiente.

A comisión terá en conta os seguintes criterios:

-A valoración dos resultados obtidos polos investigadores que formen o equipo en proxectos realizados anteriormente.

-Os medios de que dispón o equipo.

-O plan de traballo.

-A idoneidade do equipo para o proxecto que se vai desenvolver.

A comisión poderá solicitar un informe técnico sobre as solicitudes presentadas.

Artigo 5º

O libramento da axuda realizarase a través do correspondente organismo ou organismos (no caso de subproxectos coordinados), logo da presentación das correspondentes certificacións expresivas da realización do gasto ou, se é o caso, de ter adquirido o compromiso del. Poderán efectuarse anticipos ou pagamentos parciais conforme as normas e limitacións establecidas no artigo 37 da Lei 7/1999, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2000.

No momento da xustificación final do proxecto e, en calquera caso, antes do último pagamento, o beneficiario presentará unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou dos seus organismos, entes ou sociedades.

Artigo 6º

-Prazo de execución do proxecto:

O proxecto deberá estar rematado antes do 31 de outubro do ano 2001. Considerarase rematado mediante a entrega, a través do rexistro xeral da Consellería de Medio Ambiente ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, dunha memoria final de resultados (5 exemplares). Non obstante, antes do día 5 de decembro de 2000 deberá presentarse a través do rexistro xeral da Consellería de Medio Ambiente ou por calquera das formas previstas no

artigo 38.4º da Lei 30/1992, unha memoria na que se fará unha consideración previa sobre o problema da deposición atmosférica sobre os solos e as augas superficiais. Nela farase unha revisión bibliográfica dos datos existentes sobre este problema, así como unha exposición dos datos sobre os efectos da deposición atmosférica sobre os solos e as augas superficiais na cunca do río Sor obtidos nos períodos 1991-1993 e 1995-1998.

Artigo 7º

A Dirección Xeral do Centro de Información e Tecnoloxía Ambiental poderá utiliza-los procedementos que considere necesarios para coñece-lo desenvolvemento do proxecto e o investimento das cantidades achegadas. Poderanse solicitar informes parciais que acrediten o progreso da investigación en curso e dean conta dos resultados obtidos ata ese momento. O xestor do programa, previsto no Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico, poderá coñece-la marcha do proxecto financiado.

Os traballos e mailos resultados obtidos do proxecto de investigación non poderán ser publicados sen a previa autorización escrita da Dirección Xeral do Centro de Información e Tecnoloxía Ambiental.

Artigo 8º

O incumprimento dos compromisos adquiridos conforme os termos do proxecto presentado e as bases desta convocatoria dará lugar á revogación da axuda concedida e á reclamación das cantidades xa pagadas, de conformidade co disposto no artigo 78.6º do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Artigo 9º

A convocatoria, as súas bases e todos cantos actos administrativos se deriven dela poderán ser impugnados polos interesados nos casos e forma establecidos na Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 10º

Para os efectos establecidos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, o prazo máximo para resolve-las solicitudes correspondentes ás accións especificadas nesta orde será de 6 meses, contados a partir do día seguinte ó da data de publicación no DOG desta convocatoria. No caso de non recaer resolución dentro do mencionado prazo, entenderanse desestimadas as solicitudes formuladas.

Artigo 11º

A Dirección Xeral do Centro de Información e Tecnoloxía Ambiental resolverá tódalas dúbidas e incidencias que poidan xurdir na aplicación desta convocatoria.

Os beneficiarios das axudas quedan obrigados a facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

Artigo 12º

De acordo co disposto no artigo 78.8º do Decreto lexislativo 1/1999, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, o importe das axudas outorgadas en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade que vai desenvolve-lo beneficiario ou, se é o caso,

a porcentaxe máxima do investimento subvencionable que legalmente se estableza.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2000.

José Carlos del Álamo JiménezJaime Pita Varela

Conselleiro de Medio AmbienteConselleiro da Presidencia

e da Administración Pública